Monitorering - Central hemodynamikI detta kapitel beskrivs olika system för monitorering och övervakning av central hemodynamik, respiration och vakenhet.Hem » Monitorering - Central hemodynamik

Medvetandegradering

Målrelaterad sedering Olika skalor används för att bestämma och observera patienternas vakenhet och medvetandenivå inom intensivvården. Här nedan presenteras bl.a. MAAS-nivåer och RASS-nivåer. Ökad sedering (låg siffra) kan öka risken för respiratoriska och cirkulatoriska komplik...

Läs mer om Medvetandegradering

Hemodynamisk övervakning

Hemodynamisk övervakning Standardövervakning av hemodynamiken vid en anestesi är noninvasivt uppmätt blodtryck, puls, EKG och syremättnad. Vid instabil patient eller större kirurgi uppmäts invasivt blodtryck via en artärkateter och eventuellt centralt ventryck (CVP) via en centra...

Läs mer om Hemodynamisk övervakning

Triage och RETTS

Triage De flesta triage eller beslutsstöd innehåller någon form av primär sortering av patienter med olika behov av akutsjukvård där uppdelningen baseras på olika skalor som anger den beräknade/bedömda aktuella medicinska risken att vänta på medicinsk bedömning av läkare eller me...

Läs mer om Triage och RETTS

SBAR – rapporteringsmetod

SBAR SBAR är ett internationellt etablerat kommunikationsredskap för rapporteringssituationer i sjukvården. Det är ett enkelt och effektivt sätt att kommunicera på ett strukturerat sätt, speciellt i situationer med svårt sjuka patienter eller i kritiska moment när omedelbar uppmä...

Läs mer om SBAR – rapporteringsmetod

Diagnosregistrering lathund

Diagnosförteckning för registrering enligt SIR inom intensivvården i Sverige Detta dokument innehåller ICD-10-SE-diagnoser för: a) Vanligt förekommande diagnoser inom  allmän intensivvård och thorax intensivvård (IVA och TIVA) b) Vanligt förekommande diagnoser inom barninten...

Läs mer om Diagnosregistrering lathund