Narkosguiden

Infektionsbehandling – Antibiotikaval

Hem » Kapitel » Infektionsbehandling – Antibiotikaval

Författare:
Kai Knudsen

Uppdaterad:
23 juni, 2022

Här beskriva allvarliga och livshotande infektioner med sepsis och septisk chock med utredning och rätt behandling. Val av relevant antibiotikaterapi vid olika typer av infektioner med preparatval och rätt dosering. Här beskrivs bakteriers känslighet för olika antibiotika samt antibiotikas olika verkningsmekanismer.

Livshotande infektioner


Sepsis och andra svåra infektioner innebär att en allvarlig infektion påverkar hela kroppen och gör att viktiga organ som hjärtat, lungorna, hjärnan och njurarna tar skada och inte fungerar som de ska. Ibland kan även en lindrig infektion snabbt utvecklas till ett allvarligt tillstånd som utvecklas till multiorgansvikt. Den som drabbas känner sig oftast mycket sjuk och har svårt att klara sig själv. Symtomen kommer ofta plötsligt, ibland på några timmar. Utredning och identifiering av infektionsfokus med kirurgisk intervention (incision, dränering, excision, amputation, debridering, avlastning etc.) när så är möjligt görs skyndsamt i relevanta fall – man strävar efter ”Source control” jämte relevant antibiotikabehandling. Antibiotikabehandling utgör grundstenen i all behandling av svåra infektioner som är ett vanligt tillstånd bland intensivvårdskrävande patienter. Relevanta odlingar (luftvägssekret, sårodling, urinodling, blododling, likvor) inför antibiotikabehandling är av yttersta vikt men får inte fördröja insättandet av antibiotika vid livshotande infektioner.

Sepsis kliniskt kriterie SOFA

Vanliga svåra infektioner:

 • Bukinfektioner
 • Tarminfektioner
 • CNS-infektioner
 • Endokardit
 • Gynekologiska infektioner
 • Hud- och mjukdelsinfektioner
 • Led och skelettinfektioner
 • Nedre luftvägsinfektioner (influensa, Covid-19, pneumoni, kolexacerbationer, kronisk bronkit)
 • Neutropen feber
 • Misstänkt infektion utan sepsis/septisk chock
 • Sepsis och septisk chock
 • STI (ger sällan allmänsymptom)
 • Urinvägsinfektioner (cystit, pyelonefrit, pyelit)
 • Thoraxabscesser

Vanliga symtom vid allvarliga infektioner:

 • Feber
 • Frossa
 • Svårt att andas, dyspné, tachypné
 • Förvirring, grumlat medvetande, somnolens
 • Diarré eller kräkningar
 • Kraftig magvärk, eller ont i rygg, muskler eller leder
 • Muskelsvaghet (framför hos äldre)
 • Ev. lokal svullnad, rodnad och smärta vid mjukdelsinfektioner

Man har inte alla symtom, men ju fler symtom desto större sannolikhet för sepsis. Feber är vanligt, men alla får inte det.

Utredning och diagnostik av allvarliga infektioner

Typ av infektionOkänt fokusPneumoniBukinfektionAkut bakteriell meningit
Odling• Perifert blod
• CVK + artärnål
• Urin/sår/sputum
• Perifert blod
• CVK + artärnål
• Trakealsekret/
sputum/NPH
• Perifert blod
• CVK + artärnål
• Perifert blod
• Likvor
Övrig mikrobiologisk diagnostik• Ev. betaglukan [risk för invasiv candida: långvarig IVA-vård (> 10 dgr), neutropeni, tarmperforation, CVVHD]• Ev. u-antigen pnk + Legionella
• Ev. luftvägsblock (virus-PCR)
• Ev. atypiska bakterier (PCR)
• Ev. TB-diagnostik
• Ev. pneumocystis-PCR + β-glukan
• Ev. betaglukan [risk för invasiv candida: långvarig IVA-vård (> 10 dgr), neutropeni, tarmperforation, CVVHD]• Likvor-PCR (bakterier)
• Ev. HSV-1 PCR (diff - diagnos herpesencefalit)
Mikrobiologisk diagnostik – vid osäkerhet kontakta konsult/jour/bakjour på infektion

.

Antibiotikas verkningsmekanismer


Initial antibiotikabehandling vid livshotande infektioner

Typ av infektionOkänt fokus3Pneumoni3Bukinfektion Akut bakteriell meningit
Samhällsförvärvad infektiona. pip/taz 4g x 3-41
b. cefotaxim 2g x 3
c. meropenem 1g x 3-41
+/- aminoglykosid2
a. cefotaxim 2g x 3 + erytromycin 1g x 3
b. bensyl-pc 3g x 4 + moxifloxacin 400mg x 1
a. pip/taz 4g x 3-41
b. cefotaxim 2g x 3 + metronidazol 1,5g x 1
c. meropenem 1g x 3-41
+/- aminoglykosid2
meropenem 2g x 3 + betametason 8mg x 4
Sjukhusförvärvad infektion (>48 tim. efter ankomst till sjukhus)a. pip/taz 4g x 3-41
b. meropenem 1g x 3-41
+/- vancomycin3
+/- aminoglykosid2
a. pip/taz 4g x 3-41
b. meropenem 1g x 3-41 +/- aminoglykosid2
a. pip/taz 4g x 3-41
b. meropenem 1g x 3-41 +/- aminoglykosid2
meropenem 2g x 3 + vancomycin 15mg/kg x 3
Neutropeni (neutrofila ≤ 0,5)a. meropenem 1g x 4
b. pip/taz 4g x 4 +/- aminoglykosid2
a. pip/taz 4g x 4 + moxifloxacin 400mg x 1
b. meropenem 1g x 4 + moxifloxacin 400mg x 1
a. meropenem 1g x 4
b. pip/taz 4g x 4 +/- aminoglykosid2
meropenem 2g x 3 + betametason 8mg x 4
Allvarlig allergi mot betalaktamantibiotika (anafylaktisk chock, svullnad/obstruktion andningsvägar)klindamycin 600mg x 3-4 + ciprofloxacin 400mg x 3 +/- aminoglykosid2a. klindamycin 600mg x 3-4 + moxifloxacin 400mg x 1
b. klindamycin 600mg x 3-4 + ciprofloxacin 400 mg x 3 (vid sjukhusförvärvad inf./misstanke om pseudomonas)
klindamycin 600mg x 3-4 + ciprofloxacin 400mg x 3
+/- aminoglykosid2
a. meropenem 2g x 3 (ej vid chock av beta-laktamantibiotika)
b. moxifloxacin + vancomycin 15mg/kg x 3 + trim/sulfa 20 ml x 2 (vid chock av beta-laktamantibiotika)
Tänk på• Rek. för ”okänt fokus” inkluderar urinvägsfokus
• Nekrotiserande mjukdelsinfektion (fasciit) meropenem 1g x 4 + klindamycin 600 mg x 3-4 + ev. iv immunoglobulin (GAS/ S. aureus)
• Endokardit vid klaffsjukdom eller blåsljud
• Malaria: Afrika/Asien
• Legionella: utlandsresa, immunosuppression, kronisk lungsjukdom
• Pneumocystis/ aspergillus: immunosuppression
• Tuberkulos: härkomst, ålder, immunosuppression, missbruk, långdraget förlopp
• Influensa: Tamiflu 75mg x 2 p.o. + cefotaxim 2g x 3
• Tidig ”source control”
• Invasiv candida: långvarig IVA-vård, neutropeni, tarmperforation, CVVHD fluconazol i.v. 800mg x 1 dag 1, sen 400mg x 1, vid sepsis micafungin 100 mg x 1
• TB-meningit: härkomst
• Svampmeningit: immunsuppression
• Herpesencefalit: fokalsymptom acyklovir 10 mg/kg x 3
Allvarliga och komplicerade infektioner bör bedömas av infektionskonsult/bakjour inom 24 timmar eller senast nästa vardag
1Betalaktamantibiotika: Vid septisk chock skall, på grund av ökad distributionsvolym, alltid höga och täta doser ges (pip/taz 4g x 4, cefotaxim 2g x 3, meropenem 1g x 4). Ge dessutom en extra laddningsdos av valt betalaktamantibiotikum ca 3 timmar efter första dosen. Då tillståndet stabiliserats bör man som regel övergå till normal dosering av betalaktamantibiotika.
2Tilläggsbehandling med aminoglykosid skall alltid övervägas vid sepsis och septisk chock (Sepsis-3) om infektionen kan orsakas av gramnegativa bakterier (okänt fokus, urosepsis, bukinfektion, VAP). Tobramycin (Nebcina©) ges i dosering 7 mg/kg x 1. Vid övervikt skall dosen baseras på skattad ideal kroppsvikt. Vid ökad risk för ESBL-bakterier (ESBL-infektion, utlandsvård, vistelse ESBL-endemiskt land senaste 6 mån. eller behandling med cefalosporin/kinolon senaste 3 mån.) ges istället amikacin eftersom ESBL-bakterier ofta är resistenta även mot tobramycin. Amikacin (Biklin©) ges i dosen 25 mg/kg x 1 med dosanpassning vid övervikt som ovan. Ofta tillräckligt med en dos aminoglykosid men eventuell fortsatt dosering styrs med hjälp av konc. bestämning efter 24-tim. (dalvärde).
3Tilläggsbehandling med vancomycin 15 mg/kg x 3 skall övervägas vid känt bärarskap av MRSA (ej vid urinvägsfokus) samt vid misstanke om vårdrelaterad KNS-infektion. Koncentrationsbestämning före den 4:e dosen (dalvärde). Med utgångspunkt från resistensmönstret kan man i vissa fall välja andra antibiotika.
Patient med njursvikt/dialys: Det första behandlingsdygnet skall betalaktamantibiotika doseras som vid normal njurfunktion. För fortsatt dosering vid dialys, se nationellt kunskapsunderlag: Klicka här!
Uppdaterad januari 2022

Antibiotikabehandling efter diagnos och alternativ behandling vid Pc-allergi.

DiagnosTerapiAlt beh vid Pc-allergi
PneumoniInj. Bensyl-pc 1 g x 3 i.v. (även vid KOL) alt.

T. Kåvepenin 1 g x 3 alt.

T. Amoxicillin 500 mg x 3 (vid KOL)
Inf. Abboticin 1 g x 3 i.v. alt.

T. Ery-Max 500 mg x 2 alt.

T. Doxyferm 100 mg x 1 (vid KOL; dubbel dos första dygnet)
Pyelonefrit/febril UVIInj. Nebcina* 4,5 mg/kg x 1 i.v.

alt. Inj. Cefotaxim 1 g x 3 i.v. alt.

T. Ciprofloxacin 500 mg x 2
Inj. Nebcina* 4,5 mg/kg x 1 i.v.
Akut cystit (kvinnor och män)T. Furadantin 50 mg x 3 alt.

T. Selexid 200 mg x 3
 
Erysipelas (Streptokocker)Inj. Bensyl-pc 1-3 g x 3 i.v. alt.

T. Kåvepenin 1 g x 3
Inf. Clindamycin 300 mg x 3 i.v. alt.

K. Dalacin 300 mg x 2-
Hud- och mjukdels-infektion (S. aureus)Inf. Cloxacillin 2 g x 3 i.v. alt.

T. Heracillin 1 g x 3
Inf. Clindamycin 300 mg x 3 i.v. alt.

K. Dalacin 300 mg x 2-3
BukinfektionInj. Piperacillin/Tazobactam 4 g x 3 i.v. alt.

Inj. Cefotaxim 1 g x 3 i.v. + Inf. Metronidazol 1 g x 1 i.v. alt.

Inj. Meropenem 0,5 g x 3 i.v. (vid svår, komplicerad infektion)
Inf. Ciprofloxacin 400 mg x 2 i.v. + Inf. Clindamycin 600 mg x 3 i.v.
Svår bakteriell infektion med oklart fokus.Inj. Bensyl-pc 1 g x 3 i.v. + Inj. Nebcina* 4,5 mg/kg x 1 i.v. alt.

Inj. Cefotaxim 1 g x 3 i.v.
Inj. Nebcina* 4,5 mg/kg x 1 i.v. + Inf. Clindamycin 600 mg x 3 i.v.

*Vid svår sepsis tillägg av Nebcina under första dygnet i dosen 5-7 mg/kg×1 om Kreatinin-clearance >80; 4,5-2,2 mg/kg×1 om Kreatinin-clearance 80-41; 2,2-1 mg/kg×1 om Kreatinin-clearance 40-20; vikt ~ lean body mass. Serumkonc. av tobramycin, som ges 1 gång/dygn, bestäms 8 tim. efter given dos och bör då uppgå till 1,5-4,0 mg/L.

Sepsis och septisk chock


Bakgrund

Sepsis innebär att en infektion påverkar hela kroppen och gör att viktiga organ som hjärtat, lungorna, hjärnan och njurarna inte fungerar som de ska. Ibland kan även en lindrig infektion utvecklas till ett allvarligt eller livshotande tillstånd. Den som drabbas känner sig oftast mycket sjuk och har svårt att klara sig själv. Symtomen kommer ofta plötsligt vid sepsis, ibland på några timmar.

Sepsis steg/trappa

Vanliga symtom vid sepsis

 • Frossa
 • Feber
 • Svårt att andas, dyspné, tachypné
 • Förvirring
 • Diarré eller kräkningar
 • Kraftig magvärk, eller ont i rygg, muskler eller leder
 • Muskelsvaghet (framför hos äldre)

Man har inte alla symtom, men ju fler symtom desto större sannolikhet för sepsis. Feber är vanligt, men alla får inte det.

Definition av sepsis

Sepsis definieras som infektion som ger ett systemiskt svar i form av:

 • Feber/undertemperatur >38 ̊C eller < 36 ̊C
 • Takykardi > 90 slag per min
 • Förhöjd andningsfrekvens >20 andetag per min
 • Leukocyter >12 x109/L eller <4 x109/L

Tidig identifiering och korrekt behandling av patienter med svår sepsis (blodförgiftning) minskar dödligheten. Svår sepsis kan drabba alla, men spädbarn och äldre löper en ökad risk, liksom personer med kroniska sjukdomar eller nedsatt immunförsvar. Säkra prevalensdata saknas i Sverige men troligen drabbas 100–300 personer per 100 000 invånare och år. Dödligheten har i tidigare studier angetts mycket hög, vid svår sepsis 20 % och vid septisk chock 45 %. Senare studier visar snarare på en dödlighet runt 15–20 %. Svår sepsis är ett av de tillstånd på en akutmottagning som är förenat med högst dödlighet. Enligt internationella och nationella rekommendationer ska patienter med svår sepsis erhålla korrekt antibiotikabehandling inom en timme efter ankomst till sjukhus. Forskning har visat att tidigt insatt behandling med antibiotika, intravenös vätska, syrgas och understödjande behandling är livsavgörande vid svår sepsis. Inadekvat initial antibiotikaterapi vid svår sepsis med positiv blododling leder till en fördubbling av mortaliteten. Fördröjd adekvat antibiotikabehandling vid septisk chock ökar mortaliteten med nästan 8 procentenheter per timme under de första 6 timmarna. Ju fler organsystem som sviktar och ju högre initial laktatnivå, desto högre är mortaliteten. Detta vårdprogram beskriver en sepsiskedja för akut omhändertagande av patienter som har eller misstänkts ha drabbats av svår sepsis och septisk chock. Målet med sepsiskedjan är att tidigt identifiera patienter med infektion som löper risk att utveckla svår sepsis. Som del i sepsiskedjan har vi utarbetat stöd för handläggning prehospitalt, på akutmottagningen och fram till korrekt vårdplats. Vårdkedjan stöds av samarbete mellan flera olika delar av sjukvården och fokus ligger på tidig identifiering och behandling utan fördröjning.

SOFA-Score (Sequential Organ Failure Assessment)

Organsystem
Poäng
01234
Respiration
paO2/FiO2, kPa ≥ 53,3 < 53,3 < 40 < 26,7 a < 13,3 a
Koagulation
Trombocyter, × 109/l ≥150 <150<100 <50<20
Leverfunktion
Bilirubin, μmol/l<2020–3233–101102–204>204
Cirkulation
Blodtryck/katekolaminerMedelartärtryck ≥70 mm HgMedelartärtryck <70 mm HgDopamin <5 b
eller dobutamin (oavsett dos)
Dopamin 5,1–15 b
eller adrenalin ≤0,1 b
eller noradrenalin ≤0,1 
Dopamin >15 b eller adrenalin >0,1 b
eller noradrenalin >0,1 b
CNS-status
Glasgow Coma Scale 1513–14 10–126–9<6
Reaction Level Scale1234–56–8
Njurfunktion
Kreatinin, μmol/l och/eller diures, ml/dygn<110110–170171–299300–440
<500
>440
<200
aI orginalpublikationen för SOFA krävs också andningsstöd för 3 eller 4 poäng [17]. Svenska intensivvårdsregistret har valt att avstå från detta krav, vilket vi föreslår ska gälla som allmän svensk praxis.
b Enhet: μg/kg/min. Katekolaminer ska ha givits under minst 1 timme.
FiO2 = Fraktion inandad syrgas; paO2 = Partialtryck oxygen i artärblod.

Nya definitioner, diagnostiska kriterier och koder för sepsis och septisk chock enligt Sepsis-3

 Sepsis Septisk chock
Definition Livshotande organdysfunktion som orsakas av stört systemiskt svar på infektion En undergrupp av sepsis där bakomliggande cirkulatoriska och cellulära/metabola rubbningar är tillräckligt uttalade för att avsevärt öka dödligheten
Diagnostiska kriterier Infektion med akut förändring motsvarande minst 2 SOFA-poäng 1 Kvarstående hypotoni som kräver vasopressor för att upprätthålla medelartärtryck ≥65 mm Hg tillsammans med laktat >2 mmol/l trots adekvat vätsketillförsel
Koder (ICD-10 SE) R65.1 Sepsis, infektion med organsvikt enligt Sepsis-3 (ökning med minst 2 SOFA-poäng) Systemiskt inflammatoriskt svarssyndrom [SIRS] av infektiöst ursprung med organsvikt 2 R57.2 Septisk chock
1  Om 2 poängs ökning uppnåtts genom ökning med 1 poäng i två organsystem ska dessa förändringar ha skett med tillräcklig samtidighet: inom som mest 36 timmar. SOFA = Sequential organ failure assessment.
2  Tyvärr kommer även den hittillsvarande äldre texten att finnas kvar, eftersom den är fastställd av WHO och för närvarande inte kan ändras.

Föreligger två av ovanstående faktorer uppfyller patienten kriterierna för sepsis, emellertid är det vi i dagligt tal kallar ”sepsis” i själva verket svår sepsis och septisk chock, d.v.s. infektionen har medfört hypotension, hypoperfusion och/eller organpåverkan.

Svenska infektionsläkarföreningens har utarbetat riktlinjer för bedömning av svår sepsis och septisk chock enligt nedan. Förändringarna ska orsakas av den systemiska reaktionen och inte vara en direkt effekt av lokalt infektionsfokus, förändringarna ska vara nytillkomna och inte orsakade av annan underliggande sjukdom. För att definitionen svår sepsis ska vara uppfylld krävs att patienten har sepsis enligt ovanstående och att ett eller flera av nedanstående kriterier föreligger;

Hypotension

 • Systoliskt blodtryck <90 mm Hg

Organdysfunktion

 • Förändrat mentalt status; nytillkommen konfusion, oro, aggressivitet eller somnolens
 • Njurpåverkan; kreatininökning >45 μmol/L eller oliguri, timdiures < 0.5 ml/kg i minst 2 tim trots adekvat vätsketillförsel lungpåverkan:
 • pO<7,0 kPa på luft (SO2 cirka <86 %), pO2 <5,6 kPa på luft (SO2 cirka <78 %) om lungan är fokus för infektionen
 • Koagulopati; peteckier, eckymoser, INR >1,5, APT-tid >60 s eller TPK < 100
 • Leverpåverkan; s-bilirubin > 45 μmol/L.*

Hypoperfusion

 • Laktat >1 mmol över övre referensvärde alt BE ≤-5 mmol/L
 • Minskad kapillär återfyllnad, kall fuktig hud, marmorering.

*Tarmpåverkan (avsaknad av tarmljud) bedöms som organpåverkan i internationella riktlinjer, men ej i Svenska infektionsläkarföreningens riktlinjer.

Det många gånger snabba och svårförutsägbara sjukdomsförloppet vid svår sepsis betonar vikten av tydliga rutiner för övervakning av vitalparametrar och bestämda gränsvärden för läkarkontakt och IVA-vård. Framförallt är det under första dygnet efter sepsisdebut som patienterna riskerar försämring, vilket motiverar skärpt övervakning och handlingsberedskap under denna period, för att förhindra utveckling till;

 • Progredierande svår sepsis: Försämring av vitalparametrar eller stigande laktat under observationstiden.
 • Septisk chock: Sepsis med hypotension trots adekvat vätsketerapi.

Epidemiologi

Svår sepsis kan drabba alla, men spädbarn och äldre löper en ökad risk, liksom personer med kroniska sjukdomar eller nedsatt immunförsvar. Säkra prevalensdata saknas i Sverige men troligen drabbas 100–300 personer per 100 000 per invånare och år.

Förebyggande behandling

Adekvat behandling av antibiotikakrävande infektioner utan onödigt dröjsmål är viktigt för att förebygga utvecklingen till svår sepsis. Arbetet med STRAMA-riktlinjer är ett gott hjälpmedel för öppenvårdsläkare att ge antibiotika på korrekt indikation. Ett alltför brett antibiotikabruk kan riskera att skapa förutsättningar för utveckling av antibiotikaresistens, vilket i sin tur kan inverka negativt på resultatet vid svår sepsis. För mer information kring STRAMA:s riktlinjer för öppenvård; länk

Allmänna vaccinationsprogram är av stor vikt för att förebygga utveckling av vissa allvarliga infektionssjukdomar. Årlig influensavaccination av riskgrupper kan särskilt framhållas som viktig åtgärd för att förebygga sekundära sepsisfall, liksom pneumokockvaccination enligt givna rekommendationer. Immunsupprimerade patienter utgör en särskilt utsatt grupp och det är därför av stor vikt att dessa patienter vid infektionskomplikationer får träffa läkare med rätt kompetens att bedöma de ibland diffusa symtom som kan föregå eller indikera en allvarlig infektion. Det är vidare av vikt att man upplyser patienter med immunsupprimerande behandling hur de ska agera vid tecken på infektion. Ibland kan särskild vaccination vara indicerad vid immunsuppression.

Symtom, kliniska fynd och tidig identifiering

Svår sepsis är en allvarlig infektion som karaktäriseras av organskada. De flesta patienterna med samhällsförvärvad svår sepsis och septisk chock klassificeras som röda eller orange enligt akutmottagningens triageringssystem (RETTS) redan vid ankomst till akutmottagningen, emellertid kan den initiala bilden ibland vara svårtolkad och en rad symtom och kliniska fynd kan förekomma vilka kan variera beroende på ingångsport för infektionen, infekterande agens och på patientens ålder och komorbiditet.

Patienter med svår sepsis eller septisk chock har ofta feber eller anamnes på feber och något av följande; förhöjd hjärtfrekvens >90/min, förhöjd andningsfrekvens >20/min, sjunkande blodtryck, låg saturation <90 %, oro och konfusion, gastrointestinala besvär såsom buksmärta, diarré eller kräkningar. Med typiska symtom och ett akut insjuknande med frossa, hög feber och påverkat allmäntillstånd är det lätt att misstänka svår sepsis, men många patienter, speciellt äldre, uppvisar ofta en mer atypisk bild med t ex förvirring som enda symtom på svår sepsis. Det är viktigt att alltid ha sepsis i åtanke när man undersöker en svårt sjuk patient med oklar diagnos.

Beakta följande larmsymtom för svår infektion:

V-BAS; Vakenhet/Blodtryck/Andningsfrekvens/Saturation eller 90/30/90-regeln:

 • Vakenhet; sänkt/nytillkommen mental påverkan
 • Blodtryck systoliskt <90 mmHg
 • Andningsfrekvens >30 andetag per min
 • Saturation <90%

Sepsislarm


För tidig identifiering ska sepsislarm användas, vilket innebär en modifierad version av RETTS för fokus på patienter som riskerar allvarlig infektion. RETTS (Rapid Emergency Triage and Treatment System) är det sorteringssystem som används på många akutmottagningar runt om i landet. RETTS bygger på vitalparametrar (blodtryck, puls, andningsfrekvens, vakenhet och temperatur) med angivna gränsvärden för att sortera patienterna till rätt prioritetsgrupp. Röd RETTS betyder att patientens syresättning är under 90 % trots syrgasbehandling, andningsfrekvensen är över 30 eller under 8, blodtryck <90 mm Hg, puls >130 eller att patienten har kramper eller är medvetslös.

Till vitalparametrar ska också ett s.k. ESS (Emergency Signs and Symtoms) tillfogas, vid svår sepsis tillfogas ESS 47 (infektion, feber, lokal infektion). Även ESS 51 ska tillfogas (känd binjurebarkssvikt, immunbrist eller immunsuppression) vilket slutligen avgör patientens prioritet.

Sepsislarm utlöses hos patienter med röd RETTS som har feber eller anamnes på feber. I dessa fall triageras patienten enligt en speciell algoritm och infektionsläkare/medicinjour/akutläkare tillkallas till akutrummet omedelbart då patienten inkommer.

Genom tidigt fokus på patienter som har eller riskerar svår sepsis, säkerställs att patienten erhåller adekvat antibiotika inom 60 minuter efter blododlingar 2+2 samt att korrekt understödjande behandling inleds och fortgår med i.v. vätska och syrgas.

NÅGRA PUNKTER ATT TÄNKA PÅ FÖR ATT INTE MISSA PATIENTER MED SVÅR SEPSIS

 • Feber (>38.0°C) förekommer inte alltid och örontermometrar är opålitliga. Undertemperatur (<36.0°C) kan vara ett allvarligt tecken vid svår sepsis.
 • ”Funnen på golvet” kan vara sekundärt till sepsis
 • Sepsis-utlöst konfusion kan misstolkas som stroke.
 • Tänk på att gastrointestinala symtom och influensaliknande tillstånd kan bero på svår sepsis.
 • CRP kan vara normalt eller bara måttligt förhöjt initialt.
 • Obs huden – peteckier? Infekterade sår?
 • Obs nedsatt immunsvar i vissa grupper t.ex. patienter med reumatiska systemsjukdomar, IBD, maligna tumörsjukdomar, transplanterade patienter, splenektomerade patienter samt patienter med pågående eller nyligen avslutad behandling med immunmodulerande läkemedel såsom Prednisolon 15 mg eller mer, Metothrexate®, Remicade® (infliximab), Enbrel® (etanercept) cytostatika med flera.

Primära åtgärder

 • Övervakning – följ blodtryck, puls, saturation, vakenhet!
 • Etablera perifer venväg.
 • Syrgas 2–5 liter på grimma, >5 liter på mask, saturationsmål >93 %. Försiktighet vid KOL! Informera akutmottagningen om patienten har KOL.
 • Infusion Ringer acetat, om BT <90 mm Hg ges bolusdos 500–1 000 ml under 30 min, upprepa till behandlingsmål d.v.s. BT >90 mm Hg. Sammantaget bör minst 30 ml/kg i.v. ges inom 3 timmar vid svår sepsis med hypotension.
 • Paracetamol ges endast då patienten är kliniskt påverkad av febern eller vid pågående cerebral ischemi/ kramptillstånd/kardiell ischemi.

PREHOSPITAL IDENTIFIERING OCH HANDLÄGGNING


 • Misstänkt infektion identifieras allmänt med hjälp av RETTS
 • Till vitalparametrar ska också ESS 47 tillfogas vilket bestämmer patientens prioritet. I vissa fall ska även ESS 51 (känd binjurebarkssvikt, immunbrist eller immunsuppression) användas.
 • Man ska utöver denna analys även notera följande kriterier som är tecken på misstänkt svår infektion;

Feber (temp >38,0°C) eller låg temp (<36,0°C)/anamnes på feber och något av följande symtom/tecken:

 • Peteckier/utslag
 • Tecken till infekterad hud/mjukdelar/leder
 • Nytillkommen svår värk
 • Cerebral påverkan/svår huvudvärk
 • Urinvägssymtom (särskilt samtidig KAD)
 • CVK eller annan invasiv port där infektionstecken finns

Epidemiologi? Fråga alltid om utlandsresa!

Tänk på att feber kan saknas hos immunsupprimerade patienter och hos patienter som tagit paracetamol och NSAID samt att diarré/ buksmärta/ kräkningar är vanliga symtom vid svår sepsis.

 • Syrgas, styrs efter saturation, 2–5 liter grimma, >5 liter mask, saturationsmål >93 %. Försiktighet vid KOL! Informera akutmottagningen om patienten har KOL.
 • Etablera perifer venväg.
 • Överväg intraosseös infart om svårighet med PVK hos kritiskt sjuka patienter som är i omedelbart behov av infart för administrering av vätska/läkemedel.
 • Infusion Ringer acetat, om BT <90 mm Hg bolusdos 500–1 000 ml under 30 min, upprepa till behandlingsmål d.v.s. BT >90 mmHg. Sammantaget bör minst 30 ml/kg i.v. ges inom 3 timmar vid svår sepsis med hypotension.
 • Avstå generell ordination av paracetamol vid indikation feber, febernedsättande ges endast då patienten är kliniskt påverkad av febern eller vid pågående cerebral ischemi/ kramptillstånd/kardiell ischemi.

Intrahospital diagnostik och behandling


 • Initialt omhändertagande enligt A – B – C – D – E
 • Perifer venväg x 2
 • Överväg CVK eller intraosseös infart om svårighet med PVK hos kritiskt sjuka patienter som är i omedelbart behov av infart för administrering av vätska/ läkemedel.
 • Blododla 2+2
 • Blodgas arteriell eller venös för analys av laktat.
 • Blodprover; CRP, leuk, trc, PK, APT-tid, leverstatus u-sticka, p-glukos.
 • Urinodling (vid behov KAD) och andra relevanta odlingar efter ordination.
 • Föreligger misstänkt bakteriell infektion? Värdera infektionsfokus. Efter adekvata odlingar ställningstagande till antibiotika enl. punkt 15.
 • Vid meningitmisstanke LP, se nationella riktlinjer www.infektion.net
 • EKG
 • Överväg rtg pulm bedside.
 • Vitalparametrar var 5 min initialt, tills patienten stabiliserats.
 • Epidemiologi? Fråga alltid om utlandsresa!
 • Tänk på att feber kan saknas hos immunsupprimerade patienter och hos patienter som tagit paracetamol och NSAID samt att diarré/ buksmärta/ kräkningar är vanliga symtom vid svår sepsis.

Behandling


 • Infektionsjour/medicinjour/akutläkare* ansluter i akutrummet vid sepsislarm, om infektionsjour ej finns att tillgå på sjukhuset kontaktas infektionsjour frikostigt per telefon för råd kring utredning och antibiotikaval, inte minst hos Immunsupprimerade patienter och hos patienter med misstänkt bärarskap av resistenta bakterier.
 • Syrgas, styrs efter saturation, 1–5 liter på grimma, > 5 liter på mask, behandlingsmål >93 %. Försiktighet vid KOL!
 • Infusion Ringer acetat, om BT <90 mm Hg bolusdos 500–1 000 ml under 30 min, upprepa till behandlingsmål BT >90 mm Hg. Sammantaget bör minst 30 ml/kg i.v. ges inom 3 timmar vid svår sepsis med hypotension eller laktat >4.
 • Val av antibiotika baseras på infektionens svårighetsgrad och ev. misstänkt fokus.

Om antibiotika är ordinerat, ska det ges utan fördröjning på akutmottagningen!

 • Överväg invasiv åtgärd av infektionsfokus (s.k. source control) vid t.ex. septisk artrit, abscess, avstängd pyelit, empyem, tarm-perforation, gynekologisk infektion eller nekrotiserande fasciit.
 • Om patienten står på eller nyligen avslutat behandling med kortison ge Solucortef 100 mg i.v.
 • KAD – koppla aggregat för timdiures, målnivå 0,5 ml/kg/tim.
 • Ge Albumin 20 % 100 ml om fortsatt hypotoni efter 2–3 liter Ringer acetat, använd inte stärkelsepreparat (t.ex. Voluven), i de fall Albumin inte finns att tillgå, fortsätt med Ringer acetat.
 • Avstå generell ordination av paracetamol vid indikation feber. Febernedsättande ges endast då patienten är kliniskt påverkad av febern eller vid pågående cerebral ischemi/ kramptillstånd/kardiell ischemi.

*Vilken jourlinje som tillkallas får anpassas till respektive sjukhus, på de sjukhus infektionsjour finns att tillgå bör denna tillkallas/tillfrågas, i annat fall medicinjour eller akutläkare enl. lokala riktlinjer.

Vårdnivå – inläggning

 • Beslut om vårdnivå; intensivvårdsenhet/intermediärvård eller vårdavdelning.
 • Överför till infektionsavdelning, akutvårdsavdelning eller annan avdelning med tillräckliga övervakningsresurser utan dröjsmål, under väntetid till avdelning kontrolleras vitalparametrar var 15 min.
 • Värdera om det föreligger skäl för behandlingsbegränsning.

Akutrummet – fortsatt sviktande vitala funktioner efter inledande åtgärder

Etablera kontakt med MIG-team eller IVA-jour (infektionsjour) för ställningstagande till IVA-vård.

 • Om BT <90 trots i.v. vätska eller saturation <90 trots syrgas
 • Om laktat >4 eller stigande
 • Om AF >30 trots behandling
 • Vid allvarlig organdysfunktion såsom medvetandesänkning

Diagnostik

 • Perifer venväg x2
 • Blododla 2+2
 • Blodgas arteriell eller venös för analys av laktat, om >3,5 ska patienten höjas till röd RETTS och sepsislarm utlöses, se ovan.
 • Blodprover; CRP, leuk, trc, PK, APT-tid, leverstatus u-sticka, p-glukos
 • Urinodling (KAD vid behov) och andra relevanta odlingar efter ordination.
 • Föreligger misstänkt bakteriell infektion? Värdera infektionsfokus. Efter adekvata odlingar ställningstagande till antibiotika enl. punkt 15.
 • Vid meningitmisstanke LP, se nationella riktlinjer www.infektion.net
 • Vitalparametrar och tillsyn med 15 min intervall.
 • Epidemiologi? Fråga alltid om utlandsresa!
 • Tänk på att feber kan saknas hos immunsupprimerade patienter och hos patienter som tagit paracetamol och NSAID samt att diarré/ buksmärta/ kräkningar är vanliga symtom vid svår sepsis.

Behandling

 • Dagtid företrädesvis handläggning av dagjour infektion*, under jourtid konsultation av infektionsjour per telefon som v.b. bedömer patienten på akutmottagningen, inte minst hos immunsupprimerade patienter och hos patienter med känt bärarskap av resistenta bakterier.
 • Syrgas, styrs efter saturation, 1–5 liter på grimma, > 5 liter på mask, behandlingsmål >93 %. Försiktighet vid KOL!
 • Infusion Ringer acetat 1 000 ml, sammantaget bör minst 30 ml/kg i.v. ges inom 3 timmar vid svår sepsis med hypotension eller laktat >4.
 • Val av antibiotika baseras på infektionens svårighetsgrad och ev. misstänkt fokus.

Om antibiotika är ordinerat, ska det ges utan fördröjning på akutmottagningen!

 • Överväg invasiv åtgärd av infektionsfokus (s.k. source control) vid t.ex. septisk artrit, abscess, avstängd pyelit, empyem, tarm-perforation, gynekologisk infektion eller nekrotiserande fasciit.
 • Om patienten står på eller nyligen avslutat behandling med kortison ge Solucortef 100 mg i.v.
 • Febernedsättande ges endast då patienten är kliniskt påverkad av febern eller vid pågående cerebral ischemi/kramptillstånd/kardiell ischemi, avstå generell ordination vid indikation feber.

*Vilken jourlinje som tillkallas får anpassas till respektive sjukhus, på de sjukhus infektionsjour finns att tillgå bör denna tillkallas/tillfrågas, i annat fall medicinjour eller akutläkare enl. lokala riktlinjer.

Antibiotikabehandling i intensivvården


Samhällsförvärvad infektion - Svår sepsis/septisk chock

Sepsis med okänt fokusA) Piperacillin/Tazobaktam 4 g x 4 + Nebcina 5-7 mg/kg x 1
B) Meropenem 1 g x 4 + Nebcina 5-7 mg/kg x 1
PneumoniA) Cefotaxim 1 g x 3 +Abboticin 1 g x 3 + Nebcina 5-7 mg/kg x 1
B) Bensylpc 3 g x 4 + Avelox 400 mg x 1 + Nebcina 5-7 mg/kg x 1
BukinfektionA) Piperacillin/Tazobaktam 4 g x 3 + Nebcina 5-7 mg/kg x 1
B) Meropenem 1 g x 4 + Nebcina 5-7 mg/kg x 1
Fasciit/myositA) Meropenem 1 g x 4 (alt. Bensylpc 3 g x 4 vid verif grp A strpk) + Klindamycin 600 mg x 3 + Nebcina 5-7 mg/kg x 1 (ej vid strp A)
MeningitMeropenem 2 g x 3

Samhällsförvärvad infektion - Ej svår sepsis/septisk chock

Sepsis med okänt fokusPiperacillin/Tazobaktam 4 g x 3-4
PneumoniA) Cefotaxim 1 g x 3 + Abboticin 1 g x 3
B) Bensylpc 3 g x 4 + Avelox 400 mg x 1 +
BukinfektionA) Piperacillin/Tazobaktam 4 g x 3
B) Cefotaxim 1 g x 3 + Metronidazol 1,5 g x1
C) Meropenem 0,5 g x 3
Fasciit/myositMeropenem 1 g x 4 (alt. Bensylpc 3 g x 4 vid verif grp A strpk) + Klindamycin 600 mg x 3
MeningitMeropenem 2 g x 3

Sjukhusförvärvad infektion (>48 tim på sjukhus)

Sepsis med okänt fokusA) Meropenem 0,5-1 g x 3-4 + ev. Nebcina 5-7 mg/kg x 1
B) Piperacillin/Tazobaktam 4 g x 3 + ev. Nebcina 5-7 mg/kg x 1
PneumoniA) Piperacillin/Tazobaktam 4 g x 3-4 + ev. Nebcina 5-7 mg/kg x 1
B) Meropenem 0,5-1 g x 3-4 + ev. Nebcina 5-7 mg/kgx1
BukinfektionA) Piperacillin/Tazobaktam 4 g x 3-4 + ev. Nebcina 5-7 mg/kg x 1
B) Meropenem 0,5-1 g x 3-4 + ev. Nebcina 5-7 mg/kg
Fasciit/myositMeropenem 1 g x 3-4 + ev. Nebcina 5-7 mg/kg
MeningitMeropenem 2 g x 3 + Vancomycin 1 g x 3 (efter neurokirurgi)

Sjukhusförvärvad infektion (>48 tim på sjukhus)

Sepsis med okänt fokusA) Meropenem 0,5-1 g x 4 + ev. Nebcina 5-7 mg/kg
B) Piperacillin/Tazobaktam 4 g x 4 + ev. Nebcina 5-7 mg/kg
PneumoniA) Meropenem 0,5-1 g x 4 + Abboticin 1g x 3 + ev. Nebcina 5-7 mg/kg
B) Piperacillin/Tazobaktam 4 g x 4 + Abboticin 1g x 3 + ev. Nebcina 5-7 mg/kg
BukinfektionA) Piperacillin/Tazobaktam 4 g x 4 + ev. Nebcina 5-7 mg/kg
B) Meropenem 0,5-1 g x 4 + ev. Nebcina 5-7 mg/kg
Fasciit/myositMeropenem 1 g x 3-4 + ev. Nebcina 5-7 mg/kg
MeningitMeropenem 2 g x 3 + Vancomycin 1 g x 3 (efter neurokirurgi)

Vid allvarlig penicillin/cefalosporin allergi

Sepsis med okänt fokusKlindamycin 600 mg x 3 + Ciprofloxacin 400 mg x 3 + Nebcina 5-7 mg/kg
PneumoniKlindamycin 600 mg x 3 + Avelox 400 mg x 1 (vid VAP Ciprofloxacin 400 mg x 3) + ev. Nebcina 5-7 mg/kg
BukinfektionKlindamycin 600 mg x 3 + Ciprofloxacin 400 mg x 3 + ev. Nebcina 5-7 mg/kg
Fasciit/myositKlindamycin 600 mg x 3 + Ciprofloxacin 400 mg x 3 + ev. Nebcina 5-7 mg/kg
MeningitA) Meropenem 2 g x 3 (ej vid anafylaktisk chock av pc) + Vancomycin 1 g x 3
B) Avelox 400 mg x 1 + Vancomycin 1 g x 3 + Bactrim 20 ml x 2

OBS! Ta alltid odlingsprov från relevanta lokaler innan antibiotikabehandling påbörjas, till exempel blod, sputum, sår och urin.

Vid svår sepsis tillägg av Nebcina under första dygnet i dosen 5-7 mg/kg×1 om Kreatinin-clearance >80; 4,5-2,2 mg/kg×1 om Kreatinin-clearance 80-41; 2,2-1 mg/kg×1 om Kreatinin-clearance 40-20; vikt ~ lean body mass. Serumkonc. av tobramycin, som ges 1 gång/dygn, bestäms 8 tim. efter given dos och bör då uppgå till 1,5-4,0 mg/L.

Doseringsanvisningarna förutsätter vuxen patient med normal njurfunktion. Kreatinin clearance (ml/min) = F x (140-ålder) x vikt/S-kreatinin; F≈1,2 för män; F≈1,0 för kvinnor.

Vid ökad risk för ESBL-bildande tarmbakterier (utlandsresa, utlandsvård, känt bärarskap): Meropenem 1g x 4 + amikacin (Biklin) 20-25 mg/kg x 1. Vid fasciit/myosit kontakta infektionsläkare för ställningstagande till ev i.v. immunoglobulin. Vid meningit alltid tilläggsbehandling med betametason (Betapred) 8 mg x 4.

Högre doser och tätare dosering vid svår sepsis/septisk chock på grund av ökad distributionsvolym och nedsatt mikrocirkulation. Oftast lägre/glesare dosering senare i förloppet. Tillägg av Nebcina 1 dos/dygn vid svår sepsis/septisk chock. Normaldos 7 mg/kg. Lägre dos (5 mg/kg) vid hög ålder eller kronisk njursvikt. Avstå från Nebcina vid GFR < 20 ml/min. Vid behandling med Biklin tag dalkoncentration, dvs omedelbart före nästa dos.

Antibiotikaval vid svår sepsis


Svår sepsis och septisk chock är mycket allvarliga tillstånd som kräver tidig korrekt behandling. Det är angeläget att inleda med bred antibiotikabehandling.

Kontrollera om förekomst av tidigare bärarskap av resistenta bakterier föreligger och gå igenom mikrobiologidomänen, värdera också lokala resistensförhållanden.

Kontakt med infektionsjour ska etableras vid handläggning av patienter med progredierande svår sepsis och septisk chock, i synnerhet vid infektion som misstänks orsakad av resistenta bakterier eller när det gäller immunsupprimerade patienter. Nedanstående antibiotikadosering avser den initiala handläggningen, fortsatt dosering och antibiotikabehandling vid kvarstående svår sepsis eller septisk chock ska diskuteras med infektionskonsult.

Nedanstående antibiotikaförslag gäller endast vid svår sepsis och septisk chock, för korrekt behandling se tidigare definitioner s. 6. Eftersträva riktad behandling om misstänkt infektionsfokus föreligger.  Generellt ges högre initiala antibiotika doser och med tätare intervall (en extra dos efter 4 timmar, nästa dos 4 timmar därefter, vid behandling med betalaktamantibiotika såsom Bensyl-pc, Cefotaxim, Piperacillin/Tazobactam och Meropenem/Imipenem) vid behandling av svår sepsis/septisk chock då distributionsvolymen vid dessa tillstånd är ökad och föranleder låga vävnadskoncentrationer vid normaldosering Vid stabiliserat tillstånd gäller normaldosering. För fördjupad information se nationellt vårdprogram www.infektion.net.

ANTIBIOTIKAVAL HOS PATIENTER MED SVÅR SEPSIS ELLER SEPTISK CHOCK**

InfektionsfokusVal av antibiotika
Misstänkt pneumoniCefotaxim 2 g + Tavanic 0,5 g
Misstänkt urosepsis**Cefotaxim 2 g + aminoglykosid* 4,5-7 mg/kg
Misstänkt bukfokus**Piperacillin/tazobactam 4 g/ Meropenem 1 g/Imipenem 1 g + ev. en dos aminoglykosid* 4,5–7 mg/kg
Misstänkt hud/mjukdelsinfektion
 • misstänkt streptokockgenes Bensyl-pc 3 g + Klindamycin 600 mg

 • misstänkt Staf. Aureusgenes Ekvacillin 2 g + Klindamycin 600 mg

 • misstänkt fasciit/myosit Meropenem/Imipenem 1 g + Klindamycin 600 mg + ev. aminoglykosid* 4,5–7 mg/kg

Misstänkt meningitCefotaxim 3 g + Doktacillin 3 g + Betapred
Okänt fokus**Piperacillin/Tazobactam 4 g/Meropenem 1 g/Imipenem 1 g + aminoglykosid* 4,5–7mg/kg. Hos stabil pat. med snabbt övergående organpåverkan kan man överväga behandling med Cefotaxim 2 g + aminoglykosid* 4,5 mg/kg
Okänt fokus och typ 1 överkänslighet mot penicillin

 
Klindamycin 600 mg + Ciprofloxacin 400 mg + en överkänslighet mot penicillin dos aminoglykosid* 4,5–7 mg/kg
¨

* Ge den högre dosen aminoglykosid vid progredierande svår sepsis och septisk chock. Vid lindrigare svår sepsis som svarat väl på inledande vätsketerapi kan man avvakta med aminoglykosid.

** Om aktuellt eller tidigare bärarskap av ESBL-producerande patogen ska Meropenem/ Imipenem 1g ges inledningsvis. Om riskfaktorer för infektion orsakad av ESBL-producerande patogen såsom uppgift om utlandsvistelse i region med hög förekomst av antibiotikaresistens eller vistelse på vårdboende med hög förekomst av resistenta bakterier, kontakta infektionskonsult.

ANTIBIOTIKAVAL HOS GRAVIDA PATIENTER MED SVÅR SEPSIS ELLER SEPTISK CHOCK

Penicilliner, cefalosporiner, karbapenemer, klindamycin går bra att ge. En dos aminoglykosid kan övervägas om indikationen är stark, konsultera infektionsläkare. Undvik kinoloner under hela graviditeten, undvik makrolider under 1:a trimestern (doxycyklin kan däremot ges 1:a trimestern, men undvik 2:a och 3:e trimestern), se www.infpreg.se.

ANTIBIOTIKAVAL HOS PATIENTER MED NJURSVIKT OCH SVÅR SEPSIS ELLER SEPTISK CHOCK

Njursvikt är mycket vanligt vid svår sepsis och septisk chock. I princip kan första dos alltid ges som fulldos, men därefter får doser justeras efter njurfunktion.

ANTIBIOTIKAVAL HOS GRAVT ÖVERVIKTIGA PATIENTER MED SVÅR SEPSIS ELLER SEPTISK CHOCK

Oklarhet råder angående optimala antibiotikadoser vid kraftig övervikt/fetma. Tillsvidare rekommenderar svenska infektionsläkarföreningen justering för vissa antibiotika vid BMI >30 kg/m2 (BMI=vikt/längd2). Kontakta infektionskonsult för rådgivning.

ANTIBIOTIKAVAL HOS PATIENTER MED SEPSIS UTAN ORGANPÅVERKAN (FEBRIL BAKTERIELL INFEKTION)


Antibiotikaval vid svår sepsis

Okänt fokusBensyl 1–3 g + aminoglykosid 4,5 mg/kg alternativt Cefotaxim 1 g.

Om riskfaktorer för aminoglykosidrelaterade biverkningar föreligger såsom känd hörsel- nedsättning, kroniskt nedsatt njurfunktion
Misstänkt fokus; t.ex. pneumoni, febril UVI/pyelonefrit, erysipelas.Antibiotikabehandling i enlighet med lokala riktlinjer alt STRAMA:s riktlinjer för infektioner i slutenvården

Övrig behandling vid svår sepsis

 • DVT profylax: Lågmolekylärt heparin samt stödstrumpor ska ges till alla patienter med svår sepsis, avstå om blödningsrisk eller annan kontraindikation föreligger.
 • PPI: Om PK >1,5 eller TPK <50 eller hypotension ges PPI (protonpumpsinhibitor) som ulcusprofylax, Nexium 40 mg x 1 iv. Behandlingen utsättes då patienten är stabiliserad och försörjer sig per os.
 • B-glukoskontroll: Eftersträva glukosvärden <10 mmol/l.

Etiska överväganden vid svår sepsis

Vårdprogrammet är ett stöd för initial handläggning, det är angeläget att etiska principer, eventuellt underliggande kroniska sjukdomars prognos och den akuta sjukdomens prognos inkluderas i bedömningen och att varje patient värderas individuellt avseende lämpliga vårdinsatser och vårdnivå. Behandlingsavsteg ska motiveras och journalföras.

I gruppen multisjuka äldre förekommer att patienten efter grundat ställningstagande inte önskar inneliggande akutsjukvård. I dessa fall kan man ombesörja behandling i hemmet med stöd av mobilt äldreteam där så är möjligt. Om denna vård inte finns att tillgå får man anpassa vården på bästa vis efter de givna förutsättningarna.

Uppföljning

Korrekt övervakning i väntan på vårdplats och utvärdering av behandlingseffekt genom kontroll av laktatnivå och vitalparametrar i enlighet med patientens RETTS.

Ett rimligt behandlingsmål är att patienten inom 1 timme från behandlingsstart har ett systoliskt blodtryck >90mmHg och syrgassaturation >93 % (gäller ej patient med KOL). Inom 6 timmar bör urinproduktionen vara adekvat >0,5 ml/kg/tim och ett eventuellt förhöjt laktatvärde bör då ha sjunkit. Efter 3–6 timmar bör ansvarig läkare utvärdera om patienten uppnått de uppsatta behandlingsmålen. Risken för snabb försämring är högst under de första 24 timmarna på sjukhus. Om sviktande vitala parametrar, NEWS >6 kontakt med MIG samt telefonkontakt med infektionsjour*

Innan patienten lämnar Akutmottagningen ska NEWS utföras och vid ankomst till avdelningen ska NEWS åter utföras. Vid rapport till avdelningen ska rapporteras tydliga nivåer för fortsatt vätskebehandling, fortsatt syrgasbehandling, målnivåer för saturation och blodtryck samt när nästa antibiotikados ska ges och i vilken dos, samt intervall för NEWS bedömning.

*Vilken jourlinje som tillkallas får anpassas till respektive sjukhus, på de sjukhus infektionsjour finns att tillgå bör denna tillkallas/tillfrågas, i annat fall medicinjour eller akutläkare enl. lokala riktlinjer.

 • Surviving Sepsis Campaign, via länken http://www.survivingsepsis.org
 • Infektionsläkarföreningens vårdprogram, version 2013 via länken www.infektion.net
 • Glickman et al 2010, Acad Emerg Med. 2010 Apr;17(4):383-90. doi: 10.1111/j.1553-2712.2010.00664
 • Widgren B et al. The Journal of Emergency Medicine, 2011;40:623-628.

Bakteriers känslighet för olika antibiotika


Indelning av bakterier i Kocker/Stavar, G +/-, Aerob/Anaerob

Tabellerna ovan visar bakteriers känslighet för olika antibiotika. Publicerad med tillstånd från UAS. Bilderna är klickbara för att kunna ses mer detaljerat i högre upplösning. Olika färger anger klasser av antibiotika.

Antibiotika vid nedsatt njurfunktion

Kreatinin clearance (ml/min)> 80 ml/min80-41 ml/min40-20 ml/min< 20 ml/min
Ampicillin2 g x 32 g x 32 g x 21 g x 2
Bensylpenicillin1 g x 31 g x 31 g x 21 g x 2
Kloxacillin2 g x 32 g x 31 g x 31 g x 3
Piperacillin + tazobaktam4 g x 34 g x 34 g x 34 g x 2
Cefotaxim1 g x 31 g x 31 g x 21 g x 2
Ceftazidim vid neutropeni1 g x 3

1 g x 4
1 g x 2

1 g x 3
0,5 g x 2

0,5 g x 3
0,5 g x 1

0,5 g x 2
Meropenem

vid neutropeni
0,5 g x 3

0,5 g x 4
0,5 g x 3

0,5 g x 4
0,5 g x 2

0,5 g x 3
0,25 g x 2

0,5 g x 2
Ciprofloxacin400 mg x 2400 mg x 2400 mg x 1400 mg x 1
Tobramycin*6-4,5 mg/kg x 14,5-2,2 mg/kg x 12,2-1 mg/kg x1 

Antibiotika med dosering oberoende av njurfunktion

Generisk substansOlika varunamn
DoxycyklinDoxyfermDoryxDoxyhexalDoxylin
ErytromycinAbboticin Ery-MaxErythrocinEryc
FucidinFucidinFucithalmicStafine
KlindamycinDalacinaClindamycin CleocinClinacin
MetronidazolFlagylMetro
RifampicinRimactanRifadin

Hög biotillgänglighet efter peroral administration

Generisk substansOlika varunamn:
DoxycyclineDoxyfermDoryxDoxyhexalDoxylin
Fluconazol FluconazolDiflucan
Klindamycin DalacinaClindamycin
MetronidazolFlagylMetro
Trimetoprim Sulfametoxazol EusaprimBactrim

Parenterala antibiotika till barn

LäkemedelKoncentrationDosKommentar
Abboticin10-15 mg/kg x 3Försiktighet vid nedsatt leverfunktion och vid hjärtsjukdom (arytmirisk). Dosreduktion vid nedsatt njurfunktion, se ovan.
Bensyl PC100 mg/ml25-50 mg/kg x 3 (3g x 3) alt. 50-100 mg/kg x 4 (3 g x 4)
Cefotaxim100 mg/ml30 mg/kg x 3. (1g x 3) alt. 75-100 mg/kg x 3 (3 g x 3)
Ceftazidim100 mg/ml25 mg/kg x 3 (1 g x 3) alt. 50 mg/kg x 3 (2 g x 3) alt. 35 mg/kg x 3 (2 g x 3) Barn< 2 mån: 25 mg/kg x 2 Spädes med sterilt vatten. Ges under 3-5 min
Cefuroxim100 mg/ml20-30 mg/kg x 3 (0,75-1,5 g x 3)Spädes med sterilt vatten. Ges under 3-5 min
Clindamycin10 mg/kg x 3 (600 mg x 3)
Ej barn < 4 veckor
Cloxacillin50 mg/mlSpädes med sterilt vatten. Ges i CVK 3-5 min. Alt infusion i pvk: Späd då en gång till med NaCl 9mg/ml till 20 mg/ml. 20-30 min.
Meronem50 mg/ml40 mg/kg x 3 (2 g x 3) alt. 20 mg/kg x 3-4 (2 g x 3-4) alt. 10-20 mg/kg x 3 (0,5-1 g x 3)Spädes med sterilt vatten. Ges under 3-5 min.
Nebcina10 mg/ml7,5 mg/kg x 1.
Högre dos 8-10 -(12) mg/kg x1
kan användas vid CF och neutropen feber
Nebcina 40 mg/ml späds med NaCl 9
mg/ml alt Glukos 50 mg/ml. Infusion 20-60 min.
Vancocin5 mg/ml20 mg/kg x 2 (-3) (1 g x 2) ev x 3Spädes i två steg. Först stamlösning med sterilt vatten till 50 mg/ml. Därefter med NaCl 9 mg/ml eller glukos 50 mg/ml till 5 mg/ml. Infusion i minst 60 min.
Piperacillin/ Tazobactam80 mg/kg x 3-4 alt. 100 mg/kg x 3-4 (4 g x 3-4)
Rocephalin100 mg/kg x 1. (2 g x 1)
Zyvoxid10 mg/kg x 2 (600 mg x 2)(max 28 dagar)

 
×Storz