Intensivvård

Här beskrivs de viktigaste delarna av allmän intensivvård med respiratorbehandling, behandling av hjärtsvikt, infektionsbehandling, andningsvård, sedering av intensivvårdspatienter m.m.

Hem » Intensivvård

Respiratorbehandling

Respiratorbehandling Patienter, som på grund av lungsjukdom eller annan skada på lungorna inte kan andas tillfredsställande, kan behandlas med hjälp av en respirator som ventilerar lungorna. Andningen sker då invasivt genom övertryck. Normal andning sker med hjälp av ett undertry...

Läs mer om Respiratorbehandling

Cirkulationssvikt och inotropa läkemedel

Cirkulationssvikt och blodtryckshöjande behandling Med inotrop behandling avses intravenös vasopressorbehandling med potenta kortverkande vasoaktiva läkemedel. Läkemedlen som vanligen används är syntetiska snabbverkande katekolaminer. Dessa läkemedel ges intravenöst intermittent...

Läs mer om Cirkulationssvikt och inotropa läkemedel

Allmän intensivvård

Respiratorbehandling Patienter, som på grund av lungsjukdom eller annan skada på lungorna inte kan andas tillfredsställande, kan behandlas med hjälp av en respirator som ventilerar lungorna. Andningen sker då invasivt genom övertryck. Normal andning sker med hjälp av ett undertry...

Läs mer om Allmän intensivvård

Neurointensivvård

Neurointensivvård vid subarachnoidalblödning (SAB/SAH) Subarachnoidalblödning (SAB/SAH) Bakgrund Incidens 10 per 100.000 invånare/årPå NIVA/SU vårdas ca 100 patienter med SAB per årIntensivvårdstid ofta 7-10 dagarNågot fler kvinnor än män får SABMedian insjuknandeålder är 50-60 å...

Läs mer om Neurointensivvård

Infektionsbehandling – Antibiotikaval

Livshotande infektioner Sepsis och andra svåra infektioner innebär att en allvarlig infektion påverkar hela kroppen och gör att viktiga organ som hjärtat, lungorna, hjärnan och njurarna tar skada och inte fungerar som de ska. Ibland kan även en lindrig infektion snabbt utvecklas...

Läs mer om Infektionsbehandling – Antibiotikaval

Covid 19 Corona

Andningssvikt och ventilatorbehandling vid svår Covid-19-infektion Sjukdomsförlopp vid Covid 19 infektion Patienter med svår coronavirussjukdom 2019 (Covid-19) kan bli kritiskt sjuka med akut andningsbesvär som vanligtvis börjar ungefär 1 vecka efter symtomens början.Att bestämma...

Läs mer om Covid 19 Corona

Dialysbehandling – CRRT

Dialysbehandling Dialysbehandling ges vid akut eller kronisk njursvikt med uremi. Det finns många sätt att mäta njurfunktionen, vanligen används bestämning av kreatinin, urea och formelberäkning av GFR. För mer noggrann bestämning används oftast iohexolclearance eller krom-EDTA-c...

Läs mer om Dialysbehandling – CRRT

Syra-basrubbningar

Fysikalisk-kemisk tolkning av syra-bas-system Den kanadensiske naturvetaren Peter Stewart publicerade sin bok ”How to understand acid-base physiology” 1981. I den presenterade han en integrerad modell över hur elektrolyter, vattenbalans, koldioxid och proteiner samverkar för att...

Läs mer om Syra-basrubbningar

Nutrition – allmänt

Om nutrition Trauma och allvarlig sjukdom innebär utomordentliga påfrestningar på kroppen som genererar ett absolut krav på adekvat tillförsel av näringsämnen för att kroppen inte skall brytas ner och sjukdomen förlängas eller förvärras. Nutrition inom anestesi och intensivvård ä...

Läs mer om Nutrition – allmänt

ECMO – Extrakorporeal cirkulation

ECMO - generella principer Patienter, vars respiration är så påverkad att man med optimal respiratorbehandling inte kan hålla syresättning eller koldioxidborttag tillräcklig, kan behandlas med venovenös extracorporeal membranoxygenering (VV-ECMO). Venoarteriell ECMO (VA-ECMO) hjä...

Läs mer om ECMO – Extrakorporeal cirkulation

Akut neurologi

Status epilepticus - Behandling Dokumentet avspeglar aktuella rutiner för behandling av status epilepticus och innehåller rekommendationer kring intensivvård. Bakgrund och definition Status epilepticus (SE) är ett tillstånd med onormalt långvariga eller tätt återkommande epilepti...

Läs mer om Akut neurologi

Organdonation

Donationsutredning Då en person avlider på ett sådant sätt att organdonation är möjlig är det hälso- och sjukvårdens skyldighet att utreda donationsviljan (SOSFS 2009:30, SFS 1995:831 Lag om Transplantation). Transplantationslagen bygger på ”Förmodat samtycke”, det vill säga att...

Läs mer om Organdonation