Läkemedel

Här finner du behandlingsöversikter inriktade på läkemedel som används inom anestesi och intensivvård. Här finns rekommendationer på utsättningstider av läkemedel tex antikoagulantia och NSAID inför kirurgi och operation liksom inför anläggandet av spinala katetrar.

Hem » Läkemedel

Utsättning av antikoagulation inför ryggbedövning

Utsättningstider av antikoagulation inför ryggbedövning
LäkemedelSubstansRekommenderad tid från intag av farmaka till ryggbedövning/manipulationRekommenderad tid från ryggbedövning/manipulation till intag av farmaka
Fragmin ≤ 5000 E
Fragmin > 5000 E
Dalteparin
10 timmar
24 timmar
6 timmar rekommenderas (2-4 timmar vanlig praxis)
ArixtraFondaparinux 36 timmar6 timmar
XareltoRivaroxaban2 dygn enl. SSTHS kliniska råd6-24 timmar (enligt risk)
Waran **Warfarin 1-4 dagar dosberoendeÅterinsätt efter borttagande av epidural kateter
ASAAcetylsalicylsyra 12 timmar hos patienter med indikation sekundärprevention
3 dagar hos övriga
Återuppta så snart som möjligt efter kirurgi
VoltarenDiklofenak 12 timmarBör undvikas – COX-2 hämmare rekommenderas istället
ToradolKetorolak 24 timmarBör undvikas – COX-2 hämmare rekommenderas istället
Naproxen Naproxen 48 timmarBör undvikas – COX-2 hämmare rekommenderas istället
PlavixClopidogrel 5 dagarEfter bortagande av kateter
TiclideTiclopidin 5 dagarEfter bortagande av kateter
EfientPrasurgrel 7 dagar enl. SSTHS kliniska rådEfter bortagande av kateter
EliquisApixaban2 dygn enl. SSTHS kliniska råd6-24 timmar (enligt risk)
PradaxaDabigadran 2 dygn enl. SSTHS kliniska råd6-24 timmar (enligt risk)
Brilique)Tiacagrelor 5 dagar6 timmar
Länk till Rekommendationer om utsättning av antikoagulantia inför neuroaxial blockad, epidural och spinal. Klicka här! 

Läs mer om Utsättning av antikoagulation inför ryggbedövning

Läkemedel på IVA (IVA-läkemedel)

Acetylcystein (acetylcystein) Indikation: Förgiftning med paracetamol. Akut leversvikt. Förgiftning med vit eller lömsk flugsvamp (amatoxin). Slemlösande i inhalation vid KOL. Vid paracetamolförgiftning verkar acetylcystein genom att dess metabolit cystein stimulerar leverns bios...

Läs mer om Läkemedel på IVA (IVA-läkemedel)

Utsättningstider av läkemedel inför kirurgi

Utsättning av antikoagulantia inför kirurgi och operation
Substans LäkemedelsnamnVerkningsmekanism Typ av hämning Halveringstid Utsättningstid före planerad operation
Abciximab ReoproGPIIb/IIIa Irreversibel 30 min 48 timmar
ApixabanEliquisFaktor Xa12 timmar24-48 timmar. 24 timmar endast vid låg risk för blödning, 48 timmar vid måttlig eller hög risk för blödning.
Acetylsalicylsyra TrombylCOX-1 Irreversibel 30 min 3 dygn
ASA i lågdos (75–350 mg) som primärprofylax
(ASA i högdos - se Tabell nedan)
30 min 3 dygn
ASA som sekundärprofylax Patienter med hög trombosrisk som använder ASA sekundärprofylaktiskt kan fortsätta med ASA, alternativt avstå från ASA på operationsdagen, efter individuell bedömning.
Argatroban NovastanTrombin Reversibel 1 timme2 2–4 timmar
Bivalirudin Bivalirudin Trombin Reversibel 30 minuter 4 timmar
Cilostazol Cilostazol, PletalPDE3 Reversibel 10,5 timmar 5 dygn
Dabigatran PradaxaTrombin Reversibel 12–17 timmar 24 timmar3
Dipyridamol Dipyridamol, AsasantinAdenosin Reversibel 10–12 timmar Utsättning behövs ej
Eptifibatid IntegrilinGPIIb/IIIa Reversibel 2,5 timmar 8 timmar
Fondaparinux ArixtraFaktor Xa Reversibel 17–21 timmar 36 timmar
Heparin Heparin Faktor IIa, IXa, Xa Reversibel 1–2 timmar 4 timmar4
Iloprost Ilomedin, VentavisProstacyklinanalog Reversibel 30 minuter 2 timmar
Klopidogrel PlavixADP-receptor (P2Y12) Irreversibel 6–8 timmar 5 dygn
Prasugrel EfientADP-receptor (P2Y12) Irreversibel 7 timmar (2–15) 5 dygn
Rivaroxaban XareltoFaktor Xa Reversibel 7–11 timmar 24 timmar
Tirofiban AggrastatGPIIb/IIIa Reversibel 1,5 timmar 8 timmar
Warfarin WaranProtrombin, Faktor VII, IX, XReversibel R-warfarin 37–89 timmar
S-warfarin 21–43 timmar
3 dygn5
Lågmolekylärt heparin (terapidoser, subkutant), högintensiv behandling
Dalteparin (> 5000 E) FragminFaktor IIa, Xa Reversibel 3–4 timmar6 24 timmar
Enoxaparin (> 40 mg) KlexaneFaktor Xa Reversibel 4 timmar6 (upprepad dosering, 7 timmar) 24 timmar
Tinzaparin (> 4500 E) InohepFaktor Xa Reversibel 3–4 timmar624 timmar
Lågmolekylärt heparin (profylaxdoser, subkutant), lågintensiv behandling
Dalteparin (≤ 5000 E) FragminFaktor IIa, Xa Reversibel 3–4 timmar6 10 timmar
Enoxaparin (≤ 40 mg) KlexaneFaktor Xa Reversibel 4 timmar6 (upprepad dosering, 7 timmar) 10 timmar
Tinzaparin (≤ 4500 E) InohepFaktor Xa Reversibel 3–4 timmar6 10 timmar
1 Patienter med hög trombosrisk och som använder ASA sekundärprofylaktiskt kan fortsätta med ASA, alternativt avstå från ASA på operationsdagen, efter individuell bedömning.
2 Effekthalveringstiden hos leversjuka är kraftigt förlängd.
3Variationen är stor mellan olika subpopulationer
4Gäller under förutsättning att aPTT är normaliserad efter angiven utsättningstid.
5Gäller vid terapeutiskt INR 2–3 och mål-INR inför operation <1,4.
6Uppgiften avser anti-Xa-aktiviteten.
Länk till Rekommendationer om utsättning av antikoagulantia inför neuroaxial blockad, epidural och spinal. Klicka här!  Utsättningstider för NSAID (icke-steroida antiinflammatorisk...

Läs mer om Utsättningstider av läkemedel inför kirurgi

Utsättning av läkemedel inför operation. Reversering av antikoagulantia.

Utsättning av antikoagulantia inför kirurgi och operation
Substans LäkemedelsnamnVerkningsmekanism Typ av hämning Halveringstid Utsättningstid före planerad operation
Abciximab ReoproGPIIb/IIIa Irreversibel 30 min 48 timmar
ApixabanEliquisFaktor Xa12 timmar24-48 timmar. 24 timmar endast vid låg risk för blödning, 48 timmar vid måttlig eller hög risk för blödning.
Acetylsalicylsyra TrombylCOX-1 Irreversibel 30 min 3 dygn
ASA i lågdos (75–350 mg) som primärprofylax
(ASA i högdos - se Tabell nedan)
30 min 3 dygn
ASA som sekundärprofylax Patienter med hög trombosrisk som använder ASA sekundärprofylaktiskt kan fortsätta med ASA, alternativt avstå från ASA på operationsdagen, efter individuell bedömning.
Argatroban NovastanTrombin Reversibel 1 timme2 2–4 timmar
Bivalirudin Bivalirudin Trombin Reversibel 30 minuter 4 timmar
Cilostazol Cilostazol, PletalPDE3 Reversibel 10,5 timmar 5 dygn
Dabigatran PradaxaTrombin Reversibel 12–17 timmar 24 timmar3
Dipyridamol Dipyridamol, AsasantinAdenosin Reversibel 10–12 timmar Utsättning behövs ej
Eptifibatid IntegrilinGPIIb/IIIa Reversibel 2,5 timmar 8 timmar
Fondaparinux ArixtraFaktor Xa Reversibel 17–21 timmar 36 timmar
Heparin Heparin Faktor IIa, IXa, Xa Reversibel 1–2 timmar 4 timmar4
Iloprost Ilomedin, VentavisProstacyklinanalog Reversibel 30 minuter 2 timmar
Klopidogrel PlavixADP-receptor (P2Y12) Irreversibel 6–8 timmar 5 dygn
Prasugrel EfientADP-receptor (P2Y12) Irreversibel 7 timmar (2–15) 5 dygn
Rivaroxaban XareltoFaktor Xa Reversibel 7–11 timmar 24 timmar
Tirofiban AggrastatGPIIb/IIIa Reversibel 1,5 timmar 8 timmar
Warfarin WaranProtrombin, Faktor VII, IX, XReversibel R-warfarin 37–89 timmar
S-warfarin 21–43 timmar
3 dygn5
Lågmolekylärt heparin (terapidoser, subkutant), högintensiv behandling
Dalteparin (> 5000 E) FragminFaktor IIa, Xa Reversibel 3–4 timmar6 24 timmar
Enoxaparin (> 40 mg) KlexaneFaktor Xa Reversibel 4 timmar6 (upprepad dosering, 7 timmar) 24 timmar
Tinzaparin (> 4500 E) InohepFaktor Xa Reversibel 3–4 timmar624 timmar
Lågmolekylärt heparin (profylaxdoser, subkutant), lågintensiv behandling
Dalteparin (≤ 5000 E) FragminFaktor IIa, Xa Reversibel 3–4 timmar6 10 timmar
Enoxaparin (≤ 40 mg) KlexaneFaktor Xa Reversibel 4 timmar6 (upprepad dosering, 7 timmar) 10 timmar
Tinzaparin (≤ 4500 E) InohepFaktor Xa Reversibel 3–4 timmar6 10 timmar
1 Patienter med hög trombosrisk och som använder ASA sekundärprofylaktiskt kan fortsätta med ASA, alternativt avstå från ASA på operationsdagen, efter individuell bedömning.
2 Effekthalveringstiden hos leversjuka är kraftigt förlängd.
3Variationen är stor mellan olika subpopulationer
4Gäller under förutsättning att aPTT är normaliserad efter angiven utsättningstid.
5Gäller vid terapeutiskt INR 2–3 och mål-INR inför operation <1,4.
6Uppgiften avser anti-Xa-aktiviteten.
Länk till Rekommendationer om utsättning av antikoagulantia inför neuroaxial blockad, epidural och spinal. Klicka här!  Utsättningstider för NSAID (icke-steroida antiinflammatorisk...

Läs mer om Utsättning av läkemedel inför operation. Reversering av antikoagulantia.

Reversering av antikoagulantia

Arixtra® (fondaparinux) - reversering Reverseras med: Protrombinkomplex, Koagulationsfaktor II + IX (Ocplex®). Dosering: 50 enheter/kg; bör inte överstiga 5000 enheter. Ge endast en dos. Brilique® (tikagrelor) - reversering Tikagrelor ingår i den kemiska klassen cyklopentylt...

Läs mer om Reversering av antikoagulantia

Terapeutiska läkemedelskoncentrationer

Terapeutiska läkemedelskoncentrationer
Klicka på den kolumn du vill sortera efter
LäkemedelLäkemedelssubstans Terapeutisk koncentration i plasma
Alvedon, Panodil, RelivParacetamol Referensvärde: ej påvisbart. Vid intoxikation bör provtagning, tolkning av provsvar och behandling ske i enlighet med giftinformationscentralens riktlinjer.
AnafranilKlomipramin550-1300 nmol/L (klomipramin + desmetylklomipramin)
Atenolol, TenorminAtenolol0,54 mg/L
CisordinolZuklopentixol 7-30 nmol/L
Citalopram, CipralexCitalopram20-800 nmol/L
0,04-0,1 mg/L
CordaroneAmiodaron1-2 mg/L
EfexorVenlafaxin 50-900 nmol/L, 0,2 mg/L
ElvanseAmfetamin0.02-0.1 mg/L
EpanutinFenytoin40-80 µmol/L
ErgenylValproat 350-700 µmol/L
Fenemal Fenobarbital40-130 µmol/L
FontexFluoxetin100-1940 nmol/L
GaramycinGentamicin1,5-4,0 mg/L 8 timmar efter administration.
InderalPropranolol0,075-0,1 mg/L
KeppraLevetiracetam 35-120 µmol/L
KoffeinKoffein4-10 mg/L
LamictalLamotrigin 12-56 µmol/L
LanacristDigoxin <1,4 nmol/L
LithionitLitium 0,5 -0,8 mmol/L, ibland 0,9-1,2 mmol/L
MarcainBupivakain0.5-1.5 mg/L
MeronemMeropenemanhydrat8-10 µg/mL
MirtazapinMirtazapin 35-520 nmol/L
NebcinaTobramycin Dalvärdet bör inte överstiga 2 mg/L. I prov taget 1 timme efter påbörjad administration bör koncentrationen vara minst 4 mg/L och högst 12 mg/L.
NorvascAmlodipin0,025 mg/L
Oxascand, SobrilOxazepam0,7-4,2 µmol/L
Paroxetin, SeroxatParoxetin 20-600 nmol/L
PrografTakrolimus5-20 µg/L
RisperdalRisperidon 50-150 nmol/L
SandimmunCiklosporin 50-150 µg/L
Saroten, TryptizolAmitriptylin 300-700 nmol/L
SeroquelQuetiapin 50-700 nmol/L
SeroxatSertralin10-525 nmol/L
StesolidDiazepam0.1-2 mg/L
TambocorFlecainid0,5-2,0 µmol/L
TegretolKarbamazepin20-40 µmol/L
Theo-Dur, TeofyllaminTeofyllin 55-110 µmol/L
TopimaxTopiramat 15-60 µmol/L
Trombyl, Bamyl, TreoSalicylat 1,1-2,2 mmol/L vuxna:
VancocinVancomycin Dalvärdet bör inte överstiga 15 mg/L. Prov taget 1 timme efter avslutad infusion bör inte överstiga 50 mg/L.
VfendVorikonazol1-4 µg/ml
XanorAlprazolam0.005-0.05 mg/L
ZyprexaOlanzapin 15-300 nmol/L

Läs mer om Terapeutiska läkemedelskoncentrationer

Referensvärden. Toxikologi – analyssvar

Referensvärden för normalvärden
AnalysNormalvärdenProv (kommentar) i
Plasma om inget annat anges
ACT (Activated Clotting Time)Normalt < 120 sek, fullheparinisering > 450 sek, måttlig behandlingseffekt: 175-225 sek.
Adrenalin9-101 nmol/d
AFP (alfa-fetoprotein)1-5 μg/L
ALAT0,15-1,1 μkat/L (< 70 U/L)
Alfa-1-antitrypsin Män: 0,86-1,75 g/L, Kvinnor: 0,94-1,94 g/L
Albumin36-45 g/L
Aldosteron30-444 nmol/d
ALP 0,6-1,8 μkat/L
Amiodaron1.5-2.5 µg/ml
Ammoniak10-50 μmol/L
Amylas0,15 – 1,10 µkat/L (10-65 U/L)
Anion Gap6-15 mmol/L
Antitrombin0,8-1,2 kIE/L
Anti faktor Xa0,5-1,0 kIE/L. Om < 0,1 kIE/L ingen mätbar LMH koncentration. Om > 1,0 kIE/L reducera dosen. Om >1,5 kIE/L avvakta 8-12 timmar innan nästa injektion. reducera dosen 25-50 %.
APT-Tid (aktiverad partiell tromboplastintid): 28-42 sekunderP-: APTt (Aktiverad Partiell Tromboplastintid) mäter faktor XII, XI, X, IX, VIII, V, protrombin och fibrinogen.
ASAT0,25-0,75 μkat/L (< 45 U/L)
Basofila0,0-0,1 x 109/L
BetaglukanNegativt prov:< 60 pg/mL, gränsvärde: 60 pg till 80 pg/mL, positiv prov: 80 pg/mL till >400
Bilirubin konjugerat< 4 μmol/L
Bilirubin total 5-25 μmol/L
Calcium2,15-2,51 mmol/L
Ceruloplasmin0-17 år: 14,0-41,0 mg/dL, och > 18 år: 15,0-30,0 mg/dL
CDT (kolhydratfattigt transferrin): < 2,0 %
CK (total) 0,6-6,7 μkat/L (40-280 U/L)
CK MB< 5 μg/L
COHb< 2% av tot Hb
CRP0-8 mg/L
Cystatin0,0-1,05 mg/L
DAT – Direkt Antiglobulin Test (Coombs Direkta Test): Positivt/negativt. Påvisar antikroppar/komplement som är bundna till erytrocyterna.
D-Dimer0,0-0,50 mg/L (< 0,25 mg/L)
D-vitamin total50-150 nmol/L
EVF, B-Erc.volymfrakt. 0,39-0,5 Män 40-48 %, Kvinnor 34-47 %
Eosinofila 0,1-1,0 x 109/L
EPK, B-Erc-konc. 4,3-5,7 x 1012/L
Ery0 x 106/LSp-:
Fe9-34 μmol/L
Ferritin30-350 μg/L
Fibrinogen2,0-4,0 g/L
Folat7,7-25 nmol/L
Fosfat0,75-1,60 mmol/L
Fosfatidyletanol. B-PEth, < 0,7 μmol/L
e-GFR80-125 ml/min
Glukos4,2-6,3 mmol/LP-:
Glukos0-1 arb.enh U-: kval
GT0,15-1,30 μkat/L (15-115 U/L)
Haptoglobin0-13 år < 1,90 g/L, >13 år 0,25–1,90 g/L
HbMän 135-170 g/L, Kvinnor 117-153 g/L
Hemoglobin0-1 arb enh
HbAc1, IFCC27-42 mmol/mol
Kalium3,6-5,0 mmol/L
KaliumReferensintervall saknas mmol/L
Kalium dygnsmängd30-130 mmol/dygn
Klorid97-109 mmol/L
Kolesterol3,0-6,0 mmol/L
HDL-Kolesterol0,8-2,1 mmol/L
LDL/HDL-Kvot0,0-5,0
LDL-Kolesterol2,0-5,4 mmol/L
Kortisol140-275 nmol/L (dygnsvariationer)
Kortisol54-319 nmol/L
Kreatinin60-105 μmol/L
KreatininRef saknas mmol/L
Kreatininclerance> 65 ml/min
Laktat< 2,4 mmol/L
Lkc, mono: < 5 x 106/L (vita i spinalvätska)
Lkc, poly: < 1 x 106/L
LD18-70 år < 3,5 µkat/L 1,9-4,2 µkat/L
Lipas13-60 U/L
LPK3,5-9,0 x 109/LB-Leukocyter
Lymfocyter1,0-4,0 x 109/L
Magnesium0,71-0,94 mmol/L
MCH27-33 pgB-Erc:
MCHC317-357 g/LB-Erc:
MCV82-98 fL. Män 83-100 fL, Kvinnor 80-96 fLB-Erc:
MetHB< 2% av tot Hb
Metoxykatekolaminer0,5-7,0 nmol/d
Monocyter0,2-1,0 x 10E9/L
Myoglobin28-72 µg/L Kvinnor: 15-65 µg/L, Män: 25-109 µg/L
Natrium137-145 mmol/L
NatriumReferensintervall saknas. Tu-Na (mmol/D)/dygnsvolym (L/D)= U-Natrium mmol/L
Natrium dygnsmängd50-150 mmol/dygn
Neutrofila, granulocyter1,5-7,0 x 109/L
Noradrenalin62-560 nmol/d
NSE, (neuronspecifikt enolas): < 12,5 µg/L
Osmolalitet280-300 mosmol/kg
Osmolal Gap10-20 mosmol/L
Osmolaritet300-900 mosm/kg H20 (> 750 efter 8-10 timmars vätskekarens)
PEth, B-, Fosfatidyletanol. < 0,7 μmol/LResultat <0,03 µmol/L indikerar ingen eller låg sporadisk alkoholkonsumtion.
Resultat i intervallet 0,03-0,30 µmol/L indikerar måttlig alkoholkonsumtion, men kan, särskilt i intervallets övre del, vara förenliga med klart hälsovådlig konsumtion.
Resultat >0,30 µmol/L indikerar omfattande, regelbundet intag (överkonsumtion).
ProBNP0-15 pmol/L, < 450 ng/L (>75 år), < 150 ng/L
Procalcitonin0,0-0,5 μg/L
PSA< 4 µg/L
PK INR< 1,1 P-: INR= international norm ratio; anger patientens koagulationstid/normal koagulationstid. PK (INR) är inte ett test utan ett sätt att besvara analysen på. PK (protrombinkomplex) mäter faktor II, VII och X.
Renin2,8-40 ng/L
Retikulocyter30-110 x 109/L
S-100 B> 18 år < 0,11 µg/L
SR2-15 mm
Fritt T411-22 pmol/L
Fritt T33,1-6,8 pmol/L
TIBC: 47-80 μmol/L
TPK150-360 x 109/LB-trombocyter
Triglycerid0,45-2,60 mmol/L
Troponin T0,0-14 ng/L
TSH0,3-4,3 mIE/L
Urat230-480 μmol/L
Urea3,5-8,1 mmol/L
UreaRef saknas mmol/L
Urea dygnsmängd: Ref saknas 330-580 mmol/dygn
Vitamin B12: 150-700 pmol/L
VMA< 34 μmol/24
* Kreatinin 1 mg/dL = 88,4 mikromol/L. ** Bilirubin: 1 mg/dL = 17,1 mikromol/L Toxikologiska referensvärden
SubstansProvReferensvärden
AcetonS-: Vid lättare förgiftningar ligger blodkoncentrationen på ca. 2-3 mmol/L. Vid allvarlig Isopropanol-förgiftning kan acetonkoncentrationen nå en nivå av cirka 20 mmol/L.
AmatoxinU-: Vid misstanke om förgiftning med vit flugsvamp, lömsk flugsvamp eller gifthätting kan amatoxin bestämmas i urin. Normalt gränsvärde är < 2 μg/L.
AmfetaminU-: Besvaras positivt om provet har en koncentration av centralstimulantia (amfetamin, metamfetamin, MDMA-ecstasy) som överstiger 300 μg/L (cut off). Referensvärde: ej påvisbart.
BensodiazepinerU-: Referensvärde ej påvisbart. Cut off < 300 μg/L.
CannabisU-: Screeninganalys besvaras positivt om provet har en koncentration av cannabinoider som överstiger 50 μg/L (cut off). Referensvärde: ej påvisbart.
DipropylacetatS-: 300-700 μmol/L
EtanolS-: Vid akut etanolförgiftning dominerar effekten på CNS. Känsligheten för etanol visar stora individuella variationer. Generellt medför värden mellan 65-90 mmol/L redlöshet och påverkan av andningscentrum. Vid konc. > 100 mmol/L kan döden inträffa av andningsförlamning (27 mmol/L = 1 promille).
GHBU-: < 10 μmol/L
IsopropanolS-: Isopropanolens allmänna toxicitet är större än etanolens men mindre än metanolens. Vid lättare förgiftningar ligger blodkoncentrationen < 5 mmol/L, medan allvarlig isopropanolförgiftning föreligger vid cirka 20 mmol/L.
MetanolS-: Metanolkoncentration på 15-30 mmol/L representerar allvarliga förgiftningar. Redan en koncentration av 5-10 mmol/L kan medföra svåra skador om inte aktiv behandling sätts in.
OpiaterU-: Referensvärde ej påvisbart. Cut off < 300 μg/L.
OxazepamS-: Terapeutisk nivå: 0,7-4,2 µmol/L.
ParacetamolS-: Referensvärde ej påvisbart. Vid intoxikation bör provtagning, tolkning av provsvar och behandling ske i enlighet med giftinformationscentralens riktlinjer.

Referensvärden Toxikologi

Gränsvärden för positiva urintester (drogtest) [table id=50 responsi...

Läs mer om Referensvärden. Toxikologi – analyssvar

Läkemedel i andra länder – Fransk parlör

Läkemedelsnamn i olika länder

Varunamn på antibiotika i olika länder

Generisk substansSverigeEnglandTysklandFrankrikeUSASpanien
DoxycyklinDoxyferm, Oracea, VibranordDoxycycline, Efracea, Periostat, VibramycinDoxycyclinDoxycycline, Doxy, Doxylis, Granudoxy, Tolexine, Doxypalu, Vibramycine, Spanor, VibraveineuseDoryx, Doxyhexal, DoxylinDoxiciclina, Vibradoxil, Vibramicina
FluconazolFluconazol, Diflucan, CanestenAzocan, Boots Thrush, CanestenFluconazolFluconazole, Triflucan, BeagyneFluconazol, DiflucanFluconazol, Diflucan
ClindamycinDalacin, ClindamycinClindamycin, Dalacin, Duac, TreclinClindamycinClindamycin, Dalacine, ZindaclineClindamycin, Cleocin, EuroclinClindamicina, Dalacin, Acniben, Evoclin
MetronidazolFlagyl, MetronidazoleFlagyl, Metronidazol, ZidovalMetronidazolFlagyl, Biridogyl, Rodogyl, Flagyl, Metizol, Metro, MetromidolTricowas, Metronidazol, Flagyl
Trimethoprim SulfamethoxazoleEusaprim, BactrimCo-Trimoxazole, SeptrinEusaprim, KepinolBactrim, CotrimoxazoleSmz-Tmp, Septra, Sulfamar, SulfaprimSeptrin, Bactifor
NitrofurantoinFuradantin, NitrofurantoinFuradantin, Macrobid, NitrofurantoinFuradantin, Nifurantoin, NifurettenFuradantine, FuradoineFuradantin, Furalan, Furan, Furanite, Furantoina, FuratoinFurobactina
RifampicinRimactan, Rifadin, RimactazidRifadin, RifaterEremfatRifadine, Rifater, Rifinah, RimactanRifumycin, Rimactane, Rimpacin, Rimpin, Rimycin, Ripin, RifamycinRifampicina
TobramycinNebcina, TobiNebcin, TobramycinTobramycin, Gernebcin, TobraZidTobramycine, Tobi, Tobrex, TobrabactTobramycin, NebcinTobramicina
GentamycinGensumycin, GentamycinGentamicin, CidomycinGentamicin, RefobacinGentamicine, Gentalline, IndobioticEd-Mycin, G-Mycin, G-Myticin, GaramycinGentamicina, Genta Gobens, Rexgenta
VancomycinVancocinVancocin, VancomycinVancomycinVancomycineVancocin, VancomycinVancomicina
CiprofloxacinCiprofloxacin, CiproxinCiprofloxacin, CiproxinCiprofloxacin, Cipro-saar, Ciprobay, KecifloxCiprofloxacine, Ciflox, Uniflox, CiloxanCipro, ProquinCiprofloxacino, Cigram, Ciproxin, Ciprobay, Ciprolet
MoxifloxacinAvelox, Moxifloxacin, VigamoxMoxifloxacin, AveloxMoxifloxacin, AvaloxMoxifloxacine, IziloxAveloxMoxifloxacino
LevofloxacinTavanicTavanic, LevofloxacinTavanic, LevofloxacineLevaquinLevofloxacino
Meropenem Meronem, Meropenem Meropenem, MeronemMeropenem, MeronemMeronem, Meropenem, KiravemMerremMeropenem, Meronem
ImipenemTienam, Imipenem/Cilastatin Imipenem, PrimaxinZienam Tienam, Imipenem/CilastatinePrimaximImipenem/Cilastatina
ErtapenemIvanzInvanzInvanzIvanz
DoripenemDoribaxDoribax
Ceftazidime Ceftazidim, Fortum, ZaviceftaCeftazidime, Fortum, ZaviceftaCeftazidimCeftazidime, Fortum, Fortumset, ZaviceftaFortaz, Tazicef, Tazidime, Pentacef Ceftazidima, Fortam
CefotaximeCefotaxim (prev. Claforan)CefotaximeCefotaxim, ClaforanCefotaximeClaforan, Zetaxim Cefotaxima, Claforan
CefadroxilCefadroxil, CefamoxCefadroxilGrüncefCefadroxil, OracefalWincef, Duricef, Cedroxim, UltracefCefadroxilo, Cefroxil, Duracef
CefuroximeCefuroxim, ZinacefCefuroxime, Zinacef, XimaractCefuroxim. ElobactCefuroxime, Zinnat, AprokamCeftinCefuroxima
CeftriaxoneRocephalin, Ceftriaxone Ceftriaxone, RocephinCefotrix, RocephinCeftriaxone, RocephineRocephin, Rowecef Ceftriaxona
CeftarolinZinforoZinforoTeflaro
CefepimAxepimMaxipime
Piperacillin/TazobactamTazocin, Piperacillin/TazobactamTazocin, Piperacillin/TazobactamPiperacillin/TazobactamPiperacilline/Tazobactam, TazocillineZosynPiperacilina/Tazobactam
CloxacillinEkvacillin, CloxacillinCloxacillinCloxacilline, OrbenineCloxapen, Tegopen, OrbeninCloxacilina, Anaclosil, Orbenin
FlucloxacillinHeracillin, FlucloxacillinCo-fluampicil, Floxapen, Flucloxacillin, MagnapenFluclox, Flucloxacillin, StaphylexFlucloxacilina
Phenoxymethylpenicillin (oral)Kåvepenin, Avopenin, Tikacillin, FenoxymetylpenicillinPenicillin VKArcasin, InfectoBicillin, Infectocillin, Isocillin, Ispenoral, Penicillin VPhenoxymethylpenicilline, OracillineBeepen-VK, Betapen-VK, Ledercillin VK, Pen-V, Pen-Vee K, Penvisil, Pfizerpen-VK, Robicillin VK, Stabilin V-K, Suspen, Uticillin VKFenoximetilpenicilina, Penilevel, Benoral (oral)
Phenoxymethylpenicillin (iv)BensylpenicillinPhenoxymethylpenicillinInfectocillin, Pendysin, TardocillinOracillinePfizerpen
AmpicillinDoktacillinPenbritinStandacillin, UnacidAmpicilline, Unacim, Compomix V AmpicillineAmpicillin, Omnipen-N, Penbritin-SBritapen, Gobemicina, Retarpen
PivmecillinamSelexid, PenomaxPivmecillinamX-SystoSelexid
AmoxicillinAmimox, SpektramoxAmoxicillin, Amoxil, Augmentin, Co-AmoxiclavAmoxi-saar, InfectoMoxAugmentin, Clamoxyl, AmoxicillineAmoxil, Larotid Suspension, MoxtagAmoxicilina, Amoxaren, Amoxigobens, Britamox, Clamoxyl, Hosboral
ErythromycinAbboticin, Ery-Max, ErythromycinErythrocin, Erythromycin, ErythropedErycinum, Erythromycin, Erythrocin, InfectomycinErythrocine, Erytromycine, Ery 500 mgEry-C, Erythrocin, Ery-Tab, PCEEritromicina, Bronsema, Eritrogobens, Eritroveinte, Lagarmicin, Pantomicina
AzithromycinAzithromycin, Azitromax, AzyterAzithromycin, Azyter, ZithromaxZithromax, UltreonZithromax, Azadose, Azyter, Ordipha, AzithromycineZithromax, ZmaxAratro, Toraseptol, Vinzam, Zentavion, Zitromax
ClarithromycinKlacid, ClarithromycinClarithromycinMonozeclar, Zeclar, ClarithromycineBiaxinBremon, Bremon unidia,  Klacid, Klacid unidia,  Kofron, Kofron unidia
SpiramycinRovamycine, SelectomycinSpiramycin/Metronidazole
OxacillinOxacilline, BristopenBactocil, Oxacillin
AmikacineAmiklinAmikin
OfloxacinOfloxacine, OflocetFloxin
TicarcilinTicarcilline, Tygacil
DaptomycinCubicinCubicin
LinezolidZyvoxidZyvoxidZyvox
AztreonamAzactamAzactam
FosfomycineFosfomycineMonurol
Svenska ord till franska ord
SvenskaFranskaExempel, slanguttryck
A
Absorberbar, resorberbarRésorbableLe fils résorbable = resorberbar tråd
ADLActivités de la vie qoutidienne (f), AVQ
AfebrilApyrétique
Akut koronart syndromSyndrome coronarien aigü (m), SCA
Akut lungödemOedème aigu du poumon (m), OAP
AkutmottagningService d’urgence (m)
AkutvagnChariot d’urgence (m)
AllmäntillståndÉtat général (m)Altération de l’état général depuis 3 semaines
AmputationsstumpMoignong (m)
AndasRespirer
AndningsbesvärEncombrement respiratoire (m)
AndnödDétresse respiratoire (f)
AnestesikurvanFeuille d’anesthesie (f)
Anestesi- och intensivvårdsläkareMédecin anesthésiste-réanimateur, MAR
AnestesisjuksköterskaInfirmier anesthésiste diplôme d’état, IADE
AneurysmAnévrisme (m)
AortaklaffprotesRemplacement de valve aortique (m), RVM
AortastenosRétrécissement aortique calcifié (m), RACRAC serré = tät aortastenos
ARDSSyndrome de détresse respiratoir aiguë (m), SDRA
Armstöd (på operationsbord)Gouttière (f)
ArtärArtère (f)
ArtärnålCathéter artériel (m)
AtelektasAtélectasie (f)
Att följa uppÀ surveillir
AvdelningService (f)
AV-blockBloc auriculo-ventricule (m), BAV
AV-fistelFistule artério-veineuse (f), FAV
Avföring, haAvoir de selles
Avvakta (på läkmedelskurvan)En attente
Avvänja, träna ur, weanaSevrerAnvänds om respiratorurträning, rökanvänjning, alkoholavvänjning mm
B
BallongsprängningAngioplastie trans luminal (f), ATL
BeröringskänselSensation de touche (f)
Blad (till laryngoskop mm)Lame (f)
Blandvenös blodgasSang veineux mêlé (m)
BlodgasGaz du sang (m), GDS
BlodglukosGlycémie (f)La glycémie est un peu bas = blodsockret är lite lågt
BlodgruppTaux de sucre
BlodgruppskortGroupe sanguin (m)
BlododlingCarte de groupe sanguine (f)“La hemoc”
BlodprodukterHemoculture (f)
BlodprovProduits sanguins (m)
Bilan biologique (m) (kallas också ”le bilan” eller ”la bio”)
”Le bilan” eller ”La bio”
BlodstatusNumération de la formule sanguine (f), NFS
BlodtryckPression artérielle (f), PA
Tension artérielle (f), TA
BlodtrycksmanchettBrassard (m)
BlyförklädeTablier (m)
Blåsa uppGonfler
BlåsljudSouffle (m)Souffle systolique/diastolique
BlödaSaigner
BMIIndice de massa corporelle (m), IMC
Bronkioalveolärt lavage, BALLavage bronchoalvéolaire (m), LBA
Bröst (thorax)Poitrine (f)
Bår, britsCivière (f)
BäckenBassin (m)
BärardroppPousse amine (f)
C
CABGPontage coronarien (m)
CarinaCarène trachéale (m)
Central venkateter, CVKVoie veineuse centrale (f), VVC
Compartment syndromSyndrome des loges (m)
CRRTÉpuration extra rénale continue, EERCOfta bara EER.
CVPPression veineuse centrale (f), PCV
CystaKyste (m)
D
Dalvärde (för antibiotika mm)Concentation réciduelle (f)”La réciduelle”
Datortomografi, DTTomodensitométrie (f), TDM
Scanner (m)
DefibrillatorDéfibrillateur (m)
DAE = défibrillateur automatisé externe
DSA = défribrillateur semi-automatique
DefibrillatorplattornaPatch défibrillateurs (m)
DefibrilleraDéfibrillerVardagligt “choc”
DesatureraDesaturer
DiabetesDiabète (f)
Insulinberoende diabetes = La diabète insulinodépendant, DID
Ej insulinberoende diabetes = La diabète non insulinodépendent, DNID
DiabetikerDiabètique
DialyskateterCathéter de dialyse (m), Catheter de canaud (m)
Diastoliskt blodtryckTension artérielle diastolique (f), TAD
Djup ventrombos, DVTThrombose veineuse profonde (f), TVP
DomningarEngourdissements (m)
DoseringPosologie (f)
DroppslangLigne (f)
DroppställningPied à perfusion (m)”Le pied à perf”
DurapunktionBrèche durale (f)
E
EffortanginaAngor d’effort (m)
EjektionsfraktionFraction d’ejection (f), FE
Ej kändNon connu, NCAllergie: NC
ElkonverteringCardioversion électrique (f)”La cardioversion”
Epiduralanestesi, EDACatheter de péridural (f)”La péridural”
EpiglottisEpiglotte (f)
ErytrocytkoncentratCulot globulaire (m)
Substitutes des globules rouge (f), SGR
ESBLBêta-lactamase à spectre étendu, BLSE
ExtubationExtubation (f)
F
FastandeÀ jeunLe patient est à jeun.
FEV1Volume expiratoire maximal par seconde (m), VEMS
FingerDoigt (m)
FjärrkontrollTélécommande (f)
FladderFlutter (m)
FlödeFuite (f)
FödelsedatumDate de naissance (f), DDN
FörbandPansement (m)
FörlängningsslangProlongateur (m)
FörmakOreillette (f)
FörmaksflimmerArythmie complete par fibrillataion auriculaire (f), ACFAIbland bara “fibrillation auriculaire/atriale, FA”
FörtätningOpacité (f)
G
GelkuddeBillot (m)
Generell anestesiAnesthésie générale (f), AG
GlidmattaRoller (m)
HPanche de transfert (f)
Ha effektFaire effet
HandspritSolution hydroalcoolique (f), SHA
Heparin (ej lågmolekylärt)Héparines non fractionné (f), HNF
HIVVirus de l’himmunodéficience humaine (m), VIH
HjärtfrekvensFréquence cardiaque (f), FC
HjärtinfarktInfarctus du myocarde (m), IDM
Hjärt-lungmaskinCirculation extra corporelle (f), CEC
Hosta (substantivet)Toux (f)
Hosta (verbet)TouserUn bon effort de toux = en god hostkraft
HuvudbronkBronche principale (droite/gauche) (f)
HypertoniHypertension artérielle (f)
HålkuddeRonde de tête (m)
Härd, fokusFoyer (m)Pas de foyer RP = inget fokus på lungröntgen
Högersidigt skänkelblockBloc de branche droit (m)
I
ID-bandBracelet d’identification (m)
InfusionIV lente, IVL”La sonde”
InjektionIV direct, IVD
InjiceraInjecter
InlagdAdmisPatient admis pour….
Intensivvårdsavdelning, allmänRéanimation polyvalante (f)
IntubationIntubation (f)
IntubationstubSonde endothrachéale (f)
I sviterna avDans les suites de
IVA-kurvanFeuille d’observation/prescription (f)
J
JonerLes ions (m)
JourGarde (f)Jag är jour = Je suis de garde
Jag jourar = Je fait la garde
K
KammareVentricule (m)
Ventricule gauge, VG
Ventricule droit, VD
KlorhexidinChlorhexidine (f)La courbe de pression, la courbe de saturation
KOLBronchopneumopathié chronique obstructive (f), BPCO
Koppla ihop, anslutaBrancher
Koppla isärDebrancher
Kortaxel (ultraljud)Petit axe (m)
KrampConvulsion (f)“Le ballonet”
Kran (trevägskran mm)Robinet (m)
KrepitationerRâles crêpitants
Kuff (på endotrachealtuben)Ballonnet de la sonde d’intubation (m)
KurvaCourbe
KärlVaisseaux (m)
L
LaryngoskopLaryngoscope (m)Glissements pleurale present apex et bases bilaterales
LarynxLarynx (m)
LarynxmaskMasque laryngé (m)
Ledare (till Seldingerteknik)Guide (m)
LiggsårEscarre (f)
LivsstilMode de vie (f), MDV
LokalanestesiAnesthésie locale (f)
LuftvägarnaVoies aériennes (f)
LumenLumière (f)
LungauskultationAuscultation pulmonaire (f)
LunginflammationPneumopatie (m)
Lung slidingGlissement pleurale (m)
LungödemOedème du poumon (m)
LungröntgenRadiographie pulmonarie (f), RP
Långaxel (ultraljud)Grand axe (m)
LäkemedelMédicament (m)
LäkemedelsbrickaPlateau de drouge (m)
M
MAPPréssion artérielle moyenne (f) (PAM)TA stable avec PAM >80
MinutvolymVolume minute (m), VMVM = fréquence respiratoire (FR) x volume courant
MitralklaffprotesRemplacement de valve mitrale (m), RVMPetite OB
MonitorScope (m)
MRImagerie par résonance magnétique (f), IRM
MunöppningOverture de la bouche, OB
N
NarkosbågenCadre (m)
Natriumklorid”Sérum phy”(m)
Sérum salé isotonic (m), SSI
Le chlorure de sodium
Nedre extremitetMembre inférieur (m)
Le membre inférieur droit (MID)
Le membre inférieur gauche (MIG)
NjursviktInsuffisance rénale (f)
Insuffisance rénale chronique, IRC
Insuffisance rénale aigüe, IRA
Noninvasivt blodtryckPression artérielle non invasive (f), PNI
Non-invasiv ventilationVentilation non invasive (f), VNI
NSAIDAnti-inflammatoires non stéroïdiens (m)
NålAiguille (f)
NålspetsPointe d’aiguille (f)
O
Olycka på allmän vägAccident sur voie publique (m), AVP“La pres”
OmvårdnadsjournalDossier de soins infirmiers (m), DSI
OperationsavdelningBloc opératoire (m)
OperationsdukChamp (m)
OperationskläderTenue de bloc/la tenue verte (f)
OperationsmössaCalot (m)
Operationsrock (steril)Casaque (m)
OperationssalSalle opératoire (f)
OperationssjuksköterskaInfirmier de bloc opératoire diplôme d’état, IBODE
OrdinationPrescription (f)
Ordonnance (f)
OrdinationsdatumDate de prescription (f)
OrgansviktDéfaillance d’organe (f)
P
Pall (att sitta på)Tabouret (m)“Le capteur”
Pall (att stå på)Estrade (f)
PeangPince (m)
PEFDébit expiratoire de pointe (m), DEP
Perifer venkateterVoie veineuse périphérique (f), VVP
PerikardvätskaPerfusion (f)
Épanchement pericardique (m)
PigtaildränDrain queue de cochon (m)
PleuravätskaÉpanchement pleural liquidien (m)
PONVNausées et vomissements post opératoire, NVPO
Post-opSalle de surveillance post interventionelle (f), SSPI
Pox-klämmaCapteur de saturation (m)
PremedicinderingPrémédication (f)
PreopbedömningConsultation d’anesthésie (f)
Probe (ultraljud)Sonde (f)
ProtonpumpshämmareInhibiteurs de la pompe à protons (m), IPP
Prov, provtagningPrélèvement (m)
Puff (av inhalationsläkemedel)Bouffée (f)
Pulmonell hypertensionHypertension artérielle pulmonarie (f), HTAP
PulsPouls (m)
Q
R
RapportTransmission (f)SP 94% en AA
VilorumSalle de repose (f)
ReceptOrdonnance (f)
RefluxReflux gastro-esophagien (m), RGO
RegionalanestesiAnesthésie loco regional (f), ALR
RekryteringRecruitement (m)
RiskfaktorerFacteurs du risque (m), FDR
RondTour (m)
RonkiRâles sibilants
RSIInduction en sequence rapide (f), ISR
RubensblåsaBallon autoremplisseur à valve unindirectionelle (m), BAVU
RumsluftAir ambient (m), AA
Rupturerat aneurysmAnévrisme fissuré (m)
RöntgenRadiographie (f)
S
SinusrytmRythm sinusal (m)“La rachi”
SjukgymnastikKinésithérapie (f)AVC ischémique
Sjuksköterska, leg.Infirmier diplôme d’état (IDE)
Skada, patologiAtteinte (f)
SkalpellBistouri (m)
SkoskyddSurchaussures (f)
SkänkelVoie (f)
Slag i minutenBattement par minute, BPM
SlangTuyau (m)
SlutanteckningLa compte rendu d’hospitalisation (f), CHR
SmärtlindringAnalgésique (m)
Snitt (ultraljud)Coupe (f)
Som en del av vårdenDans le cadre de la prise en charge
SovandesEn dormi
SpinalRachidienne (f)
SpirometriExploration fonctionelle respiratoire (f), EFR
Spola (droppslang)Purger
Spruta (substantiv)Seringue (f)
SprutpumpPousse-seringue electrique (m), PSE
SputumCrachat (m)
SputumodlingExamen cytobactériologique des crachats (m), ECBC
Sputumodling, djupPrélèvement distal protégé (m), PDP
SpädningDilution (f)
StabilStable
StandardproverBilan standard (m), BS
StasbandGarrot (m)
StickPiqûre (f)
StickaPiquer
ST-läkareInterne
ST-läkare anestesi-och intensivvårdInterne d’anesthésie-réanimation
StrokeAccident vasculaire cerebral (m), AVC
StämbandCordes vocales(f)
SugAspiration (f)
SvalgtubGuedel (m)
SvimningSyncope (f)
SväljaAvaler
SyrgasberoendeOxygénoréquérant
SyrgasflaskaBouteille d’oxygène (f)
SyrgasgrimmaLunettes à oxygène (f)
SyrgasmaskMasque à oxygène (m)
Systoliskt blodtryckTension artérielle systolique (f), TAS
SårPlaie (f)
SövaEndormir
SömnapnésyndromSyndrome d’apnée du sommeil (m)
SövaFaire dormir (je vais vous faire dormir)
Endormir (je vais vous endormir)
T
TablettComprimé (f)Ofta bara “AI”
Ta hand omPrendre soin de
TandprotesProthèse dentaire (f)
TCIAnesthésie à objectif de concentration intraveineuse (AIVOC)
ThoraxdränDrain thoracique (m)
TIAAccident ischémique transitoire (m), AIT
TidalvolymVolume courant (m)
Tidigare sjukdomar/medicinska tillståndAntécédents (m)
TOFCuramètre (m)
TracheaTrachée (f)
Transesofagalt hjärtultraljudÉchographie transoesophagienne (f), ETO
Transtorakalt hjärtultraljudÉchographie transthoracique (f), ETT
TrappstegeEscabot (m)
TrombCaillot (m)
Trombocythämning, dubbelDouble antiagrégation plaquettaire (f), double AAP
TryckunderstödVentilation spontane avec aide inspiratoire (f), VSAI
Träna ur, weanaSevrer
Orteil (m)
Tömma ut luftenDegonfler
U
UlcusUlcère gastroduodénal (m)Centre de dépistage covid, Se faire dépister…
UndersökningDépistage (m)
Uppvaket (salen)Salle de reveil (f)
UrinkateterSond urinaire (m)
Utan anmärkning, uaRien à signaler, RAS
Ultraljudsstrumpa (skydd för proben)Capote de sonde (f)
Housse de protection (pour sonde d’écographie) (f)
UnderbensödemOedèmes de membres inférieurs (m), OMI
UndersköterskaAide soignant/e
UnderviktSouspoids (m)
UtredningBilan (m)
V
VasopressorerDes amines
VAS-skalanÉchelle visuelle analogique (f), EVA
VenVeine (f)
VenstatusÉtat veineux (m)
Ventilatorassocierad pneumoniPneumonie associée à la ventilation mécanique (f), PAVM
VentrikelflimmerFibrillation ventriculaire (f)
VentrikelsondSond nasogastric (m), SNG
Vesikulära andningsljudMurmure vésiculaire (m)
Vid behovSi besoin
Våg (på EKG)Onde (f)
Vänstersidigt skänkelblockBloc de branche gauche (m)
VärmemadrassMatelas chauffant (m)
Vätska urDepleter
X
Y
Z
Å
ÅksjukMal de transport
Ä
Ö
ÖverdosSurdosage (m)Être en surpoids = vara överviktig
ÖverviktSurpoids (m)
ÖvervätskningSurcharge hydrosodée (m)
Franska ord till svenska ord
A A
À jeunFastande
À surveillirAtt följa upp
Accident ischémique transitoire (m), AITTIA
Accident sur voie publique (m), AVPOlycka på allmän väg
Accident vasculaire cerebral (m), AVCStroke
Activités de la vie qoutidienne (f), AVQADL
AdmisInlagd
Aide soignant/eUndersköterska
Aigulle (f)Nål
Air ambient (m), AARumsluft
Analgésique (m)Smärtlindring
Anesthésie à objectif de concentration intraveineuse (AIVOC)TCI
Anesthésie générale (f), AGGenerell anestesi
Anesthésie locale (f)Lokalanestesi
Anesthésie loco regional (f), ALRRegionalanestesi
Anévrisme (m)Aneurysm
Anévrisme fissuré (m)Rupturerat aneurysm
Angioplastie trans luminal (f), ATLBallongsprängning
Angor d’effort (m)Effortangina
Antécédents (m)Tidigare sjukdomar/medicinska tillstånd
Anti-inflammatoires non stéroïdiens (m)NSAID
ApyrétiqueAfebril
Artère (f)Artär
Arythmie complete par fibrillataion auriculaire (f), ACFAFörmaksflimmer
Aspiration (f)Sug
Atélectasie (f)Atelektas
Atteinte (f)Skada, patologi
Auscultation pulmonaire (f)Lungauskultation
AvalerSvälja
Avoir de sellesHa avföring
BB
Ballon autoremplisseur à valve unindirectionelle (m), BAVURubensblåsa
Ballonnet de la sonde d’intubation (m)Kuff (på endotrachealtuben)
Bassin (m)Bäcken
Battement par minute, BPMSlag i minuten
Bêta-lactamase à spectre étendu, BLSEESBL
Bilan (m)Utredning
Bilan biologique (m)Blodprover
Bilan standard (m), BSStandardprover
Billot (m)Gelkudde
Bistouri (m)Skalpell
Bloc auriculo-ventricule (m), BAVAV-block
Bloc de branche droit (m)Högersidigt skänkelblock
Bloc de branche gauche (m)Vänstersidigt skänkelblock
Bloc opératoire (m)Operationsavdelning
Bouffée (f)Puff (av inhalationsläkemedel)
Bouteille d’oxygène (f)Syrgasflaska
Bracelet d’identification (m)ID-band
BrancherKoppla ihop, ansluta
Brassard (m)Blodtrycksmanchett
Brèche durale (f)Durapunktion
Bronche principale (droite/gauche) (f)Huvudbronk
Bronchopneumopathié chronique obstructive (f), BPCOKOL
CC
Cadre (m)Narkosbågen
Caillot (m)Tromb
Calot (m)Operationsmössa
Capote de sonde (f)Ultraljudsstrumpa (skydd för proben)
Capteur de saturation (m)Pox-klämma
Cardioversion électrique (f)Elkonvertering
Carène trachéale (m)Carina
Carte de groupe sanguine (f)Blodgruppskort
Casaque (m)Operationsrock (steril)
Cathéter artériel (m)Artärnål
Cathéter de canaud (m)Dialyskateter
Cathéter de dialyse (m)Dialyskateter
Catheter de péridural (f)Epiduralanestesi, EDA
Champ (m)Operationsduk
Chariot d’urgence (m)Akutvagn
Chlorhexidine (f)Klorhexidin
Chlorure de sodiumNatriumklorid
Circulation extra corporelle (f), CECHjärt-lungmaskin
Civière (f)Bår, brits
Comprimé (f)Tablett
Concentation réciduelle (f)Dalvärde (för antibiotika mm)
Consultation d’anesthésie (f)Preopbedömning
Convulsiuon (f)Kramp
Cordes vocales(f)Stämband
Coupe (f)Snitt (ultraljud)
CourbeKurva
Crachat (m)Sputum
Culot globulaire (m)Erytrocytkoncentrat
Curamètre (m)TOF
DD
Dans le cadre de la prise en chargeSom en del av vården
Dans les suites deI sviterna av
Date de naissance (f), DDNFödelsedatum
Date de prescription (f)Ordinationsdatum
Débit expiratoire de pointe (m), DEPPEF
DebrancherKoppla isär
Défaillance d’organe (f)Organsvikt
Défibrillateur (m)Defibrillator
DéfibrillerDefibrillera
DegonflerTömma ut luften
Dépistage (m)Undersökning
DepleterVätska ur
Des aminesVasopressorer
DesaturerDesaturera
Détresse respiratoire (f)Andnöd
Diabète (f)Diabetes
DiabètiqueDiabetiker
Dilution (f)Spädning
Doigt (m)Finger
Dossier de soins infirmiers (m), DSIOmvårdnadsjournal
Double antiagrégation plaquettaire (f), double AAPTrombocythämning, dubbel
Drain queue de cochon (m)Pigtaildrän
Drain thoracique (m)Thoraxdrän
EE
Échelle visuelle analogique (f), EVAVAS-skalan
Échographie transoesophagienne (f), ETOTransesofagalt hjärtultraljud
Échographie transthoracique (f), ETTTranstorakalt hjärtultraljud
Ej insulinberoende diabetesLa diabète non insulinodépendent, DNID
En attenteAvvakta (på läkmedelskurvan)
En dormiSovandes
Encombrement respiratoire (m)Andningsbesvär
EndormirSöva
Engourdissements (m)Domningar
Épanchement pericardique (m)Perikardvätska
Épanchement pleural liquidien (m)Pleuravätska
Epiglotte (f)Epiglottis
Épuration extra rénale continue, EERCCRRT
Escabot (m)Trappstege
Escarre (f)Liggsår
Estrade (f)Pall (att stå på)
État général (m)Allmäntillstånd
État veineux (m)Venstatus
Examen cytobactériologique des crachats (m), ECBCSputumodling
Exploration fonctionelle respiratoire (f), EFRSpirometri
Extubation (f)Extubation
FF
Facteurs du risque (m), FDRRiskfaktorer
Faire dormirSöva
Faire effetHa effekt
Feuille d’anesthesie (f)Anestesikurvan
Feuille d’observation/prescription (f)IVA-kurvan
Fibrillation ventriculaire (f)Ventrikelflimmer
Fistule artério-veineuse (f), FAVAV-fistel
Flutter (m)Fladder
Foyer (m)Härd, fokus
Fraction d’ejection (f), FEEjektionsfraktion
Fréquence cardiaque (f), FCHjärtfrekvens
Fuite (f)Flöde
GG
Garde (f)Jour
Garrot (m)Stasband
Gaz du sang (m), GDSBlodgas
Glissement pleurale (m)Lung sliding
Glycémie (f)Blodglukos
GonflerBlåsa upp
Gouttière (f)Armstöd (på operationsbord)
Grand axe (m)Långaxel (ultraljud)
Groupe sanguin (m)Blodgrupp
Guedel (m)Svalgtub
Guide (m)Ledare (till Seldingerteknik)
HH
Hemoculture (f)Blododling
Héparines non fractionné (f), HNFHeparin (ej lågmolekylärt)
Housse de protection (pour sonde d’écographie) (f)Ultraljudsstrumpa (skydd för proben)
Hypertension artérielle (f)Hypertoni
Hypertension artérielle pulmonarie (f), HTAPPulmonell hypertension
II
Imagerie par résonance magnétique (f), IRMMR
Indice de massa corporelle (m), IMCBMI
Induction en sequence rapide (f), ISRRSI
Infarctus du myocarde (m), IDMHjärtinfarkt
Infirmier anesthésiste diplôme d’état, IADEAnestesisjuksköterska
Infirmier de bloc opératoire diplôme d’état, IBODEOperationssjuksköterska
Infirmier diplôme d’état (IDE)Sjuksköterska, leg.
Inhibiteurs de la pompe à protons (m), IPPProtonpumpshämmare
InjecterInjicera
Insuffisance rénale (f)Njursvikt
Insulinberoende diabetesLa diabète insulinodépendant, DID
InterneST-läkare
Interne d’anesthésie-réanimationST-läkare anestesi-och intensivvård
Intubation (f)Intubation
IV direct, IVDInjektion
IV lente, IVLInfusion
KK
Kinésithérapie (f)Sjukgymnastik
Kyste (m)Cysta
LL
La compte rendu d’hospitalisation (f), CHRSlutanteckning
Lame (f)Blad (till laryngoskop mm)
Laryngoscope (m)Laryngoskop
Larynx (m)Larynx
Lavage bronchoalvéolaire (m), LBABronkioalveolärt lavage, BAL
Les ions (m)Joner
Ligne (f)Droppslang
Lumière (f)Lumen
Lunettes à oxygène (f)Syrgasgrimma
MM
Mal de transportÅksjuk
Masque à oxygène (m)Syrgasmask
Masque laryngé (m)Larynxmask
Matelas chauffant (m)Värmemadrass
Médecin anesthésiste-réanimateur, MARAnestesi- och intensivvårdsläkare
Médicament (m)Läkemedel
Membre inférieur (m)Nedre extremitet
Mode de vie (f), MDVLivsstil
Moignong (m)Amputationsstump
Murmure vésiculaire (m)Vesikulära andningsljud
NN
Nausées et vomissements post opératoire, NVPOPONV
Non connu, NCEj känd
Numération de la formule sanguine (f), NFSBlodstatus
OO
Oedème aigu du poumon (m), OAPAkut lungödem
Oedème du poumon (m)Lungödem
Oedèmes de membres inférieurs (m), OMIUnderbensödem
Onde (f)Våg (på EKG)
Opacité (f)Förtätning
Ordonnance (f)Recept
Oreillette (f)Förmak
Orteil (m)
Overture de la bouche, OBMunöppning
OxygénoréquérantSyrgasberoende
PP
Panche de transfert (f)Glidmatta
Pansement (m)Förband
Patch défibrillateurs (m)Defibrillatorplattorna
Perfusion (f)Perifer venkateter
Petit axe (m)Kortaxel (ultraljud)
Pied à perfusion (m)Droppställning
Pince (m)Peang
PiquerSticka
Piqûre (f)Stick
Plaie (f)Sår
Plateau de drouge (m)Läkemedelsbricka
Pneumonie associée à la ventilation mécanique (f), PAVMVentilatorassocierad pneumoni
Pneumopatie (m)Lunginflammation
Pointe d’aiguille (f)Nålspets
Poitrine (f)Bröst (thorax)
Pontage coronarien (m)CABG
Posologie (f)Dosering
Pouls (m)Puls
Pousse amine (f)Bärardropp
Pousse-seringue electrique (m), PSESprutpump
Prélèvement (m)Prov, provtagning
Prélèvement distal protégé (m), PDPSputumodling, djup
Prémédication (f)Premedicindering
Prendre soin deTa hand om
Prescription (f)Ordination
Pression artérielle (f), PABlodtryck
Préssion artérielle moyenne (f) (PAM)MAP
Pression artérielle non invasive (f), PNINoninvasivt blodtryck
Pression veineuse centrale (f), PCVCVP
Produits sanguins (m)Blodprodukter
Prolongateur (m)Förlängningsslang
Prothèse dentaire (f)Tandprotes
PurgerSpola (droppslang)
RR
Rachidienne (f)Spinal
Radiographie (f)Röntgen
Radiographie pulmonarie (f), RPLungröntgen
Râles crêpitantsKrepitationer
Râles sibilantsRonki
Réanimation polyvalante (f)Allmän intensivvårdsavdelning
Recrutement (m)Rekrytering
Reflux gastro-esophagien (m), RGOReflux
Remplacement de valve aortique (m), RVMAortaklaffprotes
Remplacement de valve mitrale (m), RVMMitralklaffprotes
RésorbableAbsorberbar, resorberbar
RespirerAndas
Rétrécissement aortique calcifié (m), RACAortastenos
Rien à signaler, RASUtan anmärkning, ua
Robinet (m)Kran (trevägskran mm)
Roller (m)Glidmatta
Ronde de tête (m)Hålkudde
Rythm sinusal (m)Sinusrytm
SS
SaignerBlöda
Salle de repose (f)Rastrum
Salle de reveil (f)Uppvaket (salen)
Salle de surveillance post interventionelle (f), SSPIPost-op
Salle opératoire (f)Operationssal
Sang veineux mêlé (m)Blandvenös blodgas
Scanner (m)Datortomografi, DT
Scope (m)Monitor
Sensation de touche (f)Beröringskänsel
Seringue (f)Spruta (substantiv)
Sérum phy (m)Natriumklorid
Sérum salé isotonic (m), SSINatriumklorid
Service (f)Avdelning
Service d’urgence (m)Akutmottagning
SevrerAvvänja, träna ur, weana
Si besoinVid behov
Solution hydroalcoolique (f), SHAHandsprit
Sond nasogastric (m), SNGVentrikelsond
Sond urinaire (m)Urinkateter
Sonde (f)Prob (ultraljud)
Sonde endothrachéale (f)Intubationstub
Souffle (m)Blåsljud
Souspoids (m)Undervikt
StableStabil
Substitutes des globules rouge (f), SGRErytrocytkoncentrat
Surcharge hydrosodée (m)Övervätskning
Surchaussures (f)Skoskydd
Surdosage (m)Överdos
Surpoids (m)Övervikt
Syncope (f)Svimning
Syndrome coronarien aigü (m), SCAAkut koronart syndrom
Syndrome d’apnée du sommeil (m)Sömnapnésyndrom
Syndrome de détresse respiratoir aiguë (m), SDRAARDS
Syndrome des loges (m)Compartment syndrom
TT
Tablier (m)Blyförkläde
Tabouret (m)Pall (att sitta på)
Taux de sucreBlodglukos
Télécommande (f)Fjärrkontroll
Tension artérielle (f), TABlodtryck
Tension artérielle diastolique (f), TADDiastoliskt blodtryck
Tension artérielle systolique (f), TASSystoliskt blodtryck
Tenue de bloc/la tenue verte (f)Operationskläder
Thrombose veineuse profonde (f), TVPDjup ventrombos, DVT
Tomodensitométrie (f), TDMDatortomografi, DT
Tour (m)Rond
TouserHosta (verbet)
Toux (f)Hosta (substantivet)
Trachée (f)Trachea
Transmission (f)Rapport
Tuyau (m)Slang
UU
Ulcère gastroduodénal (m)Ulcus
VV
Vaisseaux (m)Kärl
Veine (f)Ven
Ventilation non invasive (f), VNINon-invasiv ventilation
Ventilation spontane avec aide inspiratoire (f), VSAITryckunderstöd
Ventricule (m)Kammare
Virus de l’himmunodéficience humaine (m), VIHHIV
Voie (f)Skänkel
Voie veineuse centrale (f), VVCCentral venkateter, CVK
Voie veineuse périphérique (f), VVPPerifer venkateter
Voies aériennes (f)Luftvägarna
Volume courant (m)Tidalvolym
Volume expiratoire maximal par seconde (m), VEMSFEV1
Volume minute (m), VMMinutvolym
ASA klassifikation på franska
ASA-klassFransk benämning
1.Bonne santé
2.Maladie systémique modérée
3.Maladie systémique grave
4.Maladie systémique grave avec menace constante
5.Patient moribund
Sederingsskala...

Läs mer om Läkemedel i andra länder – Fransk parlör