Narkosguiden

Reversering av antikoagulantia

Hem » Kapitel » Reversering av antikoagulantia

Författare:
Kai Knudsen

Uppdaterad:
11 augusti, 2022

Här beskrivs kortfattat hur man kan reversera effekterna av en rad olika antikoagulantia (NOAK) och trombosprofylaktiska läkemedel. Reversering kan genomföras akut inför kirurgi eller vid onormal blödning efter behandling med antikoagulantia (NOAK).

Arixtra® (fondaparinux) – reversering


Reverseras med: ProtrombinkomplexKoagulationsfaktor II + IX (Ocplex®).

Dosering: 50 enheter/kg; bör inte överstiga 5000 enheter. Ge endast en dos.

Brilique® (tikagrelor) – reversering


Tikagrelor ingår i den kemiska klassen cyklopentyltriazolopyrimidiner (CPTP) och är en selektiv ADP-receptorantagonist som kan förhindra trombocytaktivering och trombocytaggregation.

Det finns ingen känd antidot mot tikagrelor

Överväg behandling med:

 • Trombocyttransfusion 2-4 enheter.
 • Desmopressin (Octostim Injektionsvätska®) 0,3 mikrog/kg SC eller IV; bör begränsas till 2 IV doser (12 -24 timmars mellanrum)
 • Tranexaminsyra (Cyklokapron®) 25 mg/kg IV

Efient® (prasugrel) – reversering


Prasugrel är en hämmare av trombocytaktiveringen och trombocytaggregationen genom att dess aktiva metabolit irreversibelt binder sig till P2Y12-gruppen på trombocyternas adenosindifosfatreceptorer (ADP).

Det finns ingen känd antidot mot prasugrel.

Överväg behandling med:

 • Trombocyttransfusion 2-4 enheter.
 • Desmopressin (Octostim Injektionsvätska®) 0,3 mikrog/kg SC eller IV; bör begränsas till 2 IV doser (12 -24 timmars mellanrum)
 • Tranexaminsyra (Cyklokapron®) 25 mg/kg IV

Eliquis® (apixaban) – reversering


Halveringstiden är cirka 12 timmar.

Reverseras med: Det finns ingen specifik antidot. Aktivt kol kan ges om intag av Eliquis skett senast 2 timmar tidigare.

Dosering: 100 g PO/i sond.

I övrigt kan man överväga att ge behandling med:

A) Tranexamsyra (Cyklokapron®) 25 mg/kg IV

B) Protrombinkomplex (PCC); Koagulationsfaktor II + IX (Ocplex®)  50 enheter/kg IV; bör inte överstiga 5000 enheter (i enstaka doser). <15 h sedan dos ge 2000E PCC. 15-24 h sedan dos Eliquis ge 1500E PCC

C) Desmopressin (Octostim Injektionsvätska®) 0,3 mikrog/kg SC eller IV; bör begränsas till 2 IV doser (12 -24 timmars mellanrum)

Licensmedel: Andexanet alfa (AndexXa®) kan övervägas om tillgängligt, 400 mg IV – i en bolusdos 30 mg/min följt av kontinuerlig infusion med 4 mg/min under 120 minuter

FFP: rekommenderas inte

RFVIIa (Novoseven®): rekommenderas inte

Fragmin® (dalteparin) – reversering


Dalteparinnatrium är natriumsaltet av lågmolekylärt heparin (LMWH). Dalteparins antitrombotiska effekt beror på dess förmåga att förstärka antitrombins inhibering av faktor Xa och trombin vilket minskar bildningen av blodkoagel. Effekten av Fragmin kan följas med analys av plasmanivåer av anti-Xa/ml.

Profylaxdos reverseras ej. Vid överdosering kan man överväga att pröva reversering med: 

Protaminsulfat om dosen Fragmin är given inom 3-4 timmar.

Protaminsulfat är starkt basiskt och binder surt heparin som bildar ett stabilt inaktivt komplex

Dosering: 1 mg per 100 enheter givet fragmin, bör ej överskrida 50 mg totalt.

Max infusionshastighet – 5 mg/min.

Kontrollera Anti-Xa efter initialdosen och sedan efter 2-8 timmar

Heparin® (heparin) – reversering


Reverseras med: Protaminsulfat

Protaminsulfat är starkt basiskt och binder surt heparin som bildar ett stabilt inaktivt komplex

Dosering: 1 mg per 100 enheter givet heparin, bör ej överskrida 50 mg totalt.

Max infusionshastighet – 5 mg/min.

Kontrollera APTT 5-15 min efter initialdosen och sedan efter 2-8 timmar

Klexane® (enoxaparin) – reversering


Reverseras med: Protaminsulfat

Dosering:

 • 1 mg per mg enoxaparin om sista injektionen givits inom 8 timmar.
 • 0,5 mg per mg enoxaparin om sista injektionen givits mer än 8 timmar tidigare.
 • 0,5 mg per mg enoxaparin om blödning kvarstår 4 timmar efter första dos.
 • Enstaka doser bör inte överstiga 50 mg.

Maximal infusionshastighet – 5 mg/min.

Lixiana® (edoxaban) – reversering


Halveringstiden är cirka 12 timmar.

Reverseras med: Det finns ingen specifik antidot. Aktivt kol kan ges om intag av Lixiana skett senast 2 timmar tidigare.

Dosering: 100 g PO/i sond.

I övrigt kan man överväga att ge behandling med:

A) Protrombinkomplex; Koagulationsfaktor II + IX (Ocplex®)  50 enheter/kg IV; bör inte överstiga 5000 enheter (i enstaka doser)

 • Om <15 h sedan intagen dos ge 2000 IE PCC (Ocplex).
 • Om 15-24 h sedan dos ge 1500 IE PCC.

B) Tranexamsyra (Cyklokapron®) 25 mg/kg IV

C) Desmopressin (Octostim Injektionsvätska®) 0,3 mikrog/kg SC eller IV; bör begränsas till 2 IV doser (12 -24 timmars mellanrum)

Licensmedel: Andexanet alfa (AndexXa®) kan övervägas om tillgängligt, 400 mg IV – i en bolusdos 30 mg/min följt av kontinuerlig infusion med 4 mg/min under 120 minuter

FFP: rekommenderas inte

RFVIIa (Novoseven®): rekommenderas inte

Pradaxa® (dabigatran) – reversering


Pradaxa har en halveringstid om 12-14 timmar men kan vara längre.

Reverseras medIdarucizumab (Praxbind®)

Dosering: 5,0 g IV i totaldos (ges i två separata doser med 2,5 g med 15 minuters mellanrum)

Alternativ som kan övervägas om Praxbind inte finns tillgängligt:

 • Hemodialys
 • Aktivt kol; 100 g PO/i sond om intagstiden är under 2 timmar
 • Tranexaminsyra (Cyklokapron®) 25 mg/kg IV
 • 4F-aPCC (FEIBA® – protrombinkomplex, aktiverat) 50 enheter/kg IV; får inte överstiga 5000 enheter (i enskilda doser)
 • Desmopressin (Octostim Injektionsvätska®) 0,3 mikrog/kg SC eller IV; bör begränsas till 2 IV doser (12 -24 timmars mellanrum)
 • FFP: rekommenderas inte
 • RFVIIa (Novoseven®): rekommenderas inte

Plavix® (klopidogrel) – reversering


Klopidogrel (Plavix) är en prodrug, och en av dess metaboliter är en trombocytaggregationshämmare som kan förhindra trombocytaktivering och trombocytaggregation. Eftersom bindningen är irreversibel påverkas exponerade trombocyter för resten av sin livslängd (ungefär 7-10 dagar) och återhämtning av normal trombocytfunktion sker med en hastighet som motsvarar trombocytomsättningen.

Det finns ingen känd antidot mot klopidogrel.

Överväg behandling med:

 • Trombocyttransfusion 2-4 enheter.
 • Desmopressin (Octostim Injektionsvätska®) 0,3 mikrog/kg SC eller IV; bör begränsas till 2 IV doser (12 -24 timmars mellanrum)
 • Tranexaminsyra (Cyklokapron®) 25 mg/kg IV

Waran® (warfarin) – reversering


Det verksamma ämnet warfarin hämmar blodets förmåga att koagulera och förhindrar därigenom uppkomsten av tromboser i blodkärlen. Waran innehåller warfarin i form av warfarinnatrium och är ett syntetiskt antikoagulans av kumarintyp.  Warfarin inducerar en antikoagulativ effekt genom att blockera vitamin K-cykeln. Vitamin K är nödvändigt för att fullborda syntesen av koagulationsfaktorerna II, VII, IX och X, i levern.

Reverseras med: Protrombinkomplexkoagulationsfaktor II + IX (läkemedelsnamn Ocplex®)

Dosering av Ocplex:

 • Om INR är 2 till < 4: ge 25 enheter/kg; dosen bör inte överstiga 2500 enheter
 • Om INR är 4 till 6: ge 35 enheter/kg; överstig inte 3500 enheter
 • Om INR > 6:  ge 50 enheter/kg; överstig inte 5000 enheter
 • Om endast en dos givits ELLER om Ocplex inte finns tillgängligt så ge även:

Färskfrusen plasma: 10-20 ml/kg plus

K-vitamin (Konakion): 5-10 mg i infusion (ges långsamt intravenöst) med antingen Ocplex eller FFP

Upprepa INR 30-60 minuter efter administrering av antidot

Xarelto® (rivaroxaban) – reversering


Rivaroxaban (Xarelto) har en halveringstid på ca. 5–13 timmar.

Reverseras med:

 • Aktivt kol kan ges om intag av Xarelto skett inom 2 timmar.

Dosering: 100 g PO/i sond;

 • Koagulationsfaktor II + IX (Ocplex®) 50 enheter/kg IV; får inte överstiga 5000 enheter (enstaka doser).
 • Tranexaminsyra 25 mg/kg (Cyklokapron®) IV.
 • Desmopressin 0,3 mcg/kg (Octostim Injektionsvätska®) SC eller IV; bör begränsas till 2 IV doser (12 -24 timmars mellanrum).
 • 4F-aPCC (FEIBA® – protrombinkomplex, aktiverat) 50 enheter/kg IV; bör inte överstiga 5000 enheter (i enskilda doser).
 • Licensmedel: Andexanet alfa (AndexXa®) kan övervägas om tillgängligt, 800 mg IV – bolus under 30 mg/min följt av kontinuerlig infusion med 8 mg/min under 120 minuter.
 • FFP: rekommenderas inte.
 • RFVIIa (Novoseven®): rekommenderas inte.

 
×Storz