Narkosguiden

Referensvärden. Toxikologi – analyssvar

Hem » Kapitel » Referensvärden. Toxikologi – analyssvar

Författare:
Kai Knudsen

Uppdaterad:
16 juni, 2022

Här finner du referensvärden (normalvärden) för de flesta vanliga labprover som tas inom sjukvården. Här beskrivs också toxikologiska gränsvärden i urin eller blod samt gränsvärden för drogstickor i urin.

Referensvärden för normalvärden

AnalysNormalvärdenProv (kommentar) i
Plasma om inget annat anges
ACT (Activated Clotting Time)Normalt < 120 sek, fullheparinisering > 450 sek, måttlig behandlingseffekt: 175-225 sek.
Adrenalin9-101 nmol/d
AFP (alfa-fetoprotein)1-5 μg/L
ALAT0,15-1,1 μkat/L (< 70 U/L)
Alfa-1-antitrypsin Män: 0,86-1,75 g/L, Kvinnor: 0,94-1,94 g/L
Albumin36-45 g/L
Aldosteron30-444 nmol/d
ALP 0,6-1,8 μkat/L
Amiodaron1.5-2.5 µg/ml
Ammoniak10-50 μmol/L
Amylas0,15 – 1,10 µkat/L (10-65 U/L)
Anion Gap6-15 mmol/L
Antitrombin0,8-1,2 kIE/L
Anti faktor Xa0,5-1,0 kIE/L. Om < 0,1 kIE/L ingen mätbar LMH koncentration. Om > 1,0 kIE/L reducera dosen. Om >1,5 kIE/L avvakta 8-12 timmar innan nästa injektion. reducera dosen 25-50 %.
APT-Tid (aktiverad partiell tromboplastintid): 28-42 sekunderP-: APTt (Aktiverad Partiell Tromboplastintid) mäter faktor XII, XI, X, IX, VIII, V, protrombin och fibrinogen.
ASAT0,25-0,75 μkat/L (< 45 U/L)
Basofila0,0-0,1 x 109/L
BetaglukanNegativt prov:< 60 pg/mL, gränsvärde: 60 pg till 80 pg/mL, positiv prov: 80 pg/mL till >400
Bilirubin konjugerat< 4 μmol/L
Bilirubin total 5-25 μmol/L
Calcium2,15-2,51 mmol/L
Ceruloplasmin0-17 år: 14,0-41,0 mg/dL, och > 18 år: 15,0-30,0 mg/dL
CDT (kolhydratfattigt transferrin): < 2,0 %
CK (total) 0,6-6,7 μkat/L (40-280 U/L)
CK MB< 5 μg/L
COHb< 2% av tot Hb
CRP0-8 mg/L
Cystatin0,0-1,05 mg/L
DAT – Direkt Antiglobulin Test (Coombs Direkta Test): Positivt/negativt. Påvisar antikroppar/komplement som är bundna till erytrocyterna.
D-Dimer0,0-0,50 mg/L (< 0,25 mg/L)
D-vitamin total50-150 nmol/L
EVF, B-Erc.volymfrakt. 0,39-0,5 Män 40-48 %, Kvinnor 34-47 %
Eosinofila 0,1-1,0 x 109/L
EPK, B-Erc-konc. 4,3-5,7 x 1012/L
Ery0 x 106/LSp-:
Fe9-34 μmol/L
Ferritin30-350 μg/L
Fibrinogen2,0-4,0 g/L
Folat7,7-25 nmol/L
Fosfat0,75-1,60 mmol/L
Fosfatidyletanol. B-PEth, < 0,7 μmol/L
e-GFR80-125 ml/min
Glukos4,2-6,3 mmol/LP-:
Glukos0-1 arb.enh U-: kval
GT0,15-1,30 μkat/L (15-115 U/L)
Haptoglobin0-13 år < 1,90 g/L, >13 år 0,25–1,90 g/L
HbMän 135-170 g/L, Kvinnor 117-153 g/L
Hemoglobin0-1 arb enh
HbAc1, IFCC27-42 mmol/mol
Kalium3,6-5,0 mmol/L
KaliumReferensintervall saknas mmol/L
Kalium dygnsmängd30-130 mmol/dygn
Klorid97-109 mmol/L
Kolesterol3,0-6,0 mmol/L
HDL-Kolesterol0,8-2,1 mmol/L
LDL/HDL-Kvot0,0-5,0
LDL-Kolesterol2,0-5,4 mmol/L
Kortisol140-275 nmol/L (dygnsvariationer)
Kortisol54-319 nmol/L
Kreatinin60-105 μmol/L
KreatininRef saknas mmol/L
Kreatininclerance> 65 ml/min
Laktat< 2,4 mmol/L
Lkc, mono: < 5 x 106/L (vita i spinalvätska)
Lkc, poly: < 1 x 106/L
LD18-70 år < 3,5 µkat/L 1,9-4,2 µkat/L
Lipas13-60 U/L
LPK3,5-9,0 x 109/LB-Leukocyter
Lymfocyter1,0-4,0 x 109/L
Magnesium0,71-0,94 mmol/L
MCH27-33 pgB-Erc:
MCHC317-357 g/LB-Erc:
MCV82-98 fL. Män 83-100 fL, Kvinnor 80-96 fLB-Erc:
MetHB< 2% av tot Hb
Metoxykatekolaminer0,5-7,0 nmol/d
Monocyter0,2-1,0 x 10E9/L
Myoglobin28-72 µg/L Kvinnor: 15-65 µg/L, Män: 25-109 µg/L
Natrium137-145 mmol/L
NatriumReferensintervall saknas. Tu-Na (mmol/D)/dygnsvolym (L/D)= U-Natrium mmol/L
Natrium dygnsmängd50-150 mmol/dygn
Neutrofila, granulocyter1,5-7,0 x 109/L
Noradrenalin62-560 nmol/d
NSE, (neuronspecifikt enolas): < 12,5 µg/L
Osmolalitet280-300 mosmol/kg
Osmolal Gap10-20 mosmol/L
Osmolaritet300-900 mosm/kg H20 (> 750 efter 8-10 timmars vätskekarens)
PEth, B-, Fosfatidyletanol. < 0,7 μmol/LResultat <0,03 µmol/L indikerar ingen eller låg sporadisk alkoholkonsumtion.
Resultat i intervallet 0,03-0,30 µmol/L indikerar måttlig alkoholkonsumtion, men kan, särskilt i intervallets övre del, vara förenliga med klart hälsovådlig konsumtion.
Resultat >0,30 µmol/L indikerar omfattande, regelbundet intag (överkonsumtion).
ProBNP0-15 pmol/L, < 450 ng/L (>75 år), < 150 ng/L
Procalcitonin0,0-0,5 μg/L
PSA< 4 µg/L
PK INR< 1,1 P-: INR= international norm ratio; anger patientens koagulationstid/normal koagulationstid. PK (INR) är inte ett test utan ett sätt att besvara analysen på. PK (protrombinkomplex) mäter faktor II, VII och X.
Renin2,8-40 ng/L
Retikulocyter30-110 x 109/L
S-100 B> 18 år < 0,11 µg/L
SR2-15 mm
Fritt T411-22 pmol/L
Fritt T33,1-6,8 pmol/L
TIBC: 47-80 μmol/L
TPK150-360 x 109/LB-trombocyter
Triglycerid0,45-2,60 mmol/L
Troponin T0,0-14 ng/L
TSH0,3-4,3 mIE/L
Urat230-480 μmol/L
Urea3,5-8,1 mmol/L
UreaRef saknas mmol/L
Urea dygnsmängd: Ref saknas 330-580 mmol/dygn
Vitamin B12: 150-700 pmol/L
VMA< 34 μmol/24

* Kreatinin 1 mg/dL = 88,4 mikromol/L. ** Bilirubin: 1 mg/dL = 17,1 mikromol/L

Toxikologiska referensvärden

SubstansProvReferensvärden
AcetonS-: Vid lättare förgiftningar ligger blodkoncentrationen på ca. 2-3 mmol/L. Vid allvarlig Isopropanol-förgiftning kan acetonkoncentrationen nå en nivå av cirka 20 mmol/L.
AmatoxinU-: Vid misstanke om förgiftning med vit flugsvamp, lömsk flugsvamp eller gifthätting kan amatoxin bestämmas i urin. Normalt gränsvärde är < 2 μg/L.
AmfetaminU-: Besvaras positivt om provet har en koncentration av centralstimulantia (amfetamin, metamfetamin, MDMA-ecstasy) som överstiger 300 μg/L (cut off). Referensvärde: ej påvisbart.
BensodiazepinerU-: Referensvärde ej påvisbart. Cut off < 300 μg/L.
CannabisU-: Screeninganalys besvaras positivt om provet har en koncentration av cannabinoider som överstiger 50 μg/L (cut off). Referensvärde: ej påvisbart.
DipropylacetatS-: 300-700 μmol/L
EtanolS-: Vid akut etanolförgiftning dominerar effekten på CNS. Känsligheten för etanol visar stora individuella variationer. Generellt medför värden mellan 65-90 mmol/L redlöshet och påverkan av andningscentrum. Vid konc. > 100 mmol/L kan döden inträffa av andningsförlamning (27 mmol/L = 1 promille).
GHBU-: < 10 μmol/L
IsopropanolS-: Isopropanolens allmänna toxicitet är större än etanolens men mindre än metanolens. Vid lättare förgiftningar ligger blodkoncentrationen < 5 mmol/L, medan allvarlig isopropanolförgiftning föreligger vid cirka 20 mmol/L.
MetanolS-: Metanolkoncentration på 15-30 mmol/L representerar allvarliga förgiftningar. Redan en koncentration av 5-10 mmol/L kan medföra svåra skador om inte aktiv behandling sätts in.
OpiaterU-: Referensvärde ej påvisbart. Cut off < 300 μg/L.
OxazepamS-: Terapeutisk nivå: 0,7-4,2 µmol/L.
ParacetamolS-: Referensvärde ej påvisbart. Vid intoxikation bör provtagning, tolkning av provsvar och behandling ske i enlighet med giftinformationscentralens riktlinjer.

Referensvärden Toxikologi

Gränsvärden för positiva urintester (drogtest)

Substans
ng/ml
Amfetamin300
Bensodiazepiner300
Buprenorfin10
Fentanyl10
Kokain150
MDMA/Ecstasy500
Metadon300
Metamfetamin1000
Opiater300
Oxycodon100
PPX300
TCA500
THC (cannabis)20/50/150
Tramadol100

 
×Storz