Vätsketerapi / Blödning

Hem » Vätsketerapi / Blödning

Vätsketerapi

Perioperativ vätskebehandling Vätsketerapi inom anestesi och intensivvård kan vanligen indelas i preoperativ, peroperativ och postoperativ vätsketillförsel och skulle sammanfattat kunna kallas för perioperativ vätsketerapi. I intensivvården ges förstås vätsketerapi även till icke...

Läs mer om Vätsketerapi

Blödning och blodersättning

Traumatisk blödning Kirurgisk blödning uppstår vanligen efter traumatiska skador eller i samband med kirurgi och kan indelas i minimal, liten, måttlig, stor, mycket stor eller massiv blödning. Blodvolymen räknat i ml är normalt 70 ggr kroppsvikten räknat i kg. En person som väger...

Läs mer om Blödning och blodersättning

Blodkomponenter

Framställning av blodkomponenter En trombocytenhet framställs från helblod genom att poola trombocyter från 4-6 givare. Trombocytkoncentrat är alltid leukocytbefriade och innehåller < 1 x 106 leukocyter per enhet. Koncentratet är framställt från lättcellskoncentrat (...

Läs mer om Blodkomponenter

Koagulation. Hemostatika. Trombosprofylax.

Om koagulation Att ge trombolys och att förebygga uppkomsten av tromboembolier är vanligt vid t ex akuta kranskärlssyndrom, stroke och annan tromboembolisk sjukdom. Blödningsstillande läkemedel används främst vid trauma och kirurgi med stor blödning men kan också användas vid t e...

Läs mer om Koagulation. Hemostatika. Trombosprofylax.

ROTEM (TEG) och Multiplate

ROTEM trombelastogram (TEG) Trombelastogram (TEG) är en viskoelastisk analysmetod som in vitro illustrerar hela koagulationen grafiskt i realtid (visar global hemostas). TEG ger en övergripande bild av hur blodet koagulerar under fibrinpolymeriseringen och visar interaktionen mel...

Läs mer om ROTEM (TEG) och Multiplate

Utsättning av läkemedel inför operation. Reversering av antikoagulantia.

Utsättning av antikoagulantia inför kirurgi och operation
Substans LäkemedelsnamnVerkningsmekanism Typ av hämning Halveringstid Utsättningstid före planerad operation
Abciximab ReoproGPIIb/IIIa Irreversibel 30 min 48 timmar
ApixabanEliquisFaktor Xa12 timmar24-48 timmar. 24 timmar endast vid låg risk för blödning, 48 timmar vid måttlig eller hög risk för blödning.
Acetylsalicylsyra TrombylCOX-1 Irreversibel 30 min 3 dygn
ASA i lågdos (75–350 mg) som primärprofylax
(ASA i högdos - se Tabell nedan)
30 min 3 dygn
ASA som sekundärprofylax Patienter med hög trombosrisk som använder ASA sekundärprofylaktiskt kan fortsätta med ASA, alternativt avstå från ASA på operationsdagen, efter individuell bedömning.
Argatroban NovastanTrombin Reversibel 1 timme2 2–4 timmar
Bivalirudin Bivalirudin Trombin Reversibel 30 minuter 4 timmar
Cilostazol Cilostazol, PletalPDE3 Reversibel 10,5 timmar 5 dygn
Dabigatran PradaxaTrombin Reversibel 12–17 timmar 24 timmar3
Dipyridamol Dipyridamol, AsasantinAdenosin Reversibel 10–12 timmar Utsättning behövs ej
Eptifibatid IntegrilinGPIIb/IIIa Reversibel 2,5 timmar 8 timmar
Fondaparinux ArixtraFaktor Xa Reversibel 17–21 timmar 36 timmar
Heparin Heparin Faktor IIa, IXa, Xa Reversibel 1–2 timmar 4 timmar4
Iloprost Ilomedin, VentavisProstacyklinanalog Reversibel 30 minuter 2 timmar
Klopidogrel PlavixADP-receptor (P2Y12) Irreversibel 6–8 timmar 5 dygn
Prasugrel EfientADP-receptor (P2Y12) Irreversibel 7 timmar (2–15) 5 dygn
Rivaroxaban XareltoFaktor Xa Reversibel 7–11 timmar 24 timmar
Tirofiban AggrastatGPIIb/IIIa Reversibel 1,5 timmar 8 timmar
Warfarin WaranProtrombin, Faktor VII, IX, XReversibel R-warfarin 37–89 timmar
S-warfarin 21–43 timmar
3 dygn5
Lågmolekylärt heparin (terapidoser, subkutant), högintensiv behandling
Dalteparin (> 5000 E) FragminFaktor IIa, Xa Reversibel 3–4 timmar6 24 timmar
Enoxaparin (> 40 mg) KlexaneFaktor Xa Reversibel 4 timmar6 (upprepad dosering, 7 timmar) 24 timmar
Tinzaparin (> 4500 E) InohepFaktor Xa Reversibel 3–4 timmar624 timmar
Lågmolekylärt heparin (profylaxdoser, subkutant), lågintensiv behandling
Dalteparin (≤ 5000 E) FragminFaktor IIa, Xa Reversibel 3–4 timmar6 10 timmar
Enoxaparin (≤ 40 mg) KlexaneFaktor Xa Reversibel 4 timmar6 (upprepad dosering, 7 timmar) 10 timmar
Tinzaparin (≤ 4500 E) InohepFaktor Xa Reversibel 3–4 timmar6 10 timmar
1 Patienter med hög trombosrisk och som använder ASA sekundärprofylaktiskt kan fortsätta med ASA, alternativt avstå från ASA på operationsdagen, efter individuell bedömning.
2 Effekthalveringstiden hos leversjuka är kraftigt förlängd.
3Variationen är stor mellan olika subpopulationer
4Gäller under förutsättning att aPTT är normaliserad efter angiven utsättningstid.
5Gäller vid terapeutiskt INR 2–3 och mål-INR inför operation <1,4.
6Uppgiften avser anti-Xa-aktiviteten.
Länk till Rekommendationer om utsättning av antikoagulantia inför neuroaxial blockad, epidural och spinal. Klicka här!  Utsättningstider för NSAID (icke-steroida antiinflammatorisk...

Läs mer om Utsättning av läkemedel inför operation. Reversering av antikoagulantia.