Narkosguiden

SBAR – verbalt rapporteringsinstrument

Hem » Kapitel » SBAR – verbalt rapporteringsinstrument

Författare:
Kai Knudsen

Uppdaterad:
13 april, 2022

SBAR är ett kommunikationsredskap för rapporteringssituationer i sjukvården. Man rapporterar patienter systematiskt efter situation, bakgrund, aktuellt och rekommendationer för fortsatt handläggning.

INNEHÅLL:

SBAR


SBAR är ett internationellt etablerat kommunikationsredskap för rapporteringssituationer i sjukvården. Det är ett enkelt och effektivt sätt att kommunicera på ett strukturerat sätt, speciellt i situationer med svårt sjuka patienter eller i kritiska moment när omedelbar uppmärksamhet behövs. De mest inflytelserika organisationerna för medicinsk kvalitet och patientsäkerhet arbetar aktivt för att använda SBAR i sjukvården. SBAR kan även användas under t ex behandling av hjärtstopp, handläggning av trauma, handläggning av patient med sviktande vitalfunktioner eller vid rapportering av en anestesi under pågående kirurgiskt operationsarbete.

Rapporten följer en mall enligt följande SBAR-format:

S = Situation
B = Bakgrund
A = Aktuellt tillstånd/analys
R = Rekommendation/respons

Informationsöverföring blir säkrare om man följer SBAR när man

– skall rapportera en patient
– ringa jouren
– flytta en patient till en annan vårdenhet
– eller när helst man tycker att det är nödvändigt

Inled alltid din rapport med att presentera dig och säga: ”Jag rapporterar enligt SBAR”.

Situation


Ange eget namn och enhet. Patientens namn och personnummer. Presentation av situationen/problemet som har föranlett kontakten. Oro för säkerheten är alltid anledning till kontakt och ska uttryckas tydligt. Vad är anledningen till kontakt? Vilket problem bekymrar dig?

Bakgrund


Kortfattad och relevant sjukhistoria. Saklig bakgrundsinformation som är relevant för situationen och som förklarar omständigheterna vilka lett till situationen. Ger lyssnaren/läsaren möjlighet att sätta problemet i ett sammanhang. Lämna en kort hälsohistoria och helhetsbild av situationen. Varning/behandlingsinskränkning. Tidigare eller nuvarande sjukdomar av betydelse. Ange var i operationen eller proceduren vi befinner oss.

Aktuellt tillstånd/bedömning


Sammanfattning av de viktigaste fakta i den rådande situationen tillsammans med ett försök till en rimlig tolkning av informationen. Jag tror att problemet är… alt. Jag vet inte vad problemet är, men… Man kan ange A: luftväg B: andning, saturation C: Stabil, instabil, BT, puls, blödning. D: Medvetandegrad, anestesi eller sederingsdjup, bedövning, smärta. E: infarter, vätskebalans, kad, urinproduktion, TOF, temp, hud, positionering, drän. Övrigt: patientspecifika uppgifter, provsvar, pågående läkemedel.

Rekommendation/respons


Rekommendation till lyssnaren om vilka åtgärder han/hon bör vidta, eventuellt en hel plan. Ett förslag från avsändaren på vad som skulle kunna rätta till problemet. Ge ett förslag – på vad du tror bör göras, eller – på vad du vill ha för stöd eller åtgärd, eller – till den fortsatta vården. Planering framåt, ordinationer, prover undersökningar, uppvak. Avsluta med att söka bekräftelse genom att fråga: Har du några ytterligare frågor? Är vi överens?

 
×Storz