Narkosguiden

Utsättningstider av läkemedel inför kirurgi

Hem » Kapitel » Utsättningstider av läkemedel inför kirurgi

Författare:
Kai Knudsen

Uppdaterad:
16 juni, 2022

Här beskrivs rekommenderade utsättningstider av olika antikoagulantia och NSAID inför kirurgi och operation. Här beskrivs lämpliga utsättningstider inför såväl inläggning som dragning av spinala katetrar. Här beskrivs också vilka läkemedel som man bör ge preoperativt av de vanliga läkemedel som patienten använder normalt.

Utsättning av antikoagulantia inför kirurgi och operation

Substans LäkemedelsnamnVerkningsmekanism Typ av hämning Halveringstid Utsättningstid före planerad operation
Abciximab ReoproGPIIb/IIIa Irreversibel 30 min 48 timmar
ApixabanEliquisFaktor Xa12 timmar24-48 timmar. 24 timmar endast vid låg risk för blödning, 48 timmar vid måttlig eller hög risk för blödning.
Acetylsalicylsyra TrombylCOX-1 Irreversibel 30 min 3 dygn
ASA i lågdos (75–350 mg) som primärprofylax
(ASA i högdos - se Tabell nedan)
30 min 3 dygn
ASA som sekundärprofylax Patienter med hög trombosrisk som använder ASA sekundärprofylaktiskt kan fortsätta med ASA, alternativt avstå från ASA på operationsdagen, efter individuell bedömning.
Argatroban NovastanTrombin Reversibel 1 timme2 2–4 timmar
Bivalirudin Bivalirudin Trombin Reversibel 30 minuter 4 timmar
Cilostazol Cilostazol, PletalPDE3 Reversibel 10,5 timmar 5 dygn
Dabigatran PradaxaTrombin Reversibel 12–17 timmar 24 timmar3
Dipyridamol Dipyridamol, AsasantinAdenosin Reversibel 10–12 timmar Utsättning behövs ej
Eptifibatid IntegrilinGPIIb/IIIa Reversibel 2,5 timmar 8 timmar
Fondaparinux ArixtraFaktor Xa Reversibel 17–21 timmar 36 timmar
Heparin Heparin Faktor IIa, IXa, Xa Reversibel 1–2 timmar 4 timmar4
Iloprost Ilomedin, VentavisProstacyklinanalog Reversibel 30 minuter 2 timmar
Klopidogrel PlavixADP-receptor (P2Y12) Irreversibel 6–8 timmar 5 dygn
Prasugrel EfientADP-receptor (P2Y12) Irreversibel 7 timmar (2–15) 5 dygn
Rivaroxaban XareltoFaktor Xa Reversibel 7–11 timmar 24 timmar
Tirofiban AggrastatGPIIb/IIIa Reversibel 1,5 timmar 8 timmar
Warfarin WaranProtrombin, Faktor VII, IX, XReversibel R-warfarin 37–89 timmar
S-warfarin 21–43 timmar
3 dygn5
Lågmolekylärt heparin (terapidoser, subkutant), högintensiv behandling
Dalteparin (> 5000 E) FragminFaktor IIa, Xa Reversibel 3–4 timmar6 24 timmar
Enoxaparin (> 40 mg) KlexaneFaktor Xa Reversibel 4 timmar6 (upprepad dosering, 7 timmar) 24 timmar
Tinzaparin (> 4500 E) InohepFaktor Xa Reversibel 3–4 timmar624 timmar
Lågmolekylärt heparin (profylaxdoser, subkutant), lågintensiv behandling
Dalteparin (≤ 5000 E) FragminFaktor IIa, Xa Reversibel 3–4 timmar6 10 timmar
Enoxaparin (≤ 40 mg) KlexaneFaktor Xa Reversibel 4 timmar6 (upprepad dosering, 7 timmar) 10 timmar
Tinzaparin (≤ 4500 E) InohepFaktor Xa Reversibel 3–4 timmar6 10 timmar
1 Patienter med hög trombosrisk och som använder ASA sekundärprofylaktiskt kan fortsätta med ASA, alternativt avstå från ASA på operationsdagen, efter individuell bedömning.
2 Effekthalveringstiden hos leversjuka är kraftigt förlängd.
3Variationen är stor mellan olika subpopulationer
4Gäller under förutsättning att aPTT är normaliserad efter angiven utsättningstid.
5Gäller vid terapeutiskt INR 2–3 och mål-INR inför operation <1,4.
6Uppgiften avser anti-Xa-aktiviteten.

Länk till Rekommendationer om utsättning av antikoagulantia inför neuroaxial blockad, epidural och spinal. Klicka här! 

Utsättningstider för NSAID (icke-steroida antiinflammatoriska medel) inför kirurgi

Substans LäkemedelsnamnVerkningsmekanism Typ av hämning Halveringstid Utsättningstid före planerad operation
Acetylsalicylsyra, högdos Bamyl, Aspirin, TreoCOX-1 Irreversibel Dosberoende, cirka 12 timmar vid terapidoser7 dygn
Celecoxib Celecoxib, CelebraCOX-2 Reversibel 8–12 timmar Utsättning behövs ej
Dexibuprofen Tradil COX-1 Reversibel 2 timmar 12 timmar
Diklofenak Diklofenak, Voltaren, Arthrotec, Eeze, DicunoCOX-1 Reversibel 1–2 timmar 12 timmar
Etoricoxib Etoricoxib, ArcoxiaCOX-2 Reversibel 22 timmar Utsättning behövs ej
Ibuprofen Brufen, Ipren, Ibumetin, Iprensa, Nurofen, IbumaxCOX-1 Reversibel 2 timmar 12 timmar
Ketoprofen Orudis, SiduroCOX-1 Reversibel 2–3 timmar 12 timmar
Ketorolak ToradolCOX-1 Reversibel 5,3 timmar 24 timmar
Meloxikam Meloxicam COX-1 Reversibel 20 timmar Utsättning behövs ej
Nabumeton RelifexCOX-2 Reversibel 20–25 timmar Utsättning behövs ej
Naproxen Naproxen, Naprosyn, Pronaxa, VimovoCOX-1 Reversibel 10–17 timmar 48 timmar
Parecoxib DynastatCOX-2 Reversibel 22 minuter Utsättning behövs ej
Piroxikam BrexidolCOX-1 Reversibel 50 timmar 2 veckor
Tenoxikam AlganexCOX-1 Reversibel 72 timmar 2 veckor

Utsättning av antikoagulation inför ryggbedövning

LäkemedelSubstansRekommenderad tid från intag av farmaka till ryggbedövning/manipulationRekommenderad tid från ryggbedövning/manipulation till intag av farmaka
Fragmin ≤ 5000 E
Fragmin > 5000 E
Dalteparin
10 timmar
24 timmar
6 timmar rekommenderas (2-4 timmar vanlig praxis)
ArixtraFondaparinux 36 timmar6 timmar
XareltoRivaroxaban2 dygn enl. SSTHS kliniska råd6-24 timmar (enligt risk)
Waran **Warfarin 1-4 dagar dosberoendeÅterinsätt efter borttagande av epidural kateter
ASAAcetylsalicylsyra 12 timmar hos patienter med indikation sekundärprevention
3 dagar hos övriga
Återuppta så snart som möjligt efter kirurgi
VoltarenDiklofenak 12 timmarBör undvikas – COX-2 hämmare rekommenderas istället
ToradolKetorolak 24 timmarBör undvikas – COX-2 hämmare rekommenderas istället
Naproxen Naproxen 48 timmarBör undvikas – COX-2 hämmare rekommenderas istället
PlavixClopidogrel 5 dagarEfter bortagande av kateter
TiclideTiclopidin 5 dagarEfter bortagande av kateter
EfientPrasurgrel 7 dagar enl. SSTHS kliniska rådEfter bortagande av kateter
EliquisApixaban2 dygn enl. SSTHS kliniska råd6-24 timmar (enligt risk)
PradaxaDabigadran 2 dygn enl. SSTHS kliniska råd6-24 timmar (enligt risk)
Brilique)Tiacagrelor 5 dagar6 timmar

Länk till Rekommendationer om utsättning av antikoagulantia inför neuroaxial blockad, epidural och spinal. Klicka här! 

Läkemedel som bör ges även på operationsdagen


Rekommendation för vilka ordinarie mediciner som skall tas respektive sättas ut i situationer när anestesiologisk intervention krävs för att genomföra operation, procedur eller undersökning. Syftet är att underlätta den preoperativa bedömningen samt göra det enklare för icke anestesipersonal att följa dessa rekommendationer.

Många patienter som passerar en operationsavdelning står på regelbunden medicinering. Oavsett om det handlar om generell anestesi, centrala blockader, regionala blockader eller lokalanestesi är det viktigt att veta vilka av de regelbundna medicinerna som bör tas respektive sättas ut inför en operation, procedur eller undersökning. Anestesiläkaren eller anestesisjuksköterska med delegering för preoperativ bedömning avgör vilka mediciner som skall tas alternativt sättas ut.

Ansvarig anestesiläkare/sjuksköterska skall kontrollera i journal vilka mediciner patienten tar regelbundet. Det är givetvis viktigt att patienten informeras om vilka mediciner som skall tas alternativt sättas ut. I nedanstående tabell anges en rekommendation för de vanligaste läkemedlen. Observera dock att de flesta patienterna kommer på operationsdagens morgon och information om hur medicinerna ska tas operationsdagens morgon måste därför framföras vid den preoperativa bedömningen. Det är viktigt att bedöma om patienten behöver ha skriftlig information.

Läkemedel som normalt ges operationsdagen


β-blockerare

 • Pågående behandling ska fortsättas peroperativt, i vissa fall i reducerad dos, t ex halva normaldosen
 • Kan sättas in hos vissa patienter: högrisk kirurgi, ≥2 risk faktorer, känd ischemisk hjärtsjukdom. Mål HF 60-70/min, SBT >100 mmHg
 • Atenolol, bisoprolol – upptitreras till önskad effekt under 7-30 dagar preoperativt
 • POISE studien visade på ökad risk för stroke (bradykardi, hypotoni)

Statiner (minskar signifikant risken för ischemiska händelser)

 • Ska fortsättas peroperativt
 • Ska sättas in inför kärlkirurgiska ingrepp
 • Långverkande preparat, helst ≥ 2 veckor innan operation
 • Rosuvastatin – minskar risken för CI-AKI

Läkemedel som normalt sätts ut

 1. ACE-hämmare och Angiotensin II-antagonister, enligt nationella riktlinjer, bör sättas ut operationsdagen. Annars, riskerar man, allvarlig hypotension som inte svarar tillräckligt på adrenerga agonister. Undantag: Konfirmerad hjärtsvikt och situationer där hypertension absolut måste undvikas (t.ex. känt aortaaneurysm, aorta dissektion), samt svårreglerad malign hypertoni.
 2. Perorala diabetesmediciner och insulin 
 3. Neuroleptikum: Klozapin bör sättas ut, men kontakt med psykiater för diskussion om handläggning rekommenderas.

Preoperativt insatta läkemedel på operationsdagen

LäkemedelFortsättAvstå
BetablockadX
ACE-hämmareX
Angiotensin II-antagonisterX
Alfa-2-receptorantagonistX
Ca-flödeshämmareX
Diuretika (alla sorter)X
StatinerX
Nitrater, kort och långverkande X
DigoxinX
Inhalationsläkemedel vid lungsjukdomX
Perorala diabetesläkemedelX
LitiumX
SSRIX
Antipsykotika (dopaminreceptorblockerare)X
KlozapinX
ParkinsonmedicinX
LevaxinX
KortikosteroiderX
OpioiderX

Preoperativt utsättande av antikoagulantia

LäkemedelSubstansRekommenderad tid från intag av farmaka till ryggbedövning/manipulationRekommenderad tid från ryggbedövning/manipulation till intag av farmaka
Fragmin ≤ 5000 E
Fragmin > 5000 E
Dalteparin
10 timmar
24 timmar
6 timmar rekommenderas (2-4 timmar vanlig praxis)
ArixtraFondaparinux 36 timmar6 timmar
XareltoRivaroxaban2 dygn enl. SSTHS kliniska råd6-24 timmar (enligt risk)
Waran **Warfarin 1-4 dagar dosberoendeÅterinsätt efter borttagande av epidural kateter
ASAAcetylsalicylsyra 12 timmar hos patienter med indikation sekundärprevention
3 dagar hos övriga
Återuppta så snart som möjligt efter kirurgi
VoltarenDiklofenak 12 timmarBör undvikas – COX-2 hämmare rekommenderas istället
ToradolKetorolak 24 timmarBör undvikas – COX-2 hämmare rekommenderas istället
Naproxen Naproxen 48 timmarBör undvikas – COX-2 hämmare rekommenderas istället
PlavixClopidogrel 5 dagarEfter bortagande av kateter
TiclideTiclopidin 5 dagarEfter bortagande av kateter
EfientPrasurgrel 7 dagar enl. SSTHS kliniska rådEfter bortagande av kateter
EliquisApixaban2 dygn enl. SSTHS kliniska råd6-24 timmar (enligt risk)
PradaxaDabigadran 2 dygn enl. SSTHS kliniska råd6-24 timmar (enligt risk)
Brilique)Tiacagrelor 5 dagar6 timmar

*OBS! Vad gäller patienter med nya orala antikoagulantia/Non-vitamin K antagonist oral antikoagulans (NOAK) (Eliquis, Pradaxa, Xarelto m.fl.) rekommenderas kliniska råden från Svenska Sällskapet för Trombos och Hemostas (SSTH) som uppdateras regelbundet.

 
×Storz