Narkosguiden

Postoperativ vård

Hem » Kapitel » Postoperativ vård

Författare:
Kai Knudsen

Uppdaterad:
23 juni, 2022

Här finns förslag på rekommenderade uppvakningstider efter kirurgi på en postoperativ avdelning liksom kriterier för utskrivning. NEWS och en lathund för diagnosregistrering finns med.

Postoperativ vård och behandling

Rekommenderade uppvakningstider på postop

Neurokirurgiska ingreppRekommenderad tid på postop
Baklofenpump med uppstartNatt (Kontroll av armstyrka och RLS )
Bakre skallgropsingreppNatt
ChiariNatt
Embolisering av aneurysmNatt
Embolisering AVM + kärlmissbildningNatt Obs sängläge 1:a dygnet.
Epilepsi kirurgiNatt
Extirpation av AVM transkranielltNatt
Fenestrering av intrakraniell cystaNatt
Fjättring av ryggmärg/Tetherd cordNatt
HypofystumörNatt
Kranioplastik akrylatNatt
Shunt Vp/Va barnNatt
Shunt Vp/Va uttagNatt
Skallangiografi med interventionNatt
Sterotaktisk hjärnelektrod vid Parkinsons sjukdomNatt
SAB SubarachnoidalblödningNatt
TCNatt
TMSNatt
Vagusnervsstimulator inläggningNatt
Ballongkompression7 h
Kroniskt subduralhematom>7 h och 1 h efter drän tagits ut
Hydrocefalus ventrikulostomi>6 h + CT
Shunt Vp/Va inläggning>6 h + CT
Shunt Vp/Va revisionse Pm
Baklofenpump inläggning ej start4 h
Batteribyte i stimuleringssystem4 h
SCS-system batteribyte4 h
SCS-system uttag4 h
Vagusnervsstimulator batteribyte4 h
Floating 22 h
Skallangio utan intervention2 h obs kontrollera instick
Spinal angiografi2 h obs kontrollera instick
Ortopedi
Cervikal dekompression bakre6 h
Främre cervikalt diskbråck en nivå3-4 h
Främre cervikalt diskbråck flera nivåerFörlängd uppvakningstid
Cervikal dekompression främre en nivå2 h
Cervikal dekompression främre flera nivåer6 h
Lumbalt diskbråckEnkelt uppvak
Bakre fusion med fusion/fixation elektivt6-8 h
Intrathekal smärtbehandlingNatt
Lumbal dekompression2 h
Mutarsprotes höft12 h
Osteotomi - RyggNatt
HemipelvectomiNatt
Sacrum amputationNatt
Neuroscolios2 dygn
Scolios6 timmar
Kirurgi
Thyreoidea kirurgi2 h
Gastroplastik4 h
Adrenalectomi-feochromocyt lap/öppet4-6/6-10 h
Thoracoabdominell kirurgi (oesofagusresektion)2 dygn
Whipple1 dygn
IleusEnkelt uppvak (2-3 h) vid gott hälsoläge
Nephrectomi donatorEnkelt uppvak (2-3 h)
NjurtransplantationEnkelt uppvak (2-3 h)
Plastikirurgi
Diep (dubbla)Natt
Lefort I3 h
Lefort I komplicerad6 h
Sagittal split3-6 h
LambåkirurgiVarierande
ÖNH
Tonsill2 h
Radikal neckNatt
Radiologiska ingrepp (röntgen)
Kemo embolisering2-4 h
Hypertem perfusion6-8 h
EVAR okomplicerad4-6 h
CarcinoidOfta natt
Leverartärembolisering10-12 h
Leverartärembolisering kemo2 h
Portaembolisering2 h
Njurartärembolisering10 h
RF-Ablation lever-njure2 h
TIPS enklaEnkelt uppvak (2-3 h)
PTCEnkelt uppvak (2-3 h)
Kärlkirurgiska ingrepp
Femo by pass6-8 h
TEA carotis6 h
Urologiska ingrepp
Ralph2 h
Nephrectomi öppen6-12 h
Nephrectomi laparoscopisk6 h
Njurresektion6-12 h
Adenomenukleation6-12 h
BrickerdeviationNatt
Cystectomi och ileocystoplastik6-12 h
Kocks reservoar/nippelrevisionNatt
Nephrouretärektomi6-12 h
Transvesikal adenomenukleation12 h
Njurbäckenplastik6-12 h

Postoperativ övervakning efter spinalanestesi


Förväntad (men ej garanterad) motorisk blockad efter spinalanestesi:

 • Marcain Tung: 2 timmar
 • Marcain Spinal: 3 timmar
 • Marcain Spinal + Catapresan: ca 5 timmar.

Övervakningstiderna tar hänsyn till nedanstående tillsatser av läkemedel givna spinalt

Rekommenderade övervakningstider efter spinalanestesi

  AndningsövervakningÖvervakning av motorik enligt BromageBromage-skalan
Marcain -8 timmar0 = kan lyfta benet med sträckt knä
Fentanyl 6 timmar-1 = kan böja i knäled
Morfin 12 timmar-2 = kan böja i fotled
Catapresan - 10 timmar3 = kan inte böja i fotleden, paralys
Förväntad (men ej garanterad) motorisk blockad: Marcain Tung: 2 timmar, Marcain Spinal: 3 timmar, Marcain Spinal + Catapresan: ca 5 timmar. Övervakningstiderna tar hänsyn till nedanstående tillsatser av läkemedel givna spinalt

Bedömning av utskrivningsklar patient


Utskrivningskriterier

 • Andningsfrekvens 10-20/min
 • Uppvakningspoäng ≤ 2 för patient över 12 års ålder
 • Ingen delpoäng i uppvakningskurvan 2 eller högre
 • Inga intravenösa opioider givna inom 15 minuter före utskrivning

Uppvakningspoäng för bedömning av utskrivningsklar patient postoperativt

Vakenhet
Helt vaken 0
Vaknar på tilltal1
Reagerar på tilltal2
Pulsoxymetri
>93% utan syrgastillförsel0
>90% med syrgastillfrösel1
<90% utan syrgastillförsel2
Cirkulation
SAP ± 20 mmHg jmf med före anestesi0
SAP ± 20-50 mmHg jmf med före anestesi1
SAP ± 50 mmHg jmf före anestesi2
Rörlighet på uppmaning
Rör på samtliga extremiteter0
Rör på 2 extremiteter (patienter med spinal ska rörligheten motsvara Bromage 0-1)1
Rör inga extremiteter2
Temperatur
>36.0°C eller <38.0°C0
>35.5°C eller <38.5°C1
>35.5°C eller <38.5°C2
Smärta
VAS 0-10
VAS 2-31
VAS >32

NEWS-poäng bör dokumenteras i datajournalen under en egen rubrik. NEWS-poäng >5 bör följas av en kommentar och åtgärd, vilket är en läkarordination.

Övervakning av vitalparametrar med NEWS

Fysiologiska parametrar3210123
Andningsfrekvens≤ 89-1112-2021-24≥ 25
Syresättning≤ 9192-9394-95≥ 96
SyrgastillförselJaNej
Temperatur≤ 35.035.1-36.036.1-38.038.1-39.0≥ 39.1
Systoliskt blodtryck≤ 9091-100101-110111-219≥ 220
Hjärtfrekvens/puls≤ 4041-5051-9091-110111-130≥ 131
MedvetandenivåAV, P eller U
National Early Warning Score (NEWS)

Utskrivning av patient


Att tänka på för utskrivande sköterska och läkare:

 • Planera tidigt för utskrivningen
 • Identifiera största säkerhetsrisken för varje patient inför utskrivningen och dokumentera risken i sammansatt status
 • Säkerställ att ordinationer fungerar på vårdavdelningen
 • Ställ alltid frågan om avdelningspersonalen kan komma till intensivvårdsavdelningen och ta emot patientrapporten där?
 • Rapportera patienten på överenskommen plats, till ansvarig sjuksköterska och undersköterska
 • IVA patienter bör helst transporteras av vårdpersonal

Vad behövs för att patienten ska kunna skrivas ut från IVA?


Här nedan följer ett antal punkter att beakta inför utskrivning av en intensivvårdspatient.

Vilken är den största säkerhetsrisken för patienten? Hur kan vi reducera eventuella risker för patienten?

Kommunikation: RLS-grad? Finns ett fungerande språk och kommunikation? Hjälpmedel, behov av tolk?

Respiration: Syrgasbehov? PEP-ventil, sekretstagnation, hostkraft?

Cirkulation: Hemodynamiskt stabil? Nyligen avstängt inotropt stöd? Vätskebalans, eventuella dränförluster, tecken på sepsis? Hjärtsvikt?

Nutrition: Kaloribehov? TPN, EN? Ventrikelretention, illamående?

Elimination: Njurfunktion, vätskebalans, fungerande magregim?

Hud: Insticksställen? Sår, portar och eventuellt operationssnitt? In och utfarter, kan något tas bort? Tryckskada? Artärkateter?

Mobilisering/Aktivitet: Grad av mobilisering, vad klarar patienten själv? Klarar patienten att sitta upp själv, stå eller gå?

Sömn: Dygnsrytm? Kvardröjande effekt av sedativa? Behov av sömnmedel?

Smärta: VAS, optimal smärtlindring? EDA-kateter eller annan regional anestesi? Protokoll att fylla i?

Psykiskt status: IVA-delirium, abstinens? Oro, ångest, mardrömmar? Behov av kuratorskontakt?

Närstående: Information om vårdförloppet och överflyttning till vårdavdelning? Behov av stöd, kuratorskontakt, läkarsamtal, behov av besök? Sjukintyg?

Dokumentation: Är all nödvändig dokumentation och registrering klar? SIR-registret? Medicinsk journal.

OBS: National Early Warning Score (NEWS) över 5? NEWS-poäng >5 bör följas av en kommentar och åtgärd, vilket är en läkarordination.

NEWS

The NEWS Scoring System

Physiological parameter
Score
3210123
Respiration rate (per minute) ≤8 9–11 12–20 21–24 ≥25
SpO2 Scale 1 (%) ≤91 92–93 94–95 ≥96
SpO2 Scale 2 (%) ≤83 84–85 86–87 88–92 ≥93 on air 93–94 on oxygen 95–96 on oxygen ≥97 on oxygen
Air or oxygen? Oxygen Air
Systolic blood pressure (mmHg) ≤90 91–100 101–110 111–219 ≥220
Pulse (per minute) ≤40 41–50 51–90 91–110 111–130 ≥131
Consciousness Alert CVPU
Temperature (°C) ≤35.0 35.1–36.0 36.1–38.0 38.1–39.0 ≥39.1

Diagnosförteckning för registrering enligt SIR inom intensivvården i Sverige


Detta dokument innehåller ICD-10-SE-diagnoser för:

a) Vanligt förekommande diagnoser inom  allmän intensivvård och thorax intensivvård (IVA och TIVA)

b) Vanligt förekommande diagnoser inom barnintensivvård (BIVA).

Några kommentarer kring dessa s k IVA-diagnoser:

Det primära målet med att använda dessa diagnoser är att på ett nationellt samordnat sätt med diagnoser beskriva vilka patienter som blir föremål för svensk intensivvård. Det förutsätter ett likartat användande varför man har valt att starkt begränsa omfattningen av diagnoser. Det finns därutöver ett flertal diagnoser som kan vara av intresse att följa, kanske framförallt diagnoser som vi vet eller anar har betydelse för prognosen även om de inte utgör den primära intensivvårds anledningen – exempelvis malignitet eller njurinsufficiens. För att hantera detta skall varje vårdtillfälle förses med en ”Primär IVA-diagnos” ur nedanstående diagnosförteckning. Vid behov kan flera IVA-diagnoser ur listan anges men endast en kan vara primär IVA-diagnos. Utöver dessa kan lämpliga övriga ICD-10-SE-diagnoser som är relevanta för intensivvården anges. Dessa diagnoser, som ej finns i SIR:s diagnosförteckning, kan dock aldrig vara primär IVA-diagnos.

Lathund för diagnosregistrering enligt SIR

Använd gärna sökfunktionen för att hitta rätt diagnos och rätt diagnosnummer.

Lathund för diagnossättning enligt SIR version 16

Diagnosförteckning för registrering enligt SIR
A) Diagnoser för vårdtyp IVA och TIVA, kodning enligt ICD-10-SE
Infektionssjukdomar, infektionsutlösta tillstånd, infektiösa agens, antibiotikaresistens.
* Om kriterier för svår sepsis eller septisk chock är uppfyllda anges även R65.1 eller R57.2.
* Vid infektion anges verifierat infektiöst agens enligt kodlista nedan (se under rubrik: "B. Övriga infektiösa agens"). Ev. antibiotikaresistens tilläggskodas med "U-koder " (se under rubrik: "C. Antibiotikaresistens").
A. Vissa infektionsrelaterade sjukdomar
A04.7 Enterokolit orsakad av Clostridium difficile *
A09.9 Gastroenterit och kolit av infektiös och ospecificerad orsak (se även K52.9) *
A16.2 Lungtuberkulos *
A48.0 Gasgangrän. Klostridiecellulit *
A49.9 Bakterieinfektion, ospecificerad *
A87.9 Virusmeningit, ospecificerad
B00.4 Encefalit orsakad av herpes simplex-virus
B19.9 Virushepatit
B20.9 HIV-infektion
B34.9 Virusinfektion, ospecificerad
B37.7 Candidaseptikemi *
B49.9 Svampinfektion UNS *
B54.9 Malaria *
B59.9 Pneumocystis carinii-infektion *
B99.9 Andra infektionssjukdomar, lokalisation ej specificerad *
D59.3 Hemolytiskt-uremiskt syndrom
G00.9 Meningit, bakteriell *
G03.9 Meningit, ospecificerad *
G04.9 Encefalit, myelit och encefalomyelit, ospecificerad *
G06.0 Intrakraniell abscess *
G06.1 Intraspinal abscess. Epidural abscess *
I26.0 Lungemboli med uppgift om akut cor pulmonale
I26.9 Lungemboli utan uppgift om akut cor pulmonale
I33.0 Endokardit, akut och subakut, infektiös *
J04.2 Laryngotrakeit, akut *
J05.1 Epiglottit, akut *
J09.9 Influensa orsakad av pandemisk influensa
J10.0 Influensa med pneumoni, säsongsinfluensa
J10.1 Influensa med andra respiratoriska manifestationer, säsongsinfluensa
J10.8 Influensa med andra manifestationer, säsongsinfluensa
J12.1 RS-viruspneumoni
J12.9 Viruspneumoni, ospecificerad
J15.9 Pneumoni, bakteriell *
J86.9 Empyem *
J98.5 Mediastinit *
K12.2 Inflammation och abscess i munregionen *
K65.0 Peritonit, akut. Bukabscess *
K81.9 Kolecystit *
K83.0 Kolangit *
L08.9 Infektion i hud och underhud *
M00.9 Artrit, infektiös *
M72.6 Nekrotiserande fasciit *
M86.9 Osteomyelit. Infektion i benvävnad *
N10.9 Pyelonefrit, akut. Pyelit, akut *
N39.0 Urinvägsinfektion, ospecificerad. Urosepsis *
R57.2 Septisk chock. Anges om definierade kriterier (se riktlinjer för diagnossättning) är uppfyllda och bör kompletteras med kod för infektionstyp och eventuellt verifierat infektiöst agens
R65.1 Svår sepsis. Anges om definierade kriterier (se riktlinjer för diagnossättning) är uppfyllda och bör kompletteras med kod för infektionstyp och eventuellt verifierat infektiöst agens
T79.3 Posttraumatisk sårinfektion *
T81.4 Infektion efter kirurgiska och medicinska ingrepp. CNS-infektion, postoperativ * , Nosokomial infektion UNS*
T85.7 Ventrikeldrän-associerad meningit *
B. Övriga infektiösa agens
A32.9 Listeria
A39.9 Meningokocker
A48.1 Legionella
A69.2 Borrelia
A74.9 Klamydia
B95.0 Streptokocker grupp A
B95.1 Streptokocker grupp B
B95.2 Enterokocker, Streptokocker grupp D
B95.3 Pneumokocker (Streptococcus pneumonie)
B95.5 Streptokocker övriga och ej specificerade
B95.6 Staphylococcus aureus
B95.7 Koagulasnegativa stafylokocker, KNS
B96.0 Mycoplasma
B96.1 Klebsiella
B96.2 Escherichia coli
B96.3 Haemophilus influenzae
B96.4 Proteus (mirabilis) (morgagni)
B96.5 Pseudomonas (aeruginosa). Stenotropomonas maltophilia
B96.8B Acinetobacter
B96.8 Övriga verifierade bakterier
C. Antibiotikaresistens ( "U" koden skrivs in direkt efter aktuell bakteriekod)
U82.1 Methicillinresistens, MRSA (methicillinresistenta staph. aureus )
U82.2 Extended spectrum betalactamase resistance (ESBL)
U83.0 Vancomycinresistens, VRE, VRSA (vancomycinresistenta enterokocker resp. staph. aureus)
U83.9 Antibiotikaresistens UNS
U84.3 Resistens mot tuberkulostatika
Tumörer
C72.9 Malign tumör i centrala nervsystemet
C80.9 Malign tumör utan specificerad lokalisation
C96.9 Primär, malign tumör i lymfoid, blodbildande och besläktad vävnad, ospecificerad
D33.9 Benign tumör i centrala nervsystemet
D36.9 Benign tumör utan specificerad lokalisation
D43.9 Tumör av osäker eller okänd natur i centrala nervsystemet
D48.9 Tumör av osäker eller okänd natur utan specificerad lokalisation
Blod och blodbildande organ
C96.9 Primär, malign tumör i lymfoid, blodbildande och besläktad vävnad, ospecificerad
D59.3 Hemolytiskt-uremiskt syndrom
D68.9 Koagulationsrubbning
D75.9 Sjukdom i blod och blodbildande organ
Vissa rubbningar i immunsystemet
D84.9 Immunbrist
Endokrina och metabola sjukdomar
E03.5 Myxödemkoma
E05.5 Tyreotoxisk kris
E10.8 Diabetes mellitus typ 1 med icke specificerade komplikationer
E11.8 Diabetes mellitus typ 2 med icke specificerade komplikationer
E14.0 Diabetes UNS med koma pga. hypo- eller hyperglykemi. Diabetiskt hyperosmolärt koma
E14.1 Diabetes med ketoacidos
E21.3 Hyperparatyreoidism
E22.2 Abnorm sekretion av antidiuretiskt hormon (SIADH)
E23.0 Hypopituitarism. Sheehans syndrom
E23.2 Diabetes insipidus (ej nefrogen diabetes insipidus)
E27.4 Binjurebarksinsufficiens
E34.0 Karcinoidsyndrom
E43.9 Svår undernäring
E66.9 Fetma
E80.2 Porfyri, akut intermittent
E84.9 Cystisk fibros
Vätska/Elektrolyt/Syra-Bas rubbningar
E86.9 Hypovolemi, dehydrering (ej med chock)
E87.0 Hyperosmolalitet och/eller hypernatremi
E87.1 Hypoosmolalitet och/eller hyponatremi (ej SIADH)
E87.2 Acidos, metabol eller respiratorisk (ej diabetesketoacidos)
E87.3 Alkalos, metabol eller respiratorisk
E87.5 Hyperkalemi
E87.6 Hypokalemi
E87.7 Ökad vätskevolym
E87.8 Elektrolyt och/eller vätskebalansrubbning, ospecificerad
Chock
A48.3 Toxic shock syndrome, TSS *
R57.0 Kardiogen chock
R57.1 Hypovolemisk chock
R57.2 Septisk chock. Anges om definierade kriterier (se riktlinjer för diagnossättning) är uppfyllda och bör kompletteras med kod för infektionstyp och eventuellt verifierat infektiöst agens
R65.1 Svår sepsis. Anges om definierade kriterier (se riktlinjer för diagnossättning) är uppfyllda och bör kompletteras med kod för infektionstyp och eventuellt verifierat infektiöst agens
T78.2 Anafylaktisk chock, Allergisk chock. Anafylaxi UNS
T81.1 Chock under eller som följd av kirurgiska och medicinska ingrepp som ej klassificeras annorstädes
Psykiska sjukdomar / beteendestörningar
R41.0 Desorientering. Konfusion, UNS
F05.9 Delirium/konfusion uppkommen på IVA "IVA syndrom"
F10.4 Delirium tremens (alkoholutlöst)
F29.9 Psykos UNS (ej uppkommen på IVA)
F32.9 Depressiv episod
Sjukdomar i nervsystemet
Cerebrovaskulära sjukdomar återfinnes under Cirkulationsorganens sjukdomar
A87.9 Virusmeningit, ospecificerad
B00.4 Encefalit orsakad av herpes simplex-virus
C72.9 Malign tumör i centrala nervsystemet
D33.9 Benign tumör i centrala nervsystemet
D43.9 Tumör av osäker eller okänd natur i centrala nervsystemet
G00.9 Meningit, bakteriell *
G03.9 Meningit, ospecificerad *
G04.9 Encefalit, myelit och encefalomyelit, ospecificerad *
G06.0 Intrakraniell abscess *
G06.1 Intraspinal abscess. Epidural abscess *
G12.2 Amyotrofisk lateralskleros(ALS)
G35.9 Multipel skleros
G41.9 Status epileptikus
G61.0 Guillain-Barrés syndrom
G70.0 Myasthenia gravis
G71.9 Primär muskelsjukdom
G83.9 Förlamningssyndrom. Reserveras för "Critical illness, polyneuropati/myopati"
G91.9 Hydrocefalus
G93.1 Anoxisk / hypoxisk cerebral skada
G93.5 Hjärnkompression/inklämning (ej traumatisk)
G93.6 Hjärnödem (ej traumatiskt)
G93.8 Total hjärninfarkt
G95.2 Ryggmärgskompression, ospecificerad
G95.9 Sjukdom i ryggmärgen
G98.9 Sjukdom i nervsystemet UNS
R40.0 Somnolens. Sänkt vakenhetsgrad
R40.2 Koma. Medvetslöshet
R41.0 Desorientering. Konfusion, UNS
R52.9 Smärta eller värk, ospecificerad
R55.9 Svimning och kollaps (ej Adam-Stokes-attack)
R56.0 Feberkramper
R56.8 Kramper, UNS
T85.0 Shuntdysfunktion
T85.7 Ventrikeldrän-associerad meningit *
Cirkulationsorganens sjukdomar
I10.9 Hypertoni
I20.9 Angina pectoris
I21.9 Hjärtinfarkt (< 28 dagar från symtomdebut)
I22.9 Reinfarkt inom 28 dagar från första symtomdebut
I24.1 Postinfarktsyndrom, PMI-syndrom
I26.9 Emboli/Trombos i lungartär (ej obstetrisk)
Andningsorganens sjukdomar
A16.2 Lungtuberkulos *
J04.2 Laryngotrakeit, akut *
J05.0 Pseudokrupp
J05.1 Epiglottit, akut *
J12.1 RS-viruspneumoni
J12.9 Viruspneumoni, ospecificerad
J15.9 Pneumoni, bakteriell *
J38.4 Larynxödem
J44.9 Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).
J46.9 Akut svår astma
J69.0 Aspirationspneumoni pga maginnehåll/föda
J80.9 ARDS
J80.9A Lätt ARDS
J80.9B Måttlig ARDS
J80.9C Svår ARDS
J80.9X ARDS utan uppgift om svårighetsgrad
J81.9 Lungödem, ospecificerat ( ej kardiellt)
J84.1 Lungsjukdom med fibros, lungfibros
J86.9 Empyem *
J93.9 Pneumotorax (ej traumatisk)
J94.8 Hydrothorax
J95.0 Dysfunktion av trakeostomi
J95.1 Akut respiratorisk insufficiens efter toraxkirurgi
J95.2 Akut respiratorisk insufficiens efter icke torakal kirurgi
J95.8A Ventilatorassocierad pneumoni (VAP)
J96.9 Respiratorisk insufficiens, ospecificerad
J98.1 Atelektas
J98.5 Mediastinit *
P25.1 Pneumotorax under den perinatala perioden
P28.8 Stridor, medfödd (laryngeal)
R04.9 Blödning från luftvägarna
R06.1 Stridor, ej medfödd
R09.0 Asfyxi
R09.2 Andningsstillestånd
S27.0 Pneumotorax, traumatisk
Matsmältningsorganens sjukdomar
A04.7 Enterokolit orsakad av Clostridium difficile *
A09.9 Gastroenterit och kolit av infektiös och ospecificerad orsak (se även K52.9) *
I85.0 Esofagusvaricer med blödning
I85.9 Esofagusvaricer utan blödning
K12.2 Inflammation och abscess i munregionen *
K22.3 Esofagusruptur/perforation
K25.1 Sår i magsäcken, akut med perforation
K27.9 Sår i magsäck eller tolvfingertarm
K46.0 Bukbråck, inklämt utan gangrän
K46.1 Bukbråck, med gangrän
K52.9 Icke infektiös gastroenterit och kolit. Se även A09.9
K55.0 Akuta kärlsjukdomar i tarmen. Tarmischemi. Trombos / emboli
K56.7 Ileus
K63.1 Perforation (icke traumatisk) av tarmen
K65.0 Peritonit, akut. Bukabscess *
K72.9 Leversvikt
K81.9 Kolecystit *
K83.0 Kolangit *
K85.9 Pankreatit, akut
K92.2 Gastrointestinal blödning, ospecificerad
R10.4 Buksmärtor, ospecificerade
R18.9 Ascites
R19.8A Bukkompartmentsyndrom
Hudens sjukdomar
L08.9 Infektion i hud och underhud *
L27.0 Generaliserad hudreaktion orsakad av läkemedel
L89.9 Trycksår
L98.9 Sjukdom i hud och underhud, ospecificerad
Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven
M00.9 Artrit, infektiös *
M41.9 Skolios
M72.6 Nekrotiserande fasciit *
M86.9 Osteomyelit. Infektion i benvävnad *
Urinorganens sjukdomar
D59.3 Hemolytiskt-uremiskt syndrom
N10.9 Pyelonefrit, akut. Pyelit, akut *
N17.9 Akut njursvikt
N18.9 Kronisk njursvikt
N25.1 Nefrogen diabetes insipidus
N39.0 Urinvägsinfektion, ospecificerad. Urosepsis *
Kvinnliga bäcken-/könsorganens sjukdomar
N93.9 Onormal blödning från uterus och vagina, ospecificerad
Graviditet/Förlossning/Barnsängstid
O14.1 HELLP-syndrom
O14.9 Preeklampsi
O15.9 Eklampsi
O72.3 Blödning, post-partum
O88.1 Fostervattenemboli
O88.2 Lungemboli under barnsängstiden UNS
O99.4 Sjukdomar i cirkulationsorganen hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid
O99.5 Sjukdomar i andningsorganen hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid
Vissa perinatala tillstånd
P21.9 Asfyxi vid förlossningen, ospecificerad
P22.0 Respiratory distress syndrome hos nyfödd, IRDS
P24.0 Mekoniumaspiration hos nyfödd
P25.1 Pneumotorax under den perinatala perioden
P27.1 Bronkopulmonell dysplasi under den perinatala perioden
P28.2 Cyanosattacker hos nyfödd
P28.4 Apné hos nyfödd
P28.8 Stridor, medfödd (laryngeal)
R95.9 Plötslig spädbarnsdöd
Medfödda missbildningar
Q07.9 Medfödd missbildning i nervsystemet
Q18.9 Medfödd missbildning av ansiktet och halsen
Q24.9 Medfödd hjärtmissbildning, ospecificerad
Q34.9 Medfödd missbildning av andningsorganen
Q45.9 Medfödd missbildning av matsmältningsorganen, ospecificerad
Q64.9 Medfödd missbildning av urinorganen, ospecificerad
Q79.0 Medfött diafragmabråck
Q79.9 Medfödd missbildning av muskler och skelett, ospecificerad
Q89.9 Medfödd missbildning, ospecificerad
Trauma
S01.9 Sårskada på huvudet
S02.1 Fraktur på skallbasen
S02.9 Fraktur på skalle och ansiktsben.
S06.0 Hjärnskakning. Commotio cerebri
S06.1 Hjärnödem, traumatiskt
S06.2 DAI. Diffus kontusion/laceration
S06.3 Fokal cerebral kontusion
S06.4 Epidural blödning, traumatisk
S06.5 Subdural blödning, traumatisk
S06.6 Subaraknoidal blödning, traumatisk
S06.9 Intrakraniell skada, ospecificerad (används för alla skallskador utom S06.0)
S12.9 Fraktur på halskota / halskotpelaren
S14.1 Ryggmärgsskada, cervikal nivå
S15.9 Skada på blodkärl i halsregionen
S22.0 Fraktur på bröstkotpelaren
S22.2 Fraktur på sternum
S22.4 Multipla frakturer på revben
S24.1 Ryggmärgsskada, thorakal nivå
S25.9 Kärlskada på bröstkorgsnivå
S26.9 Hjärtkontusion
S27.0 Pneumotorax, traumatisk
S27.1 Hemotorax, traumatisk
S27.3 Lungkontusion
S32.8 Fraktur på bäcken / ländkotpelare
S34.1 Ryggmärgsskada, lumbal/sacral nivå
S35.9 Kärlskada på buknivå / bäckennivå
S36.9 Skada på icke specificerat organ i buken
S37.9 Skada på icke specificerat bäckenorgan
S72.0 Höftfraktur
T07.9 Multipla skador. Multitrauma UNS
T10.9 Fraktur, övre extremitet
T11.9 Annan skada övre extremiteten
T12.9 Fraktur, nedre extremitet ospecificerad
T13.9 Annan skada nedre extremiteten
T14.1A Bett av djur, ospecificerat
T14.9 Skada, ospecificerad
T79.2 Posttraumatisk blödning
Främmande kropp
T17.9 Främmande kropp i andningsvägarna
T18.1 Främmande kropp i esofagus
T18.9 Främmande kropp i matsmältningsorganen
Bränn-/Frätskada
T27.3 Brännskada i andningsvägarna
T27.7 Frätskada i andningsvägarna
T30.0 Brännskada UNS
T30.4 Frätskada UNS
Köldskada
T35.7 Köldskada
T68.9 Hypotermi, accidentell (ej hypotermi orsakad av anestesi)
Förgiftning
F10.0 Alkoholintoxikation, akut
F13.0 Intoxikation med GHB eller närbesläktade medel
T39.0 Salicylater
T39.1 Paracetamol. Anilider
T39.3 NSAID
T40.1 Heroin
T40.2 Opiater, opioider
T40.6 Andra och icke specificerade narkotiska medel
T40.7 Cannabis
T41.4 Anestetikum, ospecificerat
T42.3 Barbiturater
T42.4 Bensodiazepiner eller bensodiazepinlika sedativa/hypnotika
T42.7 Antiepileptika, lugnande medel och sömnmedel, ospecificerade
T43.0 Tricykliska och tetracykliska antidepressiva läkemedel
T43.2 Andra och icke specificerade antidepressiva läkemedel. Används för SSRI-intoxikationer
T43.5 Neuroleptika och antipsykotiska läkemedel
T43.6 Psykostimulantia med missbruksrisk
T43.9 Psykotropt medel, ospecificerat
T44.7 Beta-receptorblockerare
T45.5 Antikoagulantia
T46.0 Hjärtstimulerande glykosider och läkemedel med liknande verkan
T46.1 Kalciumantagonister
T51.1 Metanol
T51.2 Isopropylalkohol
T52.3 Glykoler
T52.9 Organiskt lösningsmedel, ospecificerat
T54.9 Frätande substans, ospecificerad
T57.3 Cyanväte
T58.9 Toxisk effekt av kolmonoxid
T59.9 Gaser, rök och ångor, ospecificerade
T63.0 Toxisk effekt av ormgift
T63.4 Insektsbett eller stick, giftigt
T65.9 Förgiftning, ospecificerad
Z03.6 Observation för misstänkt toxisk effekt av intagen substans
Andra effekter av yttre orsaker
T14.1A Bett av djur, ospecificerat
T67.0 Värmeslag och solsting
T68.9 Hypotermi, accidentell (ej hypotermi orsakad av anestesi)
T70.2 Barotrauma UNS. Lungbristning
T70.3 Dykarsjuka
T71.9 Kvävning/strypning (ej kolmonoxid, T58.9)
T74.9 Misshandelssyndrom, barnmisshandel
T75.0 Effekter av blixtnedslag
T75.1 Drunkning och drunkningstillbud
T75.4 Effekter av elektrisk ström
T78.2 Anafylaktisk chock, Allergisk chock. Anafylaxi U
B) Diagnoser för vårdtyp BIVA, kodning enligt ICD-10-SE
Infektionssjukdomar, infektionsutlösta tillstånd, infektiösa agens, antibiotikaresistens
* Om kriterier för svår sepsis eller septisk chock är uppfyllda anges även R65.1 eller R57.2.
* Vid infektion anges verifierat infektiöst agens enligt kodlista nedan (se under rubrik: "B. Övriga infektiösa agens"). Ev. antibiotikaresistens tilläggskodas med "U-koder " (se nedan).
A. Vissa infektionsrelaterade sjukdomar
A09.9 Gastroenterit och kolit av infektiös och ospecificerad orsak (se även K52.9) *
A37.0 Kikhosta
A49.9 Bakterieinfektion, ospecificerad *
A87.9 Virusmeningit, ospecificerad
B34.9 Virusinfektion, ospecificerad
B99.9 Andra infektionssjukdomar, lokalisation ej specificerad *
D59.3 Hemolytiskt-uremiskt syndrom
G00.9 Meningit, bakteriell *
G04.9 Encefalit, myelit och encefalomyelit, ospecificerad *
I33.0 Endokardit, akut och subakut, infektiös *
J05.1 Epiglottit, akut *
J06.9 Övre luftvägsinfektion, akut
J09.9 Influensa orsakad av pandemisk influensa
J10.0 Influensa med pneumoni, säsongsinfluensa
J10.1 Influensa med andra respiratoriska manifestationer, säsongsinfluensa
J10.8 Influensa med andra manifestationer, säsongsinfluensa
J12.1 RS-viruspneumoni
J12.9 Viruspneumoni, ospecificerad
J15.9 Pneumoni, bakteriell *
J20.9 Bronkit, akut
J85.2 Lungabscess *
J85.3 Abscess i mediastinum *
J98.5 Mediastinit *
K12.2 Inflammation och abscess i munregionen *
K65.0 Peritonit, akut. Bukabscess *
R57.2 Septisk chock. Anges om definierade kriterier (se riktlinjer för diagnossättning) är uppfyllda och bör kompletteras med kod för infektionstyp och eventuellt verifierat infektiöst agens
R65.1 Svår sepsis. Anges om definierade kriterier (se riktlinjer för diagnossättning) är uppfyllda och bör kompletteras med kod för infektionstyp och eventuellt verifierat infektiöst agens
T81.4 Infektion efter kirurgiska och medicinska ingrepp. CNS-infektion, postoperativ * , Nosokomial infektion UNS*
T85.7 Ventrikeldrän-associerad meningit *
B. Övriga infektiösa agens
A32.9 Listeria
A39.9 Meningokocker
A48.1 Legionella
A69.2 Borrelia
A74.9 Klamydia
B95.0 Streptokocker grupp A
B95.1 Streptokocker grupp B
B95.2 Enterokocker, Streptokocker grupp D
B95.3 Pneumokocker (Streptococcus pneumonie)
B95.5 Streptokocker övriga och ej specificerade
B95.6 Staphylococcus aureus
B95.7 Koagulasnegativa stafylokocker, KNS
B96.0 Mycoplasma
B96.1 Klebsiella
B96.2 Escherichia coli
B96.3 Haemophilus influenzae
B96.4 Proteus (mirabilis) (morgagni)
B96.5 Pseudomonas (aeruginosa). Stenotropomonas maltophilia
B96.8B Acinetobacter
B96.8 Övriga verifierade bakterier
C. Antibiotikaresistens ( "U" koden skrivs in direkt efter aktuell bakteriekod)
U82.1 Methicillinresistens, MRSA (methicillinresistenta staph. aureus )
U82.2 Extended spectrum betalactamase resistance (ESBL)
U83.0 Vancomycinresistens, VRE, VRSA (vancomycinresistenta enterokocker resp. staph. aureus)
U83.9 Antibiotikaresistens UNS
U84.3 Resistens mot tuberkulostatika
Tumörer
C80.9 Malign tumör utan specificerad lokalisation
C96.9 Primär, malign tumör i lymfoid, blodbildande och besläktad vävnad, ospecificerad
D36.9 Benign tumör utan specificerad lokalisation
D48.9 Tumör av osäker eller okänd natur utan specificerad lokalisation
Blod och blodbildande organ
C96.9 Primär, malign tumör i lymfoid, blodbildande och besläktad vävnad, ospecificerad
D59.3 Hemolytiskt-uremiskt syndrom
D68.9 Koagulationsrubbning
D75.9 Sjukdom i blod och blodbildande organ
Vissa rubbningar i immunsystemet
D82.1 CATCH 22 /Di Georges syndrom
D84.9 Immunbrist
Endokrina och metabola sjukdomar
E14.1 Diabetes med ketoacidos
E34.9 Endokrin rubbning
E43.9 Svår undernäring
E84.9 Cystisk fibros
Vätska/Elektrolyt/Syra-Bas rubbningar
E87.8 Elektrolyt och/eller vätskebalansrubbning, ospecificerad
E88.9 Ämnesomsättningsrubbningar (inborn error of metabolism)
R57.1 Hypovolemisk chock
Psykiska sjukdomar/beteendestörningar
F05.9 Delirium/konfusion uppkommen på IVA "IVA syndrom"
F79.0 Psykisk utvecklingsstörning
F83.9 Motorisk utvecklingsstörning
Sjukdomar i nervsystemet
A87.9 Virusmeningit, ospecificerad
G00.9 Meningit, bakteriell *
G04.9 Encefalit, myelit och encefalomyelit, ospecificerad *
G12.9 Spinal muskelatrofi
G41.9 Status epileptikus
G71.0 Muskeldystrofi
G71.9 Primär muskelsjukdom
G80.9 Cerebral pares
G83.9 Förlamningssyndrom. Reserveras för "Critical illness, polyneuropati/myopati"
G91.9 Hydrocefalus
G93.5 Hjärnkompression/inklämning (ej traumatisk)
G93.8 Total hjärninfarkt
G98.9 Sjukdom i nervsystemet UNS
I62.0 Subduralblödning (icke traumatisk)
I62.9 Intrakraniell blödning (icke traumatisk), ospecificerad
I67.9 Cerebrovaskulär sjukdom, ospecificerad
Q04.9 Medfödd missbildning av hjärnan, ospecificerad
Q05.9 Spina bifida. MMC
R56.8 Kramper, UNS
T85.0 Shuntdysfunktion
T85.7 Ventrikeldrän-associerad meningit *
Sjukdomar i ögat och närliggande organ
H35.1 Prematuritetsretinopati
Sjukdomar i örat och mastoidutskottet
G47.3 Sömnapnésyndrom
H93.9 Öronsjukdom, ospecificerad
J35.9 Kronisk sjukdom i tonsiller och adenoider
Cirkulationsorganens sjukdomar
I10.9 Hypertoni
I27.0 Primär pulmonell hypertension
I27.8 Sekundär pulmonell hypertension
I30.9 Perikardit, akut
I31.9 Hjärttamponad
I33.0 Endokardit, akut och subakut, infektiös *
I38.9 Hjärtklaffel UNS
I40.9 Myokardit, akut
I42.4 Endokardiell fibroelastos
I42.9 Kardiomyopati
I44.2 Atrioventrikulärt block, totalt
I46.9 Hjärtstillestånd / Hjärtstopp
I49.9 Hjärtarytmi, ospecificerad
I50.9 Hjärtinsufficiens, hjärtinkompensation UNS
I60.9 Subaraknoidalblödning (ej trauma)
I67.9 Cerebrovaskulär sjukdom, ospecificerad
I71.0 Aortaaneurysm, dissekerande (oavsett lokalisation)
I71.8 Aortaaneurysm med icke specificerad lokalisation, brustet
I71.9 Aortaaneurysm med icke specificerad lokalisation, icke brustet
I73.9 Perifer vaskulär sjukdom, ospecificerad
I85.0 Esofagusvaricer med blödning
I97.0 Postkardiotomisyndrom
R57.0 Kardiogen chock
Andningsorganens sjukdomar
J05.0 Pseudokrupp
J05.1 Epiglottit, akut *
J06.9 Övre luftvägsinfektion, akut
J12.1 RS-viruspneumoni
J12.9 Viruspneumoni, ospecificerad
J15.9 Pneumoni, bakteriell *
J20.9 Bronkit, akut
J38.0 Stämbandspares
J38.6 Cricoidstenos
J43.9 Lungemfysem
J44.9 Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).
J46.9 Akut svår astma
J69.0 Aspirationspneumoni pga maginnehåll/föda
J80.9 ARDS
J80.9A Lätt ARDS
J80.9B Måttlig ARDS
J80.9C Svår ARDS
J80.9X ARDS utan uppgift om svårighetsgrad
J84.1 Lungsjukdom med fibros, lungfibros
J85.2 Lungabscess *
J85.3 Abscess i mediastinum *
J86.9 Empyem *
J93.9 Pneumotorax (ej traumatisk)
J94.0 Kylotorax
J95.8A Ventilatorassocierad pneumoni (VAP)
J96.9 Respiratorisk insufficiens, ospecificerad
J98.5 Mediastinit *
J98.6 Diafragmapares
P25.1 Pneumotorax under den perinatala perioden
R06.1 Stridor, ej medfödd
R09.2 Andningsstillestånd
S27.0 Pneumotorax, traumatisk
Matsmältningsorganens sjukdomar
A09.9 Gastroenterit och kolit av infektiös och ospecificerad orsak (se även K52.9) *
I85.0 Esofagusvaricer med blödning
K12.2 Inflammation och abscess i munregionen *
K22.9 Sjukdom i esofagus (skilt från missbildningar)
K31.9 Sjukdom i magsäck och tolvfingertarm (skilt från missbildningar)
K40.9 Ljumskbråck
K52.9 Icke infektiös gastroenterit och kolit. Se även A09.9
K56.1 Invagination
K56.7 Ileus
K65.0 Peritonit, akut. Bukabscess *
K72.9 Leversvikt
K85.9 Pankreatit, akut
K92.2 Gastrointestinal blödning, ospecificerad
K92.9 Sjukdom i matsmältningsorganen, ospecificerad
R19.8A Bukkompartmentsyndrom
Hudens sjukdomar
L98.9 Sjukdom i hud och underhud, ospecificerad
Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven
M35.9 Inflammatorisk systemsjukdom
M41.9 Skolios
Urinorganens sjukdomar
D59.3 Hemolytiskt-uremiskt syndrom
N17.9 Akut njursvikt
N18.9 Kronisk njursvikt
N28.9 Sjukdom i njure och uretär, ospecificerad
Vissa perinatala tillstånd
P07.2 Höggradigt underburet barn <28v
P07.3 Andra underburna barn <37v
P20.9 Intrauterin hypoxi
P21.9 Asfyxi vid förlossningen, ospecificerad
P24.0 Mekoniumaspiration hos nyfödd
P25.1 Pneumotorax under den perinatala perioden
P26.9 Lungblödning under den perinatala perioden
P27.1 Bronkopulmonell dysplasi under den perinatala perioden
P28.4 Apné hos nyfödd
P28.8 Stridor, medfödd (laryngeal)
P28.9 Sjukdomstillstånd i andningsorganen hos nyfödd, ospecificerat
P29.3 Kvardröjande fostercirkulation
P52.9 Intrakraniell, icke traumatisk blödning hos foster och nyfödd
P56.0 Hydrops fetalis
P59.9 Gulsot hos nyfödd
P70.4 Hypoglykemi hos nyfödd
P75.9 Mekoniumileus
P77.9 Nekrotiserande enterokolit hos foster och nyfödd
P78.0 Tarmperforation hos nyfödd
P90.9 Kramper hos nyfödd
P91.4 Sänkt medvetandegrad hos nyfödd
R95.9 Plötslig spädbarnsdöd
Medfödda missbildningar
Q03.9 Medfödd hydrocefalus
Q04.9 Medfödd missbildning av hjärnan, ospecificerad
Q05.9 Spina bifida, ospecificerad. MMC
Q07.9 Medfödd missbildning i nervsystemet
Q18.9 Medfödd missbildning av ansiktet och halsen
Q20.0 Truncus communis
Q20.1 Dubbelt utflöde från höger kammare
Q20.2 Dubbelt utflöde från vänster kammare
Q20.3 Diskordant ventrikulo-arteriell förbindelse
Q20.4 Dubbelt inflöde till kammare
Q20.5 Diskordant atrioventrikulär förbindelse
Q20.6 Förmaksisomerism
Q20.9 Medfödd missbildning av hjärtats kamrar och förbindelser, ospecificerad
Q21.0 Kammarseptumdefekt
Q21.1 Förmaksseptumdefekt
Q21.2 Atrioventrikulär septumdefekt
Q21.3 Fallots tetrad
Q21.4 Aortopulmonell septumdefekt
Q21.9 Medfödd missbildning av hjärtskiljevägg, ospecificerad
Q22.0 Atresi av pulmonalisklaff
Q22.1 Medfödd stenos av pulmonalisklaff
Q22.2 Medfödd insufficiens av pulmonalisklaff
Q22.3 Andra medfödda missbildningar av pulmonalisklaff
Q22.4 Medfödd trikuspidalisstenos
Q22.5 Ebsteins anomali
Q22.6 Hypoplastiskt högerhjärtsyndrom
Q22.9 Medfödd missbildning av trikuspidalisklaff, ospecificerad
Q23.0 Medfödd aortaklaffstenos
Q23.1 Medfödd aortaklaffinsufficiens
Q23.2 Medfödd mitralisstenos
Q23.3 Medfödd mitralisinsufficiens
Q23.4 Hypoplastiskt vänsterkammarsyndrom
Q23.9 Medfödd missbildning av aortaklaff och mitralisklaff, ospecificerad
Q24.0 Dextrokardi
Q24.1 Levokardi
Q24.2 Cor triatriatum
Q24.3 Infundibulär pulmonalisstenos
Q24.4 Medfödd subaortastenos
Q24.5 Kranskärlsmissbildning
Q24.6 Medfött hjärtblock
Q24.9 Medfödd hjärtmissbildning, ospecificerad
Q25.0 Öppetstående ductus arteriosus
Q25.1 Coarctatio aortae
Q25.2 Atresi av aorta
Q25.3 Stenos av aorta
Q25.4 Andra medfödda missbildningar av aorta
Q25.5 Atresi av lungartären
Q25.6 Stenos av lungartären
Q25.7 Andra medfödda missbildningar av lungartären
Q25.8 Andra specificerade medfödda missbildningar av de stora artärerna
Q25.9 Medfödd missbildning av de stora artärerna, ospecificerad
Q26.0 Medfödd stenos av vena cava
Q26.1 Kvarstående vänstersidig övre hålven
Q26.2 Totalt anomalt mynnande lungvener
Q26.3 Partiellt anomalt mynnande lungvener
Q26.4 Anomali av lungvensförbindelsen, ospecificerad
Q26.5 Anomali av portavensförbindelsen
Q26.6 Fistel mellan portavenen och arteria hepatica
Q26.9 Medfödd missbildning av de stora venerna, ospecificerad
Q27.9 Medfödd missbildning av det perifera kärlsystemet
Q28.3 Cerebral kärlmissbildning
Q30.0 Koanalatresi
Q32.0 Medfödd trakeomalaci
Q33.6 Hypoplasi och dysplasi av lunga
Q34.9 Medfödd missbildning av andningsorganen
Q39.9 Esofagusatresi
Q40.0 Pylorusstenos
Q43.9 Tarmmissbildning
Q45.9 Medfödd missbildning av matsmältningsorganen, ospecificerad
Q52.9 Missbildning av kvinnliga könsorgan
Q55.9 Medfödd missbildning av manligt könsorgan
Q63.9 Medfödd missbildning av njure
Q64.9 Medfödd missbildning av urinorganen, ospecificerad
Q67.5 Medfödd deformitet av kotpelaren
Q75.0 Kraniosynostos
Q79.0 Medfött diafragmabråck
Q79.2 Omfalocele
Q79.3 Gastroschisis
Q79.9 Medfödd missbildning av muskler och skelett, ospecificerad
Q89.4 Siamesiska tvillingar
Q89.7 Multipla missbildningar
Q89.9 Medfödd missbildning, ospecificerad
Q90.9 Downs syndrom
Q99.9 Kromosomavvikelse, ospecificerad
Trauma
S06.0 Hjärnskakning. Commotio cerebri
S06.5 Subdural blödning, traumatisk
S06.9 Intrakraniell skada, ospecificerad (används för alla skallskador utom S06.0)
S27.0 Pneumotorax, traumatisk
S27.1 Hemotorax, traumatisk
S36.9 Skada på icke specificerat organ i buken
S39.9 Trauma (ej huvudskada)
T07.9 Multipla skador. Multitrauma UNS
T09.3 Skada på ryggmärgen
T14.1A Bett av djur, ospecificerat
Främmande kropp
T17.9 Främmande kropp i andningsvägarna
T18.1 Främmande kropp i esofagus
T18.9 Främmande kropp i matsmältningsorganen
Bränn-/Frätskada
T30.0 Brännskada UNS
T30.4 Frätskada UNS
Köldskada
T35.7 Köldskada
Förgiftning
F10.0 Alkoholintoxikation, akut
T46.0 Hjärtstimulerande glykosider och läkemedel med liknande verkan
T65.9 Förgiftning, ospecificerad
Z03.6 Observation för misstänkt toxisk effekt av intagen substans
Andra effekter av yttre orsaker
T68.9 Hypotermi, accidentell (ej hypotermi orsakad av anestesi)
T74.9 Misshandelssyndrom, barnmisshandel
T75.0 Effekter av blixtnedslag
T75.1 Drunkning och drunkningstillbud
T75.4 Effekter av elektrisk ström
T78.2 Anafylaktisk chock, Allergisk chock. Anafylaxi UNS
Patientsäkerhetsdiagnoser. Komplikationer till kirurgisk och medicinsk vård
T81.0 Blödning och hematom som komplikation till kirurgiska och medicinska ingrepp
T81.4 Infektion efter kirurgiska och medicinska ingrepp. CNS-infektion, postoperativ * , Nosokomial infektion UNS*
T88.9 Komplikationer till kirurgiska åtgärder och medicinsk vård, ospecificerade
Y63.9 Feldosering av läkemedel
Yttre orsak till sjukdom och död
X84.99 Avsiktligt självdestruktiv handling
Övriga diagnoser och faktorer av betydelse
R58.9 Blödning, ospecificerad
Z04.9 Observation UNS. Postoperativ vård UNS
Z94.9 Transplantationstillstånd
Ändringshistorik IVA/TIVA listan
2016-01-01 Version15.0
Lagt till nya diagnoser för ARDS J80.9 A, B, C, X samt för influensa J10.0, J10.1 och J10.8
2015-08-06 Version 14.0
Inga ändringar (endast i BIVA-listan)
2015-05-11 Version 13.0
J09.9 Ändrad text: Influensa orsakad av vissa identifierade influensavirus
T43.6 Ändrad text: Psykostimulantia med missbruksrisk
2015-04-13 Version 12.0
Endast förändringar på BIVA-listan
2012-11-14 Version 11.0
Nya Diagnoser
B96.8B Acinetobacter
G41.9 Status Epilepticus
J95.8A Ventilatorassocierad pneumoni (VAP)
R19.8A Bukkompartmentsyndrom
Komplettering av diagnos
D59.3 Hemolytiskt-uremiskt syndrom även under Blod och blodbildande organ
Ändrad diagnostext
T81.4 tillagt Nosokomial infektion UNS
2011-06-30 Version 11.0
Nya diagnoser:
I97.8 Vasoplegi efter operation med användande av hjärt-lungmaskin
J95.1 Akut respiratorisk insufficiens efter toraxkirurgi
K63.1 Perforation (icke traumatisk) av tarmen
Ändrad diagnostext på J95.2 från: Respiratorisk insufficiens-postoperativ till
Akut respiratorisk insufficiens efter icke torakal kirurgi
2010-12-15 Rättning av felaktiga koder och felaktig text
A87.9 Virusencephalit, ospecificerad rättad till Virusmeningit, ospecificerad
I60.0 Subduralblödning (icke traumatisk) rättad till I62.0
I60.1 Epiduralblödning (icke traumatisk) rättad till I62.1
2010-06-15 Diagnosförteckningen har genomgått en omfattande revision både textmässigt och innehållsmässigt. Flera nya diagnoser har tillkommit och några har utgått (se nedan)
2009-06-09 Tillägg av Nekrotiserande fasciit (M72.6) samt av vissa sjukdomstillstånd i CNS (trauma: S06.4, S06.5, S06.6, infektioner: G06.0, G06.1 samt tumörer: C72.9, D33.9, D43.9)
Vissa textmässiga förändringar gjorda i syfte att få överensstämmande text mellan IVA/TIVA och BIVA listorna /JM,SG
Ändrat ICD 10 till KSH97 (ICD10)
2008-06-05 Y69 kompletteras med decimalsiffra till Y69.9.
2008-05-31 Riktlinjen fastställs och gäller retroaktivt för 2008 om vårdtillfällen registreras in med nya diagnoser i efterhand
2008-05-26 Anges att G35.0 Multipel skleros från 1/1 2009 ändras till G35.9(G35.0 accepteras dock fortsättningsvis)
2008-05-08 Till diagnos T42.4 har adderats " och bensodiazepinlika sedativa/hypnotika" /JM
2007-12-06 Tillägg av patientsäkerhetsdiagnoser: Y40.9, Y42.3,Y44.2, Y44.5, Y45.0, Y47.9,
Version 5.0 Y57.5, Y63.9, Y69.
Tillägg av diagnoserna: T81.1 samt T43.4
För A41.9 används konsekvent terminologin svår sepsis/septisk chock
För I40.9 har " ej reumatisk" tagits bort. I övrigt har några språkliga korrigeringar och förtydliganden gjorts
Ändringshistorik BIVA listan
2016-01-01 Version15.0
Lagt till nya diagnoser för ARDS J80.9 A, B, C, X samt för influensa J10.0, J10.1 och J10.8
2015-08-07 Version14.0
Lagt till I60.9 som viktig diagnos för att få synk med IVA/TIVA-listan.
2015-05-11 Version 13.0
J09.9 Ändrad text: Influensa orsakad av vissa identifierade influensavirus
T43.6 Ändrad text: Psykostimulantia med missbruksrisk
2015-04-13 Version 12.0
Nya diagnoser
R06.1 Stridor, ej medfödd
R57.1 Hypovolemisk chock
S36.9 Skada på icke specificerat organ i buken
B34.9 Virusinfektion, ospecificerad
E43.9 Svår undernäring
I44.2 Atrioventrikulärt block, totalt
I62.0 Subduralblödning (icke traumatisk)
A49.9 Bakterieinfektion, ospecificerad *
R57.0 Kardiogen chock
S06.5 Subdural blödning, traumatisk
2012-11-14 Version 11.0
Nya Diagnoser
B96.8B Acinetobacter
G41.9 Status Epilepticus
J95.8A Ventilatorassocierad pneumoni (VAP)
R19.8A Bukkompartmentsyndrom
Komplettering av diagnos
D59.3 Hemolytiskt-uremiskt syndrom även under Blod och blodbildande organ
Ändrad diagnostext
T81.4 tillagt Nosokomial infektion UNS
2010-06-15 Diagnosförteckningen har genomgått en omfattande revision både textmässigt och innehållsmässigt.
C96.9 Primär, malign tumör i lymfoid, blodbildande och besläktad vävnad, ospecificerad (tidigare Leukemi C95.9)
I46.9 Hjärtstillestånd/Hjärtstopp UNS. (tidigare Hjärtstillestånd med framgångsrik HLR I46.0)
T88.9 Övriga postoperativa komplikationer. Ospecificerad.

 
×Storz