Quantcast

Andning / Ventilation / Intubation

Basal luftvägshantering och anestesiutrustning

Av Kai Knudsen, Överläkare, Docent i anestesi & intensivvård. Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Uppdaterad 2021-01-07


Fri luftväg är fundamentalt i all akutmedicinsk verksamhet i omhändertagandet av svårt sjuka patienter. Syrgasbrist till följd av ofri luftväg är den enskilt viktigaste anestesirelaterade orsaken till allvarlig skada eller perioperativ död. Den uppstår vanligen hos en patient som inte kan andas och inte går att ventilera. Detta är en situation alla som arbetar med akutsjukvård kan hamna i. En i förväg uttänkt handlingsplan och tillgång till relevant akututrustning och intubationsutrustning är nödvändigt för att undvika allvarliga incidenter med otillräcklig luftvägskontroll på sövd eller medvetslös patient. Att intubera patienten handlar om att skapa och säkra fri luftväg. Det enklaste sättet att skapa fri luftväg på medvetslös patient är primärt att placera patienten i framstupa sidoläge med övre armens hand under hakan. Detta modus används ofta på patienter efter narkos under en uppvakningsfas eller efter avslutad respiratorbehandling, t.ex. efter extubation efter hjärtstopp.

 • Relatert bilde

Vid inledning av en anestesi placeras patienten i regel i plant ryggläge med höjd huvudända för att bäst kunna hantera luftvägen och för att  kunna intubera på bästa sätt. Bästa positionen att hantera luftvägen är bakom patientens huvudända. Inledningsvis ventileras patienten alltid manuellt med andningsmask och blåsa. Om luftvägen obstrueras av tungans bakre delar kan en svalgtub eller nästub etablera fri luftväg. Det finns en rad olika modeller av dessa hjälpmedel vilket visas nedan i bildspel. Manuellt frias luftvägen genom ett rejält haklyft, huvudet lutas bakåt och käken lyfts framåt uppåt som vid ett kraftigt underbett. Manuell ventilation med andningsmask och blåsa är basen för all luftvägshantering av medvetslös eller sövd patient.

 • Bildresultat för framstupa sidoläge
 • Bilderesultat for jaw lift airway anesthesia
 • Bilderesultat for jaw lift airway anesthesia
 • Relatert bilde
 • Relaterad bild
 • Relatert bilde
 • Bildresultat för käklyft anestesi

En svalgtub kan emellertid irritera bakre svalget och provocera kväljningar, kräkningar och laryngospasm om den sätts ner på alltför vaken eller otillräckligt sövd patient. Vid korrekt placering på tillräckligt sövd patient kan den vara en god hjälp till etablering av fri luftväg. Svalgtub bör därför endast sättas ner när patienten är tillräckligt sövd (reaktionslös) eller relativt djupt medvetslös. En nästub tolereras vanligtvis vid högre grad av vakenhet (bevarade reaktioner) men kan också irritera i bakre svalget, Nedläggning av nästub måste alltid föregås av ordentlig gelinstillation i nasofarynx för att undvika näsblödning. Blod och slem i nasofarynx bör alltid undvikas och bortförskaffas vid hantering och etablering av fri luftväg.

För att ett intubationsförsök skall vara optimalt krävs rimlig erfarenhet hos intubatören, väl fungerande laryngoskop, bästa val av laryngoskopblad, typ och storlek och ledare, optimal uppläggning av patienten, adekvat muskelrelaxation och optimal positionering av larynx. Under goda förhållanden är en intubation vanligen inte svårt men likväl kan en svår intubation dyka upp oväntat. Med patienten i ryggläge, höjd huvudända, välsövd patient, väl syresatt och fullt muskelrelaxerad finns de bästa förutsättningarna för en lyckad intubation.


Andningsballong och andningsmasker

Manuell ballong- och maskventilation är en basal färdighet för all luftvägshantering som kan vara svårt att utföra korrekt.  All luftvägshantering vid sövning eller akut hjälp av andningssvikt startar i princip med manuell ventilation med mask och ballong. Denna ventilation kan utföras med självexpanderande eller icke-självexpanderande andningsblåsa.

Självexpanderande andningsblåsa, ofta kallad för Rubens blåsa, Rubenballong, Ambu bag eller handventilator kan användas med eller utan syrgastillförsel och kräver därför inte inkoppling av en ventilator eller narkosapparat. En handventilator används ofta prehospitalt och i akutrum på akutmottagningar eller vårdavdelningar samt i många andra sammanhang där akut ventilation kan bli nödvändigt utan respirator. En handventilator med andningsmask kan användas var som helst utan tillgång till annan medicinsk utrustning. Om möjligt ansluter man syrgas via en enkel gummi- eller plastslang och för att få högre syrgaskoncentration i inandningsluften tillkopplas en så kallad reservoirballong till andningsblåsan, v g se bild.

 • Bildresultat för andningsmask syrgasmask anestesi

Oftast används ren syrgas i gasflödet. Normalt flöde vid ventilation med en handventilator är 5-10 liter syrgas per minut. Det är lätt hänt att man ger excessiva flöden av syrgas över 10 liter per minut i andningsblåsan men detta kan ge svårigheter att komprimera blåsan, det ger sämre manuell känsla för patientens lungcompliance och det är vanligt med ett tjutande ljud som skapar stress och oro samt kommunikationssvårigheter hos personalen i en redan trängd akutsituation. Man bör därför inte ge mer än 10 liter syrgas per minut.

Handventilatorn är i regel gjord i silikongummi med två ventiler, en i varje ända. Närmast patienten finns en patientventil och i andra änden en insugnings- eller reservoarventil, v.g. se bild. Dessa ventiler öppnas och stängs synkront med luftflödet för att luften skall gå i rätt riktning, in och ut vid andning. Vissa handventilatorer är även försedda med en övertrycksventil, särskilt vid användning av mindre ballonger för pediatriskt bruk. Andningsmask för neonatalt bruk, ”neovent” bygger helt på principen om intermittent ocklusion av en övertrycksventil i en andningsmask utan andningsblåsa.

För att kunna ventilera med en handventilator krävs att patienten ventileras via en tättslutande andningsmask. Dessa finns i många olika modeller och storlekar. Flexibiliteten eller mjukheten i masken varierar mellan olika modeller. Numera är dessa masker vanligen transparenta och ”halvmjuka” för att man ska kunna se patientens läppfärg och ev skum eller luftvägsaspirat i mun eller näsa. En mjuk andningsmask kan vara svår att hålla tätt mot patientens ansikte men det är oftast bara en fråga om vana. Handgreppet bör vara fast och bestämt men ändå varsamt. Kraftig skäggväxt och ventrikelsonder kan försvåra möjligheten att hålla tätt väsentligt.

Till vuxna används i regel en mask i storlek 4 (medium) eller 5 (large). På mindre vuxna kan även nr 3 (small) användas. Övertrycksventilation via handventilator och andningsmask är i regel enklare om en litet mindre andningsmask används. Denna är enklare att få tättslutande än en stor mask. För att få ventilationen att fungera krävs att masken är tättslutande, att gasflödet är adekvat (vare sig för högt eller för lågt) och att tillräckligt stora tidalvolymer kan levereras. Små tidalvolymer mindre än 400 ml kan ge adekvat andningsminutventilation om det kompenseras med högre frekvens ( > 15 andetag/minut). Fördelen med mindre tidalvolymer är att lägre tryck kan appliceras vilket minskar risken för att blåsa ner luft i ventrikeln vilket i sin tur kan orsaka regurgitation av magsäcksinnehåll med risk för luftvägsaspiration.

Andningsminutventilationen måste vara adekvat. Omkring 300-400 ml i tidalvolym med en frekvens om 15-20 är i regel tillräckligt men i vissa fall behövs både större tidalvolymer och högre frekvens. Om patienten har egen andning är det viktigt att man försöker synkronisera andetagen med patienten så att den kontrollerade ventilationen assisterar patientens egna andetag, dvs man kan lägga till en liten tidalvolym i slutet av varje andetag som patienten själv tar. Ju sämre patienten själv andas desto mer behöver man ta över i kontrollerad andning. Om det inte går att synkronisera andningen med patienten och luftvägen är hotad är det i regel bra att muskelrelaxera patienten och ta över helt på kontrollerad ventilation via intubation och endotrakealtub eller larynxmask.

Om man sätter ner en svalgtub när patienten somnat kan detta göra att man behöver gå upp en storlek i andningsmasken. Detta byte kan man göra samtidigt som man sätter ner svalgtuben. Vissa andningsmasker är försedda med en dubbelmask för att kunna suga ut överflödiga narkosgaser med aktivt utsug under inhalationsanestesi. Systemet blir därigenom mer miljövänligt för personalen men det är något klumpigt och används allt mer sällan. Andra masker är försedda med plasthakar i en ring för att kunna fixera masken med gummiband under masknarkos men detta används numera väldigt sällan och har i huvudsak kommit att ersättas av larynxmask anestesi.

Icke självexpanderande andningsblåsa används i regel i cirkelsystem kopplat till en narkosapparat eller en respirator. För att få denna ballong att expandera används i regel luftslangar kopplade i ett cirkelsystem via en utflödesventil, ofta benämnd APL-ventil (adjustable pressure limiting valve) även kallad Bernerventil. APL ventilen reglerar motståndet på flödet i ballongen samtidigt som den fungerar som en överskottsventil där överflödiga gaser kan gå ut via ett aktivt utsug. Luftflödet ställs in med gasrotametrar fysiskt eller elektroniskt beroende på utrustning. Vanligt flöde vid ventilation med icke självexpanderande andningsballong är 8-10 l/min men även lägre flöden kan användas.


Svalgtuber och nästuber i olika modeller

Svalgtuber och nästuber finns i en rad olika modeller och storlekar. Båda har syftet att underlätta skapandet av fri luftväg på medvetslösa eller sövda patienter vilket kan skapa goda förhållanden för manuell ventilation med mask och blåsa. Tuberna anbringas vanligtvis med patienten i ryggläge. Svalgtuber sätts ner genom munnen och syftet är att öppna upp ocklusionen mellan bakre delen av tungan och farynx, tungbasen skall lyftas framåt uppåt.

 • Relaterad bild

När man sätter ner en svalgtub är det viktigt att svalgtuben dels är av rätt storlek och dels att patienten är tillräckligt sövd/vakenhetssänkt för att acceptera en svalgtub. Är svalgtuben för liten kan denna riskera att pressa ner tungbasen mot farynx i stället för att lyfta fram den. Är patienten otillräckligt sövd kan en svalgtub provocera en kräkningsreflex, utlösa hosta och i värsta fall en laryngospasm. Svalgtuben kan därigenom försvåra snarare än underlätta etableringen av fri luftväg men korrekt handlagt av van personal är den i regel ett utmärkt hjälpmedel. Svalgtub bör inte sättas ner på en otillräckligt sövd patient och vid bristfälligt etablerad fri luftväg vid inledning av en anestesi kan det bli helt nödvändigt att först fördjupa anestesin innan svalgtuben sätts ner.

Vid nedsättandet av en svalgtub är det viktigt att distala änden kommer ner ordentligt bakom tungbasen. För att klara detta lyfter man fram käken i ett underbett antingen genom lyft av underkäken underifrån (”jaw thrust”) eller genom att dra upp mandibeln med ett kraftfullt käkdrag, man kan ta tag i tänderna i underkäken om de inte är sköra. En del svalgtuber har en central luftkanal som underlättar ventilationen och som kan tillåta rensugning i bakre svalget men sugning är oftast klumpigt och svårt att utföra genom svalgtuben.

Under uppvaknandet tas svalgtuben bort när patienten har intakta sväljningsreflexer. I sidoläge kan en patient som vaknar efter en inhalationsanestesi acceptera en svalgtub under ganska lång tid. Om patienten själv spottar ut svalgtuben eller tar bort den för hand så är patienten vanligen utan behov av svalgtub för att klara av fri luftväg.

Nästuber är ett bra alternativ till svalgtuber för att skapa fri luftväg på sövd eller medvetslös patient. Fördelen med nästub jämfört med svalgtub är att den retar mindre i bakre svalget och provocerar inte alls lika lätt hosta, kräkreflexer eller utlöser en laryngospasm.

 • Relaterad bild
 • Portex Nasopharyngeal tube

Nästub lämpar sig därför bättre än svalgtub på en patient som är vakenhetssänkt men inte fullt så djupt som krävs för att acceptera en svalgtub. En nästub friar också bättre bakre delen av tungan mot farynx och skapar oftare fri luftväg, särskilt på patienter med kraftig käke eller tjock hals. Det är dock inte alltid som en nästub når ner ordentligt bakom tungbasen. Vare sig svalgtub eller nästub är därför någon garanti för en fri luftväg. Nackdelen med en nästub är i stället en viss risk för näsblödning under nedsättandet genom näsborren. Denna risk kan dock undvikas genom att man gelar ordentligt både på nästuben och i näsöppningen. Det räcker i regel inte med enbart gel på nästuben utan man behöver föra in en spruta med gel i näsöppningen och injicera gel för att få bra förhållanden. Överflödigt gel kan sedan sugas ut genom nästuben när denna satts ner. Man bör undvika alltför styva eller vassa nästuber som kan skada nässkiljeväggen och orsaka besvärande näsblödning. Moderna nästuber är mjukt skurna i änden för att vara skonsamma mot nässkiljeväggen. Skärningen gör att de inte är lika lämpade att föra in i båda näsborrarna utan anpassade efter höger eller vänster näsborre.


Larynxmasker

Larynxmask är en typ av medicintekniskt hjälpmedel som placeras djupt ner i halsen bakom tungan under generell anestesi för att skapa fri luftväg. En larynxmask kan användas under generell anestesi både med spontanandning, understödd andning och kontrollerad övertrycksandning. Vid kontrollerad övertrycksventilation finns en liten risk för att luft inte bara går ner i lungorna under anestesi utan även ner i magen varför larynxmaskventilation bäst lämpar sig för spontanandning. Det fungerar ändå väl med larynxmaskventilation och kontrollerad ventilation men det är viktigt att undvika allt för höga topptryck för att minska risken för att blåsa upp ventrikeln vilket ökar aspirationsrisken. Även tidsfaktorn spelar roll, tidigare användes en ”tumregel” om att inte välja ingrepp längre än en timme för larynxmaskventilation men med moderna och bättre larynxmasker samt god respiratorisk monitorering kan även längre ingrepp utföras med god säkerhet. Patienter med hög risk för regurgitation och aspiration bör inte sövas med larynxmask utan intuberas.

Larynxmasker finns i många olika modeller och i olika material, både med och utan kuff. De finns i många olika storlekar och lämpar sig väl för både vuxna och barn. Vid dagkirurgiska anestesier och många andra ingrepp är larynxmaskanestesi i regel standard när patienten ska sövas i ryggläge. I sidoläge och bukläge kan man söva med larynxmask men det kan bjuda på svårigheter med luftvägen. Det är dessutom vid krångel svårt att byta från larynxmask till intubation med en patient i bukläge eller sidoläge.

 • Bildresultat för andningsmask larynxmask anestesi
 • Relaterad bild
 • Relatert bilde
 • Bilderesultat for anesthesia equipment airway tube
 • Relaterad bild
 • Bilderesultat for andningsmask anestesi
 • Relaterad bild
 • Bildresultat för laryngeal mask anesthesia
 • Relaterad bild

Det är olämpligt med larynxmaskventilation när patientens huvud är inklätt och svåråtkomligt under operationen. Hög aspirationsrisk utgör en kontraindikation liksom laparoskopisk kirurgi. Hög kroppsvikt är en relativ kontraindikation, vid BMI över 40 bör annan luftvägshantering väljas, vanligtvis intubation.

Larynxmasken kan sättas ner med hjälp av en ledare eller manuellt med hjälp av fingrarna, vanligtvis använder man bara sina egna händer och fingrar. Det underlättar om masken lubriceras med någon form av glidmedel innan. Själva tekniken för att sätta ner en larynxmask lär man sig snabbt under vanligt anestesiarbete. Patienten ska sova gott och vara avslappnad i armar, axlar och i käken. Munnen ska gå lätt att öppna. Med öppen mun, under fullgod anestesi förs larynxmasken ner genom munnen bakom tungan i en bågformad linje. Det kan underlätta om man lyfter fram underkäken i ett fullgott underbett. Det är viktigt att spetsen på masken i detta moment inte viker sig framåt nere i svalget. Risken för detta är större med kuffade masker än okuffade varför de senare ofta är att föredra. Om spetsen på masken viker sig fel kan detta rättas till med ett pekfinger djupt nere i svalget på patienten. Larynxmasker med kuff bör föras ner med kuffen ofylld eller ”halvfylld”. På larynxmasker med kuff fylls kuffen med luft efter att den placerats rätt nere i larynx tills man får ett spänstigt motstånd men inte ”stenhårt”. Vanligtvis mäter man inte kufftrycket i en larynxmask men det brukar ligga mellan 30 och 60 cm H2O. Trycket bör inte överstiga 60 cm H2O. När masken väl är på plats kontrollerar man att man med lätthet kan ventilera patienten och att man får fina returer av luft. Man ska inte få något läckage eller ha något läckande ljud från masken. Andningskurvan (kapnografikurvan – end-tidalt CO2) i övervakningsskärmen ska vara välfylld och får inte ha ett sågtandsmönster under ventilation.

 • Bilderesultat for andningsmask anestesi

Efter avslutad anestesi tas masken ut direkt efter att patienten slagit upp ögonen och ger kontakt. Det är viktigt att inte forcera ut masken vid avslutningen så man inte riskerar att eventuellt lösa tänder dislocerar. Ett visst obehag i halsen (som vid en förkylning) kan kvarstå i ett par dagar hos patienten efter en larynxmasknarkos.

Prediktorer för svår larynxmaskanvändning

 • Begränsad gapförmåga
 • Supra- eller extraglottisk patologi (strålning, stor tungbastonsill)
 • Glottisk eller subglottisk patologi (larynxstenos m.m.)
 • Begränsad flexion i halsryggen.
 • Krikoidtryck
 • Förhöjt BMI (>35)
 • ”Dåliga tänder”
 • Lägesförändringar och operationsbord med vändningar under op.
 • Låg lungcompliance kan kräva högre inspirationstryck med risk för luftläckage.

Laryngoskop och laryngoskopblad i olika modeller

Laryngoskop har använts sedan många år inom anestesin för att kunna intubera och för att kunna visualisera larynx.  Ett laryngoskop består av ett handtag, ett laryngoskopblad och en ljuskälla, vanligen fiberoptisk via laddningsbart batteri. Användningen av traditionellt laryngoskop med direkt insyn är standard inom anestesin sedan flera årtionden vid normal intubation. Laryngoskopet ger direkt insyn i larynx till skillnad från videolaryngoskop vilket i vissa sammanhang kan vara fördelaktigt, t ex vid blödning i svalget eller för att kunna göra rent eller avlägsna främmande föremål. Laryngoskopet är i regel tillverkat i metall men finns även i plast. Metallaryngoskop ger en lagom tyngd i handen vid intubation som skapar förutsättningar för stadiga manövrar i svalget med ett fast handlag.

Laryngoskopet består av ett handtag och ett blad som är löstagbart. Ljuskällan sitter på undersidan i bladets främre ände. All anestesipersonal måste vara väl förtrogna med hur detta monteras ihop och isär. Handtaget finns i standardutförande och i en kortare variant som lämpar sig för intubation av patient med kort avstånd mellan bröstkorg och hakspets. I handtaget finns ett laddningsbart batteri och i bladet finns en ljuskälla med fiberoptik som ger ett starkt och klart sken. Äldre laryngoskopmodeller saknade fiberoptik och gav väsentligt sämre ljus än dagens laryngoskop. När laryngoskopet inte används sitter det vanligen i en laddningsstation för laddning. Dylik laddningsstation för laryngoskop bör finnas tillgängligt inne på alla operationssalar och alla intensivvårdssalar. Det finns vanligen plats för två laryngoskop och där har man ofta ett laryngoskop med normalt blad och ett med långt blad.

 • Relatert bilde
 • Bilderesultat for anesthesia laryngoscope
 • Bilderesultat for anesthesia laryngoscope
 • Bilderesultat for anesthesia laryngoscope
 • Relatert bilde
 • Bilderesultat for anesthesia laryngoscope

Laryngoskopbladet finns i flera olika modeller och storlekar, både kurverade blad (Macintosh) och raka blad (Miller). Standardmässigt används kurverade blad. Bladet är bockat i ett längsgående segment för att ge utrymme för tungan som förs åt sidan vid intubation. Det finns även laryngoskopblad med tippbar ände (”flexibel tipp”) för att kunna skapa mer utrymme och bättre insyn långt ner i svalget på svårintuberade patienter (”McCoy”). Bockningen av laryngoskopbladet ligger i regel åt vänster så att det lämpar sig bäst att hålla laryngoskopet i vänster hand och gå in i munnen från höger mungipa vid intubation. Tungan förs därefter in något åt vänster så att bladet hamnar centralt i munnen och distala änden ner i larynx där spetsen förs in ovanför epiglottis. Laryngoskopblad finns i storlekar mellan 0–5. Vissa sjukhus benämner bladen efter numerisk storlek men det vanligaste i klinisk praxis blir att man talar om storleksnummer 4 som ”normalt blad/vanligt blad”, storleksnummer 5 som långt blad och storleksnummer 3 som kort blad. Storleksnummer 4 är standard för de flesta anestesier som utgångspunkt. Långt blad väljer man oftast vid intubation av kraftiga män med grov hals.

För intubation av barn används av naturliga skäl kortare blad (storlek 0–2) och mindre laryngoskop. För neonatala barn kan det vara en fördel att använda rakt blad vid intubationen framför böjt blad. Laryngoskop och laryngoskopblad finns i en rad olika modeller och utförande. En del är benämnda efter tillverkaren såsom Miller (rakt blad) och Macintosh (kurverat blad).


Endotrakealtuber i olika modeller

Endotrakealtuber (ETT) benämns i dagligt tal under anestesiarbete som ”tuber”. Dessa används för att kunna ventilera sövda eller sederade patienter med övertrycksventilation. Detta möjliggörs genom att det sitter en uppblåsbar ”kuff” (ballong) i den distala änden av tuben som blåses upp med luft via en separat kanal i plast. Den uppblåsta kuffen förhindrar bakåtläckage av luft utanför tuben och medger därigenom övertrycksventilation och användning av PEEP. I kuffslangens proximala ände finns en ventil som gör att kuffen kan förbli uppblåst i trakea. Kuffen blåses upp med 5-10 ml luft efter intubationen, i vissa undantagsfall med vatten. Kuffens material och utseende varierar men det finns en tanke om att trycket i kuffen inte ska vara för högt för att undvika slemhinneskada i trakea. Normalt ställs trycket i kuffen in på 20 – 30 cm H2O. Trycket bör inte överstiga 30 cm H2O. Normalt kontrolleras trycket i kuffen med en s.k. kufftrycksmätare som också kan reglera trycket. Kuffen förhindrar också saliv och magsäcksinnehåll att passera förbi ner i trakea.

Tuben möjliggör övertrycksventilation, förhindrar aspiration och säkerställer fri luftväg. Tuber finns i en rad olika modeller och storlekar. Tuben är lätt kurverad för att följa svalgets anatomi och är i regel tillverkad i genomskinlig PVC plast eller i ogenomskinligt silikongummi. Den genomskinliga varianten mjuknar vid uppvärmning vilket man kan utnyttja vid till exempel nasal intubation. Kurveringen och formen på tuben varierar efter vilket ingrepp som ska göras. Vid de flesta anestesier används standardtuber med endast lätt kurvering medan vid vissa öron-, näs- och halsingrepp eller plastikkirurgiska ingrepp kan specialtuber användas med kraftfull kurvering eller med ett svanhalsutseende, v g se bilder. Änden på tuben är i regel skuren med distala öppningen åt vänster vilket gör att man bör välja höger näsborre för att inte traumatisera nässkiljeväggen med risk för näsblödning vid nasal intubation. Utöver ett hål i änden på tuben finns på vissa tuber också ett sidohål för luftpassage. Detta sidohål minskar risken för att ventilationen blir blockerad om tubens ände fastnar i trakeas slemhinna eller mot en vägg.

 • Oral Preformet Endotrakealtuber
 • internal_diameter

Tubernas längd och tjocklek varierar. En vanlig standardtub är i regel 27 cm lång. Vanliga storlekar till vuxna är 6:a, 7:a eller 8:ans tub. Det mått som anges syftar på tubens innerdiameter (ID) i millimeter. 7:ans tub fungerar bra som standard till de flesta vuxna patienter (7 mm i innerdiamter ID). 6:ans tub kan väljas till småväxta vuxna eller tonåringar. 8:ans tub kan väljas till kraftiga patienter, mest män.

Storlek på endotrakealtuber för barn

Tubläge (cm i mungipan) = patientlängd (cm)/10 + 5. Nasalt: + 20%
Ålder03 mån1 år5 år9 år12 år14 år> 15 år
Vikt3 kg5 kg10 kg20 kg30 kg40 kg50 kg> 50 kg
Endotrakealtub inv. diameter (mm)33.5456777

Strax proximalt om kuffen finns i regel ett eller två svarta streck som underlättar placeringen av tuben vid intubation. Finns 2 streck läggs tuben så att ett streck placeras nedanför stämbanden och ett ovanför. Har tuben enbart ett streck läggs detta i stämbandsnivå eller precis ovanför. Tuben placeras i regel med ett bestämt måttavstånd angivet som vilken centimetermarkering som ligger i mungipan. Tubens distala ände ska normalt ligga 4 cm ovanför carina i trakea. Detta uppträder hos de flesta vuxna om tuben fixeras vid 21-23 cm i mungipan. Djupare än 23 cm i mungipan behövs sällan, det riskerar enbart att patienten blir ”högerintuberad”, dvs att tuben går ner i höger huvudbronk och vänster lunga därigenom blir underventilerad. Tuben fixeras i mungipan med tejp. Det finns flera olika tekniker för fixation. Vid anestesier där patientens huvud kläs in eller där patienten vänds i bukläge är det mer angeläget med en fastare fixering av tuben, t.ex. en 3-tungad bred semiflexibel häfta x 2. Vid vanliga anestesier där huvud och ansikte är åtkomligt kan det räcka med enklare tejpning. En fungerande ventilation kontrolleras alltid efter fixation före operationsstart.


Ledare av olika slag till endotrachealtuber

En normal intubation utan komplicerande faktorer kan man hantera utan ledare i tuben men om patienten är svårintuberad underlättas intubationen om man har en ledare i. Ledarens funktion är primärt att skapa rigiditet och bättre styrbarhet vid rörelser i svalget med tuben. Tuben som normalt är flexibel ges större möjligheter till att kunna styras i svalget och larynx med en ledare i även om man stöter emot mjukdelar. Ledaren brukar normalt avlägsnas när tubens distala ände passerat stämbanden. Det finns flera olika sorters ledare för olika tillfällen. Vid intubation med videolaryngoskop med indirekt insyn är det en fördel med helt stel ledare, till exempel en så kallad ”Hyperangulerad Glidescope Stylet”. Denna ger möjlighet att ta sig fram i svalget även om man törnar emot mjukdelar på vägen ner mot stämband och trakea. Vi en intubation med videolaryngoskopi och stålledare underlättar det om en medhjälpare trycker ner larynx under intubationen utifrån på halsens framsida.

 • Bilderesultat for anesthesia airway management bogey conduct
 • Relatert bilde
 • Relatert bilde
 • Relatert bilde

Standardledare har en mjuk atraumatisk spets för att inte skada slemhinnan ifall den kommer ut först ur tuben i trakea. Standardledare är semirigida (semiflexibla) så att de kan omformas till rätt form innan man påbörjar intubationen, till exempel lätt svanhalsform. Distala änden av ledaren ska inte sticka ut ur tuben utan ligga precis innanför.

Andra ledare som elastisk Bougie-ledare är så pass lång att man kan lägga in ledaren först och därefter trä tuben över ledaren när ledaren redan har passerat stämbanden. Man kan även ge syrgas genom ledaren så att patienten kan syrsättas kontinuerligt. Denna långa ledare kan också användas vid riskabla eller tveksamma extubationer ur luftvägssynpunkt, till exempel på patienter med svullnad i svalget. Ledaren kan då lämnas kvar efter extubationen så att möjlighet finns till snabb reintubation ifall patienten får svårigheter med luftvägen efter extubationen. Före denna variant av extubation kan patienten bedövas i trachea med hjälp av inhalation av nebuliserat anestesimedel, t ex lidokain 40 mg/ml 2,5 ml. Tub och ledare kan behöva smörjas innan intubationen med någon form av lubricerande lösning.


Videolaryngoskop av olika slag

Det finns flera olika videolaryngoskop som underlättar genomförandet av en svår intubation. Det finns 2 principiellt olika typer av videolaryngoskop, en variant med en liten skärm som sitter direkt på laryngoskopets handtag och en annan variant som har en videoskärm stående bredvid på en ställning kopplat till laryngoskopet. Bilden kan även visas på TV-skärmar i operationssalen eller i salen där man befinner sig i. Med en bild på videoskärm vid sidan av får man en större och skarpare bild jämfört med en liten skärm ovanpå laryngoskopet. Det lilla laryngoskopet är smidigt att ta med sig t ex på ett akutrum i omhändertagandet av akuta traumafall.

Jämfört med konventionell laryngoskopi ger videolaryngoskopi fin insyn i larynx även på svårintuberade patienter som är djupa i halsen eller har ett högt positionerat stämbandsplan, Mallampati grad 3-4.. Rörelserna under själva intubationen blir lite annorlunda jämfört med konventionell intubation, det krävs viss vana för att man ska behärska tekniken. Vid videolaryngoskopi är det naturligt och standardiserat att intubera med en ledare i tuben, gärna en helt stel stålledare av typen ”Hyperangulerad Glidescope Stylet”. Det är väsentligt att man väljer rätt typ av blad vid videolaryngoskopi och rätt passande ledare. Det flesta videolaryngoskop är utrustade med 3 olika sorters blad, ett kort blad, ett långt blad och ett långt och extra kurverat blad, s.k. ”D-blade”. För patienter med Mallampati grad 3-4 är det i regel bäst med D-bladet. Vid den typen av intubation är det en fördel om en assistent kan trycka ner larynx lite grann utifrån på halsen. De två övriga bladen liknar mer ett normalt laryngoskopblad.

 • Bilderesultat for glidescope anesthesia airway management
 • Relatert bilde
 • Bilderesultat for glidescope anesthesia airway management
 • Relatert bilde
 • Bilderesultat for anesthesia equipment airway tube
 • Relatert bilde
 • Relatert bilde

Hosta – Tussis

Av Per Ederoth, leg läk, docent. VO Thorax och kärl, Skånes universitetssjukhus, Lund

Uppdaterad 2021-06-17


Svår ihållande hosta kan vara ett allvarligt problem vid behandling av intensivvårdspatienter i respirator och under urträning. Svår hosta ses bla. vid:

 • ARDS
 • Covid 19 infektion
 • Kikhosta (även tidigare kikhosta)
 • Sarcoidos
 • KOL
 • Restriktiva lungsjukdomar – lungfibros
 • Tracheomalaci
 • RS-virus pneumoni
 • Lymfom

Svår hosta på patient i respirator kan på försök behandlas med inhalation i nebulisator av :

 • lidokain (Xylocain) 10 mg/ml, 1 ml +
 • bupivacain 5 mg/ml, 1 ml +
 • NaCl 1 ml (totalt 3 ml), i nebulisator

Denna behandling kan ge fin hostdämpning under ett par timmar. Kan ges 3 till 6 gånger dagligen. Man kan även prova injektion av lidokain (Xylocain) 50 mg intravenöst inför mobilisering med gott resultat. Opiater givet intravenöst ger också viss hostdämpning. Vid bronkospasm och hosta kan man även pröva ett s.k. astmadropp som ges under 12 timmar:

 • Glukos 5% 1000 ml +
 • Teofyllamin 20 ml +
 • Betapred 4 mg

Intubation

Av Kai Knudsen, Överläkare, Docent i anestesi & intensivvård. Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Uppdaterad 2019-06-15


En intubation görs för att säkerställa luftvägen och för att kunna ventilera patienten kontrollerat och därigenom säkerställa adekvat oxygenering av blodet och adekvat eliminering av koldioxid. Ventilationen övergår från patientens egen undertrycksventilation till en kontrollerad övertrycksventilation, antingen manuellt eller mekaniskt. Patienten kan ventileras med hjälp av andningsblåsa (”Ruben ballong/blåsa/handventilator av silikon) och andningsmask eller via en endotrachealtub eller larynxmask. Vanligen startar man med mask och blåsa för att intubera under induktionen av en anestesi. Tuben behålls till kirurgin är klar och patienten kan extuberas.

 • Bildresultat för andningsmask syrgasmask anestesi
 • Bildresultat för näskantarell
 • Relatert bilde
 • Bilderesultat for endotracheal tube anesthesia
 • Bilderesultat for andningsmask anestesi

För att kunna övertrycksventilera är endotrakealtuben försedd med en uppblåsbar kuff som ockluderar tuben mot trachea på utsidan och tillåter fri luftpassage genom tuben. Kuffen blåses vanligen upp med 5-10 ml luft. På små barn kan okuffade tuber användas då det är så pass trångt i trachea att man kan övertrycksventilera i alla fall. Normalt handventilerar man till ett övertryck av ca 20 mm Hg i varje andetag. Respiratorn kan ventilera patienten med lägre tryck om lungorna är friska, cirka 8-14 mm Hg i varje andetag.

För att ett intubationsförsök skall vara optimalt krävs rimlig erfarenhet hos intubatören, väl fungerande laryngoskop, bästa val av laryngoskopblad, typ och storlek och ledare, optimal uppläggning av patienten, adekvat muskelrelaxation och optimal positionering av larynx. Patienten skall normalt vara väl sövd och muskelrelaxerad när man intuberar trachea. I normalfallet intuberas patienten oralt genom munnen och tuben fixeras med hjälp av tejp mot kinden. I akutsituationer som akut hjärtstopp kan man behöva intubera utan att man hunnit ge muskelrelaxerande eller sederande läkemedel men detta kan vara tekniskt svårare än med den väl sövda och relaxerade patienten. Man kan även under vissa omständigheter behöva intubera utan att kunna söva patienten djupt som vid svår luftväg med bibehållen spontanandning. Då väljer man många gånger att intubera nasalt i stället för oralt under adekvat sedering och lokalanestesi (ytanestesi). De flesta ”vanliga” intubationer görs dock oralt med väl sövd och muskelrelaxerad patient.

Intubation – Praktiska råd

Patienten intuberas lättast i ryggläge med lätt höjd huvudända (30 grader). Efter preoxygenering via mask över mun och näsa sövs och muskelrelaxeras patienten. Andningen kontrolleras först via maskventilation och fri luftväg skapas genom ett stadigt lyft av underkäken fram till ett rejält underbett. Om tungan ändå obstruerar luftvägen kan man sätta ner en svalgtub eller en nästub (”kantarell”) för att kunna optimera fri luftväg och ventilationsförhållanden. När patienten är välsövd och muskelrelaxerad förs ett laryngoskop in genom munnen från höger mungipa in mot mitten där laryngoskopbladet får med sig tungan. Man kan använda ett traditionellt batteridrivet laryngoskop i metall eller plast (metall är standard) med fiberoptik eller ett videolaryngoskop, vg se nedan. Videolaryngoskop har antingen en liten skärm kopplad direkt till laryngoskopet eller en fristående skärm vid sidan av. Vid traditionell laryngoskopi används direkt insyn i larynx medan med videoteknik används indirekt insyn via en skärm.

Det är viktigt att laryngoskopbladet förs ner djupt i svalget. Härefter lyftar man stadigt tunga och underkäke framåt uppåt i skaftets riktning med en lätt böj bakåt av laryngoskopet (inte för kraftig böj) samtidigt som man kontrollerar att man inte slår emot framtänderna i överkäken. Med detta kraftfulla lyft kan man inspektera larynx och hitta stämbanden och ingången till trachea. Därefter kan man föra ner tuben. Spetsen av laryngoskopbladet förs in ovanför epiglottis (i vallecula) varigenom epiglottis följer med framåt uppåt i det lyft man presterar. Man ska normalt inte ta med sig epiglottis med laryngoskopbladet utan epiglottis lyfts upp i alla fall. När man ser stämbanden kan man i regel med enkelhet föra in en tub mellan stämbanden ner i trachea. Det är väsentligt att kunna se och identifiera stämbandsöppningen under intubationen.

För att kunna föra ner tuben kan det behövas en lätt vridning av tuben medsols (medurs) när man passerar stämbandsöppningen. Tuben förs ner ca 8-10 cm nedom stämbanden på en vuxen person. En ideal position av tuben är att den distala änden av tuben ligger cirka 4 cm ovan carina. På 8-10 cm från änden finns på de flesta tuber 2 markeringslinjer, den distala svarta linjen ska ligga nedanför stämbanden och den proximala linjen omedelbart ovan stämbanden. På vuxna fixeras tuben med en markering om 21-24 cm i mungipan i normalfall, här fästs tejpen runt tuben. För att få mer styrsel i tuben under intubationen kan en böjbar ledare användas i tuben som avlägsnas så snart tuben passerat stämbanden.

 • Bilderesultat for anesthesia mask ventilation
 • Relatert bilde
 • Bilderesultat for andningsmask anestesi
 • Relatert bilde

När tuben är på plats blåser man upp kuffen och kontrollerar att tuben ligger rätt genom att kontrollera och verifiera:

 1. Imma i tuben fram och åter under andningen (kan även höras och kännas).
 2. Lyssna med stetoskop och hör andningsljud från bägge lungor vid manuell ventilation. Lyssna i minst 4 positioner.
 3. Verifiera med kapnometri att respirationen fungerar genom en normal koldioxidelimination att tuben ligger rätt.
 4. I tveksamma fall kan tubens läge verifieras genom bronkoskopi eller röntgen. Dock har man inte allt för lång tid på sig att verifiera tubläget på den sövda patienten. Kapnometri och bronkoskopi är säkrast.

När tubläget är verifierat säkras tuben genom:

 • Tejpning med någon form av sjukvårdstejp, gärna en tretungad bred häfta.
 • Bomullsband som knyts runt tuben.
 • I sällsynta fall kan tuben fixeras genom suturering (t ex vid kraniofacial kirurgi) men det är oftast trachealkanyler som fixeras genom suturering

I händelse av akutfall meddelas kirurgen när tuben är fixerad och luftvägen säkrad.


Fiberintubation

Publicerat av Kai Knudsen, Överläkare, Docent i anestesi & intensivvård. Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Uppdaterad 2020-09-25


Fiberintubation, dvs intubation med hjälp av bronkoskopi är en metod för intubation som varje anestesiolog bör vara väl förtrogen med. Fiberoptisk intubation är en teknik där ett flexibelt endoskop med en påträdd endotrakealtub passerar genom glottis. Tuben skjuts sedan av endoskopet in i luftstrupen, och endoskopet dras tillbaka. Metoden används inte rutinmässigt för anestesi men används regelbundet när man har kunnat identifiera en svår luftväg. Fiberintubation genomförs vanligen med patienten i halvvaket tillstånd med bibehållen spontanandning under sedering. Det genomförs sällan med patienten fullt sövd för att bättre bibehålla luftväg och spontanandning. Ingreppet kallas därför ofta för ”vaken fiberintubation”.

Fiberintubation utförs normalt genom att när fiberbronkoskopet förs ner i larynx förbi stämbanden ner i trachea föra ner en tub endotrakealt över fiberbronkoskopet. Det finns flera olika tekniker för att genomföra en fiberintubation som presenteras här. Normalt görs detta elektivt, dvs när man kunnat förutse en svår intubation med svår luftväg och ogärna vill muskelrelaxera patienten för att kunna behålla spontanandning kontinuerligt och inte riskera att få en patient med svår luftväg som slutar att andas och kan tappa luftvägen helt och hållet. Fiberintubation kan i vissa fall bli nödvändigt i akuta situationer när man inte kan intubera oralt på vanligt sätt men det kan bli ytterst svårt och komplicerat i situationer där patienten inte andas eller har rikligt med blod eller sekret i luftvägarna. Fiberintubation är därför i första hand lämpligt för elektiva fall där man genomför intubationen lugnt och stillsamt enligt en förutbestämd plan.

Indikationer för fiberintubation

 • Identifierat svårt intubationsfall
 • Anatomiska anomalier i svalget
 • Liten mun
 • Oförmåga att gapa, liten gapförmåga, ”trismus”
 • Stridor
 • Tumör i halsen eller abscess som komprimerar eller förskjuter stämbandsingången
 • Trauma med frakturer i halsregionen
 • Tidigare strålbehandling med ärrbildning på halsen
 • Patient som ser uppenbart svårintuberad ut, till exempel s.k. tjurnacke eller kort och bred hals. Stel hals. ”Flyende haka”.
 • Densfraktur eller annan fraktur i halskotor
 • Svår brännskada på halsen

Innan man startar sin planerade fiberintubation är det väsentligt att vara väl förberedd och att man går igenom sin planerade intubation med narkossköterska, operationssköterska och övrig personal som ska närvara eller assistera. I vissa högriskfall kan ÖNH-läkare eller kirurg behöva vara närvarande på sal beredda att genomföra akut koniotomi eller akut tracheotomi. En fiberintubation av till exempel en patient med akut epiglottit eller svår stridor behöver alltid ha en plan A och en plan B i fall plan A misslyckas. I ett sådant fall kan det vara en god idé att lägga lokalbedövning med adrenalin subkutant på halsen innan fiberintubationen påbörjas i fall man behöver gå vidare med akut koniotomi. Vid akut koniotomi är blödning i såret det som oftast försvårar mest och användningen av adrenergika i LA är en bra metod att förebygga blödning.

Förutom vanlig premedicinering oralt utförs fiberintubation vanligen med patienten väl sederad, t ex med kontinuerlig infusion av remifentanil. Den vanliga premedicineringen oralt kan ges som brukligt, t ex med Paracetamol 1 g + Oxikodon 10 mg till vuxen normalviktig patient. Därefter kan det vara lämpligt att låta patienten inhalera lokalanestesimedel med syrgasmask och nebulisator, t ex 2 ml Xylocain 40 mg/ml under 5 min för att bedöva luftvägarna samtidigt som man ger ett antikolinergikum intravenöst (Robinul 0,2 mg iv eller Atropin 0,5 mg) för att motverka ymnig slemsekretion i svalget. Blod och slem är fiberintubationens värsta motståndare och kan göra att intubationen misslyckas.

Utan slem och blod i svalget och med en välfungerande sedering är en fiberintubation relativt enkel att genomföra tekniskt men med mycket slem och blod är det desto svårare. Patienten placeras i ryggläge, gärna med höjd huvudända. Den näsborre som ska användas vid nasal fiberintubation bör gelas före start av intravenös sedering. Man kan administrera någon slags gel, t ex Instillagel ca 2 ml som patienten själv aktivt sniffar in genom näsborren så att hela slemhinnan i epifarynx ner till svalget blir mjuk och lättglidande. Bronkoskopet behöver lubriceras före bronkoskopin t ex med Dimetikon eller silikon på utsidan. Tuben som ska föras in kan lubriceras på insidan med t ex saliversättningsmedel. Det är väsentligt att tub och bronkoskop är dimensionerade för varandra och kan glida mot varandra. Ett fiberbronkoskop som är 5 eller 5.5 mm kräver minst 7:ans tubstorlek för att komma igenom. För 6.ans tubstorlek passar ett bronkoskop som är 4 mm medan 5.5 mm:s bronkoskop är för stort.

Därefter startar man med intravenös sedering. Lagom tung sedering är A och O vid ”vaken” fiberintubation. Det finns flera olika möjligheter till en lämplig sedering. Målet är att patienten bibehåller andningen och syremättnaden och inte upplever allt för stort obehag av själva intubationen. Kontinuerlig infusion med propofol kan våra svårstyrt och snabbt leda till för djup anestesi och är inte att rekommendera i första hand. En liten bolusdos propofol (20 mg) kan däremot ges för metod 1B och 2B när tuben förs ner genom näsan vilket kan vara obehagligt. När tuben väl kommer ner i trachea brukar detta vara luftvägsirriterande och sederingen kan då fördjupas direkt efter att tuben är på plats och man övergår från sedering till narkos. Detta görs vanligen genom att man ger en bolusdos propofol.

Sedering och andra praktiska moment vid fiberintubation

 • Antikolinergikum intravenöst (Robinul 0,2 mg eller Atropin 0,5 mg) bör ges 30 min innan för att motverka slemsekretion
 • Avsvällande näsdroppar i båda näsöppningarna
 • Lubricera bronkoskop och tub med rätt glidmedel
 • Vid behov sätt en tub i en flaska med hett vatten i 5 min för att mjukgöra tuben (gäller endast genomskinliga tuber)
 • Xylocain 40 mg/ml, 2 ml nebuliseras i inhalation för ytanestesi av luftvägarna 5-15 min före intubationen
 • Lidokain-Nafazolin nasalt antingen via spruta eller i inlagd tamponad
 • Bedövning med Xylocain 10 mg/dos lokalt i svalg v b
 • Ev. Lidokain 40 mg/ml 1-2 ml mot stämbanden via bronkoskopet när man står precis ovanför
 • Ge syrgas på näskateter i ”fel näsborre” under hela intubationen.
 • Gel i näsan, ca 2-3 ml som glidmedel
 • Koppla sug till fiberbronkoskopet
 • Fäst tuben utan kopplingsstycket med en bit tejp högt upp på bronkoskopet för metod 1 A och 2 A.
 • Midazolam 1-2 mg i v +
 • En opioid av något slag:
  • Fentanyl 50-100 μg eller
  • Alfentanil 500-1000 μg eller
  • Remifentanil i infusion
   • TCI 1-2 ng/ml
   • TIVA 0,05-0,25 μg/kg/min

alternativt

 • Ketamin 50-100 mg iv v b
 • Propofol i kontinuerlig infusion eller i små bolusdoser TCI 3 mg/ml
 • Dexmedetomidin i kontinuerlig infusion
 • Cricoidbedövning. Men tunn kanyl kan övre delen av trachea bedövas med tex 3 ml lidocain 10 mg/ml genom transmembranös injektion (genom membrana cricoidea).

Sedering bör ges så att patienten är väl sederad med bibehållen spontanandning och fri luftväg under hela proceduren. Det är lämpligt att en och samma person har full uppmärksamhet på sederingen och patientens status under fiberbronkoskopin (narkossköterska).Härefter kan fiberintubationen genomföras med flera olika tekniker, vanligen sker det genom nasal intubation med sederad patient men fiberintubation går även att göra oralt vilket kan vara lämpligt t ex vid anestesi av patient med halsryggskada som ligger i skallsträck. För att kunna genomföra oral fiberintubation krävs en särskild typ av svalgtub som kan hålla undan tungan och tungbasen och samtidigt tillåta passage av fiberbronkoskopet (t ex Glenns svalgtub). Denna teknik kräver i regel full narkos och kan möjligen lämpa sig på patient som efter anestesiinduktion visar sig vara väldigt svårintuberad. Dessa fall löser man numera i första hand med oral intubation med videolaryngoskop.

Fiberintubation kan i princip genomföras på flera olika sätt enligt följande

1. Med anestesiologen som intuberar stående ovanför huvudändan. Man står på samma plats som vid vanlig intubation.

A. Man bronkoskoperar genom näsan, genom orofarynx och in i trachea innan man för ner tuben.

B. Man går först ner med endotrakealtuben i orofarynx genom näsan i tung sedering innan man bronkoskoperar genom tuben, genom orofarynx och in i trachea.

2. Med anestesiologen som intuberar stående nedanför huvudändan vid sidan av patienten ansikte mot ansikte med patienten

A. Man bronkoskoperar genom näsan, genom orofarynx och in i trachea innan man för ner tuben.

B. Man går först ner med endotrakealtuben i orofarynx genom näsan i tung sedering innan man bronkoskoperar genom tuben, genom orofarynx och in i trachea.

3. Oral fiberintubation i narkos

Man sätter först ner en speciell svalgtub bakom tungan varefter man bronkoskoperar genom munnen, genom orofarynx och in i trachea innan man för ner tuben.

Metod 1 A

Anestesiologen står ovanför huvudändan. Man bronkoskoperar genom näsan ner till carina innan man för ner tuben som först fästs uppe på bronkoskopet.

Man står på samma plats som vid vanlig intubation. En kortvuxen anestesiolog kan ibland behöva stå på en pall. En fördel är att man är van att stå på denna plats vid inledningen av narkos. Härifrån kan man vid behov enkelt ventilera patienten för hand med andningsblåsa och mask och man upplever att man kan kontrollera luftvägen i samma position som man oftast är van vid. Man har nära till narkosapparaten och kort avstånd till anestesiutrustning och sug. ”Allt” finns inom räckhåll. Tuben fästes först med en bit tejp högt uppe på bronkoskopet under det att man identifierar stämbandsöppningen.

 • Tracheal Intubation Using a Flexible Fiberoptic Bronchoscope - YouTube
 • Fiberoptic intubation

Man går först ner genom näsan, passerar conchorna, kommer ner i farynx, passerar tungbasen och kan därefter identifiera stämbandsöppningen. Man passerar sedan stämbandsöppningen och går ner i trachea så att man tydligt kan se broskringarna och carina. Lämpligt stopp är ca 4 cm ovanför carina. Tuben dras härefter ner genom näsan med försiktig men fast hand. När tuben ska passera stämbanden kan man få ett ihak som ofta löses genom att vrida ner bronkoskop och tub 90 grader åt höger. Därefter kan i regel tuben passera stämbanden. Härefter avlägsnas bronkoskopet samtidigt som man iakttar att tubändan ligger på ca 4 cm:s avstånd från carina.

Fördel: Kan vara lättare i krångliga anatomiska fall att hitta stämbandsöppningen. Utesluter risken att tuben stoppas för långt ner i farynx från början vilket kan skapa svåra vinklar.

Nackdel: Bronkoskopet behöver till viss del gå i en S-formad båge liknande en svanhals. Lätt att få slem eller blod på bronkoskopet som försvårar eller omöjliggör sikten. Slem i näsan kan skymma sikten till skillnad från metod B. Rörelser med bronkoskopet i svalget kan reta till hosta eller kräkreflex. När tuben ska föras ner genom näsan kan det bli trångt och svårt att få ner tuben förbi conchorna. Man vet inte om tuben kommer att kunna passera näsan innan man hittat stämbandsöppningen.

Metod 1 B

Anestesiologen står ovanför huvudändan. Tuben förs först ner genom näsöppningen innan man börjar bronkoskopera.

Fördel: Om tuben dras ner igenom näsöppningen innan man börjar bronkoskopera blir själva bronkoskopin i regel enklare och snabbare. Många gånger finner man stämbandsöppningen direkt framför bronkoskopet när man kommer ut ur tuben i farynx. Detta är ofta den metod som går snabbast och lättast och man kan undvika långdragen fiberintubation. Det är mindre besvärande för patenten när bronkoskopet passerar genom näsan genom tuben än utan tub på plats i näsan.

Nackdel: Det finns viss risk för näsblödning när man först drar ner tuben genom näsöppningen, det kan behövas viss kraft. Näsblödning kan förebyggas med näsdroppar och gel. Man bör dessutom enbart använda mjuk tub. En genomskinlig endotrachealtub kan mjukgöras före intubationen genom att man låter den stå 5 minuter i hett vatten (45-50 gr i 5 minuter). Tuben blir därigenom mjuk och kompressibel. Det är viktigt att tuben är mjuk med denna metod, väggarna ska kunna tryckas ihop mot varandra. Det finns risk för att man lägger ner tuben för långt i farynx genom näsan så att vinkeln in till trachea blir för brant (S-formad). Då kan det bli svårt att hitta stämbandsöppningen och problemet löses i regel genom att tuben backas upp några centimeter under pågående bronkoskopi. Tuben ska förbi conchorna i näsan ner i farynx innan bronkoskopin men får sedan aldrig föras ner för långt vilket försvårar intubationen.

Metod 2 A

Anestesiologen står nedanför huvudändan. Man står intill patientens sida ansikte mot ansikte med patienten. Fördelen är att bronkoskopet får en jämn kurvatur genom näsan ner i trachea under bronkoskopin. En fördel är att man står på rätt plats om man skulle behöva koniotomera eller akut tracheotomera patienten.

 • To enjoy all the functionality in this e-learning session, please enable JavaScript in your web browser. When difficulty with mask ventilation, laryngoscopy or mask ventilation is likely, careful consideration should be given to securing the airway awake. The ...
 • Fiberoptic intubation

Man kan lätt uppfatta anatomin som ”upp och ner” genom bronkoskopet och höger blir vänster men detta är mest en vanesak. En nackdel är att man står fel om man skulle behöva ventilera patienten manuellt med mask och andningsblåsa.

Man bronkoskoperar före man drar ner tuben och passerar stämbanden innan tuben förs ner genom nasofarynx. Tuben fästes med en bit tejp högt uppe på bronkoskopet under det att man identifierar stämbandsöppningen.

Fördel: Mindre risk för näsblödning jämfört med metod B. Kan vara lättare i krångliga anatomiska fall att hitta stämbandsöppningen. Utesluter risken att tuben förs ner för långt från början. Tillåter större rörelser i farynx jämfört med metod B.

Nackdel: Lätt att få slem eller blod på bronkoskopet som försvårar eller omöjliggör sikten. Bronkoskopet kan riva i nässlemhinnan, det har vassare kanter än tuben. Slem i näsan kan skymma sikten till skillnad från metod B. Rörelser med bronkoskopet i svalget kan reta till hosta eller kräkreflex. När tuben ska föras ner genom näsan kan det bli trångt och svårt att få ner tuben genom näsan. Man vet inte om tuben kommer att kunna passera näsan innan man hittat stämbandsöppningen. Man behöver flytta sig till huvudändan om man ska ta över andningen manuellt.

Metod 2 B

Anestesiologen står nedanför huvudändan nära armhålan. Tuben förs ner genom näsöppningen innan man bronkoskoperar.

Fördel: Om tuben förs ner igenom näsöppningen innan man bronkoskoperar blir själva bronkoskopin i regel enklare. Många gånger finner man stämbandsöppningen direkt framför bronkoskopet när man kommer ut ur tuben i orofarynx. Detta är ofta den metod som går snabbast och lättast och man kan undvika långdragen fiberintubation. Det är mindre besvärande för patenten när bronkoskopet passerar genom näsan genom tuben än utan tub på plats i näsan.

Nackdel: Det finns viss risk för näsblödning när man först drar ner tuben genom näsöppningen. Näsblödning kan förebyggas med näsdroppar och gel. Man bör dessutom enbart arbeta med mjuk tub. En genomskinlig endotrachealtub kan mjukgöras direkt före intubationen genom att man låter den stå 5 minuter i hett vatten (45-50 grader i 5 minuter). Tuben blir därigenom mjuk och kompressibel. Det är viktigt att tuben är mjuk för denna metod, väggarna ska kunna tryckas ihop helt. Risk för att man lägger ner tuben för långt i farynx så att vinkeln in till trachea blir för S-formad. Tuben ska förbi conchorna i näsan men får sedan aldrig föras ner för långt vilket försvårar intubationen.

Metod 3

Oral fiberintubation

Man sätter först ner en speciell svalgtub bakom tungan varefter man bronkoskoperar genom munnen, genom orofarynx och in i trachea innan man för ner tuben. Lämpar sig t ex för patienter med fraktur i nacken som ligger i skallsträck där man vill undvika hostreflexer och plötsliga rörelser i halsryggen i samband med intubationen. Patienten sövs som vanligt i plant ryggläge intravenöst och muskelrelaxeras. Härefter lägger man ner en särskild svalgtub (t ex Glenns svalgtub) som tillåter fiberintubation. Tuben träs över fiberbronkoskopet och när tuben passerat stämbandsöppningen tas svalgtuben bort och tuben förs ner över bronkoskopet in i trachea. Det kan underlätta om en assistent gör ett käklyft vid intubationen genom att lyfta under mandibeln framåt uppåt.

Proceduren är relativt enkel om svalgtuben kan skapa fri luftväg och tillåter passage av bronkoskopet. Viktigt med fungerande glidmedel för att bronkoskopet inte ska fastna i svalgtuben. Man bör lubricera bronkoskopet på utsidan (silikon eller liknande, dock ej xylocaingel) och tuben på insidan, t ex med saliversättningsspray. Patienten kan ventileras upp manuellt före intubationen.

 • Intubation using the flexible fiberoptic bronchoscope. | Download Scientific Diagram
 • Tracheal Intubation Using a Flexible Fiberoptic Bronchoscope - YouTube
 • Practical aspects and training in fibreoptic intubation - ScienceDirect

Hantering av den svåra luftvägen

Av Per Nellgård, Överläkare i anestesi & intensivvård. Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Uppdaterad 2020-09-26


Att skapa och sedan bibehålla fri och säker luftväg är alltid det primära inom all anestesi och intensivvård. Om man inte lyckas säkerställa fri luftväg är det både farligt för patienten och ångestskapande för anestesiologen. Situationen ”kan inte intubera och kan inte ventilera” är som tur var mycket ovanlig (ca 1/10 000 intubationer). Ofri luftväg står för cirka 30 % av de mycket allvarliga incidenterna i samband med anestesi (död och allvarlig hjärnskada). Det som är farligt är hypoxi inte ”brist på tub”. Misslyckad intubation utgör cirka 10 % av alla svåra intubationer, och ligger någonstans mellan 0,13 – 0,3 % av samtliga intubationer. I ”Fourth National Audit Project” (NAP 4 – Storbritannien) registrerades 184 fall av ”Major adverse airway events” bland 2,9 miljoner anestesier. För att undvika dessa situationer är det viktigt att göra en noggrann preoperativ bedömning av fall med svår luftväg och att förbereda sig med rätt utrustning och tillräcklig kompetens inför anestesistart.

Lär dig gärna SFAI:s luftvägsalgoritm, på www.sfai.se eller här nedan på Narkosguiden. Lär dig var luftvägsvagnen finns på operationsavdelningen och vad den innehåller och hur man använder olika luftvägshjälpmedel.

Skattning av svårintuberad patient

RiskparametrarGrön
Vanligen lätt
Gul
Måttligt svårt
Röd
Svårintuberad
Mallampati klass 0–40 och 123 och 4
Thyreomentalt avstånd (TMD)> 7 cm6–7 cm< 6 cm
Gapförmåga> 4 cm2–4 cm< 2 cm
Cormack & Lehane grad I-IVIIIIII och IV
Mallampati används för att förutsäga hur lätt eller svår en endotrakeal intubation kan förväntas vara. Testet innefattar en visuell bedömning av avståndet från tungbasen till gomtaket. Detta värde slutvärderas enligt Cormack & Lehane, vilket är ett klassificeringssystem som beskriver vad som noterats under intubation. Thyreomentalt avstånd utgör avståndet mellan övre delen av sköldbrosket och hakspetsen och hjälper till att förutsäga intubationssvårigheter.
Nationella rekommendationer trakeotomi 2017

Svår laryngoskopi föreligger när ingen del av larynxingången kan visualiseras vid optimal laryngoskopi (Cormack Lehane gr III-IV). Svår intubation föreligger även när korrekt tubläge ej har kunnat erhållas trots tre optimala intubationsförsök eller inom tio minuters intubationsförsök. Kraftig man med kort, stel hals och tjurnacke utgör en typiskt svårintuberad patient. Vid plötsligt oväntat svår intubation kan det vara bäst att väcka patienten och starta om från början, exempelvis genom vaken fiberintubation. Man skall alltid undvika excessiv slembildning eller blödning i näsa och svalg.

 • Bilderesultat for anesthesia laryngoscope

Alla operationsavdelningar bör ha tillgång till någon typ av videolaryngoskop. Videolaryngoskopen har inneburit att många svåra luftvägar nu kan hanteras bättre och intuberas med rimliga risker. I de flesta fall kan videolaryngoskopen reducera gradering enligt Cormac & Lehane’s med upp till 2 enheter, t.ex. från C&L grad 4 till grad 2. Emellertid löser videolaryngoskopen inte alla problem och i de riktigt svåra fallen behövs fortfarande flexibla bronkoskop och kompetens att använda dem. Inför gärna en ”luftvägssal” en dag i veckan på ordinarie op-avd. där man kan träna med varierande luftvägsutrustning, så alla får god kompetens. Arbeta gärna i team och tillämpa gällande luftvägsalgoritm.

Svår luftväg kan kategoriseras enligt

 1. Svår maskventilation (cirka 5%)
 2. Svår ventilation med larynxmask (LMA/SGAD)
 3. Svår laryngoskopi
 4. Svår intubation (2-5-10%, på IVA upp emot 20%)
 5. Svår kirurgisk luftväg

Tester för utvärdering av svår intubation

 • Mallampatis test
 • Thyreomentalt avstånd
 • Gapförmåga
 • Nackrörlighet

Riskfaktorer för svår intubation

 • Liten mun
 • Kort hals, ”tjurnacke”
 • Stora eller lösa tänder
 • Blödning eller kräkning i svalget
 • Oförmåga att öppna munnen eller gapa
 • Anatomiska anomalier i munhålan eller svalget
 • Svullnad i munhålan, tungan, på halsen eller i svalget
 • Manligt kön
 • Mallampati grad III eller IV
 • Sömnapnésyndrom
 • Skäggväxt
 • Ålder > 55 år
 • Adipositas, BMI > 26
 • Tumörer, infektioner, blödning i munhålan eller i svalget
 • Tidigare strålning mot huvud- och halsregionen
 • Stridor
 • Främmande kropp i svalget eller i övre luftvägarna
 • Stort trauma i huvud eller halsregionen
 • Subkutant emfysem på halsen
 • Hästskoformad tandrad i överkäken

Bedömning av luftvägar

Olika luftvägstester är till för att hitta de med svår luftväg. Ett test med hög sensitivitet innebär att man identifierar de flesta med ”svår” luftväg. Ett test med hög specificitet innebär att man kan utesluta de flesta med ”lätt” luftväg.

Några av de vanligaste bedömningsmetoderna av luftvägen är följande:

 • Modifierad Mallampati (klass 0-4)
 • Thyromentalt avstånd (<6 cm, 6-7 cm & >7 cm)(TM)
 • Sternomentalt avstånd (<11 cm, 11-12,5 cm >12,5 cm)(SM)
 • Wilson summa test
 • LEMON-law
 • ”Upper lip bite” -test (ULBT)
 • Gapförmåga (<2 cm, 2-4 cm >4 cm)

Inget test är ensamt tillräckligt bra, men kombinationen av Mallampati och thyromentalt avstånd förefaller bäst, ännu bättre blir det när testet kombineras med lång erfarenhet och gott omdöme. Patienter med Mallampati klass 0, (när man ser ovankanten av epiglottis) är så gott som alltid lättintuberade, om övrig larynx- och trakeal-patologi saknas.

Riskpatienter för uttalad hypoxi

 • Instabil angina pectoris
 • Grav CNS patologi inkl. svår carotisstenos
 • Grav lungsjukdom (KOL, fibros, etc.)
 • Högt BMI (mindre syrgasreserver i lungorna)
 • Hög metabolism: sepsis/gravida
 • Sänkt vakenhet, medvetslös patient
 • Pat som aspirerat
 • Akutfall med skador eller svullnad i luftvägarna

På dessa patienter måste luftvägen säkras på ett ”bra” sätt med bibehållen syresättning under hela intubationen. Detta innebär att man är mer liberal med att behålla spontanandning, undviker apné och väljer en ”säkrare” metod, t.ex. trakeostomi i lokalbedövning, intubation med flexibelt bronkoskop eller intubation med videolaryngoskop i lokalbedövning och ev. lätt sedering.

Prediktorer för svår maskventilation

 • Högt BMI eller hög kroppsvikt.
 • Hög ålder
 • Manligt kön
 • Begränsad subluxationsförmåga av underkäken.
 • Kort thyromentalt avstånd.
 • Modifierad Mallampati klass 3-4.
 • Skägg (kan rakas bort!)
 • Tandlöshet
 • Snarkare eller OSAS
 • Tidigare strålning mot halsen.

Prediktorer för svår larynxmaskanvändning

 • Begränsad gapförmåga
 • Supra- eller extraglottisk patologi (strålning, stor tungbastonsill)
 • Glottisk eller subglottisk patologi (larynxstenos m.m.)
 • Begränsad flexion i halsryggen.
 • Krikoidtryck
 • Manligt kön
 • Förhöjt BMI (>35)
 • ”Dåliga tänder”
 • Lägesförändringar och operationsbord med vändningar under op.
 • Låg lungcompliance kan kräva högre inspirationstryck med risk för luftläckage.
 • Patienter med Mallampati grad 1-2 verkar ha svårare att få ett bra läge på LMA utan läckage jämfört med Mallampati grad 3-4.

Prediktorer för svår laryngoskopi

 • Begränsad gapförmåga (<4 cm).
 • Begränsad subluxationsförmåga av mandibeln (ULBT 2-3).
 • Smalt, ofta högt, gomtak.
 • Kort thyromentalt (<6-7 cm) och sternomentalt avstånd (<12 cm).
 • Modifierad Mallampati klass 3-4.
 • Hård munbotten.
 • Begränsad extensionsförmåga av huvudet och övre halsryggen.
 • Ökad omkrets av halsen = Högt kragmått (>45 cm).

Prediktorer för svår videolaryngoskopi

 • Cormac-Lahane grad 3-4 vid direktlaryngoskopi.
 • Onormal halsanatomi: strålskador, ärr på halsen, tjock hals och patologi i/på halsen.
 • Begränsad subluxationsförmåga av mandibeln.
 • Kort avstånd mellan sternum och sköldbrosk (larynx)

Handläggning av svår intubation

En lyckad intubation beror bl.a. på följande faktorer:

 • Syresättningen, är den tillfredställande?
 • Ventilationen (via mask eller LMA), är den välfungerande?
 • Finns risk för regurgitation eller aspiration?
 • Finns annan hjälp att få i närheten, hur snabbt?
 • Finns ytterligare (känd) luftvägsutrustning i närheten? Luftvägsvagn!
 • Tillämpning av luftvägsriktlinjer för svår intubation.
 • Förutsätt svårigheter – och var förberedd!
 • ”Never fail to prepare for failure”
 • Berätta om din ”Back-up plan” – så medarbetarna vet och förstår.
 • Använd inte teknik eller utrustning som man inte är van vid.
 • ”Lär dig simma genom att simma” – men träna i den grunda delen av badet.
 • Intubation skall vara bra för patienten – inte ditt ”ego”. Patienten dör inte av misslyckad intubation utan av syrebrist!.
 • Det är viktigt att känna till sina egna begränsningar.
 • Man måste veta när man skall sluta med ytterligare intubationsförsök – och hur man skall hantera fortsättningen.
 • Vid misslyckad intubation överväg:
  A. att väcka patienten.
  B. larynxmask.
  C. alternativa tekniker.
  D. kirurgiskt friad luftväg (kniv, ledare & tub).
 • Tänk på att första intubationsförsöket är ditt bästa försök.
 • Begränsa antalet intubationsförsök till tre eller fyra.
 • Relatert bilde
 • Relatert bilde
 • Bilderesultat for anesthesia airway management bogey conduct
 • Relatert bilde
 • Relatert bilde
 • Relatert bilde

 

Handläggning av svår luftväg (icke akut)

Planerade anestesier på patienter med kända luftvägar borde inte ställa till några stora problem om man förberett sig väl med utrustning och kompetens. Tracheostomi i lokalbedövning ”är alltid rätt” vid mycket svåra luftvägar. Som alternativ två bör man använda flexibelt bronkoskop i lokalanestesi med eller utan sedering.

Lämpliga patienter för ”vakenintubation” kan vara:

Patienter med känd svår/mycket svår luftväg

 • Olika syndrom som Pierre-Robin, Treacher-Collins, Crouzon, Goldenhaar, etc.
  (Det finns cirka 70 olika syndrom med luftvägsproblem enligt litteraturen, de flesta är mycket ovanliga)
 • Olika inlagringssjukdomar som t.ex. Hunters och Hurlers syndrom.
 • Reducerad gapfunktion (absolut de <2 cm och relativt de med 2-3,5 cm).
 • Infektioner i övre luftvägarna som epiglottit, munbottenflegmone, svårare mononukleos och halsböld etc.
 • Tumörer fr.a. i tunga, hypofarynx och larynx. Strålbehandlade patienter i orofarynx.
 • Valleculacysta
 • Främmande kropp
 • Larynx och trachealstenoser
 • Övriga med känd svår luftväg

Patienter med ökad risk för kräkning och aspiration

 • Patienter som nyligen ätit/patienter med gastropares.
 • Patienter med uttalad och svår refluxproblematik.
 • Patienter med förhöjt intraabdominellt tryck/volym som t.ex. ileus, senare delen av graviditet, stora buktumörer etc.
 • Trauma och patienter som fått stora doser opiater.
 • Patienter med illamående.

Handläggning av svår luftväg (akut)

 • Måste detta göras på jourtid? Hinner bakjour och ev. ÖNH-läkare komma in?
 • Gör en plan för denna patient och kommunicera planen och samla ihop tillräcklig kompetens.
 • Använd luftvägsvagn, men använd utrustning och metoder du är familjär med.
 • Preoxygenera ordentligt. Fortsätt med syrgastillförsel.
 • Optimalt läge, gärna ”Sniffing position”.
 • Överväg höjd huvudända och Kricoidtryck (släpp detta om det är svårt).
 • Om tid och kompetens finns överväg intubation med flexibelt bronkoskop.
 • Annars planera för videolaryngoskopi och ledare.
 • Om det är trångt använd mindre tub, en lång 5:ans tub fungerar ofta bra.
 • Använd en bra Larynxmask om det inte går att intubera initialt. En ”bra” larynxmask har: två lumen, med en för V-sond/ledare och högt tätningstryck, går att intubera igenom med hjälp av flexibelt bronkoskop.
 • Överväg tidig kirurgisk luftväg (koniotomi, PCT eller kirurgisk trakeostomi).
 • Tänk på möjligheten med transtrakeal ventilation med Ventrain genom 2 mm nål/kanyl. Det går att ventilera 5-7 l/min med I/E 1:1. Ventrain är nytt, billigt och fr.a. livräddande tillskott i luftvägsarsenalen!
 • Det finns metoder som vi inte rekommenderar, men som kan lösa en akut situation som t.ex. retrograd intubation, blind nasal intubation och digital intubation, d.v.s. man känner med fingrarna i halsen och guidar in tuben.
 • Dokumentera efteråt vad som varit svårt och hur man bäst kan lösa detta.

Intubationshjälpmedel

Bland olika laryngoskop utöver standardblad med fiberoptik finns bl.a.;

Macintoshliknande bladC-Mac, McGrath S3, och Glidescope Titan m.fl.
Fördelar: Lätt att använda
Lätt att se
Lätt att intubera
Lätt att använda ledare
Lägre tryck mot tänder
Nackdelar:Svårare insyn vid mycket anteriort högt sittande larynx
Kraftigt böjt bladC-Mac D-blad, McGrath S5, Glidescope
Fördelar: Bra insyn vid mycket anteriort högt sittande larynx.
Kan vara svårare att intubera, trots bra insyn.
Nackdelar:Litet svårare teknik. Man måste ha en ledare med samma kurvatur som bladet
Blad med kanal för tubAirtraq, Pentax AWS, Kings Vision m.fl.
Fördelar: Tuben glider skyddad i en kanal.
När man har placerat skopet rätt, är det enkelt att intubera.
Airtraq kan sända bilden via internet till ”Bakjouren”
Nackdelar:De kan kännas ”plastiga”.
De har varit grövre, (fr.a. Pentax AWS och svåra att få in i munnen.
Man måste runt epiglottis, vilket ibland är svårt

Videolaryngoskopi

Det finns flera typer av videolaryngoskop och varje grupp har sina fördelar och nackdelar, v.g. se bild nedan. Videolaryngoskopi är framtidens melodi och inom 10 år finns dessa sannolikt på varje op-sal som standardutrustning.

Videolaryngoskop indelningAkut koniotomi

Koniotomi (även kallat nödtrakeotomi) är ett akut kirurgiskt snitt genom huden och membrana crikothyroidea (Ligamentum cricothyroideum medianum) ner till luftstrupen med syftet att skapa en fri luftväg. Membrana crikothyroidea är en bindvävshinna mellan struphuvudets sköldbrosk (cartilago thyroidea) och ringbrosk (cartilago cricoidea). Det är en sista livräddande åtgärd när alla andra sätt att skapa en fri luftväg har misslyckats och det inte är möjligt att vänta den extra tid det tar att genomföra en trakeotomi. En koniotomi är en tillfällig lösning och åtföljs därför ofta av en trakeotomi.

Prediktorer för svår koniotomi

 • Svårigheter att identifiera membrana krikothyroidea
 • Kvinnligt kön
 • Barn före puberteten (<8-12 år).
 • Tjock eller fet hals.
 • Lokal patologi (inflammation, strålning, tumör, etc.)
 • Svårigheter att komma åt trakea genom halsens framsida
 • Tjock hals med patologiska förändringar
 • Fixerad halsrygg med rörelseinskränkning
 • Halsryggfraktur


Perkutan trakeotomi

Uppdateras 2021

Triagering inför trakeotomi

RiskparametrarGrönGulRöd
BMI< 3030–35> 35
Nackrörlighet> 30º10-30º< 10º
Kragstorlek< 45 cm45–50 cm> 50 cm
BlödningssjukdomNEJJA
AntikoagulantiaNEJBara ASAJA
PK (INR)INR < 1,3INR 1,3–1,5INR > 1,5
TPK (109/l)> 150–35050–150< 50
APTT< 40 s40–60 s> 60 s
SyresättningsproblemNEJNEJ med syrgasJA
SvårintuberadNEJNEJ med videolaryngo /
bronkoskop
JA
INR= international norm ratio; anger patientens koagulationstid/normal koagulationstid. PK (INR) är inte ett test utan ett sätt att besvara analysen på. PK (protrombinkomplex) mäter faktor II, VII och X. APTt (Aktiverad Partiell Tromboplastintid) mäter faktor XII, XI, X, IX, VIII, V, protrombin och fibrinogen.
Nationella rekommendationer trakeotomi 2017

CPAP – Continuous Positive Airway Pressure

Publicerat av Kai Knudsen, Överläkare, Docent i anestesi & intensivvård. Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Uppdaterad 2018-12-10


Ökad motståndsandning. Förutsätter spontanandning och att patienten triggar varje andetag. Kan göras med patienten i respirator eller med en sluten andningsmask med tryckventil. Kan kombineras med tryckunderstödda andetag i ett BiPAP-system eller CPAP med ASB. Ett tryck utöver det atmosfäriska bibehålls under hela andningscykeln (exspiration + inspiration + paustid). CPAP underlättar inandning men försvårar utandning. Begreppet CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) används vanligtvis för patienter som spontanandas.

CPAP-systemet ger höga luftflöden (80-100 l/min) med ett konstant tryck och flöde via maskventilation. Systemet kan i viss mån kompensera för förluster vid maskandning som är otät. Ger rekrytering av lungvävnaden och ökar syresättningen. Används främst vid bibehållen andningskraft vid lungödem eller atelektaser. CPAP kan vara farligt vid otillräcklig andningskraft. Fördelen är att luftvägen hålls öppen och att FRC ökar vilket underlättar andningen. CPAP är påfrestande för patienten i långa loppet och tröttar ut patienten. Vid pneumonier kan det leda till andningskollaps. Effektivt mot lungödem.

CPAP inställningar

Normala inställningar i CPAP
CPAP-nivå3-10 cm H2O
AFVarierande
FiO230-100%

Respiratorbehandling

Av Kai Knudsen, Överläkare, Docent i anestesi & intensivvård. Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Uppdaterad 2018-12-10


Patienter, som på grund av lungsjukdom eller annan skada på lungorna inte kan andas tillfredsställande, kan behandlas med hjälp av en respirator som ventilerar lungorna. Andningen sker då invasivt genom övertryck. Normal andning sker med hjälp av ett undertryck i luftvägarna, luften sugs in i lungorna med hjälp av andningsmuskulaturen medan i kontrollerad ventilation blåses luft in i lungorna med hjälp av ett övertryck. Ventilatorns tryckluft finns normalt på baksidan av andningssystemet. En precisionsventil kontrollerar gasflödet till patienten. De vanligaste grundinställningarna i respiratorns andningsmönster är volymkontrollerad ventilation (VK/VCV, 20-1500 ml/andetag) eller tryckkontrollerad ventilation (TK/PCV, 5-60 cm H2O i inandningstryck). Respiratorbehandling avlastar andningsarbetet men kan tyvärr tillfoga redan sjuka eller skadade lungor ytterligare skador pga. tryckskador, atelektaser, pneumothorax eller infektioner.

För att minimera risken för skador till följd av respiratorbehandling är det därför önskvärt att kunna anpassa behandlingen för varje enskild patient och belasta lungvävnaden så lite som möjligt. Kontrollerad ventilation innebär stora förändringar i lungvolymsförändringar och tryck i luftvägarna. Gasutbytet i lungorna påverkas av både ventilationen och cirkulationen. Vanliga orsaker till andningssvikt är lungödem, pneumoni, sepsis, atelektaser, svår KOL eller astma. Andra orsaker kan vara stort trauma, lungkontusioner, skalltrauma, stroke, läkemedelsöverdosering, förgiftningar, oklar medvetslöshet eller medtagen och utmattad patient. Kontrollerad ventilation sker vanligen med hjälp av en respirator. Antingen är patienten intuberad endotrakealt (invasiv ventilation) eller så sker ventilationen med hjälp av tättslutande mask, non-invasiv ventilation (NIV). Tub eller andningsmask kopplas till respiratorns slangsystem och dess andningsgaser.

Ventilatorbehandlingen är vanligen volymkontrollerad (VK/VCV) eller tryckkontrollerad (TK/PCV). Volymkontrollerad ventilation innebär att given volym i varje andetag är förutbestämd och tryckkontrollerad ventilation innebär att givet tryck i varje andetag är förutbestämt. Volymkontrollerad ventilation ger alltid ett konstant flöde i inandningsluften medan i tryckkontrollerad ventilation får man ett decelererande flöde. Tryckkontrollerad ventilation gynnar gasdistributionen och ger lägre topptryck jämfört med volymkontrollerad ventilation. Volymkontrollerad ventilation ger mindre risk för hypoventilation och kan vara av godo vid ARDS. Tiden patienten behandlas i respirator försöker man alltid minimera.

Respiratorinställningar vid olika grader av lungsvikt

Andningsfysiologiska parametrarFrisk lungaMåttlig lungsviktSvår lungsvikt
AndningsmodeTU, VK, VKTS, BiPAPTU, VK, TK, VKTS, BiPAPTK, (TU, VKTS), BiPAP
Tidalvolym ml/kg<6-8<6-8<6-8
Andningsfrekvens15-2015-2015-30
I:E kvot1:21:2-1:11:1(-2:1)
PEEP cm H200-55-1010-20
Syrgashalt %<4040-6040-100
Lungrekrytering-JaJa i tidigt skede

Respiratorbehandling vid lungsvikt och ARDS

Francesca Campoccia Jalde, Överläkare
TIVA Solna, Perioperativ Medicin och Intensivvård
Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Johan Petersson, Överläkare
IVA Solna, Perioperativ Medicin och Intensivvård
Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Uppdaterad 2021-02-25


Definition av ARDS

 • Akut lungsvikt (≤ 7 dagar)
 • Lungsvikten förklaras inte helt av hjärtsvikt
 • Bilaterala infiltrat (röntgen/CT/ultraljud)
 • PaO2/FiO2 < 40 kPa trots PEEP 5 cm H2O

Gradering av ARDS

ARDS PFI (kPa) =
PaO2/FiO2
FiO2 för PaO2 10
(SpO2 ≈ 95 %)
FiO2 för PaO2 8
(SpO2 ≈ 90 %)
Mild 40.0-26.6 25 %21 %
Måttlig26.6-13.3 37 %30 %
Svår≤ 13.3 75 %60 %

Övergripande rekommendationer

 • Undvik positiv vätskebalans om möjligt, allt viktigare med ökande grad av ARDS.
 • Med ökande grad av ARDS uppkommer ett ökat behov av hemodynamisk utvärdering (hjärteko) och särskilda åtgärder om högersvikt förekommer.
 • Säkerställ adekvat diagnostik och behandling av etiologin, infektionsdiagnostik och infektionsbehandling.
 • Sederingsgrad väljs för patientkomfort, undvik för högt andningsarbete (om TU) och undvik patient – ventilator dyssynkroni.
 • Profylax avseende DVT, stressulcus, VAP och trycksår

Beslutsstöd vid tidig ARDS

KlassifikationÅtgärderBehandlingsmål
Lindrig ARDS
PFI 26.7-40 kPa
Gynnsamt kroppsläge
Om ej intuberad: Högflödesgrimma ≥40 L/min alt. NIV med PEEP ≥ 6, TU ≤ 5.
Om intuberad: Ofta TU/CPAP: PEEP ≥ 8, TV ≤ 8 ml/kg
Initiera adekvat antimikrobiell behandling
Undvik positiv vätskebalans om möjligt
Mål: SpO2 : 92-95%, PaO2 : 9-10 AF < 7
Behandling syftar f.ö. till att
• Minska kraftigt andningsarbete
• Undvika stora tidalvolymer
• Minimera patient/ventilator-dyssynkronier
Om ej bättre i NIV ≤ 2 h ➔ ev intubation
Måttlig ARDS
PFI 26.7-13.3 kPa
Ofta behov av intubation, särskilt om PFI <20:
• Oftast PEEP 10-14
• Mål TV: ≤ 6 ml/kg PBW
• Oftast kontrollerad ventilation
• Ventilerande tryck: om TU: 8-14, om TK: ≤15
• Om kraftig andningsdrive/stora TV, öka sedering
Vid PFI < 20: bukläge 16-20 h/dag (om ej kontraindicerat)
Mål: SpO2 90-94%, PaO2 8-10,
Vid TK: pH >7.25 PaCO2 : ≤ 7(-8)
Vid negativ PFI-trend trots adekvat behandling, betrakta och hantera som svår ARDS.
Mål även som i åtgärdsrutan till vänster.
Svår ARDS
PFI <13.3 kPa
Invasiv ventilation i kontrollerat mode (TK)
TV ≤ 6 ml/kg PBW TK över PEEP: ≤ 15
Ptopp < 30,
Oftast PEEP 12-18, titreras (Obs compliance och hemodynamik)
AF bestämmer MV (mål pH >7,25, PCO2 <7-8)
Om inte kontraindicerat:
• Bukläge 16-20 t/dag
• Sedering till komfort och utslagen egenandning
• Neuromuskulär blockad om svår dysynkroni
• Hjärteko för hemodynamisk bedömning
• ECMO-kontakt vid fortsatt negativ trend (PFI<10)
Mål: SpO2 88-94 %, PaO2 7.5-10,
pH >7.25 PaCO2 : ≤ 7-8
• Undvika eget andningsarbete
• Om möjligt negativ vätskebalans
• Försiktighet med rekrytering med ventilator men pröva vid plötslig försämring och som rescueåtgärd
• Hemodynamisk optimering, högerkammaravlastning v.b.

Vid ARDS ser man ofta, men inte alltid, en korrelation mellan grad av syresättningsproblem (lägre PaO2/FIO2) och lägre compliance. Detta beror på stora lungdelar som inte är gasfyllda/ventilerade. När en mindre del av lungorna ventileras blir compliance lågt och blodflödet genom oventilerade delar blir en intrapulmonell shunt, vilket i sin tur förklarar hypoxemi som svarar dåligt på ökat FIO2. Med den här patofysiologin ses ofta, men inte alltid, förbättrad syresättning och compliance med ökat PEEP och efter lungrekrytering med höga luftvägstryck. Mekanismen är då att lungdelar som tidigare inte var gasfyllda/ventilerade öppnas, vilket i sin tur betyder att större delar av lungan ventileras vilket ger bättre compliance och mindre shunt. Detta är logiken när behov av ökat FIO2 kopplas till användning av högre PEEP (PEEP-FIO2 tabeller). Under de senaste månaderna har det pågått en intensiv diskussion huruvida COVID-19 orsakad ARDS på ett systematiskt sätt skiljer sig från annan ARDS, t.ex. orsakad av pneumoni. I flera, relativt stora, patientmaterial har man dock haft svårt att påvisa kliniskt signifikanta skillnader för t.ex. compliance.

Samtidigt har vi också lokalt gjort erfarenheten att det är relativt vanligt med kombinationen svår ARDS (lågt PaO2/FIO2 kvot) och relativt hög (nästan normal) compliance, men detta förekommer också vid ARDS av annan etiologi än COVID-19. För alla patienter med ARDS, oavsett etiologi, behöver valet av behandling, t.ex. ventilatorinställningar, kontinuerligt anpassas efter den aktuella situationen. Ett exempel på detta är när stora syressättningsproblem (lågt PaO2/FIO2) är förenat med välbevarad, närmast normal, compliance. Bevarad compliance indikerar att lågt PaO2/FIO2 inte förklaras av lungdelar utan ventilation, vilket i sin tur betyder att det finns sämre förutsättningar för högre PEEP att förbättra gasutbyte eller compliance, Välbevarad compliance och frånvaron av större lungdelar som inte är gasfyllda/ventilerade är väl förenligt de röntgenfynd som är vanligast vid COVID-19 pneumoni: infiltrat av groundglass typ och frånvaron av större konsoliderade lungdelar.

Syresättningsproblemet i den här situationen har istället förslagits bero på V/Q mismatch i kombination med hämmad hypoxisk vasokonstriktion. Det är i den här situationen som något lägre PEEP och något högre tidalvolymer blir rimliga. Högt PEEP kan genom flera mekanismer försämra gasutbytet, särskilt CO2-eliminationen. Detta är inte specifikt för COVID-19 patienter men det blir särskilt viktigt eftersom det tycks vanligare att PEEP inte öppnar oventilerade lungdelar. Försämringen av gasutbytet vid ökat PEEP blir mer uttalad om patienten samtidigt är relativt hypovolem. Vid bevarad lungcompliance får PEEP större effekt på preload än vid ARDS med sänkt compliance. Försämrad cardiac output betingat av högt PEEP och relativ hypovolemi har föreslagits bidra till akut njursvikt hos COVID-19 patienter. Hos andra patienterna med COVID-19 pneumoni beskrivs en patofysiologi som är mer typisk för ”vanlig” ARDS: sänkt compliance och shunt pga. lungdelar som inte är gasfyllda/ventilerade kombinerat med förbättrat gasutbyte vid ökat PEEP/lungrekrytering. I den här situation stärks indikationen för att begränsa tidalvolymen och att pröva högre PEEP.

Diskussionen om ARDS av olika typ kommer sannolikt att fortgå. Oavsett detta så tycks den samlade erfarenheten tala för större restriktivitet med högre PEEP och acceptans för högre tidalvolymer än vid COVID-1 ARDS men också att det kan finnas patienter/situationer där patofysiologin mer liknar ”vanlig” ARDS.

Andningssvikt och ventilatorbehandling vid ARDS (Covid-19)

Patienter som vårdas utanför IVA

 • O2-tillförsel med mål SpO2 92-96%; hos patienter med KOL eller risk för CO2-retention mål SpO2 88-92% 1.
 • När O2-tillförsel, inklusive tillförsel med reservoarmask, inte är tillräcklig, rekommenderas högflöde via näsgrimma (HFNC, ”Optiflow”).
 • När HFNC inte är tillräckligt kan CPAP med tryck ≤ 10 cm H2O prövas.
 • Erfarenheten är att COVID-19 patienter som är helt beroende av NIV, dvs. inte kan upprätthålla tillräckligt gasutbyte utan NIV, ofta fortsätter att försämras. Detta kan leda till behov av urakut intubation vilket innebär ökade risker för patienten ökad risk för smittspridning. För patienter med mindre uttalad lungsvikt kan NIV vara ett alternativ som används under längre tid, ev. alternerande med HFNC. På samma sätt kan NIV användas för patienter där intensivvård inte är aktuell men undviks om man skiftat till palliativ vård.
 • HFNC, CPAP och NIV medför risk för aerosolbildning och smittspridning vilket stärker indikationen för skyddsutrustning. Jämfört med CPAP/NIV kan HFNC medföra en fördel genom mindre behov av att vara mycket nära patienten.
 • HFNC och NIV ska inte användas vid transporter inom sjukhuset, reservoarmask används istället.
 • Mobilisering, hosthjälp och lägesändringar är viktiga för att förebygga och behandla försämrad lungfunktion. Det har visat sig särskilt effektivt med framstupa sidoläge eller bukläge, med eller utan annat andningsstöd som HFNC, NIV eller CPAP.

Potentiella indikationer för intensivvård

 • PaO2/FIO2 < 20 kPa eller försämring med behov av ökande FIO2 (O2%), SpO2 <93% med O2 ≥ 10 L/min på mask.
 • Stigande PCO2 (> 6.0 kPa), särskilt om pH < 7.30.
 • Ökat andningsarbete och/eller andningsfrekvens (AF) > 30/min. Fråga patienten om det blivit bättre eller sämre med andningen över tid.
 • När NIV används för patienter pga. att syrgas på reservoarmask eller HFNC är otillräcklig behandling och patienten fortsatt försämras eller att patienten inte har förbättrats inom 1-2 h efter behandlingsstart.
 • Påverkad medvetandegrad.
 • Hypotension, oliguri, förhöjt och stigande P-Laktat, hjärteko med uttalad höger och/eller vänstersvikt.
 • Innan IVA-kontakt tas, ska, i normalfallet, ev. behandlingsbegränsningar ha diskuterats på vårdande enhet redan innan dessa indikationer föreligger, se ovan. Om patienten uppfyller någon IVA-indikation ska IVA-kontakt tas parallellt med att denna diskussion genomförs. Ansvaret för detta ligger primärt hos ansvarig läkare på den avdelning där patienten vårdas.

Intubation

Intubationsproceduren är kopplad till en ökad risk för smitta av personalen, särskilt för den som intuberar samt en risk för cirkulatorisk/respiratorisk kollaps. COVID-19 patienter kan se relativt opåverkade ut trots signifikant hypoxi och hög andningsfrekvens. De kan försämras mycket snabbt och har sedan mycket svårt att återhämta sig efter intubation. Det är därför en stark rekommendation att inte vänta för länge med intubation. Intubation av COVID-19 patienter innebär alltid en ökad risk för smittspridning. För procedur och checklista se särskild riktlinje, https://sfai.se/download-attachment/11747.

Rekommendationer avseende ventilatorbehandling

Befuktning/filter – Sekretstagnation och ”tubstopp” är relativt vanligt, aktiv befuktning med konventionell utrustning är förshandsval. Om aktiv befuktning inte används ges passiv befuktning med HME med filterfunktion. Använd alltid filter vid ventilatorns expirationsingång. Alla byten av filter/slangar görs med ventilatorn i standby. Auto-PEEP och patient-ventilator dyssynkroni kan bero på filter som behöver bytas – särskilt om patienten har aktiv befuktning och/eller inhalationer. Test av nya slangar kan hoppas över i samråd med ansvarig läkare.

Slutet sugsystem – används alltid vid Covid 19.

Tidalvolym/Drivtryck – generellt accepteras tidalvolym upp till 8 ml/kg PBW om drivtryck ≤ 15 cm H2O och platåtryck ≤ 30 cm H2O. Större tidalvolym/drivtryck accepteras när reduktion är omöjlig eller kräver åtgärder som bedöms försämra situationen som ökad sedering, behov av relaxation eller försämrat gasutbyte.

PEEP – väljs individuellt, om bra compliance ofta 6-12 cm H2O även vid högre FIO2. Pröva högre PEEP om lägre compliance och lågt PaO2/FIO2. Omvärdera högt PEEP genom reduktion med 2 cm H2O och uppföljning av tidalvolym, compliance och gasutbyte. Observera att compliance bara kan värderas vid kontrollerad ventilation.

SpO2/PaO2– målvärden:

 • 88-94%, 7,5-9,5 kPa om kontrollerad ventilation
 • 92-94% 8,5-9,5 kPa om understödd ventilation

PaCO2 – upp till 8.0 kPa accepteras generellt. Högre PaCO2 kan accepteras om pH > 7,20 med samtidig rimlig andningsdrive. Högre PaCO2 kan också accepteras om ventilationen annars medför alltför höga tidalvolymer/drivtryck eller signifikant auto-PEEP.

Lungrekrytering – övervägs tidigt om lågt PaO2/FIO2 och låg compliance, särskilt om plötslig försämring. Uteslut bronkintubation, sekret/hotande tubstopp, pneumothorax. Upprepa inte rekrytering om föregående rekrytering inte haft effekt.

Patient-ventilator dyssynkroni – hanteras primärt med justering av ventilatorinställningar och ökad sedering, i andra hand med muskelrelaxantia intermittent eller infusion som ska omprövas efter 12- 24 h.

Buklägesbehandling – rekommenderas om PaO2/FIO2 < 20 kPa och även vid PCO2-problem, sträva efter minst 16 h/dygn, daglig vändning med 4-6 h i ryggläge.

Urträning Pga. långsam förbättring och risk för ”bakslag” påbörjas regelrätt urträning relativt sent i förloppet och först vid lägre ventilatorinställningar än vad som annars är vanligt.

Befuktning/användning av filter i ventilatorkretsen (”slangarna”) vid misstänkt eller säkerställd COVID-19

Balansera mellan risk för smittspridning och vad som är optimalt för patienten.

 • Gör ett patient- och situationsbaserat val mellan aktiv och passiv befuktning. Aktiv befuktning är att föredra. Indikation för aktiv befuktning föreligger särskilt vid uttalad hyperkapné med behov av att eliminera dead space eller vid segt/torrt sekret. Torrt/segt sekret kan orsaka tubstopp eller auto-PEEP. Om aktiv befuktning inte är möjlig kan man överväga t.ex. acetylcysteininhalationer men då via ett ”slutet” nebuliseringssystem.
 • Passiv befuktning görs i första hand med HME (fukt-värme-växlare) som också har filterfunktion. Denna ska placeras så nära tuben som möjligt men det slutna sugsystemet måste vara mellan tuben och HME/filtret.
 • Om HME med filterfunktion saknas används annan HME som kompletteras med filter vid ventilatorns inspirationsutgång.
 • Det ska alltid finnas ett filter på exspirationsingången på ventilatorn.
 • Om aktiv befuktning används ska HME/filter vid tuben inte användas, däremot ska det finnas ett filter vid ventilatorns inspirationsutgång.
 • Vid alla filterbyten, slangbyten och liknande ska tuben kortvarigt klampas och ventilatorn sättas i Stand-By innan isärkopplingar görs. Ventilatorn startas inte förrän man säkerställt att allt kopplats ihop igen. För trakeotomerade patienter görs detta på samma sätt men utan klampning.

Invasiv ventilation

 • Med tryckkontroll väljs drivtryck för önskad tidalvolym, sedan justeras AF till önskad minutventilation och ett acceptabelt PaCO2 men undvik auto-PEEP.
 • Acceptera tidalvolym ca. 8 ml/kg PBW (predicted body weight) om drivtrycket ≤15 cm H2O (drivtryck = tryck över PEEP, det ventilerande trycket). Sträva succesivt mot lägre tidalvolym /kg PBW om drivtrycket är högre.
 • Observera att drivtrycket egentligen bara kan bedömas vid kontrollerad ventilation. Vid tryckunderstödd ventilation är förslaget att acceptera tidalvolymer upp till 8 ml/kg PBW förutsatt att understödet är max 14 cm H2O och patientens inte själv ”drar” mycket på inandningen. Kan detta inte uppnås föreslås kontrollerad ventilation eller åtgärder för att minska andningsdriven t.ex. ökad sedering.
 • Observera att reduktion av tryckunderstöd för att minska tidalvolymen ofta ger liten effekt men leder till ökat andningsarbete. Det är därför sällan lämpligt med tryckunderstöd < 8-10 cm H2O. Vid höga tidalvolymer kan det vara korrekt att öka tryckunderstödet om patienten har ett stort andningsarbete. Resultatet blir ofta oförändrad tidalvolym men med minskat andningsarbete. Alternativet är att byta till kontrollerad ventilation.
 • Större tidalvolym/drivtryck accepteras när reduktion är omöjlig eller där alternativet är åtgärder som bedöms försämra situationen, tex djupare sedering, behov av muskelrelaxation, försämrat gasutbyte, uttalad patient-ventilatordyssynkroni.
 • Målet är topptryck ≤ 30 cm H2O och drivtryck ≤ 15 cm H2O. Sträva alltid efter lägsta möjliga drivtryck.
 • FiO2 med mål SpO2 88-94%, och 92-94% om tryckunderstödd ventilation.
 • PEEP väljs individuellt, ofta 6-12 cm H2O. Ofta väljs lägre PEEP än vid annan ARDS, särskilt om patienten har hög compliance (> compliance 30 ml/cm H2O).
 • Vid behov av högt FIO2, dvs. måttlig-svår ARDS kan högre PEEP prövas, särskilt vid låg compliance. Om högre PEEP inte ger förbättrat gasutbyte eller förbättrad compliance, eller om ökad PEEP leder till hemodynamisk försämring, återgår man till lägre PEEP. På samma sätt bör PEEP >8-10 cm H2O omprövas minst dagligen men efterfråga först effekten av tidigare försök till reduktion. Förändringar görs i steg om 2 cm H2O.
 • Hyperkapné pga. försvårad CO2-elimination accentueras av högt PEEP, särskilt vid relativ hypovolemi. Överväg att ge volym och att reducera PEEP, ett lägre PEEP kan totalt sett vara bättre även om det medför att FIO2 måste ökas.
 • Överväg tidig lungrekrytering med ökat PEEP och ökade luftvägstryck om patienten har lågt PaO2/FIO2 och låg compliance (< c. 20 ml/cm H2O) men rekrytera med ökad försiktighet vid hypovolemi/hemodynamisk instabilitet. Upprepa inte rekryteringsförsök om de tidigare inte gett effekt.
 • Patient-Ventilator dyssynkroni. När patienten är svårventilerad och inte följer ventilatorn (”andas emot”) hanteras det med ökad sedering (inkl. ökad opiatdos). Om inte detta är tillräckligt kan upprepade doser muskelrelaxation eller infusion i upp till 24-48 h prövas. Vid mycket svår gasutbytesstörning rekommenderas försiktighet vid skifte från understödd till kontrollerad ventilation. Risken är att detta skifte kan orsaka respiratorisk kollaps. Lösningen kan då vara snabb återgång till spontanandning med understödd ventilation t.ex. med reversering av läkemedel.

Undvik aerosolbildning genom att så långt som möjligt inte koppla isär ventilatorslangarna/tuben. Den här rekommendationen syftar också till att undvika derekrytering (atelektasbildning).

 • Använd slutet sugsystem.
 • Undvik inhalationsbehandling förutom vid stark indikation.
 • Minimera antalet bronkoskopier. Bronkoskopi görs för diagnostik och vid överhängande risk för tubstopp. Använd muskelrelaxantia vid bronkoskopi, men med beredskap för reversering (se kommentar i stycket om patient-ventilator dyssynkroni ovan). Blind skyddad borste är ett alternativ för diagnostik.
 • Om isärkoppling är oundviklig skall ventilatorn sättas i Stand-By och tuben klampas med peang. Överväg sederingsbolus innan detta görs. Skifta till aktiv ventilation först när alla slangar är ihopkopplade.

Buklägesbehandling minst 16 h/dag rekommenderas om PaO2/FIO2 < 20 kPa i ryggläge. Bukläge vid COVID-19 ARDS har ofta en gynnsam effekt och kan därför prövas vid högre PaO2/FIO2, t.ex. vid successiv försämring av syresättningen eller när problemet mer är hyperkapné än hypoxemi. Om ”äkta bukläge” är svårt att åstadkomma är framstupa sidoläge ett alternativ. I båda fallen bör små justeringar göras så att tryckpunkter och huvudets/nackens position växlar regelbundet.

Andra ventilationssätt: Det finns inga studier som visat tydliga fördelar med att använda andra ventilationssätt än tryckkontroll och tryckunderstöd. I nuvarande situation med mycket skiftande erfarenhet och kompetens hos både läkare och omvårdnadspersonal rekommenderas att man avstår från att använda ventilationssätt som inte används i vanliga fall. Dvs. använd enbart tryckkontroll och tryckunderstöd. Tryckstyrd ventilation med kontrollerade tidalvolymer t.ex. VKTS används i särskilda fall där stabila PaCO2-nivåer krävs.

Sedering/Urträning

Om patienten har välfungerande kontrollerad ventilation så ska man inte ha bråttom med att skifta till tryckunderstöd. Vänta till PaO2/FIO2 ≥ 33 kPa (motsvarar ungefär SpO2 95% vid FIO2 0.3) och att patienten vid understödd ventilation inte andas med alltför stora tidalvolymer (t.ex. > 10 ml/kg PBW). Av samma skäl bör PEEP inte reduceras till <6 cm H2O förrän i ett relativt sent skede i förloppet. Uttalat försämrad syresättning vid vändningar indikerar att patienten inte är redo för extubation. Erfarenhet hittills är att patienter med COVID-19 ARDS kräver minst 10-14 dagars intensivvård. Under pågående intensivvård skall patienten betraktas som smittsam. Extubation bör göras i ett senare skede av förloppet, dvs. i en situation där behovet av fortsatt andningsstöd efter extubationen bedöms som lågt.

Extubation: Flera centra har rapporterat luftvägshinder efter extubation, det är oklart om och varför detta kan vara vanligare vid COVID-19 än annan pneumoni/ARDS. Sekretstagnationsproblem är vanligt efter extubation, det hanteras på vanligt sätt med hosthjälp och mobilisering. Sannolikt kan trackeotomi i utvalda fall medge mindre risk för reintubation och ett snabbare avslut av intensivvården men det förutsätter att patienten kan skrivas ut till vårdenheter med rätt kompetens och bemanning.

Refraktär hypoxemi/hyperkapné: Möjliga åtgärder är rekrytering, bukläge, optimera PEEP (kan betyda sänkning av PEEP), minimera apparat dead space, hemodynamisk bedömning/optimering (uteslut hypovolemi som orsak till försämrad CO2-elimination), fördjupad sedering, neuromuskulär blockad, behandla feber, acceptans av spontanandning/understödd ventilation trots större tidalvolymer/luftvägstryck än önskat, inhalation av vasodilaterande läkemedel (finns positiva erfarenheter från inhalation av iloprost och milrinon), samråd med ECMO. En hög frekvens av lungembolism hos COVID-19 patienter beskrivits vilket stärker indikationen för diagnostik avseende detta.

ECMO: Överväg kontakt med ECMO om patienten inte förbättras med de tidigare nämnda åtgärder och svår hypoxemi kvarstår (t.ex. PaO2/FiO2 <10 KPa) och inga kontraindikationer föreligger. Indikationen för ECMO kan komma att förändras under epidemin.

Trackeotomi: Använd skyddsutrustning, använd muskelrelaxantia för att undvika hosta, täck gärna ansiktet/tuben med plastduk, ställ ventilatorn i stand-by när tuben backas och trakea ska incideras. Säkerställ att alla slangar är kopplade och att kanylen är kuffad innan ventilatorn startas igen. Se länk för beskrivning av ARDS vid COVID 19 och referenser

Respiratorbehandling grafik

Klicka på bilden för att hämta PDF-filen

Litteratur

 1. O’Driscoll BR, Howard LS, Earis J, Mak V, British Thoracic Society Emergency Oxygen Guideline G, Group BTSEOGD. BTS guideline for oxygen use in adults in healthcare and emergency settings. Thorax. 2017;72(Suppl 1):ii1-ii90
 2. Tran K, Cimon K, Severn M, Pessoa-Silva CL, Conly J. Aerosol generating procedures and risk of transmission of acute respiratory infections to healthcare workers: a systematic review. PLoS One. 2012;7(4):e35797.
 3. Peng PWH, Ho PL, Hota SS. Outbreak of a new coronavirus: what anaesthetists should know. Br J Anaesth. 2020;124(5):497-501.
 4. Hui DS, Chow BK, Lo T, Tsang OTY, Ko FW, Ng SS, et al. Exhaled air dispersion during high-flow nasal cannula therapy versus CPAP via different masks. Eur Respir J. 2019;53(4).
 5. Murthy S, Gomersall CD, Fowler RA. Care for Critically Ill Patients With COVID-19. JAMA. 2020;323(15):1499-500.
 6. Maggiore SM, Lellouche F, Pigeot J, Taille S, Deye N, Durrmeyer X, et al. Prevention of endotracheal suctioninginduced alveolar derecruitment in acute lung injury. Am J Respir Crit Care Med. 2003;167(9):1215-24.
 7. Papazian L, Aubron C, Brochard L, Chiche JD, Combes A, Dreyfuss D, et al. Formal guidelines: management of acute respiratory distress syndrome. Ann Intensive Care. 2019;9(1):69.
 8. Amato MB, Meade MO, Slutsky AS, Brochard L, Costa EL, Schoenfeld DA, et al. Driving pressure and survival in the acute respiratory distress syndrome. N Eng J Med. 2015;372(8):747-55.
 9. Fan E, Del Sorbo L, Goligher EC, Hodgson CL, Munshi L, Walkey AJ, et al. An Official American Thoracic Society/European Society of Intensive Care Medicine/Society of Critical Care Medicine
 10. Clinical Practice Guideline: Mechanical Ventilation in Adult Patients with Acute Respiratory Distress Syndrome. Am J Respir Crit Care Med. 2017;195(9):1253-63.
 11. Gattinoni L, Chiumello D, Caironi P, Busana M, Romitti F, Brazzi L, et al. COVID-19 pneumonia: different respiratory treatment for different phenotypes? . Intensive Care Med. 2020.
 12. Gattinoni L, Coppola S, Cressoni M, Busana M, Chiumello D. Covid-19 Does Not Lead to a ”Typical” Acute Respiratory Distress Syndrome. Am J Respir Crit Care Med. 2020.
 13. Ziehr DR, Alladina J, Petri CR, Maley JH, Moskowitz A, Medoff BD, et al. Respiratory Pathophysiology of Mechanically Ventilated Patients with COVID-19: A Cohort Study. Am J Respir Crit Care Med. 2020;201(12):1560-4.
 14. Ferrando C, Suarez-Sipmann F, Mellado-Artigas R, Hernandez M, Gea A, Arruti E, et al. Clinical features, ventilatory management, and outcome of ARDS caused by COVID-19 are similar to other causes of ARDS.
 15. Intensive Care Med. 2020. Tobin MJ. Basing Respiratory Management of COVID-19 on Physiological Principles. Am J Respir Crit Care Med. 2020;201(11):1319-20.
 16. Grieco DL, Bongiovanni F, Chen L, Menga LS, Cutuli SL, Pintaudi G, et al. Respiratory physiology of COVID-19-induced respiratory failure compared to ARDS of other etiologies. Crit Care. 2020;24(1):529.
 17. Raoof S, Nava S, Carpati C, Hill NS. High-Flow, Noninvasive Ventilation and Awake (Nonintubation) Proning in Patients With Coronavirus Disease 2019 With Respiratory Failure. Chest. 2020.
 18. Camporota L, Sanderson B, Dixon A, Vasques F, Jones A, Shankar-Hari M. Outcomes in mechanically ventilated patients with hypoxaemic respiratory failure caused by COVID-19. Br J Anaesth. 2020.
 19. Marini JJ, Dellinger RP, Brodie D. Integrating the evidence: confronting the COVID-19 elephant. Intensive Care Med. 2020;46(10):1904-7.
 20. Fan E, Beitler JR, Brochard L, Calfee CS, Ferguson ND, Slutsky AS, et al. COVID-19-associated acute respiratory distress syndrome: is a different approach to management warranted? Lancet Respir Med. 2020;8(8):816-21.
 21. Suffredini DA, Allison MG. A Rationale for Use of High Flow Nasal Cannula for Select Patients With Suspected or Confirmed Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 Infection. J Intensive Care Med. 2020:885066620956630.
 22. Grasselli G, Tonetti T, Protti A, Langer T, Girardis M, Bellani G, et al. Pathophysiology of COVID-19-associated acute respiratory distress syndrome: a multicentre prospective observational study. Lancet Respir Med. 2020.
 23. Coppo A, Bellani G, Winterton D, Di Pierro M, Soria A, Faverio P, et al. Feasibility and physiological effects of prone positioning in non-intubated patients with acute respiratory failure due to COVID-19 (PRON-COVID): a prospective cohort study. Lancet Respir Med. 2020;8(8):765-74.
 24. Tobin MJ, Laghi F, Jubran A. Why COVID-19 Silent Hypoxemia Is Baffling to Physicians. Am J Respir Crit Care Med. 2020;202(3):356-60.
 25. Larsson E, Brattstrom O, Agvald-Ohman C, Grip J, Campoccia Jalde F, Stralin K, et al. Characteristics and outcomes of patients with COVID-19 admitted to ICU in a tertiary hospital in Stockholm, Sweden. Acta Anaesthesiol Scand. 2020.
 26. Paul V, Patel S, Royse M, Odish M, Malhotra A, Koenig S. Proning in Non-Intubated (PINI) in Times of COVID-19: Case Series and a Review. J Intensive Care Med. 2020;35(8):818-24.

Finjusteringar i respiratorn

Av Vitus Krumbholz, Överläkare i anestesi & intensivvård. Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Uppdaterad 2018-12-10


Det gäller att komma ihåg att normal andning hos människan är ett fysiologiskt mästerverk. En stor diffusionsyta i lungorna i ett relativt sett litet hålrum samverkar dels med en effektiv muskelmotor dels med blodgenomströmningen i lilla kretsloppet. Kombinationen reglerar i huvudsak oxygenering samt elimination av koldioxid. Andningen styrs centralt av efferenta och afferenta neurofysiologiska banor som kan reagera och justera andningen momentant efter behov. Ventilation och perfusion utgör ett finstämt system som är resultatet av en evolution under miljontals år. Ventilation i respiratorn är däremot inte det utan beror helt på våra inställningar i en mekanisk respirator under övertrycksventilation. Ventilatorbehandling idag är i bästa fall en ganska klumpig imitation av naturlig andning, även om den utgör fundamentet för modern intensivvård.

I det enklaste fallet vid volymkontrollerad ventilation (VK), där patienten inte bidrar med egen andning, säkerställer respiratorn syresättning och koldioxidelimination med bibehållen volym men med varierande insufflationstryck. Respiratorbehandling innebär övertrycksventilation av lungorna medan normal andning är en form av undertrycksventilation. Det är övertrycket som på olika vis skadar lungorna vid långvarig respiratorbehandling. Målet med modern ventilatorbehandling är därför att begränsa ventilatorinducerad lungskada (VILI) samt att förhindra att patienten skadar sig själv genom prolongerat ökat andningsarbete (”patient self-inflicted lung injury, P-SILI”). En begränsning av lungskadan är endast möjlig så länge vi håller oss inom säkerhetsmarginalerna beträffande tidalvolym, topptryck och transpulmonellt drivtryck.

Under assisterad ventilation (ASB/TU/CPAP) styr patienten sin andning själv, vilket kräver ökad uppmärksamhet och anpassning av respiratorinställningar till ett individuellt och dynamiskt behov. Den mest använda formen av assisterad ventilation är sannolikt tryckunderstödd ventilation, så kallad TU/CPAP. Andra assisterade ventilatonsmodus såsom NAVA, APRV, PAV finns tillgängligt men används i mindre utsträckning. Däremot kommer de flesta av alla IVA-patienter med en respiratortid över ett dygn att tillbringa en del av sin urträningsfas i TU/CPAP.

Justerbara parametrar i TU/CPAP

 1. Triggerkänslighet
 2. PEEP
 3. Tryckunderstöd (= tryck över PEEP)
 4. Inspirationsstigtid (inspiratory rise)
 5. Inspirationsavslut (cycling off)

TK (tryckkontrollerade andetag) ligger alltid som backup mode under TU/CPAP. Denna andningsfunktion tar över med kontrollerade andetag när inga andningsförsök görs under en förinställd apnétid.

Tryckunderstödd ventilation (TU)

Den inspiratoriska stigtiden (inspiratory rise time) definierar tiden från att andetaget utlösts till maximal inandningsflöde uppnås. Inspirationsavslut (cycling-off airflow threshold) beskriver punkten där inandning övergår till utandning som procentandel av maximalt inandningsflöde.

Triggerkänslighet

Om hur ett andetag utlöses: I TU/CPAP använder sig respiratorn av en pneumatisk trigger som antingen är flödes- eller tryckbaserad. Under flödesbaserad triggning känner respiratorn av ett inandningsförsök genom en uppmätt reversering i utandningsflödet. För att kunna registrera och framförallt mäta reverseringen använder respiratorn sig av ett så kallad bias-flöde. Det betyder att respiratorn under utandning tillför ett luftflöde på 2 l/min som löper parallellt med exspirationsflödet. Detta för att få en konstant ”baseline” som är mätbar och som varken är individuell eller varierande som en fysiologisk utandning. När patienten initierar ett andetag minskas detta bias-flöde relativt till patientens inspiration. Förändringen i luftflödet som sker utlöser ett assisterat andetag när det passerar det förinställda trigger-värdet. En lagom default inställning i TU/CPAP skulle kunna vara 1,4 l/min. Ett sänkt värde innebär en ökad känslighet samt en snabbare responstid som kan öka patientkomforten, patienten kan därigenom lättare trigga varje andetag. Man bör vara medveten om risken för auto-triggning vid väldigt låg triggerkänslighet, genom t.ex. rörelser eller läckage i andningscirkeln, vilken ökar ju mer vi sänker tröskeln. Detta kan skapa ett dyssynkront andningsmönster som i sin tur, utöver att stressa patienten, även ökar risken för ventilatorinducerad lungskada.

Vid tryckbaserad trigger initieras ett andetag när patienten genom ett inandningsförsök skapar ett undertryck under det förinställda PEEP-värdet. Principen är ”enkel” och fungerar i de flesta respiratorer. Nackdelen är att det oftast ökar respiratorns responstid och kan vara belastande för patienten med ökat andningsarbete, jämfört med flödesbaserad triggning. Risken för självutlösande andetag verkar vara mindre i tryckbaserad triggerinställning även med lågt tröskelvärde. Däremot kan man med ett högt triggervärde verkligen utmana patienten eller rentav förhindra att andetagen triggas överhuvudtaget. För högt inställd trigger försvårar spontanandningen och kan därigenom upplevas som obehagligt för patienten.

Det finns väldigt få vetenskapliga studier av olika trigger-inställningar värderat mot kliniska utfallsmått. Flödesbaserad triggning förefaller vara en modernare och smartare variant. Rekommendationen skulle således kunna vara att inte ändra på den förinställda flödes-triggern om det inte finns ett kliniskt uppenbart triggningsproblem.

PEEP

Grundtanken för inställningen av PEEP är enkel, att alltid behålla ett intra-alveolärt tryck över noll cm H20 för att förhindra end-expiratorisk kollaps av lungvävnaden. Målet är, hypotetiskt sett, en global (= i hela lungan), konstant (= över hela andningscykeln) och persisterande (över hela behandlingsperioden) ventilations/perfusionskvot (V/Q) som ligger så nära ett som möjligt. Det handlar således om att hitta rätt PEEP-nivå som varken är för låg eller för hög, ett så kallat optimalt PEEP.

Ett för lågt PEEP kan öka risken för shuntutveckling, dynamisk ”recruitment/derecruitment” som leder till ”shearing stress” och atelektatiskt trauma som i sin tur ökar risken för lungskada och ARDS utveckling. Ett för högt PEEP kan öka risken för endtidal överdistension av lungorna med ökat dead-space som i sin tur kan skapa ett behov av ökat drivtryck (> 15-20 cm H2O). Den bästa metoden för att hitta rätt PEEP-nivå under kontrollerad ventilation är omdiskuterad, inga konklusiva data finns ännu. Flera metoder är dessutom relativt krångliga i praktiken.

Ett grundläggande problem med all PEEP-metodik är att en momentan förbättring i lungmekanik eller gasutbyte inte nödvändigtvis innebär en förbättring över tid. Gällande ventilatorinducerad lungskada och ARDS kan nyttan eller skadan av en given förändring ibland bedömas först efter flera dagars behandling. Man bör även komma ihåg att alla tryck som mäts i samband med respiratorbehandling mäts som globala mått. Patientens lunga däremot utsättas dels för olika tryck i olika delar samtidigt som elasticitet, eftergivlighet och atelektasbenägenhet också varierar i olika delar av lungan.

Det som tillkommer under assisterad ventilation är att inspirationstrycket som lungan egentligen utsätts för, det transpulmonella trycket, ännu inte kan mätas på ett enkelt sätt men metodutveckling pågår. Dessutom är den understödda ventilationen patientstyrd och därmed varierande i både volym och dynamik. Detta försvarar eller gör det rentav omöjligt att dra slutsatser av de flesta mätmetoder som har använts bedside. När det gäller PEEP och TU/CPAP har vi med andra ord relativt liten nytta av att mäta:

 • Statisk compliance
 • Lowest infliction point
 • Lowest shunt
 • Lowest deadspace fraction

Trots att manometri med esofagusballong förefaller vara en bra metod för att mäta transpulmonellt tryck med stor klinisk potential för att kunna styra respiratorbehandlingen så verkar den inte ha någon rutinmässig plats för att hitta rätt PEEP-nivå under assisterad ventilation.

Elektrisk impendans tomografi (EIT) ter sig som en praktiskt mer lovande och användbar metod när det gäller PEEP-justering, både i kontrollerad och assisterad ventilation. Men trots att tekniken i sig inte är ny samt att den har använts framgångsrikt i flera kliniska studier ligger den än så länge långt ifrån en rutinmässig användning.

Sammanfattningsvis finns det, gällande PEEP, inte så mycket konkret vetenskap som skulle kunna hjälpa oss att hitta rätt nivå. Som vägledning kan man i klinisk praxis studera trendbilden på respiratorn med förändringar i dynamisk compliance under det senaste dygnet. T ex kan återkommande försämringar som kan relateras till vändningar av, en för övrigt smärtfri och ostressad patient, stå för en ökad atelektasbenägenhet. Patienten skulle då med största sannolikhet må bra av ökad PEEP.  Vid låg dynamisk compliance med krav på ett högt drivtryck för att åstadkomma adekvata tidalvolymer, samt en patient som behöver använda accessoriska andningsmuskler, kan eventuellt en sänkning av PEEP leda till omedelbar förbättring. Oavsett åt vilket håll vi justerar PEEP bör vi följa och utvärdera förändringar av dynamiska andningsmått över tid tillsammans med den kliniska bilden.

Tryckunderstöd

Vid övergång från tryckkontrollerad ventilation (alternativt VKTS) till tryckunderstödd ventilation kan understödsnivån (TU över PEEP, ”drivtrycket”) oftast reduceras. Detta då patienten ifråga börjar bidra till andningen själv genom diafragmakontraktion. I tryckunderstödd ventilation är trycket under inspirationsfasen konstant samtidigt som flödet avtar. Så länge TU är satt på ett värde där patienten inte är ”tryckunderstödsberoende” kan patienten bestämma sin tidalvolym (VT) själv. Underskrider vi däremot värdet till en nivå där patienten inte längre kan kompensera genom egen ansträngning kommer VT att minska i förhållande till tryckunderstödet.

Som generella mål för justering av TU bör man eftersträva en andningsfrekvens under 30/min och en tidalvolym under 6 ml/kg (IBW). Vidare bör man eftersträva en andning utan auxillär andningsmuskulatur med en ”lugn” och ostressad patient. Bedömningen av sista punkten är givetvis svår, då det i regel finns mycket annat utöver respiratorbehandlingen som kan stressa patienten.


Urträning ur respiratorn – ”weaning”

Av Vitus Krumbholz, Överläkare i anestesi & intensivvård. Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Uppdaterad 2018-12-10


Under urträning bör man hålla tryckunderstödet under 20 cm H2O. Beträffande understödsnivån (där vi uppnår adekvata tidalvolymer) är det nödvändigtvis inte den nivå som patienten måste ha. Målet under urträning kan vara maximal träningseffekt med minimal ansträngning. En protokollstyrd urträning med strukturerad nedtrappning av support och till slut extubation har i litteraturen visat sig ge fler respiratorfria dager. Eftersom respiratorbehandling och urträning oftast styrs av läkare på basen av individuella beslut saknas standardiserade urträningsprotokoll på de flesta kliniker i landet. Ett pragmatiskt råd är att man regelbundet, utvärderar och ev. sänker TU tills patienten behöver öka sitt andningsarbete. Tecken på detta kan vara en ökad andningsfrekvens eller en synlig insats av auxiliär andningsmuskulatur, oftast tydligast i m. sternocleidomastoideus. Ett annat bra sätt är givetvis att prata med patienten, som i urträningsfasen oftast är kommunicerbar, och be vederbörande signalera när det börjar kännas för jobbigt med andningen. Understödsnivån vi väljer ligger snäppet över ansträngningströskeln. Patienten skall dock aldrig ”slita ont” i respiratorn och riskera att bli utmattad. Extubation av en uttröttad patient är kontraindicerat. Acceptans av 5 över 5 i understödstryck/PEEP med FiO2 under 0,3 anses som ett säkert mått att extubera ifrån. Även högre trycknivåer kan gå att extubera ifrån i vissa fall. Det är alltid en klar fördel om patienten är kommunicerbar och lugn under extubationen. Man bör undvika ”crash extubation”.

Stigtid

Det inställda trycket eller luftflödet som assisterar patienten under inandningen (tryck över PEEP i TU/CPAP mode) är inte maximalt från början utan ökar successivt efter att andetaget har utlösts. Ökningens hastighet ställs in med inspiratorisk stigtid (inspiratory rise time).

Tryckunderstödd ventilation (TU)

En förkortning av den inspiratoriska stigtiden (A+B) leder till en minskad inspirationstid utan större förändring av tidalvolymen (VT) genom en vänsterförskjutning av inspirationskurvan. Ett ökat inspirationsavslut (C+D) minskar både inandningstiden och VT genom tidigare ”cycling-off”.

Default inställning av stigtiden i TU/CPAP är 0,15 sek. En minskning i inställd inspiratorisk stigtid påverkar, åtminstone i teorin, inte tidalvolymen. Detta är bara ”i teorin” eftersom en inadekvat förkortning av stigtiden kan leda till att inflödet avbryts i förtid med sporadiska dubbla andetag som följd (”double triggering”). Detta uppkommer pga. För hög resistens i andningscirkeln orsakat av sekret eller att patienten ”spänner emot” (”flow in excess of demand”, se kurva A nedan).

Dubbla andetag behöver inte nödvändigtvis uttrycka ett krav på ökad inspiratorisk stigtid utan måste alltid relateras till den kliniska situationen. En förlängning av inspiratorisk stigtid kan vara fördelaktigt hos en ARDS-sjuk patient med atelektastendens eftersom det skapar tid för en adekvat omfördelning av tidalvolym mellan alveoler med olika tidskonstanter. För lång stigtid däremot kan leda till en känsla av andnöd och ökat andningsarbete. Detta kan bli synligt genom en konkav deflektion av den inspiratoriska tryckkurvan (kurva C nedan).

Tryckunderstödd ventilation (TU) 

Exempel på dyssynkroni pga. inadekvat inspiratorisk stigtid. (A) i figuren visar kort inspiratorisk stigtid (0,0 sek) med tidig trycktopp under inspirationsfasen som tecken på ”flow in excess of demand” alternativt obstruktion i luftvägarna eller i tuben. (B) visar normal inandningskurva. (C) visar lång inspiratorisk stigtid (0,5 sek) med konkav deformering av kurvan under flödesökning som tecken på ”demand in excess of flow” med konsekutivt ökat andningsarbete.

Generellt sett skulle man kunna säga att en kort inspiratorisk stigtid (förkortad inandning i relation till utandningstid) gynnar framförallt den obstruktiva patienten (astma, KOL), samt att en förlängning ibland med fördel kan användas för patienter med atelektastendens vid långsam andningsfrekvens.

Inspirationsavslut

Luftflödet under inandningen börjar avta så fort den förinställda trycknivån har uppnåtts. När flödet understiger en viss nivå som uttrycks i procent av maxflödet så övergår inspirationen till expiration (eng: ”cycling off”). Det förinställda värdet är 30 %. Ökar vi värdet genom att förändra inspirationsavslutet så förkortas patientens andetag och vice versa.

Tryckunderstödd ventilation (TU)  

Ökat inspirationsavslut till 50% (C) med konsekutivt minskad tidalvolym (VT). Bild (D) visar försök till VT kompensation genom minskning av inspirationsavslut till 30% samt förkortad inspiratorisk stigtid till 0,0 sek.

Syftet är uppenbart att påverka I:E förhållandet. Att ge den obstruktiva patienten mer tid för att andas ut och minska risken för auto-PEEP (ökat inspirationsavslut, gärna i kombination med förkortad inspiratorisk stigtid) eller öka inspirationstiden för den atelektasbenägna restriktiva patienten med låg compliance (sänkt inspirationsavslut med eventuell förlängning av inspiratorisk stigtid). Dubbla andetag kan uttrycka ett behov av ytterligare sänkning av inspirationsavslutet.

Sammanfattningsvis

Finjusteringar i respiratorinställningarna tillåter oss att optimera respiratorbehandlingen för den enskilda patienten. Även om det finns alternativ till TU/CPAP så kan detta andningsmodus generellt anses vara det mest effektiva urträningsmönstret. Default-inställningar i TU/CPAP bör vara basen i respiratorinställningen men justeringar kan krävas mot bakgrund av den specifika lungpatologin och variera under urträningens olika faser. För att nå en effektiv urträning ur respiratorbehandlingen krävs aktiv närvaro med relevanta justeringar av respiratorinställningar och viss acceptans av ”trial and error”-principen under beaktande av lungfysiologiska principer och kontinuerlig monitorering av respirationen och patientens samlade kliniska bild.

Flera olika mätmetoder finns för att hitta optimala respiratorinställningar men basal klinisk undersökning kompletterat med ultraljudsundersökning, täta blodgasanalyser samt vanlig slätröntgen är oftast tillräckligt för att kunna optimera ventilationen. Datortomografi eller magnetkameraundersökning ökar i vissa fall med restriktiva inslag ytterligare förståelsen för patientens lungsjukdom och bör utföras relativt liberalt på intensivvårsdpatienter.


Urträning ur respirator – praktiska råd

Aktiv urträning rekommenderas endast på dagtid mellan 07-22

Kriterier för uppstart av aktiv urträning

 • Parametrar inom målordinationerna och kliniskt stabil patient
 • TU/CPAP senaste 12 h, FIO2 ≤ 50%, PEEP ≤ 15, TU ≤ 20, stabila blodgaser
 • Stabil cirkulation med minskat/oförändrat inotropt stöd
 • Sjunkande infektionsparametrar
 • Temp < 38,5 gr
 • Ej för stor kumulativ plusbalans
 • Magen igång
 • Kontrollerad smärta – låga doser opiater
 • RASS -3 eller högre

PEEP

 • Reducera PEEP med 2 cm varannan timme (max 6 ggr/dygn) tills PEEP är nere på 5-8 och justera syrgasen utifrån behov
 • Om FIO2 > 40% bevara PEEP ≥ 10

Tryckunderstöd

 • Reducera TU med 2 var fjärde timme, så länge TV är över 6 ml/kg (max 4 ggr/dygn) tills TU är 8
 • Blodgas tas före ny ändring samt 30 min efter

Om patienten visar tecken på

 • Stress/oro
 • Smärtpåverkan
 • Avvikande värden utifrån målordinationer
 • Stigande andningsfrekvens > 30

Överväg åtgärder

 • Vid respiratoriska försämringar så återgå till föregående respiratorinställningar
 • Överväg andra orsaker än respiratoriska

Kriterier för extubering

 • Vaken patient
 • Kan krama händerna på uppmaning
 • Adekvat hostreflex
 • Ej mycket slem
 • Om PEEP 8 och syrgas 35 % så kan patienten extuberas men patienten kommer att behöva NIV
 • Om PEEP 5 och syrgas 25 % förväntas patienten klara sin andning med 1-2 L syrgas på grimma

Urträning vid tracheostomi

Patient med tracheostomi Följ urträningen ovan, fortsätt sedan med punkterna A-G enligt nedan, helst ett dygn per steg

A. Utan ventilator 5 min varje timme, tiden ökas succesivt till 15 min. Nattetid TU/CPAP

B. Utan ventilator 20 min varannan timme, tiden ökas succesivt till 40 min. Nattetid TU/CPAP

C. Utan ventilator 40 min varannan timme, öka till 60 min. Försök med talventil. Nattetid TU/CPAP

D. Utan ventilator 60 min varannan timme, öka till 90 min. Försök med talventil. Nattetid TU/CPAP

E. Utan ventilator dagtid förutom inhalationer, som ska ges minst x 4*. Nattetid TU/CPAP

F. Hela dygnet (även nattetid) utan respirator förutom inhalationer, som ska ges minst x 4*

G. När patienten bedöms ha en fullgod egen andning överväg dekanylering, som bör ske under förmiddagen

* Finns inte inhalationer ordinerade så ordinera in 4 ml NaCl x 4 dagtid som inhalation

Kriterier för dekanylering

 • Har klarat ett helt dygn utan respiratorstöd, förutom inhalationer
 • Bedöms inte ha en pågående klinisk försämring
 • Bedöms ha bevarad svalgfunktion och kunna hålla fri luftväg
 • Bedöms ha passage av luft från trachea genom att kunna andas förbi trachealkanylen och prata

Lungrekrytering

Av Kai Knudsen, Överläkare, Docent i anestesi & intensivvård. Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Uppdaterad 2018-12-10


Dessa manövrar är sällan effektiva senare än 48 timmar efter debuten av ARDS och kan då även ge allvarliga skador. Vid all lungrekrytering skall cirkulation och pulsoximetrisk saturation noggrant övervakas. Lungrekrytering har bäst effekt tidigt i förloppet av luftvägskollaps och utveckling av akut lungsvikt.

Metod 1

Insufflera en luftsyrgasblandning i lungan till ett luftvägstryck av 40–50 cm H2O under 20–30 sekunder. Fortsätt därefter att ventilera på vanligt sätt, men behåll initialt ett PEEP på 15–20 cm H2O. Manövern kan upprepas igen efter några minuter om syresättningen inte förbättrats. Under och efter insufflation, använd en så låg syrgashalt i andningsluften som möjligt för att minimera utvecklingen av absorptionsatelektaser. PEEP-nivån kan sedan sakta reduceras om den arteriella saturationen upprätthålls. Ovanstående kan antingen åstadkommas genom att låta respiratorn långvarigt insufflera lungan genom att sätta respiratorn på CPAP-andning (kontinuerligt positivt luftvägstryck) med ett totalt tryck på 40–50 cm H2O, eller genom att förlänga inspirationstiden under tryckkontrollerad ventilation och ställa in respiratorn så att det totala topptrycket blir 40–50 cm H2O. Man kan också manuellt utföra samma manöver med hjälp av en andningsballong med inkopplad manometer. Det är extremt viktigt att luftvägstrycket upprätthålls på minst PEEP-nivån efter manövern och inte tillåts komma ner på noll eller bli negativt. Undvik därför om möjligt sugning av luftvägen i detta skede.

Metod 2

Lungorna insuffleras frekvent till ett luftvägstryck på 40–50 cm H2O under en period på 5–10 minuter. Detta åstadkommer man genom att ställa respiratorn på en låg andningsfrekvens (10/min), en lång inspirationstid (50 procent), ett PEEP på 20 cm H2O och ett totalt topptryck (inklusive PEEP) på 40–50 cm H2O samt ventilera med dessa inställningar under 5–10 minuter. Därefter ställs respiratorn på de inställningar som är anvisade under metod 1.


Extubation

Publicerat av Per Nellgård, Överläkare i anestesi & intensivvård. Sahlgrenska Universitetssjukhuset och

Kai Knudsen Överläkare i anestesi & intensivvård. Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Uppdaterad 2020-09-26


Extubation är avlägsnandet av endotrakealtuben som utförs efter anestesi eller intensivvård. Tuben avlägsnas när patienten kan andas själv tillfredställande utan att bli utmattad och utan risk för desaturation. Extubation av en uttröttad patient är kontraindicerat. Acceptans av 5 över 5 i understödstryck/PEEP med FiO2 under 0,3 anses som ett säkert mått att extubera ifrån. Även högre trycknivåer kan gå att extubera ifrån i vissa fall. Det är alltid en klar fördel om patienten är kommunicerbar och lugn under extubationen. Man bör undvika ”crash extubation”.

Kriterier för extubation

 • Spontan ögonöppning
 • Ansiktsgrimas
 • Patientrörelse annan än hosta
 • Konjugerad blick
 • Målmedvetna rörelser
 • Endtidala nivåer av anestesigas lägre än:
  • Sevofluran: 0,2%
  • Isofluran: 0,15%
  • Desfluran: 1,0%
 • Syremättnad högre än 97%
 • Positivt larynxstimuleringstest
 • Endtidal volym större än 5 ml/kg

Värdera patientens förmåga till spontanandning före extubation

 • Kan patienten ha understödd ventilation i respiratorn?
 • Föreligger godtagbara värden på TU, PEEP 10, FiO2 <40%?
 • Finns blodgaser med SaO2>95%, PaO2>10 kPa, PaCO2<6 kPa?
 • Minska till extubationsinställningar med PEEP 5-7 och TU 5-7

Extubationskriterier

 • Vakenhet RLS <3?
 • Svalgfunktion, hostkraft?
 • Klarar PEEP 5-7 och TU 5-7 eller fritt på näsa > 30 min?
 • Förväntat fri luftväg efter extubation?

Utvärdering efter extubation

 • Puls, blodtryck, andningsfrekvens, blodgaser?
 • Inom individuellt uppsatta gränser?

 

 1. Tänkvärt: En pilot måste planera både start (Intubation) och landning (extubation).
 2. Extubationen är alltid elektiv (om ej accidentell).
 3. 23 % av allvarliga luftvägsrelaterade händelser sker vid extubationen.
 4. De vanligaste komplikationerna vid extubation är: hypertension, takykardi, höjt intrakraniellt och intraokulärt tryck etc.
 5. Vanliga problem: Inadekvat oxygenering och ventilation. Oförmåga att skydda luftvägarna och få upp slem ur luftvägarna.
 6. Vid extubation måste man planera för att extubationen kan misslyckas.
 7. Vid extubation måste man bedöma om reintubation kan vara lätt eller svår.
 8. Reintubation under optimala förhållanden skiljer sig mycket från akut reintubation med hypoxisk patient.
 9. Överväg larynxmask som ”brygga” vid extubation.
 10. Överväg extubation över en ”Airway exchange catheter”. Förbehandla med inhalation av lidokain.

När man skall ge patienter anestesi kan man många gånger välja mellan generell anestesi eller alternativt någon typ av regionalblockad, central eller perifer i kombination med sedering för det kirurgiska ingreppet. Det kan kännas lockande att till patienter med svåra luftvägar välja regionalanestesi, men då ”måste” man välja en variant som ”säkert fungerar”, t.ex. spinalanestesi. Om en blockad slutar verka under op. och man akut tvingas söva en patient med svår luftväg kan man snabbt hamna i allvarliga problem.


Optiflow (högflödesgrimma)

Av Kai Knudsen, Överläkare, Docent i anestesi & intensivvård. Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Uppdaterad 2018-12-10


Optiflow är en typ av andningsunderstöd till patienter med spontanandning som medger uppluftning av luftvägarna med motståndsandning utan tättslutande mask. Optiflow ger därför många gånger bättre komfort och mindre ansträngning för patienten jämfört med CPAP i tättslutande mask. Optiflow använder sig av syrgas i ett mycket högt luftflöde, 20-60 L/min med aktiv anfuktning (NHF – nasal high flow). Systemet kan kopplas antingen via näsgrimma eller trachealkoppling. Den möjliggör behaglig och effektiv tillförsel av upp till 100 % inandad syrgas.

Bakgrund

Högt syrgasbehov innebär nästan alltid uttorkade luftvägar och sämre sekrettransport. Aktiv befuktning av syrgasflödet kan användas vid spontanandning när behovet av syrgas är högt men behov av övertryck med CPAP eller NIV inte föreligger. Aktiv befuktning möjliggör alltså höga inandade syrgaskoncentrationer utan uttorkning av luftvägarna. Gasflöde högre än 20 liter/minut skapar dessutom ett visst positivt luftvägstryck (lågt), samt en utvädring av utandad gas från näsa/svalg vilket minimerar återinandning av koldioxid. Önskad syrgashalt regleras med gasmixern.

Indikationer

Metoden kan användas istället för syrgasmask då man vill undvika uttorkning av övre luftvägar. Exempel i samband med växling mellan NIV och mask eller vid långvarigt behov av syrgas. Gasflöden upp till 35 liter/minut kan prövas utan läkarordination. Högre flöden används bara efter godkännande av ansvarig läkare. Urträning ur non-invasiv respiratorbehandling kan gå lika bra med Optiflow som med tättslutande mask (NIV).

Kontraindikationer

 • Medvetslöshet
 • Koldioxidretention
 • Skallbasfraktur
 • Likvorré
 • Näsfraktur
 • Näsblod i anamnesen
 • Trombocytopeni < 85
 • Nasala förträngningar
 • Nyligen genomgången operation i näsregionen

Praktiska anvisningar

Material

 • Mixer/flödesmätare
 • Befuktare Fisher & Paykel
 • Slangset med slang och fuktkammare
 • Gasanslutning till fuktkammaren
 • Sterilt vatten
 • Optiflow näsgrimma
 • Optiflow trachealkoppling

Optiflow via näsgrimma

 1. Koppla mixer/flödesmätare till luft och syrgasuttag.
 2. Ta fram slangset och koppla fuktkammare till sterilt vatten.
 3. Sätt blå andningsslang på ena utgången på fuktkammaren och adaptern på den andra. Gulmärkt kabel värmer nu endast inspirationsslangen. Blåmärkt kabel mäter temperaturen i inspirationsslangen.
 4. Sätt på befuktaren
 5. Befuktaren ska stå på invasiv ventilation, den kan inte ställas in på någon exakt grad utan justeras automatiskt; behållaren 35,5 – 42o, luftväg 35 – 40o. Den varnar för låg temp, < 35,5o, respektive hög temp, > 41o.
 6. Ställ in önskad syrgashalt (FiO2) på mixern.
 7. Flödet från mixern skall vara minst 20 liter/minut för att ge rätt syrgaskoncentration. Maximalt flöde som kan ställa in är 60 l/minut. Målet med det höga flödet är att överträffa patientens inandningsflöde och därför skapa en minimal utspädning med rumsluft. På så vis kommer patienten att få den inställda syrgasmängden
 8. Anslut Optiflow näsgrimma/Optiflow trachealkoppling till den blå befuktarslangen och koppla till patient. Öka gärna gasflödet gradvis vid uppstart tills befuktaren har närmat sig arbetstemperatur.

Optilfow bild

Optiflow via trachealkoppling

Aktiv befuktning via Optiflow trakealkoppling med högt flöde är ett bra alternativ till patienter med trakeostomi som intermittent spontanandas, t ex vid ventilatorurträning.
Den blå koppen är skålformad för att kunna fånga upphostat sekret. Kan tas bort och rengöras med sterilt vatten. Systemet kopplas upp på samma sätt som beskrivits ovan.

Talventil

Patient som har talventil får en ytterst begränsad möjlighet att befukta andningsvägarna. Genom att koppla på Optiflow näsgrimma under den tid talventilen används så kan patienten få en bra befuktning med syrgas. Man kan således avstå från att koppla syrgas via talventilen.
Byte/rengöring
Påse med sterilt vatten bytes 1 gång per dygn. Slangar/grimma/ trachealkoppling är enpatients och byts en gång per vecka. Rengöring av grimma vid behov med sterilt vatten.

Felsökning

Om befuktaren inte kommer upp i inställd temperatur, töm ut ev. kondensvatten vid tempprober och kontrollera att slangarna är varma. Se till att tempproben är isatt uppifrån och ordentligt nedtryckt!
Lysdioder visar vad som utlöst ev. larm. Tips: håll in befuktarens ”tysta larm”-knapp för att läsa av temp på flera mätpunkter.


Restriktiva lungsjukdomar – Lungfibros

Lungfibros/Bronkioliter/Interstitiell pneumoni

Idiopatiska interstitiella pneumonier (IIP)

Är en grupp av flera interstitiella lungsjukdomar.

IPF  – Idiopatisk lungfibros

Tidigare har även diagnosen IFA (Idiopatisk Fibrotiserande Alveolit) använts. IPF motsvaras morfologiskt av UIP (”usual interstitial pneumonia”). Vanliga symtom är andfåddhet, trötthet och hosta.

UIP/NSIP (Usual Interstitial Pneumonia – UIP)

Etiologin är okänd. Sjukdomen svarar dåligt på behandling och har dålig prognos. Dessa patienter måste oftast transplanteras, båda lungorna byts. Lungtransplantation har en 5-års-mortalitet på cirka 70-75%.

 • UIP kallas även kryptogen fibrotiserande alveolit
 • Histologiskt mönster kallas vanlig interstitiell pneumoni
 • För att diagnosen Idiopatisk lungfibros ska kunna ställas måste ett specifikt histologiskt mönster påvisas , samtidigt som andra kända orsaker till patologin utesluts.
 • Andra kända orsaker till mönsterbildningen: asbestos, kollagenvaskulära sjukdomar, m.fl.
 • Män drabbas vanligare än kvinnor
 • Två tredjedelar av patienterna är äldre än 60.
 • Leder till svår hypoxemi och cyanos.

Morfologi vid UIP

 • Man ser ett specifikt histologiskt mönster som kallas interstitiell pneumoni (UIP)
 • Makroskopiskt liknar lungans yta kullerstenar pga. ärr i interlobulära septa som dragits samman.
 • Snittytan visar fibros (fasta gummiliknande vita ytor)
 • De nedre loberna dominerar i fibrosen
 • Mikroskopiskt ses fläckvis interstitiell fibros som varierar i intensitet och över tid. Mycket fibroblaster förekommer initialt, sedan mer kollagena sår som inte är så cellulära. Alveolernas väggar kollapsar. Cystor bildas som kantas av typ-2 pneumocyter eller bronkiolärt epitel (”vaxkakemönster”). Lungartärerna förändras ofta till följd av den pulmonella hypertensionen med hyperplasi, intima och media förtjockas.

Klinik

 • Lömskt sjukdomsförlopp med gradvis försämring av lungfunktionen. Patienten får improduktiv hosta och gradvis mer andnöd.
 • Torra eller ”kardborrbandsliknande” inspiratoriska rassel är vanligt
 • Cyanos, cor pulmonale, perifera ödem kan uppstå senare

Ospecifik interstitiell pneumoni (NSIP – nonspecific interstitial pneumonia)

Dyspné och hosta i flera månader är vanligaste symptomen. Diagnosen NSIP kan fastställas när patienten har lunginflammation med interstitiella förändringar utan annan diagnos antingen cellulärt eller fibröst histopatologiskt mönster. Det cellulära mönstret betyder en bättre prognos för patienten än det fibrösa.

 • NSIP visar ett annat histopatologiskt mönster än det för idiopatisk pulmonell fibros
 • NSIP har bättre prognos än idiopatisk pulmonell fibros , därför är diagnosen viktig att ställa.

Morfologi

 • Cellulära förändringar med mild till moderat kronisk interstitiell inflammation med lymfocyter och lite plasmaceller. Man kan se ett enhetligt eller fläckigt mönster.
 • Histopatologiskt ser man att de fibrösa förändringarna har diffus eller fläckvis interstitiell utbredning i vilken alla ärr är lika föråldrade (till skillnad från den idiopatiska pulmonella fibrosen som har förekomst av ärr av olika ålder).
 • Oftast saknas fibroblastfoci.

BOOP, COP (Bronchiolitis Obliterans – Organiserande Pneumoni)

Svarar bättre på behandling. Behandling ges med steroider, kortison. BOOP har relativt god prognos.

Kryptogen organiserande pneumoni (COP/BOOP)

 • Kallas även Bronchiolitis Obliterans Organiserande Pneumoni (BOOP)
 • Kryptogen = okänd etiologi
 • Man ser fläckvis konsolidering (förtätning) av luftvägarna. Infiltraten ser likadana ut som vid en pneumoni, men har den egenheten att de flyttar på sig med tiden. Symptomen är också desamma.
 • Sjukdomen diagnosticeras ofta på en infektionsavdelning där en patient med pneumoni inte svarar på antibiotika. Då tas en ny lungröntgen och man ser att infiltraten har flyttat på sig. Behandling ges vanligen med kortison och patienten förbättras.
 • Polypartade pluggar av lucker bindväv bildas i alveolära gångar, alveoler och bronkioler
 • Bindväven är lika gammal överallt
 • Lungarkitekturen är intakt
 • Vissa patienter återhämtar sig spontant, men de flesta kräver behandling med orala steroider i 6 månader eller mer.
 • Denna sjukdom kan också uppstå som komplikation till infektioner eller inflammatorisk skada på lungan. Då är den givetvis inte ”kryptogen” längre…

Pneumokonioser

 • Icke cancerösa sjukdomar som uppstår på grund av inhalering av mineraldamm, organiska och icke-organiska partiklar samt kemiska dunster och ånga .
 • De vanligaste mineralinducerade pneumokonioserna är resultatet av inhalering av koldamm, kiseldioxid och asbest.
 • Dessa sjukdomar är nästan alltid arbetsrelaterade och var vanligare förr.

Patogenes

 • Partiklarna är som mest skadliga om de fastnar i bifurkationerna i de distala luftvägarna.
 • > 500 μm stora partiklar är för stora för att ta sig ut
 • < 0,5 μm stora partiklar tenderar att fungera som gaser och röra sig in och ut ur alveolerna utan att deponera och orsaka någon särskild skada.
 • 15 μm stora partiklar är de farligaste.
 • Kol är ganska inaktiv och stora mängder måste deponeras i lungorna för att orsaka skada.
 • Kiseldioxidasbest och beryllium är mer reaktiva och leder till fibrösa reaktioner vid lägre koncentrationer.
 • De flesta partiklar fastnar i cilier och förs upp igen av muköst slem.
 • Vissa fastnar dock i bifurkationer och drar till sig makrofager som endocyterar dom.
 • De mer reaktiva partiklarna triggar sedan makrofagerna att frisätta ämnen som startar ett inflammatoriskt svar med fibroblastproliferation och kollagendeponering.
 • Vissa partiklar kan nå lymfkörtlar via dränage eller inne i migrerande makrofager och därmed starta ett immunsvar mot komponenter på partiklarna eller egna proteiner som modifierats av partiklarna.
 • Leder till förstärkning och vidgning av den lokala reaktionen.
 • Tobaksrökning förvärrar effekterna av allt inhalerat mineraldamm. Detta gäller i extra hög grad för asbest.

Kolarbetarens pneumokonios

 • Uppstår (främst förr i tiden) hos kolarbetare pga det koldamm de andas in under gruvarbete
 • Drabbar olika patienter olika hårt: asymptomatisk antrakos (koldammlunga): Pigmentackumulering utan synbar cellulär reaktion.
 • Simpel kolarbetarpneumokonios: ackumulering av makrofager med liten eller ingen pulmonell dysfunktion.
 • Komplicerad kolarbetarpneumokonios: Fibrosen är extensiv och lungfunktionen är drabbad
 • Patienten får progressiv massiv fibros (PMF)
 • Brett spann av kliniska effekter: från asymptomatisk pigmentering till lätt funktionsnedsättning till pulmonell dysfunktion, pulmonell hypertension och cor pulmonale.
 • Fibrosen (PMF) har tendenser att förvärras utan att mer kol andas in.
 • Kolgruvedamm innehåller en mängd spårmetaller som kan öka de skadliga effekterna hos kolet i dammet.
 • Ingen ökad risk för bronkogent karcinom hos kolarbetare jämfört med standardbefolkningen om rökning tas i beaktning som riskfaktor. Detta skiljer kolexponeringen från kiseldioxiden och asbesten.

Silikos

 • Mest prevalenta kroniska arbetsskadan i världen.
 • Inhalering av kristalliskt kiseldioxid: I form av bl.a. kvarts, kristobalit, tridymit (kvarts vanligaste orsaken till silikos av dessa)
 • Patogenes: kiselpartiklarna äts av makrofager och aktiverar dessa pga. sin reaktivitet. Makrofagerna släpper ut IL1, TNF, fibronektin, lipidmediatorer [PG, TX?], fria radikaler, fibrogena cytokiner [PDGF, TGFβ?]
 • Kislet har mindre toxisk effekt när det blandas med andra metaller.
 • Gruvarbetare som bryter hematitmalm kan ha mer kisel i sina lungor än vissa sjuka kvartsexponerade arbetare, men fortfarande ha en relativt mild sjukdom pga. att järnet i malmen har en skyddande effekt.
 • Silikosen detekteras vanligen vid rutinmässiga röntgenundersökningar på asymptomatiska arbetare som utsatts för kiseldamm.
 • Fina noduli hittas i övre lungorna, men påverkan på lungfunktion är oftast liten eller ingen.
 • Symptom fås senare när sjukdomen progredierat till PMF. Då får patienterna pulmonell hypertension, cor pulmonale.
 • Det tar lång tid innan man dör av sjukdomen , men arbetsförmågan kan vara kraftigt nedsatt pga minskad lungfunktion.
 • Kiselexponering ökar risken för tuberkulos, troligen pga. tillbakatryckande av cellmedierat immunförsvar och försvårande för makrofagerna att förstöra fagocyterade bakterier till följd av kiselkristallerna de ätit.
 • Kiselkristaller är karcinogena.

Asbestos

 • Asbestexponering ger parenkymal interstitiell fibros (asbestos), lokaliserade fibrösa plack eller diffus fibros i pleura, pleurala effusioner (vätska i pleura), bronkogent karcinom, laryngealt karcinom, maligna pleurala och peritoneala mesoteliom.
 • Om exponeringen gör personen sjuk eller ej avgörs av asbestens koncentration, storlek, form och löslighet.
 • Serpentin asbest är lockig och flexibel. Den fastnar lättare i de övre luftvägarnas mukus och transporteras upp ur lungorna. Den är dessutom mer vattenlöslig och lakas därmed ut ur lungvävnaden om den fastnat längre ned.
 • Amfibol asbest är fibern rak, stel och spröd. Den är mest patogen. De amfibola asbestpartiklarna lägger sig raka i luftströmmen och passerar därmed längre ned i luftvägarna. De kan penetrera luftvägsepitelet där nere och komma in till den underliggande bindväven.
 • Båda formerna kan dock producera asbestos och cancer.
 • Asbesten orsakar fibros genom att interagera med lungmakrofager.
 • Asbestosen ger progressivt förvärrad dyspné somuppstår 1020 år efter asbestexponeringen . Vanligen får patienterna även produktiv hosta (sputum hostas upp)
 • Sjukdomen kan förbli statisk eller progrediera till hjärtsvikt, cor pulmonale och död.
 • Patienter har 5 ggr förhöjd risk att drabbas avbronkogena karcinom .
 • Cigarettrökning i samband med asbestexponeringen höjer risken att drabbas av denna cancer mycket, rökning + asbest = 50 ggr ökad risk för bronkialt karcinom.
 • Risken för maligna mesoteliom är 1000-falt ökad (denna cancer är mycket ovanlig, 217 fall per 1 000 000 vanliga människor).
 • Pleuraplack: Vita plack som sitter på viscerala/parietala pleura i hilushöjd. Kan även sitta på diafragma. Om de innehåller calcium är de patognomona för asbestos.

Läkemedelsinducerad och strålningsinducerad lungsjukdom

 • Både akuta och kroniska skador på lungorna.
 • Bleomycin, ett cancerläkemedel, kan ge pneumonit och interstitiell fibros pga direkt toxicitet hos läkemedlet och genom invandring av inflammatoriska celler till alveolerna.
 • Amiodaron (Cordarone), ett antiarrytmiskt läkemedel, kan också ge interstitiell fibros och pneumonit.
 • Strålbehandling av lungcancer ger akut pneumonit efter 16 månader hos 20% av alla behandlade patienter. Ger feber och dyspné oproportionerligt till mängden lunga som bestrålats. Kan läka ut med kortikosteroidbehandling eller övergå i kronisk strålningspneumonit.

Granulomatösa sjukdomar

Sarkoidos

 • Den vanligaste idiopatiska interstitiella lungsjukdomen.
 • Sarkoidos är en multisystemsjukdom med okänd etiologi.
 • Karakteriseras av ickekaseös granulombildning i många organ och vävnader. I lungorna får man granulombildning i parenkymet och i mediastenala körtlar.
 • Mykobakteriell och fungala infektioner kan också ge upphov till dessa granulom, så sarkoidosdiagnosen ställs först då dessa har uteslutits.
 • Involvering av lungorna ger i många fall huvudsymptomen som gör att sjukdomen upptäcks.

Symptom

 • Akut: Den akuta sarkoidosen presenterar sig typiskt med bilaterala ilskna fotledsartriter, oftare hos kvinnor. Patienten har feber, låg/ingen CRP och har en tids hosta i anamnesen.
 • Kronisk: Uveit/irit. Långdragen hosta.
 • Hudutslag: Ses vid engagemang av huden. Rodnade utslag som gärna sätter sig i gamla ärr (efter operationer t.ex.), vilka då ändrar form. Biopsi visar granulom. Erytema nodosum (knölros).
 • Väldigt varierande förlopp.
 • Helt asymptomatisk hos många individer.
 • 2/3 av de som får symptom får respiratoriska symptom.
 • Andfåddhet, torrhosta, vagt substernalt obehag

Diagnostik

 • Lungröntgen: Visar bilaterala hiluslymfom. Ensidiga lymfom tyder på TBC/lymfom/lungcancer.
 • Diagnos ställs då de icke-kaseösa granulomen hittats i en biopsi och alla andra kända orsaker till deras uppkomst har uteslutits.
 • Serum-ACE: Indikerar sjukdomsaktivitet.

Behandling

 • Kortikosteroider: 40 mg prednisolon i ett nedtrappningsschema.
 • Metotrexat: Absolut behandlingsindikation är: Sarkoidos + uveit

Prognos

 • 60-75% av drabbade individer återställs med minimala eller inga kvarstående men. De med akut insättande sjukdom har bättre prognos.
 • 20% får permanent lungdysfunktion eller synfel. Sjukdomen kan även drabba andra organ (CNS, hjärta)
 • 10-15% dukar under för progressiv pulmonell fibros och cor pulmonale.

Allergisk alveolit (hypersensitivitetspneumoni)

 • Kallas allergisk alveolit då den drabbar alveolerna till skillnad från astma som drabbar i huvudsak bronker.
 • Immunologiskt medierad inflammatorisk sjukdom: En blandning av typ III (immunkomplex) och typ IV (cellmedierad) hypersensitivitet.
 • Vanligast resulterande från höjd sensitivitet för unket hö eller andra antigen som andats in på arbetsplatsen (lantbruk).
 • De utlösande ämnena är väldigt olika, men syndromen som uppstår har liknande kliniska och patologiska fynd och troligen väldigt liknande patofysiologi.
 • Exempel på agens: Bakterier, svamp, djurproteiner (duva, undulat, råttor, svin, ko), kemikalier
 • Benämningar efter utlösande agens: ”Farmers lung, Birdfencers lung, Sågverkslunga”.
 • Ger restriktiv lungsjukdom med minskad diffusionskapacitet, compliance och total lungvolym.

Morfologi

 • Fläckvisa mononukleära infiltrat i lunginterstitiet
 • Interstitiella icke-kaseösa granulom (som vid sarkoidos) ses i 2/3 av fallen.
 • I avancerade kroniska fall uppstår diffus interstitiell fibros.

Symptom

 • Akut reaktion 48 timmar efter exponering för antigenet: feber (39 grader), torrhosta, dyspné, myalgi, artralgi
  Försvinner exponeringen för antigenet efter den akuta attacken läker sjukdomen ut helt och hållet.
 • Kronisk sjukdom: Tas antigenet inte bort från omgivningen får patienten med tiden kronisk interstitiell lungsjukdom (diffusa interstitiella förändringar i lungorna) utan de akuta svårare episoderna efter exponering. Lömskt kroniskt insjuknande med produktiv hosta, dyspné, trötthet, illamående och viktminskning.

Diagnostik

 • Rassel och ronki och ev. cyanos vid akut form.
 • Precipiterande antikroppar mot mögelpanel.

Behandling

 • Kortison i nedtrappning vid akut sjukdom.
 • Tag bort agens! Om detta görs kan lungfunktionen helt återställas. Har det blivit fibros är funktionsnedsättningen dock permanent. Att eliminera ett agens kan i många fall innebära en stor livsomställning. En bonde kan bli tvungen att sluta arbeta på sin gård tex.

APRV – Airway Pressure Release Ventilation

Av Alexander Ille och Noémi Szabó-Némedi, Specialistläkare, i anestesi & intensivvård, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Uppdaterad 2020-07-01


Spontanandning på två olika trycknivåer som regleras oberoende av varandra i egenkontrollerad respiratorandning. APRV förbättrar den alveolära ventilation och ökar funktionell residualkapacitet (FRC) samtidigt som luftvägen också hålls öppen. APRV ger CPAP på två olika nivåer vid komplett spontanandning. APRV används vid behandling av både måttlig och svår lungsvikt. APRV finns i Drägers ventilatorer som en specifik respiratorinställning (andningsmode).

Förenklat är APRV ett andningsmode i respirator som tillåter spontan egenandning med ett högt CPAP-motstånd som varieras med korta trycksläpp i andningscykeln för att förbättra den totala koldioxid-eliminationen ur lungorna.

APRV kan användas som:

 • ett alternativt ventilationsmode i de fall där konventionella ventilationsstrategier inte uppnått förväntad effekt
 • ett möjligt alternativ till bukläge vid svår lungsvikt
 • en alternativ lungrekryteringsmetod

Indikationer

 • hypoxisk respiratorisk svikt (typ 1) med högt PEEP krav (≥ 12 cmH2O) och låg P/F ratio (≤ 26,7)
  • lägre indikationströskel vid tydlig klinisk försämring
 • potentiellt rekryterbar låg lungkompliance
 • dyssynkroni i andningen med konventionella respiratorinställningar pga hög eller varierande andningsfrekvens

Kontraindikationer

Alla kontraindikationer är relativa och måste värderas omtänksamt i varje fall

 • obstruktiv lungsjukdom (KOL, astma med exspiratorisk tidskonstant >0,8 s)
 • högerhjärtssvikt
 • allvarlig hypovolemi
 • högt intrakraniellt tryck

Initiala inställningar

 • Phög i flesta fall mellan 25-30 cm H2O
  • som underlag kan man räkna ut medeltalet av Pmedel och Ptop av den föregående konventionella respiratorinställningen
 • Plåg (markerad som ”PEEP”): 0 cm H2O eller lägsta värde som respiratorn tillåter
 • Thög: 4 sek
 • Tlåg: 0,4 sek
 • I:E 10:1 (ska inte betraktas som fast)
 • Alla TU (tryckunderstöd): 0 cm H2O

Justering av inställningar

 1. Utvärdera släppvolymer (den tidalvolym som mäts i släpperioderna) och justera Tlåg för att uppnå släppvolymer på 6-8 ml/kgABW. Minska Tlåg i 0,05 s steg för att minska släppvolymen eller öka Tlåg i samma steg för att få högre släppvolym.
 2. Innan höjning av Tlåg måste tryck- och flödeskurvan granskas för att undvika derekrytering som skulle förekomma vid för långa Tlåg Skiftet från lågt till högt tryck ska ske vid ett utandninsgflöde som motsvarar ungefär 50-75% av toppflödet. Under 50% av toppflödet tappas auto-PEEP och följaktligen ökar risken för derekrytering. Om man inte kan nå de önskade släppvolymerna utan att ha en farlig flödesminskning bör man höja Phög med 2 cm H2O per steg.
 3. Kontrollera en blodgas inom en halvtimme.
 4. Om patienten retinerar koldioxid optimera sederingen för att få bättre spontant andningsarbete. Man får minska T hög med 0,5 s steg för att höja släppningperioders frekvens. Då för att bibehålla Pmedel tänk på att höja Phög med 1-2 cmH2O steg.
 5. För att höja PaO2 öka Phög i 2 cm H2O steg. Om PaCO2 värde tillåter det kan man förlänga Thög också. Orimligt lång Thög (> 5 s) kommer nog inte att ge ytterligare syresättningsförbättring och samtidigt kan det vara obekvämt för patienten.
 6. Utvärdera patientens andningsarbete. Vid uppenbart hög andningsansträngning får man försöka minska Thög med 0,05 s steg och prova att justera P-hög (antingen minska eller höja med 2 cm H2O) för att hitta optimalt värde. Kontrollera att släppvolymerna är tillräckligt stora. Fördjupa försiktigt sederingen för att inte helt förlora den spontana andningen. Om patienten trots alla insatser kämpar mot respiratorn byt tillbaka till ett konventionellt mode.

Nedtrappning

Om det finns en förbättring i hela den kliniska bilden (FiO2 ˂ 50%, lugn spontanandning (10-25/min AF) hos en lätt sederad patient (RASS -1/-2) börjar man med att sänka Phög i steg  om 2 cm H2O. Vid mindre än 20 cm H2O P hög kan man förlänga Thög med 0,5-1 s steg med 4-8 timmars mellanrum. Målet är att ta patienten nära en riktig CPAP behandling.

Teoretisk bakgrund

APRV mode skiljer sig konceptuellt från andra ventilationssätt och bygger på idén att långsamt rekrytera och hålla lungorna öppna. Det långa höga trycket låter alveolerna fyllas upp balanserat och därmed minskas heterogenitet i lungornas utfyllnad. Patientens bevarade spontana andning under P-hög förbättrar V/Q kopplingen och härmar de fysiologiska intratorakala tryckändringarna med alla sina gynnande hemodynamiska effekter. Med lägre topptryck förekommer färre iatrogena skador. Vanligtvis efter några timmars inställning med APRV brukar blodgasvärdena möjliggöra att minska FiO2 pga. långsam rekrytering, det betyder samtidigt att man måste ägna tillräckligt lång tid till patientens respiratorinställning för att få påtagliga effekter av APRV-behandlingen.

Referenser

 • Fredericks AS, Bunker MP, Gliga LA, et al. Airway Pressure Release Ventilation: A Review of the Evidence, Theoretical Benefits, and Alternative Titration Strategies. Clin Med Insights Circ Respir Pulm Med. Published 2020 Feb 5.
 • Farkas J IBCC chapter: Guide to APRV for COVID-19, April 8, 2020, https://emcrit.org/pulmcrit/aprv-covid/
 • van der Zee P, Gommers D. Recruitment Maneuvers and Higher PEEP, the So-Called Open Lung Concept, in Patients with ARDS. Crit Care. 2019;23(1):73. Published 2019 Mar 9.
 • Jain SV, Kollisch-Singule M, Sadowitz B, et al. The 30-year evolution of airway pressure release ventilation (APRV). Intensive Care Med Exp. 2016.
 • Ehab G Daoud, Hany L Farag, Robert L Chatburn: Airway Pressure Release Ventilation: What Do We Know? Respiratory Care Feb 2012, 57 (2) 282-292

APRV inställningar i respiratorn.

Andningsfysiologiska
parametrar
Normala
inställningar
P-hög:25-30 cm H2O
P-låg
(markerad som ”PEEP”)
0 cm H2O eller
lägsta värde som respiratorn tillåter
T-hög: 4 sek
T-låg: 0,4 sek
I:E 10:1
ska inte betraktas som fast
FiO2: 25-40%
Alla TU (tryckunderstöd): 0 cm H2O

BiPAP – Biphasic Positive Airway Pressure

Tryckkontrollerad ventilation med utrymme för spontanandning under hela andningscykeln. Justerbart tryckunderstöd i två lägen. Man ställer in trycknivån i både CPAP-andetag och understödda andetag (ASB). BiPAP förbättrar den alveolära ventilation och ökar funktionell residualkapacitet (FRC) samtidigt som luftvägen hålls öppen. BiPAP används vid behandling av både lindrig, måttlig och svår lungsvikt.

BiPAP-assist (med ASB)

Tryckkontrollerad assisterad ventilation.

BiPAP inställningar i respiratorn

Andningsfysiologiska
parametrar
Normala
inställningar
TD: 6-8 ml/kg
AF: 10-20 andetag/minut
TU: 5-15 cm H2O
I:E 1:2
PEEP:5-10 cm H2O
FiO2: 25-40%
CPAP: 3-7 cm H2O
ASB:3-10 cm H2O


IPPV – Intermittent Positive Pressure Ventilation

IPPV håller lungorna expanderade genom att konstant volym av luft blåses in. Konstant volym ges i både kontrollerat mode och assisterat. Det positiva trycket kan kontrolleras av stimulering av patientens egen spontaninspiration eller genom fullständig mekanisk ventilation. Tillgång till patientens lungor sker antingen genom intubering eller andningsmask. IPPV omfattar CPPV (continouos positive pressure ventilation), PLV (pressure limited ventilation), Auto-flow (automatisk reglering av inspirationsflödet) och IRV (inversed ratio ventilation). IPPV används främst vid behandling av lindrig eller måttlig lungsvikt.

IPPV inställningar i respiratorn

Andningsfysiologiska
parametrar
Normala
inställningar
ASB3-12 cm H2O
TD (tidalvolym)6-8 ml/kg
AF (andningsfrekvens)10-20 andetag/minut
TU (tryckunderstöd)5-15 cm H2O
I:E (in-utandningsförhålllande)1:2
PEEP5-10 cm H2O
FiO225-40%
CPAP3-15 cm H2O

MMV – Mandatory Minute Ventilation

MMV ger spontanandning med automatisk justering av den obligatoriska andningen till patientens behov av volym. Tillgång till patientens lungor sker genom intubering eller andningsmask. Har möjlighet till PLV (pressure limited ventilation) och Auto-flow (automatisk reglering av inspirationsflödet). MMV används främst vid behandling av lindrig eller måttlig lungsvikt.

Andningsfysiologiska
parametrar
Normala
inställningar
ASB:3-12 cm H2O
TD: 6-8 ml/kg
AF: 10-20 andetag/minut
TU: 5-15 cm H2O
I:E 1:2
PEEP:5-10 cm H2O
FiO2: 25-40%
CPAP: 3-15 cm H2O


NAVA – Neurally Adjusted Ventilatory Assist

NAVA styr ventilationen genom att fånga upp de elektriska impulserna i patientens diafragma via en esofaguskateter (Edi). Det finns tre huvudinställningar i NAVA; NAVA-nivå, PEEP och O2-koncentration som alla måste ställas in före start. Det som behövs förutom SERVO-i ventilatorn är mjukvaran för NAVA, en Edi-modul och en Edi-kateter. Edi-katetern läggs ner i esofagus som en vanlig ventrikelsond. NAVA ger god synkroni mellan patient och ventilator och minskar obehaget av ventilatorbehandlingen. NAVA ger möjligheter till lungprotektiv behandling genom att undvika att ge för mycket eller för lite andningsstöd. Optimal synkroni gynnar spontanandningen. Edi signalen kan användas som ett stöd vid beslut angående avvänjning av ventilationsbehandlingen. Edi-signalen kan användas som en övervakningsparameter eftersom den ger information angående ”andningsdriven”, önskad tidalvolym, effekt av ventilatorinställningar och kan ge information angående sedering och urträning ur ventilatorn. Edi-katetern finns tillgänglig i storlekar mellan 6 och 16 Fr. Katetern kan även användas för att ge en esofagusavledning på EKG. Edi signalen erhålls som ett toppvärde och ett dalvärde. När patienten triggar ett andetag flödar gas in med ett variabelt tryck proportionellt mot patientens Edi. Högsta möjliga tryck är 5 cm H2O lägre än förinställd övre tryckgräns. Edi-trigg kan ställas in mellan 0,1 – 2 μV. Ställ in en lägre triggningsnivå om inga andetag ges medan det finns en tillräcklig Edi-signal. Höj Edi-triggningsnivån om det finns en tillräcklig Edi-signal. Höj Edi-triggninigsnivån om för många andetag ges pga brus i signalen. Triggningen visas med en symbol och en färgmarkering på kurvan.

Det finns fyra grundinställningar i NAVA: NAVA nivå, PEEP, O2 konc. och Edi trigg. I ventilatorn ställer man in NAVA level (cmH2O/μV), PEEP (cm H2O), syrgaskoncentration (%) och Trigger Edi (μV). Grundinställning av Trigger Edi är 0.5 μV (0,1 – 2 μV). I pressure support ställer man in trigger sensitivitet, inspiratorisk cykel (off), och tryckunderstöd över PEEP.

NAVA Ppeak = NAVA level x (Edi peak – Edi min) + PEEP. Estimerat NAVA peak visas i respiratordisplayen.

NAVA - inställningar i respiratorn

Andningsfysiologiska
parametrar
Normala
inställningar
NAVA level 1,5-2,0 cm H2O/μV
Trigger Edi0.5 μV
PEEP:5-10 cm H2O
FiO2: 25-40%

PEEP – Positive End-Expiratory Pressure

Ökat motstånd i utandningen på intuberad patient via en ventil i respiratorn. PEEP ger rekrytering av lungvävnaden och ökar syresättningen. Trycket i luftvägarna tillåts inte falla tillbaka till det atmosfäriska trycket vid slutet av exspirationen. PEEP används vanligen i kombination med någon av de tidigare nämnda ventilationssätten. Utgör en grundinställning i alla ventilationssätt i respiratorn. PEEP-ventilen styr utandningsventilen via servostyrning. Används främst vid lungödem eller atelektaser.

PEEP kan leda till försämrat venöst återflöde och försämrad hemodynamik med blodtrycksfall som följd. Kan även leda till ökad hjärnsvullnad och bör begränsas vid ökat intrakraniellt tryck. Bäst effekt vid extrapulmonella orsaker till andningssvikt som obesitas eller hjärtsvikt. Har bäst effekt tidigt i förloppet vid allvarlig lungsjukdom. Normala nivåer av PEEP är 5-10 cm H2O, vid ARDS kan högre motstånd behövas som 10-20 cm H2O. Har mer effekt vid diffusa infiltrat än lokaliserade. Vid höga PEEP kan lungan överdistenderas och skadas, med risk för pneumothorax i uttalade fall. Vid höga PEEP som ger stigande PCO2 överdistenderas lungan med sämre gasutbyte.

PEEP-nivå: 3-20 cm H2O.

Vanliga respiratorinställningar vid olika grader av lungskada

Andningsfysiologiska
parametrar
Frisk lungaMåttlig lungsviktSvår lungsvikt
AndningsmodeTU, VK, VKTS, BiPAPTU, VK, TK, VKTS, BiPAPTK, (TU, VKTS), BiPAP
Tidalvolym ml/kg< 6-8< 6-8< 6-8
Andningsfrekvens15-2015-2015-30
I:E kvot1:21:2-1:11:1(-2:1)
PEEP cm H200-55-1010-20
Syrgashalt %< 4040-6040-100
Lungrekrytering-JaJa i tidigt skede

SIMV – Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation

Delvis kontrollerad andning där patienten inte behöver andas själv. SIMV är en blandning av de kontrollerande och assisterande ventilationssätten. Ger ett garanterat förinställt antal andetag per minut. Tillåter spontanandning mellan andetagen. Under tillämpning av SIMV tillåts med andra ord både patientens understödda spontanandning och ventilatorns obligatoriska, kontrollerade andetag. De andetag som patienten själv drar ges antingen med deccelererande eller konstant flöde, dvs. volymkontrollerade eller tryckkontrollerade andetag. SIMV används främst vid urträning ur respirator och god spontanandning, oftast i en övergångsfas till spontanandning. Kan även användas till patient som inte trivs i volymkontrollerad eller tryckkontrollerad ventilation. Har möjlighet till PLV (pressure limited ventilation) och Auto-flow (automatisk reglering av inspirationsflödet). SIMV används vid behandling av både måttlig och svår lungsvikt. Används vid oregelbunden andning, vid urträning eller när patienten är på väg att ta över andningen själv.

SIMV ASB (Assisted Spontaneous Breathing)

Andningsfysiologiska
parametrar
Normala
inställningar
ASB:3-12 cm H2O
TD: 6-8 ml/kg
AF: 5-10 andetag/minut
TU: 5-15 cm H2O
I:E 1:2
PEEP:5-10 cm H2O
FiO2: 25-40%
CPAP: 3-7 cm H2O


VK – Volymkontrollerad ventilation

Kontrollerad förutbestämd andning med övertrycksventilation, patienten behöver inte andas själv. Volymen i varje andetag är förutbestämd. Ger alltid ett konstant flöde i inandningsluften. Ger högre topptryck i inandningen (slutinspiratoriskt) jämfört med tryckkontrollerad ventilation. Ger mindre risk för hypoventilation. I volymkontrollerad ventilation är topptrycket högre än platåtrycket. VK används främst vid behandling av lindrig eller måttlig lungsvikt. Vid flöde/volymorienterade andningsmode upprätthålls en konstant inspirationsvolym. Vid dessa andningsmoder kan extra flöde triggas (utlösas) på begäran under inspiration. Ytterligare andetag kan alltså triggas mellan de vanliga andetagen om det inställda triggerkriteriet uppfylls.

VK Volymkontrollerad ventilation - inställningar i respiratorn

Andningsfysiologiska
parametrar
Normala
inställningar
TU:5-15 cm H2O
TD: 6-8 ml/kg
AF: 12-20 andetag/minut
TU: 5-15 cm H2O
I:E 1:2
PEEP:5-15 cm H2O
FiO2: 25-40%


TK – Tryckkontrollerad ventilation

Kontrollerad andning, patienten behöver inte andas själv. Ventilatorn ger andetag med ett konstant förinställt tryck med decelererande flöde under en förinställd inspirationstid och med förinställd andetagsfrekvens. Ger alltid ett decelererande flöde i inandningsluften. Ger lägre topptryck jämfört med volymkontrollerad ventilation. Ger mindre risk för tryckskador i lungvävnaden och kan vara av godo vid ARDS. I tryckkontrollerad ventilation är topptrycket lika med platåtrycket. Vid tryckorienterade arbetssätt underhålls en konstant inställd trycknivå under inspiration (tryckkontroll, tryckunderstöd). TK används främst vid behandling av måttlig eller svår lungsvikt.

TK - inställningar i respiratorn

Andningsfysiologiska
parametrar
Normala
inställningar
TU:5-15 cm H2O
TD: 6-8 ml/kg
AF: 12-20 andetag/minut
TU: 5-15 cm H2O
I:E 1:2
PEEP:5-15 cm H2O
FiO2: 25-40%


TU – Tryckunderstödd ventilation

Förutsätter spontanandning och att patienten triggar varje andetag själv. Ventilatorn ger andetag med inställt tryck som är konstant under hela inspirationstiden. Alla andetag är patienttriggade. Ger ett decelererande flöde i inandningsluften. Ger det topptryck som man ställer in. Ger mindre risk för tryckskador i lungvävnaden och kan vara av godo vid ARDS. I tryckunderstödd ventilation är topptrycket lika med platåtrycket. Används främst vid urträning ur respirator och god spontanandning. Vid tryckorienterade arbetssätt underhålls en konstant inställd trycknivå under inspirationen (tryckkontroll, tryckunderstöd). TU används vid behandling av både lindrig, måttlig och svår lungsvikt.

TU - inställningar i respiratorn

Andningsfysiologiska
parametrar
Normala
inställningar
TU:5-15 cm H2O
TD: 6-8 ml/kg
AF: 12-20 andetag/minut
TU: 5-15 cm H2O
I:E 1:2
PEEP:5-10 cm H2O
FiO2: 25-40%

VKTS – Volymkontrollerad tryckstyrning

VKTS innebär kontrollerad andning, patienten behöver inte andas själv. Ger ett decelererande flöde i inandningsluften. Ger ibland högre topptryck jämfört med tryckkontrollerad ventilation. Ger mindre risk för hypoventilation. Styr trycknivån så att tidalvolymen är konstant. Anpassar trycket så att lägsta möjliga tryck ges. VKTS används vid behandling av både lindrig, måttlig och svår lungsvikt.

VKTS - inställningar i respiratorn

Andningsfysiologiska
parametrar
Normala
inställningar
TU:5-15 cm H2O
TD: 6-8 ml/kg
AF: 12-20 andetag/minut
I:E 1:2
PEEP:5-15 cm H2O
FiO2: 25-40%


Maquet/Siemens (Getinge) ventilatorer

Av Kai Knudsen, Överläkare, Docent i anestesi & intensivvård. Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Uppdaterad 2018-12-10


Servo-I Maquet, Siemens Servo 300, Siemens Servo 900 C. Siemens har tagits över av andra företag, Getingekoncernen och Maquet. Servo-I görs av Maquet.

Maquets och Siemens Servoventilatorer använder kontrollerade och understödda andningsmönster.

Volymkontrollerad ventilation (VK), Tryckkontrollerad ventilation (TK), Volymkontrollerad tryckstyrning (VKTS), Tryckunderstödd ventilation (TU) och SIMV (Synchronized intermittent mandatory ventilation).  Servoventilatorn har Automode, förbättrad volymsupport, nya SIMV kombinationer (synkroniserad intermittent obligatorisk ventilation) samt Open Lung Tool.  Siemens Servo 900 C har Volymkontrollerad ventilation (VK) och Tryckkontrollerad ventilation (TK) som bas. Servo-I (Maquet) har volymkontrollerad tryckstyrning (VKTS) som bas men lika goda möjligheter till VK och TK och flera andra andningsmönster. Ventilatorn kan användas för exakta mätningar av kontrollerad, understödd ventilation eller spontanandning/CPAP.

Displayvisning Servo-i.

Maquet Siemens (Getinge) ventilatorer - Displayvisning

Andningsfysiologiska parametrarDisplayvisning
Luftvägstryck (Paw)TopptryckPlatåtryck MedeltryckPEEP
Minutvolym (MV)Inspiratorisk MV Utandad MVSpontan MV
Tidalvolym (VT)Inandad VTUtandad VT
Andningsfrekvens (RR) RR Spontan RR
Andningsarbete (WOB)WOB hos patient & ventilatorShallow breathing index (SBI)
O2-koncentrationInandad O2- koncentration (FiO2)
TidmätningInandning-/utandningstid (I:E)Inandning-/tot. andningstid (TI/TTOT)Tidskonstant (TC)
LungmekanikAndningsmotståndCompliance (C) statisk (i respirationssystem) Dynamisk elastans (E)
Andningstemperatur10-40°C
KurvformerLuftvägstryck – tid Flöde – tidVolym – tid CO2 – tid
KapnografiEndtidal CO2-konc. (etCO2)Minuteliminering av CO2Tidal CO2 eliminering (VTCO2)
TrendvärdenMV, VT, RR, PEEP, R, C, etCO2, topp-, platå- & medeltryck
LooparPaw–VFlöde–V
Syrgasmättnad (SpO2)SpO2Puls

Maquet Siemens (Getinge) ventilatorer - normala inställningar i respiratorn

Andningsfysiologisk
parameter
Normala
inställningar
TU5-15 cm H2O
TD6-8 ml/kg
AF0-20 andetag/minut
TU5-15 cm H2O
I:E 1:2
PEEP5-15 cm H2O
FiO225-40%
ASB3-12 cm H2O
CPAP3-10 cm H2O


Datex-Ohmeda (GE Healthcare) – ADU (Aisys)

Av Kai Knudsen, Överläkare, Docent i anestesi & intensivvård. Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Uppdaterad 2018-12-10


ADU, Aisys Carestation

Aisys har ett flertal olika andningsmode att välja mellan. Volymkontrollerad ventilation (VCV), tryckkontrollerad ventilation (PCV), tryckunderstödd ventilation (PSVPro (Pro=protection)), SIMV (Synchronized intermittent mandatory ventilation, SIMV-VC, SIMV-PC), PCV-VG: tryckkontrollerad ventilation med volymgaranti och CPAP/PSV.  Aisys har förbättrad volymsupport och olika nya SIMV kombinationer (synkroniserad intermittent obligatorisk ventilation).  Aisys har volymkontrollerad ventilation (VCV) som bas men lika goda möjligheter till TK (PCV-VG) och andra valbara andningsmönster. Ventilatorn kan användas för exakta mätningar av kontrollerad, understödd ventilation eller spontanandning/CPAP-PSV. Ventilatorns tryckluft finns på baksidan av andningssystemet. En precisionsventil kontrollerar gasflödet till patienten. Under inspiration stänger detta gasflöde utandningsventilen och skjuter ned bälgen. Under expiration pressar ett litet flöde utandningsmembranet för att tillföra ett PEEP-tryck.

ADU Aisys Care Station Display

Andningsfysiologisk parameterDisplayvisningMan väljer standardskärm alternativt förinställd visning av t ex Paw-Manom, Loopar, stor kurva eller lokal
Luftvägstryck (Paw)TopptryckPlatåtryck MedeltryckPEEP
Minutvolym (MV)Inspiratorisk MV Utandad MVSpontan MV
Tidalvolym (VT)Inandad VTUtandad VT
Andningsfrekvens (RR)RR Spontan RR
Andningsarbete (WOB)WOB hos patient & ventilatorShallow breathing index (SBI)
O2-koncentrationInandad O2- koncentration (FiO2)
TidmätningInandning-/utandningstid (I:E)Inandning-/tot. andningstid (TI/TTOT)Tidskonstant (TC)
LungmekanikAndningsmotståndCompliance (C) statisk (i respirationssystem) Dynamisk elastans (E)
ApnétidÖnskad apnétidsfördröjning
Andningstemperatur10-40°C
KurvformerLuftvägstryck – Tid Flöde – TidVolym – Tid CO2 – Tid
KapnografiEndtidal CO2-konc. (etCO2)Minuteliminering av CO2Tidal CO2 eliminering (VTCO2)
TrendvärdenMV, VT, RR, PEEP, R, C, etCO2, topp-, platå- & medeltryck
LooparPaw–VFlöde–V
Syrgasmättnad (SpO2)SpO2Puls

ADU Carestation Ventilator

Normala inställningar i respiratorn
Andningsfysiologisk
parameter
Normala
inställningar
TU5-15 cm H2O
TD6-8 ml/kg
AF10-20 andetag/minut
TU5-15 cm H2O
I:E 1:2
PEEP5-15 cm H2O
FiO225-40%
ASB3-12 cm H2O
CPAP3-10 cm H2O


Drägers ventilatorer (Evita XL, Evita 4, Pulmovista)

Av Kai Knudsen, Överläkare, Docent i anestesi & intensivvård. Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Uppdaterad 2018-12-10


Evita XL, Evita 4, Pulmovista

Drägers ventilatorer använder flera olika andningsmönster (andningsmodus) såsom: IPPV, BiPaP, BiPaP-assist, CPAP + ASB, SIMV, APRV, MMV. Andningsmodus ger olika typer av assisterad eller kontrollerad ventilation via mask eller endotrakealtub. Ventilatorerna har avancerade andningsmode såsom ”the open breathing system” i AutoFlow, APRV samt grafiska stödverktyg integrerade i displayen som standard. Man ställer vanligen in luftvägstrycken i CPAP-andetag samt i assisterade andetag (ASB) med ett normalt tryck på 5-12 cm H2O.

Dräger Evita Ventilator

Displayvisning
Andningsfysiologisk parameterDisplayvisning
Luftvägstryck (Paw)TopptryckPlatåtryck MedeltryckPEEP
Minutvolym (MV)Inspiratorisk MV Spontan MVMV-läckage
Tidalvolym (VT)Inandad VTUtandad VTAssisterad spontan VT (VTASB)
Andningsfrekvens (RR)RR Spontan RR Obligatorisk RR
Andningsarbete (WOB)WOB hos patient & ventilatorShallow breathing index (SBI)
O2-koncentrationInandad O2- koncentration (FiO2)
TidmätningInandning-/utandningstid (I:E)Inandning-/tot. andningstid (TI/TTOT)Tidskonstant (TC)
LungmekanikAndningsmotståndCompliance (C) statisk (i respirationssystem) Dynamisk elastans (E)
Andningstemperatur18-51°C
KurvformerLuftvägstryck – tid Flöde – tidVolym – tid CO2 – tid
KapnografiEndtidal CO2-konc. (etCO2)CO2-produktion CO2-koncentration - tid”Dead space”
TrendvärdenFiO2, MV, VT, RR, PEEPi R, C, ET-CO2
LooparPaw–VFlöde–VV- CO2
Syrgasmättnad (SpO2)SpO2Puls

Dräger Evita Ventilator

Andningsfysiologisk
parameter
Normala
inställningar
TU5-15 cm H2O
TD6-8 ml/kg
AF10-20 andetag/minut
TU5-15 cm H2O
I:E 1:2
PEEP5-15 cm H2O
FiO225-40%
ASB3-12 cm H2O
CPAP3-10 cm H2O