Quantcast

Regionalanestesi. Nervblockader & dosering


Adduktorkanalblockad/Subsartorius blockad

Kroppsläge: Plant ryggläge

Indikation: Blockad av n saphenus. Kirurgi med vena saphena stripping. Adjuvans vid medial fot-/fotledskirurgi i kombination med n. ischiadicus blockad och analgesi för knäoperation i kombination med annan smärtlindring. Smärta på benets medialsida.

Transducer: 10-16 MHz, linjär probe (”Hammarhajshuvud”)

Probens position: In plane-teknik (längs med proben som hålls i tvärläge över benet), lateralt instick.

Injektionsnål: 22G, 8 cm lång, tvärslipad.

Inställt djup i ultraljudsbilden: 2,5-4 cm.

Ideal bild: Blockad av n. saphenus. Lokalbedövningen sprids lateralt i lårbenet och djupt mot sartoriusmuskeln eller mer distalt under knäet, intill vena saphena magna.

Notera anatomin: Saphenousnerven är en terminal sensorisk gren av n. femoralis. Den försörjer innervationen av mediala sidan av benet ner till fotleden och foten. Nerven skickar också infrapatellara grenar till knäleden. En blockad av n saphenus är användbart som ett tillägg till ischiadikusblockad för fot- och fotledsprocedurer som involverar mediala delen av malleolen och foten.

Teknik: Tvärgående anteromedialt på låret vid korsningen mellan lårets mitt och distala tredjedelen eller under knäet i nivå med tuberositas tibia.

Val av lokalanestesimedel för adduktorkanalblockad

Läkemedel Lokalanestesimedel Volym (ml) Anslagstid Duration
Narop 0,5% ropivakain 5 mg/ml20-30 ml10-45 min3-9 timmar
Narop 0,75%ropivakain 7,5 mg/ml15-20 ml10-45 min3-9 timmar
Carbocain 1% mepivakain 10 mg/ml30 ml10-20 min2-5 timmar
Xylocain 1%lidokain 10 mg/ml30 ml10-20 min1-4 timmar

Videolänk: Klicka här


Axillär Plexusblockad

Kroppsläge: Ryggläge på patienten med armen böjd i vinkel i armbågsleden och handen höjd över huvudet. Lätt sänkt huvudända på britsen, kudde under armen. Anestesiologen kan sitta antingen nedanför eller ovanför patientens arm. Med fördel kan en assistent utföra själva injektionen av LA då man i princip behöver tre händer för en blockad.

Indikation: Kirurgi i armbågen, underarmen eller handen.

Transducer: 10-16 MHz, linjär probe (”Hammarhajshuvud”).

Probens position: Antingen med Out of plane-teknik (i tvärläge) eller In plane-teknik (i tvärläge eller längsläge) med arteria axillaris i axillen. Primärt i tvärläge strax distalt om axillens mittpunkt.

Injektionsnål: 22G, 5 cm lång, tvärslipad.

Nervstimuleringsrespons: Hand.

Inställt djup i ultraljudsbilden: 2,5-3 cm.

Ideal bild: Out-of plane (tvärläge): Ger bilden av arteria axillaris som ett pulserande hypoekogent mörkt klot. Tekniken bygger på att blockera n. medianus, n. ulnaris, n. radialis plus n. musculocutaneus. Nerverna är i regel hyperekogena något mindre klotformade strukturer. Observera hydrodissektion under injektionsfasen.

Out-of plane (tvärs över a brachialis): Ger bilden av arteria axillaris som ett pulserande hypoekogent klot. Instick sker längs med probens huvud från lateralsidan kranialt om probens huvud. Nålens öga placeras posteriort (under) och lateralt om artären.

In plane (längs med a brachialis): Ger ett längdsnitt av artären som tillåter deposition av lokalanestesimedel med tydlig hydrodissektion av nervskidan som lyfter under injektionens gång. Avslöjar tydligt felaktig injektion.

Notera anatomin: Artären ligger i nerv-kärlskidan som ibland kan identifieras med ultraljud. Tre nervstrukturer kan identifieras runt artären som hyperekogena zoner, vanligen ligger n medianus kl. 12-13, n ulnaris kl. 16-17 och n radialis kl. 18-19 om artären liknas vid en urtavla. Anatomiska avvikelser förekommer.

N. musculocutaneus (McN) ligger lateralt en bit ut och nedanför a axillaris utanför nerv-kärlskidan. För att nå n. musculocutaneus behövs i regel en något längre nål, 8 cm. Utseendet av McN är mer långsträckt och triangulärt jämfört med övriga nerver i axillen, blockeras med endast 3-5 ml LA.

Teknik: Använd gärna In plane-teknik med instick från lateralsidan av ultraljudsproben. Stick in nålen under proben parallellt med probehuvudet. Målet för nålspetsen är innanför plexusskidan. Genomför så få injektioner som möjligt, gärna 2-3, djupt och lateralt om artären. Ideal spridning är runt de hyperekogena nervrotsstrukturerna, ca 5 ml på varje ställe. Notera hydrodissektion, dvs. plexusskidans utfyllnad med bedövningsvätskan (LA). Under korrekt hydrodissektion sker oftast en kortvarig kompression av artären. Injektionsnålen syns betydligt bättre i bild med In plane-teknik än med Out of plane-teknik.

Vid Out of plane-teknik sticker man in nålen i höjd med mitten av probehuvudet centralt in under probens mittpunkt. Nålen bör komma ner i bilden vertikalt i medellinjen. Nålen eller nålrörelser kan fortfarande åskådliggöras i bilden. Rucka gärna på nålen regelbundet för att kunna se den i bild. Vid svårigheter att visualisera v brachialis beror detta ofta på för kraftigt tryck av proben mot axillen. Lätta på trycket och venen kan i regel visualiseras. Venen ligger normalt strax medialt om artären.

Varning: Undvik punktion genom a brachialis eller v brachialis. Stick inte i själva nerverna, observera och undvik trögt injektionsmotstånd. Vid accidentell artärpunktion drag ut nålen och komprimera kraftigt i 3-5 min. Upprepa därefter nålpunktionen under bättre visualisering med In plane teknik.

Videolänk: https://www.youtube.com/watch?v=GaH-CO6OrV0

Val av lokalanestesimedel för axillär plexusblockad

Läkemedel Lokalanestesimedel Volym (ml) Anslagstid Duration
Carbocain 1% mepivakain 10 mg/ml20-40 ml10-20 min2-5 timmar
Narop 0,5% ropivakain 5 mg/ml10-30 ml10-45 min3-9 timmar
Narop 0,75%ropivakain 7,5 mg/ml15-20 ml10-45 min3-9 timmar
Xylocain 1%lidokain 10 mg/ml20-40 ml10-20 min1-4 timmar

Fascia Iliaca Compartment Block (FICB)

Fascia iliaca block är ett alternativ till blockad av n. femoralis eller pl. lumborum för att bedöva nedre extremiteten. Denna blockad är möjlig genom att de femorala och laterala femorala nerverna ligger under fascia iliaca. Därför kan en tillräcklig mängd lokalbedövning deponerad under fascia iliaca, även om den ligger på avstånd från nerverna, sprida sig under fascian och blockera dessa nerver.

Indikationer: Anterior lår- och knäoperation, analgesi efter höft- och knäoperationer.

Transducer position: tvärgående, nära lårbenet och lateralt i lårbenet

Mål: Medial-lateral spridning av lokalbedövning under fascia iliaca

Videolänk: Klicka här.

Val av lokalanestesimedel för Fascia Iliaca Compartment Block (FICB)

Läkemedel Lokalanestesimedel Volym (ml) Anslagstid Duration
Carbocain 1% mepivakain 10 mg/ml20-30 ml10-20 min2-5 timmar
Narop 0,2%ropivakain 2 mg/ml30-40 ml10-45 min3-9 timmar
Narop 0,5% ropivakain 5 mg/ml20-30 ml10-45 min3-9 timmar
Narop 0,75%ropivakain 7,5 mg/ml15-20 ml10-45 min3-9 timmar
Xylocain 1%lidokain 10 mg/ml20-30 ml10-20 min1-4 timmar

Femoralisblockad

Kroppsläge: Plant ryggläge.

Indikation: Kirurgi eller smärttillstånd på femur, främre delen av ljumsken, knä. bedövning av n. femoralis.

Transducer: 8-16 MHz, linjär probe (”Hammarhajshuvud”).

Probens position: I ljumsken strax nedanför ileoinguinalligamentet. Lägg proben parallellt med ileoinguinalligamentet. Identifiera först a femoralis, därefter n femoralis. Tejpa upp överflödiga bukveck.

Injektionsnål: 21G, 10 cm lång, tvärslipad.

Nervstimuleringsrespons: Quadricepsmuskeln.

Inställt djup i ultraljudsbilden: 4 cm.

Ideal bild: Synliggör iliacamuskeln, a femoralis, fascia iliaca, fascia lata och n femoralis.

Notera anatomin: N femoralis ligger lateralt om a femoralis med en hyperekogen struktur. Obs nerven ligger under fascia iliaca.

Teknik: Använd In plane-teknik med instick på laterala sidan av ultraljudsprobens huvud. Stick in nålen under proben parallellt med probens längsriktning i medial riktning ovanför iliacamuskeln. Målet för nålspetsen är lateralt och under n femoralis. Genomför så få injektioner som möjligt, gärna 1-2. Ideal spridning är runt den hyperekogena nervrotsstrukturen. Notera hydrodissektion, dvs. utfyllnad runt nerven av LA.

Varning: Undvik punktion av a femoralis. Om obes patient kan det bli bättre med en kudde under samma sidas höft för att extendera i höftleden om möjligt.

Videolänk: https://www.youtube.com/watch?v=5ht_N8j2KL8

Val av lokalanestesimedel för Femoralisblockad

Läkemedel Lokalanestesimedel Volym (ml) Anslagstid Duration
Carbocain 1% mepivakain 10 mg/ml15-20 ml10-20 min2-5 timmar
Narop 0,5% ropivakain 5 mg/ml10-30 ml
10-45 min3-9 timmar
Narop 0,75%ropivakain 7,5 mg/ml10-20 ml10-45 min3-9 timmar
Xylocain 1%lidokain 10 mg/ml20-30 ml10-20 min1-4 timmar

Fotblockad

Kroppsläge på patienten: Plant ryggläge. Benet flekterat 70 grader i knävecket, vinklas ut eller in efter behov. Blockaden kan läggas med eller utan ultraljud, vanligtvis utan.

Indikation: Hallux valgus, framfotskirurgi. Bedövning av  n.tibialis posterior, n.peroneus profundus, n. peroneus superficialis och n. suralis.

Transducer: 8-16 MHz, linjär probe.

Probens position: Proben läggs i tvärläge över fotleden (a.dorsalis pedis), resp medialt om malleolen över a. tibialis posterior .

Injektionsnål: 20-22 G, 5 cm lång, tvärslipad.

Inställt djup i ultraljudsbilden: 2-4 cm.

Fotblockad består av tre delar. 

A). Blockad av n.peroneus profundus med stick medialt i mitten ovan fotleden. Förflytta nålen mellan extensor hallucis longus senan och extensor digitorum longus senan, solfjäderformat på ca 2 cm djup, aspirera blod och deponera ca 5 ml lokalbedövning djupt mot extensor retinaklet. Detta kommer att blockera n. peroneus profundus. Man kan även bedöva något längre ner på fotryggen och då injicerar man omedelbart medialt om a. dorsalis pedis (v.g. se bild nedan).

Dra tillbaka nålen, rikta den ytligt mot laterala malleolen. Deponera 3-5 ml subkutant för att blockera ytligt n. peroneus profundus. Härefter riktas nålen ytligt mot den mediala malleolen. Deponera 3-5 ml subkutant för att blockera saphenousnerven.

B) Stick omedelbart lateralt om (bakom) a. tibialis posterior strax bakom och nedom mediala malleolen för att bedöva n.tibialis posterior. Stick in nålen posterolateralt om artären, i nivå med mediala malleolen. Avancera nålen långsamt och försiktigt och var observant på ev. parestesier. Här injiceras 5-8 ml lokalanestesimedel på ca 1 cm djup.

C) En ridå 5-15 cm ovanför laterala malleolen för att bedöva n. peroneus superficialis lateralt om tibia. Här injiceras 5-10 ml lokalanestesimedel på ca 2 cm djup i en ridå. N. peroneus superficialis innerverar större delen av fotens dorsalsida inklusive stortån. Nedanför laterala malleolen bedövas n. suralis som innerverar fotens lateralsida.

Notera anatomin:

Teknik: Använd In plane-teknik med instick 0,5 cm från medialsidan av ultraljudsprobens huvud. Stick in nålen under proben medialt om målet. Målet för nålspetsen är n.tibialis posterior, n.peroneus profundus, n. peroneus superficialis och n. suralis.

Varning: Kontrollera ev. neurologiska skador, sjukdomar eller bortfallssymptom hos patienten före anläggandet av blockaden. Vid ev. parestesier dra tillbaks nålen en halv centimeter före bedövning läggs.

Videolänkhttps://youtu.be/pTKBGTwVuOs

Val av lokalanestesimedel för Fotblockad

Läkemedel Lokalanestesimedel Volym (ml) Anslagstid Duration
Carbocain 1% mepivakain 10 mg/ml15-20 ml10-20 min2-5 timmar
Narop 0,5% ropivakain 5 mg/ml15-20 ml
10-45 min3-9 timmar
Narop 0,75%ropivakain 7,5 mg/ml15-20 ml10-45 min3-9 timmar
Marcain 0,375% bupivakain 3,75 mg/ml15-20 ml15-30 min5-15 timmar

Intravenös Regional Anestesi (IVRA)

Lämpar sig för relativt korta ingrepp i handen och foten, främst handen. Beräknad maximal blockadtid  med IVRA är 1,5 timmar. Lämpligt är ingrepp upp till 1 timmas op.tid.

Indikationer

 • Kirugiska ingrepp upp till armbågsregionen/knäregionen.
 • Slutna/öppna repositioner
 • Reumatoid artrit
 • Mindre sen & nervskador
 • Dupuytrens kontraktur
 • Ganglion
 • Tenolyser

Kontraindikationer

 • AV-block.
 • Allergi mot lokalanestetika.
 • EP som ej är optimalt behandlad.
 • Beräknad operationstid > 1 timma.
 • Patient med sickel-cell-anemi.
 • Grav Raynaud´s sjukdom.
 • Annan cirkulationspåverkan av armen.
 • Infektioner i arm/ben.
 • Hypertoni > 180 mmHg systoliskt.

Uppkoppling och övervakning av patienten

 • Koppla upp patienten med EKG och saturation.
 • Koppla blodtrycket på armen som ej skall opereras och ta utgångsvärden.
 • Koppla syrgas vid behov.
 • Sätt två venflon, en på den arm som inte skall opereras, samt en så distalt som möjligt på den
  arm/ben som skall opereras.
 • Koppla 1000 ml Ringer-acetat/Glukos på den armen som inte skall opereras.
 • Sätt på blodtomhetsapparaten på ”ON”-knappen, funktionskontroll utförs automatiskt.
 • Tubstrumpa under manschetten (se instruktion på apparaten för blodtomt fält). Se till att
  strumpan med god marginal når utanför manschetten både upptill och nertill.
 • Sätt på IVRA-manschetten (med två fält) tight för blodtomt fält. Koppla samman manschett
  och apparat. Röd till proximal = övre, blå till distal = nedre manschett-kanal.
 • Justera aldrig manschetten när den är applicerad på extremiteten genom vridning. Tag istället
  loss den och sätt om den. En skrynkelfri applicering minskar risken för mekanisk skada på
  huden.
 • Sök operatören och kontrollera att det är okej att lägga bedövningen.
 • Håll upp patientens arm/ben, den som skall opereras i cirka 5 minuter (ibland kan detta räcka
  innan man blåser upp manschetten) eller linda patientens arm/ben med Essmarks
  gummibinda ganska fast från fingrar/tår ända till manschetten.
 • Blås upp den distala nedre kuffen = blåa delen av manschetten till cirka 75 – 125 mmHg över
  systoliskt utgångsblodtryck (se nedan) för att tömma även denna del på blod samt för test att
  kuffen fungerar.
 • Blås sedan upp den övre proximala kuffen = röda delen av manschetten till cirka 75-125
  mmHg över patientens systoliska utgångstryck och ta bort gummibindan. Kontrollera noga att
  manschetten håller trycket.
 • Släpp nu trycket i den distala nedre blå kuffen.
 • OBS: Patienter med kraftiga underarmar / ben eller högt blodtryck kan vara otillräcklig för IVRA och andra metoder bör övervägas.

Manschettryck appliceras över patientens systoliska utgångstryck:

 • För arm 75 – 125 mmHg över.
 • För benen 100-150 mmHg över.
 • Injicera lokalanestestimedel enligt nedan i venflonen på arm/ben som skall opereras
  efter kontroll av att blodtomt fält föreligger (kontrollera puls, färg).
 • Ta bort venflonen från op-området efter injektionen.
 • Patienten upplever ofta en stark känsla av värme lokalt när anestesin börjar fungera.

Dosering av lokalbedövning

 • Mepivakain 0,5%: 3 mg/kg = 0,6 ml/kg kroppsvikt intravenöst, i venös kanyl i dorsaldelen av handen.
 • Inj Prilocaine 5 mg/ml ≤ 3 mg/kg kroppsvikt ≤ 0,6 ml/kg
 • För armen 20-40 ml 4 mg/kg kroppsvikt ≤ 0,8 ml/kg
 • För ben 60-80 ml
 • Maximal dos av Prilocaine är 400 mg.
 • Minsta dos: 35 ml.
 • Maximal dos: 65 ml dos Carbocain 0,5%: 3 mg/kg = 0,6 ml/kg kroppsvikt intravenöst, i venös kanyl på dorsalsidan av handen.
 • Minsta dos: 35 ml.
 • Maximal dos: 65 ml.
 • Bildresultat för Intravenous Regional Anesthesia (IVRA)

Intravenös regional anestesi (IVRA), Biers block

MålorganLäkemedelLokalanestesimedelVolym (ml)Dos (mg)
Carbocain 0,5%Mepivakain 5 mg/ml0,6 ml/kg3 mg/kg
Arm (Hand)Carbocain 0,5%Mepivakain 5 mg/ml20-60 ml100-300 mg
Arm (Hand)Xylocain 0,5%Lidokain 5 mg/ml20–40 ml100–200 mg
Ben (Fot)Xylocain 0,5%Lidokain 5 mg/ml40 ml200 mg
Arm (Hand)Citanest 0,5%Prilokain 5 mg/ml20-40 ml100-200 mg
Ben (Fot)Citanest 0,5%Prilokain 5 mg/ml60-80 ml300-400 mg
Anmärkning: intravenöst, i venös kanyl på dorsalsidan av handen. Minsta dos: 35 ml. Maximal dos: 65 ml.

Övrigt

 • Operationen kan påbörjas tidigast 10-20 min efter att bedövningen är lagd, under tiden
  steriltvätt och sterilklädning.
 • OBS – vid steriltvätt får ingen sprit rinna in under manschetten. Strumpa och manschett
  måste vara torra, annars risk för brännskada.
 • Efter cirka 30 minuter kan patienten besväras av manschettrycket, blås då (som tidigast efter
  15 minuter) upp den distala nedre blå manschettdelen där trycket då hamnar på bedövat
  område och släpp därefter på den proximala övre röda manschettdelen.
 • Tänk på att inte släppa manschettrycket tidigare än efter 20-30 minuter på grund av risk för
  allmänpåverkan av lokalanestetikan. Risk för toxiska biverkningar om manschettrycket
  släpps för tidigt!
 • Informera operatören när 60 minuter, 90 minuter, 105 minuter, 120 minuter och så vidare har
  gått. Det är operatörens ansvar att avgöra hur länge trycket på manschetten behöver vara
  kvar.
 • När trycket släpps på manschetten så släpper bedövningen inom 10-20 minuter och patienten
  upplever en stickande, pirrande känsla som dock snabbt går över.
 • Planera för annan post-op smärtlindring v b.

Ilioinguinalisblockad

Kroppsläge på patienten: Plant ryggläge. Armar ut (abducerade).

Indikation: Collumfraktur, ljumskbråck. Bedövning av n. ileoinguinalis och n. ileohypogastrica.

 • Bild 1 Ileoinguinalisblockad
 • Bild 2 Ileoinguinalisblockad
 • Bild 3 Ileoinguinalisblockad
 • Bild 4 Ileoinguinalisblockad

Transducer: 8-16 MHz, linjär probe.

Probens position: Strax ovanför crista iliaca vinklat mot naveln. Proben läggs i tvärläge parallellt med revbensbågen.

Injektionsnål: 22 G, 10 cm lång, tvärslipad.

Inställt djup i ultraljudsbilden: 3 cm.

Ideal bild: Synliggör crista iliaca lateralt i bilden (spina iliaca ant sup). N. ilioinguinalis ligger mellan m. transversus abdominis (ovanför) och m. obliquus internus. Rektusmuskeln ligger medialt och passeras ut och ifrån.

Notera anatomin: M. transversus abdominis ligger under m. obliquus internus som i sin tur ligger under m obliquus externus. Ovanför m. obliquus ext finns bukfett. Nerverna ligger mellan m. obliquus internus och m. transversus abdominis (mellan 2:a och 3:e muskellagret). M. obliquus internus är i regel det tjockaste muskellagret.

Teknik: Använd In plane-teknik med instick 0,5 cm från medialsidan av ultraljudsprobens huvud. Stick in nålen under proben medialt om målet. Målet för nålspetsen är mellan m. obliquus internus och m. transversus abdominis. Penetrationen av bakre fascian kan kännas som ett ”pop” eller ”loss”. Genomför så få injektioner som möjligt, helst endast en. Notera ordentlig hydrodissektion, dvs. utfyllnad spatiet mellan muskellagren.

Varning: Svårare på obesa patienter. En kudde under höften kan underlätta. Undvik att sticka genom peritoneum.

Videolänk: https://www.youtube.com/watch?v=e1PemJ5lDrM
https://www.youtube.com/watch?v=gTJ6IrhVqwo

Val av lokalanestesimedel för ilioinguinalisblockad

Läkemedel Lokalanestesimedel Volym (ml) Anslagstid Duration
Carbocain 1% mepivakain 10 mg/ml20-40 ml (20 ml på varje sida)10-20 min2-5 timmar
Narop 0,5%ropivakain 5 mg/ml15-20 ml
10-45 min3-9 timmar
Narop 0,75%ropivakain 7,5 mg/ml10-20 ml10-45 min3-9 timmar
Marcain 0,375% bupivakain 3,75 mg/ml15-20 ml15-30 min5-15 timmar

Infiltrationsanestesi

Infiltrationsanestesi med lokalanestesimedel

LäkemedelLokalanestesimedelStyrkaVolym (ml)Dos (mg)
Carbocain Mepivakain10 mg/ml1–20 ml 10–200 mg
Xylocain Lidokain10 mg/ml5-40 ml 50-400 mg
Chirocain Levobupivakain2,5–5 mg/ml1–20 ml 2,5–100 mg
Citanest  Prilokain5 mg/ml1-20 ml 5-100 mg

Infraklavikulär plexusblockad

Kroppsläge: Ryggläge på patienten med armen uppåt utåt. Anestesiologen kan sitta antingen nedanför eller ovanför patientens axel. Med fördel kan en assistent utföra själva injektionen av LA då man i princip behöver tre händer för en blockad. Om man sitter ovanför axeln på patienten görs insticket lämpligast från ovansidan av proben (cephalt).

Indikation: Kirurgi i överarm, armbåge, underarm eller hand.

Transducer: 10-16 MHz, linjär probe (”Hammarhajshuvud”).

Probens position: In plane (i längsläge) strax under klavikeln. Proben kan ställas i cephal-caudal riktning (probens huvud i kroppens längsriktning). Instick från ovansidan (cephala sidan).

Injektionsnål: 21-22G, 8-10 cm lång, tvärslipad.

Nervstimuleringsrespons från: Hand

Inställt djup i ultraljudsbilden: 5 cm

Ideal bild: In plane (över a axillaris): Ger bilden av arteria axillaris som ett pulserande hypoekogent klot. Instick sker från cephala sidan (kortsidans mitt) av probens huvud. Nålens öga placeras lateralt, medialt och under artären.

Notera anatomin: Överst m pectoralis major. Artären ligger under fascian till m pectoralis minor som skall kunna identifieras med ultraljud. V axillaris (v subclavia) ligger strax medialt, kaudalt om artären och är i regel större. Tre nervstrukturer (mediala, laterala och posteriora grenarna av plexus axillaris) kan identifieras runt artären som hyperekogena zoner, vanligen ligger mediala grenen kl. 14-15, posteriora grenen kl. 17-18 och laterala grenen kl. 20-21 om artären liknas vid en urtavla. Anatomiska avvikelser förekommer.

Teknik: Använd gärna In plane-teknik med instick från laterala sidan av ultraljudsproben. Stick in nålen under proben parallellt med probehuvudets längsriktning. Målet för nålspetsen är nerverna runt artären, Genomför så få injektioner som möjligt, gärna 2-3, djupt och lateralt om artären, möjligen även medialt. Ideal spridning är runt de hyperekogena nervrotsstrukturerna, ca 5-10 ml på varje ställe. Notera hydrodissektion, dvs. utfyllnad med bedövningsvätskan (LA). Under korrekt hydrodissektion sker oftast en kortvarig kompression av artären. Injektionsnålen syns bättre med In plane-teknik än med Out of plan-teknik.

Varning: Undvik punktion av a brachialis eller v brachialis. Stick inte i själva nerverna, observera trögt injektionsmotstånd. Vid accidentell artärpunktion drag ut nålen och komprimera kraftigt i 3-5 min. Upprepa därefter nålpunktionen under bättre visualisering, med In plane-teknik. Undvik att sticka in i själva nervrötterna vilket ger ett trögt injektionsmotstånd.

Videolänk: https://www.youtube.com/watch?v=hRyDtXrfYqc

Val av lokalanestesimedel för Infraklavikulär plexusblockad

Läkemedel Lokalanestesimedel Volym (ml) Anslagstid Duration
Carbocain 1% mepivakain 10 mg/ml20-30 ml 10-20 min2-5 timmar
Narop 0,5%ropivakain 5 mg/ml20-30 ml
10-45 min3-9 timmar
Narop 0,75%ropivakain 7,5 mg/ml10-20 ml10-45 min3-9 timmar
Xylocain 1% lidokain 10 mg/ml20-30 ml10-20 min1-4 timmar

Interscaleniusblockad

Kroppsläge: Ryggläge eller halvsittande eller halvt sidoläge.

Indikation: Kirurgi på skuldran, distala klavikeln, proximala humerus.

 

Transducer: 10-16 MHz, linjär probe (”Hammarhajshuvud”).

Probens position: Över v jugularis externa, cirka 3 cm ovanför klavikeln.

Injektionsnål: 22G, 5 cm lång, tvärslipad.

Nervstimuleringsrespons: Skuldran, arm, underarm.

Inställt djup i ultraljudsbilden: 3 cm.

Ideal bild: 2-3 grenar av nervträdet synliga i bilden.

Notera anatomin: Synliggör m skalenius anterior (msa) och medius (msm). 2-3 hypoekogena strukturer motsvarar interskaleniusnervernas förgreningar.

Teknik: Använd In plane-teknik med instick från laterala sidan av ultraljudsproben. Proben bör vara lätt vinklad mot jugulum. Stick in nålen under proben parallellt med probens längsriktning. Målet för nålspetsen är det interskalenära utrymmet (grop-spatium). Genomför så få injektioner som möjligt, gärna 2-3. Ideal spridning är mellan ASM och MSM runt de hypoekogena nervrotsstrukturerna. Vid svårighet att åskådligöra nervrotsstrukturerna börja scanningen direkt ovan klavikeln och gå 3-5 cm uppåt i kraniell riktning.

Varning: Undvik stick i arteria vertebralis. Försiktighet på patienter med avancerad KOL, lungemfysem och eller dyspné.

Videolänk: https://www.youtube.com/watch?v=h_30mwMLH6M

Val av lokalanestesimedel för interscaleniusblockad

Läkemedel Lokalanestesimedel Volym (ml) Anslagstid Duration
Carbocain 1% mepivakain 10 mg/ml10-20 ml 10-20 min2-5 timmar
Narop 0,5%ropivakain 5 mg/ml5-30 ml
10-45 min3-9 timmar
Narop 0,75%ropivakain 7,5 mg/ml5-15 ml10-45 min3-9 timmar
Xylocain 1% lidokain 10 mg/ml10-20 ml10-20 min1-4 timmar

Ischiadicusblockad

Kroppsläge: Bukläge, sidoläge eller framstupa sidoläge.

Indikation: Kirurgi eller smärttillstånd i knä eller knäledsregionen. Bedövning av n. ischiadicus.

Transducer: 6-16 MHz, linjär probe eller kurverad probe på större patienter (”buksond”)

Probens position: Subglutealt.

Injektionsnål: 21G, 10 cm lång, tvärslipad.

Nervstimuleringsrespons från: Fot eller vad.

Inställt djup i ultraljudsbilden: 5 cm eller mer, varierar med patientstorlek.

Ideal bild: Synliggör n ischiadicus och den epineurala skidan.

Notera anatomin: N ischiadicus ligger direkt under m gluteus maximus och ovan m cuadratus femoralis. Trochanter major. Tuber ischiadicus. Triangulär nervstruktur.

Teknik: Använd In plane-teknik med instick 3-4 cm från lateralsidan av ultraljudsprobens huvud. Stick in nålen under proben lateralt om målet. Målet för nålspetsen är N ischiadicus, nålen måste komma innanför skidan. Genomför så få injektioner som möjligt, helst 2, ett stick på varje sida om nerven. Ideal spridning är runt den hyperekogena nervrotsstrukturen. Notera hydrodissektion, dvs. utfyllnad runt nerven av LA. Man kan behöva trycka proben relativt kraftigt mot patientens lår.

Varning: Punktionen kan bli relativt djup med svårigheter att visualisera n ischiadicus på obesa patienter.

Videolänk: https://www.youtube.com/watch?v=rl8rZOEMveE

Val av lokalanestesimedel för ischiadicusblockad

Läkemedel Lokalanestesimedel Volym (ml) Anslagstid Duration
Carbocain 1% mepivakain 10 mg/ml20-30 ml 10-20 min2-5 timmar
Narop 0,5%ropivakain 5 mg/ml20-30 ml
10-45 min3-9 timmar
Narop 0,75%ropivakain 7,5 mg/ml10-20 ml10-45 min3-9 timmar
Xylocain 1% lidokain 10 mg/ml20-30 ml10-20 min1-4 timmar

Ledningsanestesi

Stora blockader

Axillär plexusblockad, TAP-blockad, Fascia Iliaca Compartment Block (FICB)
LäkemedelLokalanestesimedelStyrkaVolym (ml)AnslagstidDurationDos (mg)
XylocainLidokain 10 mg/ml10-40 ml10-20 min1-4 timmar100-400 mg
CarbocainMepivakain 10 mg/ml20–40 ml10-20 min2-5 timmar200–400 mg
CarbocainMepivakain 20 mg/ml10–17,5 ml10-20 min2-5 timmar200–350 mg
Narop Ropivakain 5 mg/ml10-40 ml10-45 min3-9 timmar75-300 mg

Små till medelstora blockader

Supraclavikulär plexusblockad, Infraclavikulär plexusblockad, Interscaleniusblockad, Femoralisblockad, Ischiadikusblockad, Saphenusblockad, Ileoinguinalisblockad, Popliteablockad, PECS, Serratus Anterior Plane Block, Fotblockad, Quadratus Lumborumblockad
LäkemedelLokalanestesimedelStyrkaVolym (ml)AnslagstidDuration Dos (mg)
XylocainLidokain10 mg/ml10-20 ml10-20 min1-4 timmar100-200 mg
NaropRopivakain 5 mg/ml1-30 ml10-45 min3-9 timmar5-150 mg
NaropRopivakain 7,5 mg/ml1-30 ml10-45 min3-9 timmar7,5-225 mg
CarbocainMepivakain 10 mg/ml10–20 ml10-20 min2-5 timmar100–200 mg

Nervblockad på fingrar och tår

Nervblockad på fingrar och tår

Dosering av lokalanestesimedel
LäkemedelLokalanestesimedelStyrkaVolym (ml)AnslagstidDurationDos (mg)
Xylocain Lidokain10 mg/ml 2–4 ml 1-5 min1-4 timmar20–40 mg
Carbocain Mepivakain10 mg/ml2–5 ml 1-5 min2-5 timmar20–50 mg
Carbocain Mepivakain20 mg/ml1-5 ml 1-5 min2-5 timmar20-100 mg
Citanest Prilokain5 mg/ml1-5 ml 1-5 min1-2,5 timmar5-25 mg

Doser av anestesimedel vid spinalanestesi

Av Mattias Gunther, VO Anestesi och Intensivvård, Södersjukhuset, Stockholm

Uppdaterad 2020-10-30


Doser av anestesimedel vid spinalanestesi

Doseringar är menade som utgångsvärden. Varje patient måste bedömas individuellt. Doser anges i milliliter (ml) för respektive läkemedel.
Ingrepp Marcain Spinal
Tung
5 mg/ml
Marcain Spinal
5 mg/ml
Fentanyl
0,05 mg/ml
Morfin Special
0,4 mg/ml
Övriga läkemedel
Gynekologi/Obstretrik
Sectio 2,0-2,4 ml 0,1 ml 0,25 ml *
Förlossningsskador suturering 1
Sfinkterruptur 1,0-1,6 ml ev. 0,2 ml
Placentalösning 1,2 ml 0,2 ml
Förlossnings-spinal (om partus väntas < 3 h) 0,5 ml (alt. 1 ml marcain 2,5 mg/ml) Sufenta 1 ml 5 µg/ml
Prolaps 1,8-2,5 ml 0,2 ml
EDA-påfyllnad snitt/sfinkterruptur (epiduralt!) 1 ml (epiduralt) Ropivacain 10-20 ml 7,5 mg/ml
Vaginal hysterektomi (utan GA) 2,6-2,8 ml 0,2 ml 0,25 ml
Abdominell hysterektomi (med GA) 2,0-2,5 ml 0,2 ml 0,25 ml
Ortopedi
Höftfraktur 1,6-2,2 ml 0,2-0,4 ml
Höftledsplastik (ev CSE/SPEDA) 1,6-2,2 ml 0,2-0,4 ml ev Catapresan 0,4 ml 150 µg/ml om ej SPEDA
Knäplastik unilateral2,6-3,0 ml1,6-3,0 ml
Knäplastik total /revision (ev CSE/SPEDA) 1,6-2,4 ml 0,2-0,4 ml ev Catapresan 0,4 ml 150 µg/ml om ej SPEDA
Ingrepp underben, fotled, fot 1,8-2,4 ml1,8-2,4 mlev. 0,2-0,4 ml alternativt Marcain Spinal
Amputation ben (CSE/SPEDA att föredra) 1,6-2,2 ml 0,4 ml ev 0,25 ml om ej CSE/SPEDA
Artroskopi knä1,8-2,4 ml 1,8-2,4 ml
Urologi
TUR-P, TURIS-P 1,8-2,5 ml
TUR-B, Cysto-PX, TUIP, inre uretrotomi 1,8-2,5 ml
TUR-B lågdos på DKC (1h block) 1 ml Sufenta 1 ml 5 µg/ml
Litotripsi
Uretäroskopi/Litotripsi2,5-3,0 ml ev. 0,2 ml
Allmän kirurgi
Lap/robot kolonkirurgi Rektum amputation1 ml0,5 ml
Kärlingrepp ljumske (operationstid < 3 h)2,8 ml
Perifer kärlbypass3,0-3,2 mlev. 0,2 ml
Ljumskbråck2,6-3 ml
* ej jourtid om postop inte kan övervaka i 12 timmar

Rekommenderade övervakningstider efter spinalanestesi

Förväntad (men ej garanterad) motorisk blockad: Marcain Tung: 2 timmar, Marcain Spinal: 3 timmar, Marcain Spinal + Catapresan: ca 5 timmar. Övervakningstiderna tar hänsyn till nedanstående tillsatser av läkemedel givna spinalt
  AndningsövervakningÖvervakning av motorik enligt BromageBromage-skalan
Marcain -8 timmar0 = kan lyfta benet med sträckt knä
Fentanyl 6 timmar-1 = kan böja i knäled
Morfin 12 timmar-2 = kan böja i fotled
Catapresan - 10 timmar3 = kan inte böja i fotleden, paralys

Paravertebralblockad

Kroppsläge på patienten: Sittande eller liggande i sidoläge.

Indikation: Thorakala ingrepp (bröstkorgsingrepp), mammarkirurgi. Th2-Th6.

 • Bild 1 Paravertebralblockad
 • Bild 2 Paravertebralblockad
 • Bild 3 Paravertebralblockad
 • Bild 4 Paravertebralblockad
 • Bild 5 Paravertebralblockad
 • Bild 6 Paravertebralblockad
 • Bild 7 Paravertebralblockad
 • Bild 8 Paravertebralblockad

Transducer: 8-16 MHz, linjär probe.

Probens position: Lägg proben i vertikalriktning (paramedianläge) ca 5 cm vid sidan av ryggraden mot ryggens övre del.

Injektionsnål: 20 G, 8 cm lång, tvärslipad.

Nervstimuleringsrespons från: ingen.

Inställt djup i ultraljudsbilden: 3 cm.

Ideal bild: Th 4-Th 5. Synliggör första revbenet, därefter andra, tredje och fjärde revbenet. Synliggör två processus transversus, därefter m. intercostalis interna däremellan och pleura därunder.

Notera anatomin: M. trapezius, m. romboideus minor, m. romboideus major. Processus transversus, fjärde och femte revbenet. M. intercostalis interna. Pleura. Paravertebrala utrymmet som skall nås ligger precis ovanför pleura i nivå med foten (nedre delen) av intilliggande processus transversus (som en plan vid foten av två bergskullar).

Teknik: Vinkla ut probens nedre del parallellt med scapulas mediala rand. Använd In plane-teknik med instick 0,5 cm från lateralsidan (caudala änden) av ultraljudsprobens huvud. Stick in nålen under probens huvud lateralt om målet. Identifiera utrymmet mellan fjärde och femte revbenet. Revbenen syns som rundade stora förtätningar. Mellan och under dessa ligger m. intercostalis interna och därunder pleura.  Ideal spridning av lokalanestesimedlet är mellan m. intercostalis interna och pleura. Man skall penetrera det övre costotransversala membranet (superior costotransversal ligament) under m. intercostalis interna. Genomför så få injektioner som möjligt, helst endast en.

Notera ordentlig hydrodissektion, dvs. utfyllnad av spatiet mellan m. intercostalis interna och pleura. Pleura skall gärna bukta ner av hydrodissektionen under själva injektionen.

Varning: Svårare på obesa patienter. Sittande ställning är att föredra men medtagna patienter eller starkt farmakologiskt påverkade patienter bör ligga i sidoläge. Undvik självklart att sticka genom pleura. Undvik bilateral blockad pga risken för bilateral pneumothorax. En assistent bör övervaka patienten framifrån. Aspirera före injektion. Använd små upprepade doser under blockaden.

Videolänk: https://www.youtube.com/watch?v=tFfetJitDrk

https://www.youtube.com/watch?v=vSbhqR5oIAs

Val av lokalanestesimedel för paravertebralblockad

Läkemedel Lokalanestesimedel Volym (ml) Anslagstid Duration
Carbocain 1% mepivakain 10 mg/ml20-40 ml (20 ml på varje sida). 10-20 min2-5 timmar
Narop 0,5%ropivakain 5 mg/ml15-20 ml unilateralt eller 30-40 ml till 2 sidor.
10-45 min3-9 timmar
Narop 0,75%ropivakain 7,5 mg/ml10-20 ml unilateralt eller 20-30 ml till 2 sidor10-45 min3-9 timmar
Marcain 0,5% bupivakain 5 mg/ml15-20 ml unilateralt (ej bilateralt)15-30 min5-15 timmar

Patient Controlled Epidural Anesthesia (PCEA)

Innebär en kontinuerlig infusion plus patientstyrda bolusdoser eller intermittent infusion med enbart bolusdoser epiduralt med möjligheter för patienten att själv styra behandlingen efter eget önskemål i form av små bolusdoser. PCEA ges epiduralt och målsättningen är att ge bättre smärtlindring med mindre doser totalt jämfört med en kontinuerlig konstant infusion. Metoden ger möjlighet för patienten att styra behandlingen efter egna aktiviteter med mobilisering och behov av smärtlindring. Metoden utjämnar de stora interindividuella skillnader som finns mellan patienterna i behovet av postoperativ smärtlindring. Vanligen används PCEA i 2-4 dygn efter medelstora och stora kirurgiska ingrepp och vid förlossningsanalgesi. PCEA lämpar sig väl för förlossningsanalgesi och har visat sig ge bättre smärtlindring jämfört med konventionell EDA. Vid förlossningsanalgesi kan PCEA ges antingen enbart som egenadministrerade bolusdoser eller som kontinuerlig infusion plus PCEA. Vid inställning av enbart bolusdoser ges dessa i större doser än vid kombinerad kontinuerlig infusion med PCEA, t ex 8 ml i stället för 5 ml per dos.

Riskgrupper generellt är äldre patienter, kraftigt överviktiga, patienter med respiratorisk insufficiens, gravt medtagna eller orediga patienter. Vid förlossnings-EDA är främst riskgrupperna kraftigt överviktiga och patienter med preeklampsi.

Vanliga pumpar som används är GEM-star, CADD eller Deltec.

Standardinfusion PCEA

Kontinuerlig infusion om 4-10 ml/t. Bolusdos 2 ml, spärrtid 10 minuter och maximalt antal bolusdoser per timme inställt på 4. Vid max infusion på 10 ml/t med max antal tryck 4 ges en total dos om 18 ml/t vilket rekommenderas som högsta tillåtna dos.

Några förslag till kombinationsbehandling vid PCEA:

 • Marcain (bupivakain) 1,0 mg/ml + Fentanyl 2 μg/ml + Adrenalin 2 μg/ml. Dosering: 4-10 ml/timme, bolusdos 2 ml.
 • Narop (ropivakain) 2 mg/ml, + Sufenta 1 μg/ml, 3-10 ml/timme, bolus 2 ml under operationsdygnet. Nästa morgon kan man byta till Narop 1 mg/ml + Sufenta 0,5 μg/ml för att möjliggöra mobilisering av patient enligt operatörs ordination. Denna infusion kan fortsätta ytterligare några dygn.
 • Narop (ropivakain) 2 mg/ml + Sufenta 1 ug/ml + Catapresan 3 ug/ml. 3-10 ml/timme, bolus 2 ml.

Förslag till förlossnings-EDA med PCEA:

 • Marcain (bupivakain) 0,6 mg/ml + Sufenta 0,5 μg/ml, kontinuerlig infusion om 5 ml/timme, bolus 5 ml. Spärrtid 30 minuter.

Vid behandling på postop/IVA/förlossningsavdelning noteras och dokumenteras antal begärda bolusdoser, antal levererade doser och totalt given dos. Målsättningen med PCEA är VAS < 4 och 1-2 bolusdoser per timma. På vårdavdelning är det viktigt med tillsyn och kontroller var fjärde timma av VAS, andningsfrekvens, sederingsgrad, illamående, klåda, blåstömningsfunktion. Extra kontroller måste göras om doserna höjs med kontroller var 30:e minut i två timmar. Vid otillräcklig smärtlindring kan man ge laddningsdoser var 10:e minut tills god smärtlindring uppnås. Om antalet PCEA-doser överstiger 3 per timme höjs den kontinuerliga infusionen. Om otillräcklig smärtlindring vid maximalt given dos överväg adjuvant smärtbehandling alternativt att lägga om epiduralen.

Vid behandling av patienter med lätt preeklampsi bör koagulationsprover kontrolleras senast 6 timmar före anläggandet av en EDA. Vid svår eklampsi bör dessa prover (PK/APTT/TPK) inte vara äldre än 2 timmar.


PECS-II Blockad

Kroppsläge: Plant ryggläge

Indikation: Kirurgi av bröst. Kirurgi i thoraxväggen. Bedövning av n. pectoralis medianus, n pectoralis lateralis och intercostala ytliga nervgrenar.

Transducer: 10-16 MHz, linjär probe (”hammarhajshuvud”)

Probens position: In plane-teknik (med probe i tvärläge eller längsläge)

Injektionsnål: 22G, 8 cm lång, tvärslipad.

På pectoralisnivå skapar muskelfascierna fyra potentiella fack för injektion av lokalbedövning:

 1. Mellan den ytliga och djupa pectorala muskelfascian
 2. Mellan pectorala fascian och clavipectorala fascian
 3. Mellan den clavipectorala fascian och den ytliga kanten av m. serratus anterior
 4. Mellan m. serratus anterior och den extrathorakala fascian

Inställt djup i ultraljudsbilden: 3-5 cm.

Val av lokalanestesimedel för PECS-II Blockad

Läkemedel Lokalanestesimedel Volym (ml) Anslagstid Duration
Carbocain 1% mepivakain 10 mg/ml20-30 ml 10-20 min2-5 timmar
Narop 0,5%ropivakain 5 mg/ml20-30 ml10-45 min3-9 timmar
Narop 0,75%ropivakain 7,5 mg/ml10-20 ml10-45 min3-9 timmar
Xylocain 1% lidokain 10 mg/ml20-30 ml10-20 min1-4 timmar
Marcain 0.25%bupivakain 2,5 mg/ml30 ml15-30 min5-15 timmar

Ideal bild: Lokalbedövningen injiceras i två punkter:

A) En första injektion av ca 0,2 ml/kg långverkande lokalbedövning görs mellan m. pectoralis major och m. pectoralis minor

B) En andra injektion av 0,2 ml/kg görs mellan m. pectoralis minor och m. serratus anterior. Figur nedan illustrerar den sonografiska anatomin, nålbanan och önskad injektionsspridning.

Varning:

Videolänk: Klicka här!

Teknik:

PECS II ultraljudsbild enligt nedan: Gå i två steg för att lokalisera injektionspunkterna. A: Vänster bild: Börja från nyckelbenet; höger bild: räkna revbenen ner till axillen. B: Vänster bild: Första injektionen sker mellan m. pectoralis major och m. pectoralis minor; höger bild: Vinkla proben för att hitta Gilberts ligament. C: Vänster: Över serratusmuskeln; höger: Under serratusmuskeln;

Cl; nyckelbenet, SCM; subclavius ​​muskeln; PM; m. pectoralis major; PM; pectoralis minor; AV; ven axillaris, AA; arteria axillaris, PL; pleura; SM, musculus serratus.


Popliteablockad

Kroppsläge: Sidoläge, bukläge eller framstupa sidoläge.

Indikation: Kirurgi eller smärttillstånd i fotled, vrist, eller fot. Blockad av n ischiadicus i knävecket eller strax ovanför.

Transducer: 8-16 MHz, linjär probe.

Probens position: Tvärläge ca 4-5 cm ovanför knäledsvecket, i basen av fossa poplitea.

Injektionsnål: 22G, 5-8 cm lång, tvärslipad.

Nervstimuleringsrespons från: Fot eller tå.

Inställt djup i ultraljudsbilden: 4 cm.

Ideal bild: Synliggör ischiadicusnervens delning i n peroneus communis och n tibialis ca 5 cm ovanför knävecket. ”Snögubben” skall synas i bilden.

Notera anatomin: A poplitea. Femur. Ischiadicusnerven ligger ovanför och lateralt om venen och artären, notera senskidan som ischiadicusnerven ligger i. M semitendinosus.

Teknik: Använd In plane-teknik med instick på lateralsidan av ultraljudsprobens huvud. Stick in nålen under proben lateralt om målet. Målet för nålspetsen är N ischiadicus, nålen måste komma innanför senskidan. Genomför så få injektioner som möjligt, helst 2, ett stick på varje sida om nerven, ca på 2 cm:s djup. Ideal spridning är runt den hyperekogena nervrotsstrukturen av ischiadicusnerven eller mellan n peroneus communis och n tibialis. Notera hydrodissektion, dvs. utfyllnad runt nerven av LA.

Vid Out of plane teknik kommer nålen ner i bilden vertikalt i medellinjen.

Varning: Följ nervens utbredning och delning. Blockaden kan även läggas något högre upp. Om kvarliggande kateter lägges måste denna placeras innanför senskidan. Tar ca 30 min till fullt anslag.

Videolänk: https://www.youtube.com/watch?v=kzhSiQBPE7s

Val av lokalanestesimedel för popliteablockad
Läkemedel Lokalanestesimedel Volym (ml) Anslagstid Duration
Carbocain 1% mepivakain 10 mg/ml20-30 ml 10-20 min2-5 timmar
Narop 0,5%ropivakain 5 mg/ml10-30 ml10-45 min3-9 timmar
Narop 0,75%ropivakain 7,5 mg/ml10-20 ml10-45 min3-9 timmar
Xylocain 1% lidokain 10 mg/ml20-30 ml10-20 min1-4 timmar

Pocketguide

Av Patrik Martner, Specialistläkare i anestesi & intensivvård. Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Uppdaterad 2019-10-14


Loader Laddar…
EAD-logga Tar det för länge?

Ladda om Ladda om dokument
| Öppna Öppna i ny flik

Download


Sakralblockad

Sakralblockad läggs genom att placera en nål genom sakral hiatus för att administrera lokalanestestika till epiduralrummet. Detta tillvägagångssätt används inte bara för kirurgisk anestesi och smärtlindring hos barn, men också för att hantera en mängd olika kroniska smärttillstånd hos vuxna.

Patienten kan placeras i bukläge eller lateral position för en kaudal blind teknik. En linje dras för att förbinda de övre bilaterala höftbenskammarna som används som en sida av en liksidig triangel; då ska det sakrala läget vara ungefärligt. Genom att palpera sakrala Cornua som 2 benutskott kan sakrala hiatus identifieras som en grop i mitten. En epiduralnål förs in i 45 grader mot korsbenet och omdirigeras om man kommer i kontakt med den bakre ytan av korsbenet. En subjektiv känsla av ”loss” eller förlust av resistans uppkommer vid penetrationen, men är förknippat med en felfrekvens på upp till 26% även i erfarna händer.

Sakral blockad för kirurgisk anestesi

LäkemedelLokalanestesimedelKoncentrationDos i ml Dos i mg
Xylocain Lidokain10 mg/ml20–40 ml200–400 mg
Carbocain Mepivakain10 mg/ml15–20–30 ml150–200–300 mg
Carbocain Mepivakain20 mg/mlupp till 17.5 ml350 mg
Sakral på småbarn (< 10 kg)
Marcain Bupivakain2,5 mg/ml med adrenalin0,5 ml/kg
Narop Ropivakain2 mg/ml1 ml/kg
 • Bildresultat för pitkin spinalnÃ¥l

Saphenusblockad

Kroppsläge på patienten: Ryggläge, med abducerat utåtroterat ben och lätt böj i knävecket.

Indikation: Tillägg till popliteablockad eller ischiadikusblockad vid kirurgi nedanför knäleden. Blockad av n saphenus.

Transducer: 8-16 MHz, linjär probe.

Probens position: Tvärläge ca 10 cm ovanför knäledsvecket på lårets lateralsida (framsida).

Injektionsnål: 22G, 8 cm lång, tvärslipad.

Nervstimuleringsrespons från: mediala delen av underbenet och vaden.

Inställt djup i ultraljudsbilden: 4-6 cm.

Ideal bild: Synliggör a femoralis. N saphenus ligger framför (lateralt om) a femoralis under m sartorius.

Notera anatomin: Femur, a femoralis. N saphenus kan vara svår att visualisera. M vastus medialis. M sartorius.

Teknik: Använd In plane-teknik med instick från lateralsidan av ultraljudsprobens huvud. Stick in nålen under proben lateralt om målet. Målet för nålspetsen är N saphenus lateralt om a femoralis under M sartorius. Genomför så få injektioner som möjligt, helst endast en. Ideal spridning är runt den hyperekogena nervrotsstrukturen av saphenusnerven eller runt och under a femoralis. Notera hydrodissektion, dvs. utfyllnad runt nerven av LA. Saphenusblockaden kan även läggas nedom knäleden på lateralsidan.

Vid Out of plane teknik bör nålen komma ner i bilden vertikalt i medellinjen.

Varning: Följ nervens utbredning och delning. N saphenus kan vara svår att visualisera.

Videolänk: https://www.youtube.com/watch?v=rn1pI48D3Ik

Val av lokalanestesimedel för saphenusblockad
Läkemedel Lokalanestesimedel Volym (ml) Anslagstid Duration
Carbocain 1% mepivakain 10 mg/ml10 ml 10-20 min2-5 timmar
Narop 0,5%ropivakain 5 mg/ml10 ml10-45 min3-9 timmar
Narop 0,75%ropivakain 7,5 mg/ml10 ml10-45 min3-9 timmar
Xylocain 1% lidokain 10 mg/ml10 ml10-20 min1-4 timmar

Serratus Plane Blockad

Kroppsläge: Sidoläge eller med armen framåt är att föredra.

Indikation: Kirurgi i thoraxvägg.

 

Transducer: 10-16 MHz, linjär probe (”hammarhajshuvud”)

Probens position: In plane-teknik (i tvärläge eller längsläge) eller Out-of-plane.

Injektionsnål: 22G, 8 cm lång, tvärslipad.

Nervstimuleringsrespons: .

Inställt djup i ultraljudsbilden: 2,5-3 cm.

Ideal bild: Blockad av Serratus plane utförs i axillärregionen, men mer lateralt och dorsalt jämfört med PECS I och II block. Vid axillarisfossan ligger intercostobrachialisnerven, samt laterala kutana grenar av de intercostala nerverna (T3-T9) , långa thoraxnerven och thoracodorsala nerven som befinner sig i ett fack mellan m. serratus anterior och m. latissimus dorsi, mellan bakre och midaxillära linjerna.

Notera anatomin: De två huvudsakliga anatomiska landmärkena är m.latissimus dorsi och m.serratus anterior. Den thoracodorsala artären löper i det fasciaplanet mellan de två musklerna. Revben, pleura och interkostala muskler kan också ses under proceduren.

Teknik: Det finns två huvudmetoder för att identifiera platsen för serratusblocket. Den första metoden kräver att man räknar revbenen från nyckelbenet medan man flyttar proben i sidled och distalt tills det fjärde och femte revbenet kan identifieras (se figur). Proben bör vara orienterad i horisontalplanet och lutas därefter bakåt tills m. latissimus dorsi (en ytlig tjock muskel) kan identifieras. M. Serratus anterior, en tjock, hypoekoisk struktur ligger djupt mot m. latissimus dorsi som är avbildad över revbenen. Om proben riktas bakåt möjliggörs identifiering av planet mellan m. serratus anterior och m. latissimus dorsi. En alternativ metod är att placera proben över axillen, där m. latissimus dorsi kommer att framträda tydligare (se Figur). Placeringen av arteria thoracodorsalis är lättare att identifiera på detta sätt. Både In-plane och Out-of-plane-metoder är lämpliga vid punktion.

Val av lokalanestesimedel för Serratus Plane Blockad
Läkemedel Lokalanestesimedel Volym (ml) Anslagstid Duration
Carbocain 1% mepivakain 10 mg/ml20-40 ml 10-20 min2-5 timmar
Narop 0,5%ropivakain 5 mg/ml10-30 ml10-45 min3-9 timmar
Narop 0,75%ropivakain 7,5 mg/ml10-20 ml10-45 min3-9 timmar
Xylocain 1% lidokain 10 mg/ml20-40 ml10-20 min1-4 timmar

Videolänk: Klicka här för länk


Supraklavikulär Plexusblockad

Kroppsläge: Ryggläge eller halvt sidoläge. Lätt huvudvridning åt motsatt håll. Lätt höjd huvudända.

Indikation: Kirurgi på humerus, armbåge, hand.

Transducer: 10-16 MHz, linjär probe (”Hammarhajshuvud”).

Probens position: I supraklavikulära gropen (fossan). Lateralt om nyckelbenets huvud, i cephal-kaudal riktning.

Injektionsnål: 22G, 5 cm lång, tvärslipad.

Nervstimuleringsrespons: Arm, underarm.

Inställt djup i ultraljudsbilden: 3 cm.

Ideal bild: Plexus brachialis och a subclavia ovan första revbenet och pleura.

Notera anatomin: A subclavia. Första revbenet. Pleura. Nervplexat har ett bikakemönster som är både hypoekogent och hyperekogent som ligger omedelbart lateralt om a subclavia och medialt om m skalenius medius (msm).  Nervrötterna är i regel hypoekogena.

Teknik: Använd In plane-teknik med instick på lateralsidan av ultraljudsproben. Stick in nålen under proben parallellt med probens längsriktning. Målet för nålspetsen är innanför plexusskidan lateralt om a subclavia och ovanför första revbenet. Genomför så få injektioner som möjligt, gärna 2-3. Ideal spridning är runt de hyperekogena nervrotsstrukturerna. Vid svårighet att åskådligöra nervrotsstrukturerna börja scanningen direkt ovan klavikeln. Notera hydrodissektion, dvs. plexusskidans utfyllnad med LA.

Varning: Undvik stick genom pleura och punktion av a subclavia. Försiktighet på patienter med avancerad KOL, lungemfysem och eller dyspné.

Videolänk: https://www.youtube.com/watch?v=ztOIvfjsB-U

Val av lokalanestesimedel för Supraklavikulär Plexusblockad

Läkemedel Lokalanestesimedel Volym (ml) Anslagstid Duration
Carbocain 1% mepivakain 10 mg/ml20-30 ml 10-20 min2-5 timmar
Narop 0,5%ropivakain 5 mg/ml20-30 ml10-45 min3-9 timmar
Narop 0,75%ropivakain 7,5 mg/ml10-20 ml10-45 min3-9 timmar
Xylocain 1% lidokain 10 mg/ml20-30 ml10-20 min1-4 timmar

Suprazygomatisk Maxillarblockad

Av Ellinor Wisén, Specialistläkare
Anestesikliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Uppdaterad 2019-12-05


Kroppsläge: Rygg

Indikation: Gomkirurgi, tandextraktion, ev käkkirurgi i maxillarisområdet.

Transducer: Hockeyklubba på barn, linjär probe på vuxna.

Probens position: Under zygomatiusbågen.

Injektionsnål: 25-27 G, 40-50 mm (företrädesvis den längre på vuxna)

Nervstimuleringsrespons: Ryckning i massetermuskeln, som upphör då nålspetsen passerar ut från muskeln i fossa pterygopalatina.

Ideal bild: Nerven och nålen är svåra att visualisera i bild, men a maxillaris kan ses, och spridningen av lokalanestetika i området runt artären.

Teknik: Nålen förs in vinkelrät mot huden ca 1 cm lateralt om laterala orbitakanten, ovanför arcus zygomaticus, till benkontakt på 1-2 cm djup (sphenoid wing). Nålen backas därefter något, och riktas om i riktning mot filtrum (fåran mellan överläpp och näsa), och förs in 35-45 mm (på vuxna ev ngt längre). Ett ”pop” eller släpp kan kännas då nålen kommer ut genom massetermuskeln in i fossa pterygopalatina, men känns inte alltid.

Varning: Noggrann aspiration, a maxillaris löper kaudalt om nerven. Injektionen ska gå lätt, är det trögt att injicera finns risk att nålen ligger i nerven.

Videolänk:

Val av lokalanestesimedel för Suprazygomatisk Maxillarblockad
Läkemedel Lokalanestesimedel Volym (ml) Anslagstid Duration
Narop 0,2%Ropivakain 2 mg/ml0,15 ml/kg10-45 min3-9 timmar
Chirocain 0,25%Levobupivakain 2,5 mg/ml0,15 ml/kg15-30 min5-15 timmar
Xylocain 2% Lidokain 20 mg/ml3 ml för vuxna10-20 min1-4 timmar

Referenser: 

 1. Chiono, J., O. Raux, S. Bringuier, C. Sola, M. Bigorre, X. Capdevila, and C. Dadure. ”Bilateral Suprazygomatic Maxillary Nerve Block for Cleft Palate Repair in Children: A Prospective, Randomized, Double-Blind Study Versus Placebo.” Anesthesiology 120, no. 6 (Jun 2014): 1362-9.
 2. Mesnil, M., C. Dadure, G. Captier, O. Raux, A. Rochette, N. Canaud, M. Sauter, and X. Capdevila. ”A New Approach for Peri-Operative Analgesia of Cleft Palate Repair in Infants: The Bilateral Suprazygomatic Maxillary Nerve Block.” Paediatr Anaesth 20, no. 4 (Apr 2010): 343-9.
 3. Radder, K., A. Shah, S. Fatima, C. Kothari, S. Zakaullah, and A. Siddiqua. ”Efficacy and Feasibility of Frontozygomatic Angle Approach for Extra Oral Maxillary Nerve Block in Oral Surgery: A Descriptive Clinical Trial.” J Maxillofac Oral Surg 13, no. 3 (Sep 2014): 231-7.

TAP-blockad (Transversus Abdominis Plane)

Kroppsläge på patienten: Plant ryggläge. Armar ut (abducerade).

Indikation: Nedre bukkirurgi, gynekologisk eller urologisk kirurgi. Hysterektomi, ljumskbråck.

 • Bild 1 TAP-blockad
 • Bild 2 TAP-blockad
 • Bild 3 TAP-blockad
 • Bild 4 TAP-blockad
 • Bild 5 TAP-blockad

Transducer: 8-16 MHz, linjär probe.

Probens position: Mitt emellan Crista iliaca och nedre revbensbågen strax ovanför navelhöjd. Proben läggs i tvärläge parallellt med revbensbågen.

Injektionsnål: 20-22 G, 10 cm lång, tvärslipad.

Nervstimuleringsrespons från: ingen.

Inställt djup i ultraljudsbilden: 4 cm

Ideal bild: Synliggör rektusmuskeln medialt. M. transversus abdominis ligger under rectusmuskeln och under m. obliquus internus som i sin tur ligger under m. obliquus externus. Rektusmuskeln ligger medialt och passeras ut och ifrån.

Notera anatomin: M. transversus abdominis ligger under m. obliquus internus som i sin tur ligger under m obliquus externus. Ovanför m. obliquus ext finns bukfett. Transversus abdominus plane (TAP) ligger under den bakre rektusfascian. Nerverna ligger mellan m. transversus abdominis och m. obliquus internus (mellan 2:a och 3:e muskellagret).

Teknik: Använd In plane-teknik med instick 0,5 cm från medialsidan av ultraljudsprobens huvud. Stick in nålen under proben medialt om målet. Målet för nålspetsen är TAP-rummet mellan m. obliquus internus och m. transversus abdominis. Penetrationen av bakre fascian kan kännas som ett ”pop” eller ”loss”. Genomför så få injektioner som möjligt, helst endast en. Ideal spridning är under den bakre rektusfascian. Notera ordentlig hydrodissektion, dvs. utfyllnad av TAP. TAP blockaden läggs med fördel på båda sidor.

Varning: Svårare på obesa patienter. En kudde under höften kan underlätta. Undvik att sticka genom peritoneum.

Videolänk: https://www.youtube.com/watch?v=9TIHDn7uBZI

https://www.youtube.com/watch?v=CzMDdrPbLEM

Val av lokalanestesimedel för TAP-blockad (Transversus Abdominis Plane)

Läkemedel Lokalanestesimedel Volym (ml) Anslagstid Duration
Carbocain 1% Mepivakain 10 mg/ml20-40 ml (20 ml på varje sida). 10-20 min2-5 timmar
Narop 0,5%Ropivakain 5 mg/ml15-20 ml unilateralt eller 30-40 ml till 2 sidor. 10-45 min3-9 timmar
Marcain 0,375% Bupivakain 3,75 mg/ml10-20 ml15-30 min5-15 timmar

Intratekal smärtbehandling

Intratekal smärtbehandling tillämpas genom att en epiduralkateter inläggs under strikta sterila förhållanden i spinalrummet via en lumbalpunktion med en epiduralnål. Katetern används sedan för en kontinuerlig spinalanestesi via pump – t ex Gemstarpump eller CAD-pump. Denna punktion utförs som en spinalanestesi med en epiduralnål. Genom epiduralnålen identifieras först spinalrummet med en spinalnål, alltså en “nål-genom-nålenteknik”. Härefter inläggs en epiduralkateter högt upp, ca 15 cm efter instick i L2-L3. Katetern kan med fördel tunnuleras subkutant från insticksstället fram på sidan av patienten. Intratekalt givet läkemedel är 100–300 gånger starkare än peroralt givet.

Kontraindikationer: högt intrakraniellt tryck, sepsis, allvarlig koagulationsrubbning, ökad blödningsrisk, antikoagulationsbehandling (Waran, Plavix) och infekterad hud t ex vid trycksår i närheten av inläggningsområdet.

Preoperativa blodprover:
PK(INR), APTT, trombocyter, CRP.

Antikoagulationsbehandlade patienter

Waranbehandling utsätts – opererande läkare meddelar acceptabelt INR i varje enskilt fall. Patienter som behandlas med lågmolekylärt heparin t ex Fragmin bör behandlas enl följande: Vid inj Fragmin 5000 E s c bör 10 timmar förflyta innan inläggning, lägesjustering eller borttagning. Påföljande Fragmindos ges 2 timmar efter inläggning eller borttagning av intratekal kateter.

Vid Klexane 40 mg s.c. bör 10 timmar förflyta innan inläggning, lägesjustering eller borttagning. Påföljande Klexanedos ges 2 timmar efter inläggning, lägesjustering eller borttagning av intratekal kateter. Plavix utsätts 10 dagar innan ingrepp.

Läkemedel för intratekal administration

95 ml Marcain 5 mg/ml blandas med 5 ml Morfin 10 mg/ml till en volym av 100 ml. Koncentrationen av Marcain (bupivacain) blir 4,75 mg/ml och koncentrationen morfin blir 0,5 mg/ml. En rekommenderad startdos är 0,3 ml/timme med möjlighet att ge en bolusdos om 0,2 ml vid behov.

Peroperativ smärtlindring sker vanligen genom tillförsel av lokalanestesimedel med tillsats av opiater, vanligen morfin 0,1 mg, 100 μg.

Möjligheten finns att tillföra en blandning av opiater och klonidin (Catapresan). En sådan blandning är t ex:

 • Morfin Special 0,1-0,3 mg, 0,4 mg/ml, 0,25–0,75 ml
 • Sufenta (sufentanil) 10 μg, 5 μg/ml, 2 ml
 • Catapresan (klonidin) 75 μg, 150 μg/ml, 0,5 ml

Kontroller vid intratekal (subarachnoidal) tillförsel av opioid

Efter det morfin givits intratekalt utförs nedanstående kontroller under 12 timar och efter intratekalt fentanyl eller sufentanil givits under 6 timmar.

1 gång/timme efter det att spinalbedövning givits kontrolleras:

 • VAS
 • Sederingsgrad
 • Andningsfrekvens (om sederingsgrad >1)
 • Illamående
 • Klåda

Härefter utförs kontroller enligt ovan var 4:e timme i ytterligare 12 timmar.

Extra kontroll 2 ggr/timme i 2 timmar vid tillägg av sederande eller andningsdeprimerande läkemedel.

KAD i minst 12 timmar. Kontrollera blåsfunktion sedan KAD dragits.


Postspinal huvudvärk

Postduralpunktionshuvudvärk – PDPH (Post Dural Puncture Headache)

Definition

PDPH definieras enligt internationell klassifikation som lägesberoende huvudvärk som uppkommer inom 5 dygn efter en durapunktion, samt går över spontant inom en vecka eller inom 48 timmar efter en epidural blood-patch. Den är också förenad med nackstelhet, tinnitus, hörselförändring, ljuskänslighet och illamående (1).

Bakgrund

Efter punktion av duran, den hårda hjärnhinnan, kan ett likvorläckage till epiduralrummet uppstå. Detta kan ge upphov till intrakraniell hypovolemi, med dragning i kraniella strukturer. Huvudvärk kan uppkomma, men man vet inte den exakta mekanismen till besvären. Den intrakraniella hypovolemin kan leda till kranialnervspåverkan samt vendilatation och därmed risk för utveckling av subduralhematom.

Huvudvärkens allvarlighetsgrad påverkas av nålens grovlek och utformning, patientens ålder och kön, med störst risk hos unga kvinnor efter punktion med grov nål. Obstetriska patienter innebär således en riskgrupp med tanke på ålder, kön och frekvensen epiduralanestesi vid förlossning. Risk för PDPH efter punktion med en 27 G pencil point spinalnål beräknas till mellan 0-2 %, medan risk för PDPH efter accidentell punktion med en 16-18 G epiduralnål är 45-80 % (2, 3). Incidens av accidentell durapunktion vid förlossningsepiduralanestesi vid är ca 1 % (4).

Symptom

De typiska besvären utgörs av svår lägesberoende huvudvärk. Den debuterar i 90 % av fallen inom 3 dygn efter punktionen (2, 5). Huvudvärken sitter oftast frontalt, men kan även sitta i nacken med utstrålning mot axlarna. Huvudvärken förvärras vid upprätt kroppsställning och lindras påtagligt i liggande. Illamående, yrsel, öronsus, hörselpåverkan och ljuskänslighet är relativt vanliga symptom (2, 4).

Differentialdiagnos

Intrakraniell masseffekt (t.ex. blödning, tumör), cerebral ventrombos, migrän, infektiös meningit, spänningshuvudvärk, preeklampsi, anemi, Sheehans syndrom, Posterior reversible encephalopathy syndrome (PRES) (2, 3, 6). Prognos I de flesta fall går besvären över spontant inom en vecka (2). Dock förekommer även kroniska besvär. Komplikationer i form av kranialnervspåverkan och subduralhematom kan uppstå (6, 7). I en fallserie var incidensen subduralhematom 0,026 % i osorterad obstetrisk epiduralbedövad population och 1,1% (1 på 87) i gruppen där man konstaterat durapunktion i samband med anläggandet av ryggbedövning (8).

Behandling

Många olika behandlingar har försökts för att lindra denna intensiva huvudvärk. Professionellt stöd, noggrann förklaring till besvären samt uppföljning är viktigt. Trots att besvären lindras i liggande ställning, har man inte sett att sängläge kan påverka durationen (2). Att undvika dehydrering, ge analgetika, triptaner, antiemetika och akupunktur kan lindra symptomen, men ger sällan full besvärsfrihet. Dessa metoder kan försökas vid lindriga besvär och/eller vid kontraindikation för behandling med blood-patch. Viss effekt har dock visats av profylaktiskt givet cosyntropin iv samt epiduralt givet morfin (9, 10). Den hittills mest effektiva behandlingen är epidural blood-patch.


Ryggbedövning och Antikoagulation

Tidsrekommendationer för läggande resp. borttagande av ryggbedövning och katetrar.
OBS. Patienter med nedsatt läkemedelselimination (t.ex. njursvikt) kan kräva längre tidsintervall och kombinationer av antikoagulantia ökar risken för blödning.
Typ av antikoagulantium (blodförtunnande läkemedel) som avses med hänsyn till dos.Dos av antikoagulantiumRekommenderat tidsintervall från tillförsel av blodförtunnande farmaka till inläggning av kateter alt. katetermanipulation eller borttagande av kateter vid ryggbedövningTidsintervall från ryggbedövning (inläggning, katetermanipulation eller borttagande av kateter) till administration av blodförtunnande farmaka
Hepariner/Xa-inhibitorer
Ofraktionerat heparin (UHF)
Hepariner/Xa-inhibitorer≤ 5000 E (70E/kg)/dag4 tim. Normalt APTT och normala trombocyter.1 tim
Hepariner/Xa-inhibitorer> 5000 E (70-100E/kg)/dag4 tim. Normalt APTT och normala trombocyter.6 timmar rekommenderas. Kortare tid ner till 1-2 timmar är praxis på en del ställen.
Ofraktionerat heparin (UHF)> 100 E/kg/dag4 tim. Normalt APTT och normala trombocyter.6 timmar. Starta EDA kvällen för operationen.
Lågmolekylärt heparin (LMWH), dalteparin (Fragmin) eller enoxaparin (Klexane)≤ 5000 E eller ≤ 40 mg/dag10 timmar6 timmar rekommenderas. 2-4 timmar är vanlig praxis.
Lågmolekylärt heparin (LMWH), dalteparin (Fragmin) eller enoxaparin (Klexane)>5000 E eller > 40 mg /dag24 timmar6 timmar rekommenderas. 2-4 timmar är vanlig praxis.
Fondaparinux (Arixtra) ≤ 2,5 mg/dag (Xa+at) 36 timmar6 timmar
Rivaroxaban (pi/oral) (Xa) (Xarelto) 18 timmar6 timmar
Vitamin K-antagonister
Warfarin (Waran) 1-4 dagar dosberoende, INR ≤1,4-2,2Återinsätt efter borttagande av epidural/spinal kateter
Trombocythämmande läkemedel
Acetylsalicylsyra (ASA) 12 timmar hos patienter med indikation sekundärprevention .

 

3 dagar hos övriga (1 vecka efter doser > 1g/dag)
Återuppta så snart som möjligt efter kirurgi

 

Återuppta efter kirurgi
Dipyridamol (Persantin) Inga begränsningarInga begränsningar
NSAID
Diklofenak 12 timmar 
Ibuprofen 12 timmar 
Ketoprofen 12 timmar 
Indometacin 24 timmar 
Ketorolak 24 timmarIcke selektiva NSAID-preparat bör undvikas när manipulation med katetern planeras, hos patienter med epiduralkateter och samtidig behandling med LWMH eller andra antikoagulantia. Man bör då välja COX2 hämmare.
Naproxen 48 timmar 
Lornoxikam 24 timmar 
Piroxikam 2 veckor 
Tenoxikam (Alganex) 2 veckor 
ADP-receptorinhiberare
Clopidrogrel (Plavix, Iscover) 5 dagar.Efter borttagande av kateter
Ticlopidin (Ticlide) 5 dagar.Efter borttagande av kateter
Pracurgrel (Efient) Sannolikt 5 dagar. Säkra data saknas.Efter borttagande av kateter

Behandling av postspinal huvudvärk

Behandling av PDPH med epidural blood-patch

Metoden innebär att narkosläkare injicerar 20 ml autologt blod i epiduralrummet, på samma nivå som durapunktionen, eller ett interstitium nedanför. Teoretiskt åstadkoms då en momentan volyms- och tryckökning i spinalkanalen med efterföljande minskning av drag i intrakraniella strukturer. Detta leder till en snabb minskning av huvudvärken. Blodet sprids sedan relativt snabbt i epiduralrummet, framförallt i kraniell riktning. Blodet bildar en ”clot” vid vävnadsskadan i duran och tätar hålet (2, 3, 11). Epidural blood-patch beskrevs först på -60-talet och mycket av kunskap kring behandlingen grundar sig på fallbeskrivningar och retrospektiva studier. Divergerande rekommendationer förekommer vad gäller volym injicerat blod, tidpunkt för behandlingen samt huruvida profylaktisk/ terapeutisk behandling bör tillämpas (2, 3, 12, 13). Det finns ett visst stöd för att terapeutisk behandling bör läggas tidigast 24 timmar efter punktionen, för att minska behov av upprepad behandling (3, 14).

Indikation:

Invalidiserande, klassisk, lägesbetingad huvudvärk efter genomgången ryggbedövning, där andra differentialdiagnoser är beaktade men uteslutna. Utredning: BT, temp, Hb, LPK och CRP.

Kontraindikation:

Sedvanliga för ryggbedövning: koagulationsrubbning, behandling med antikoagulantia, sepsis, infektion vid insticksplats, patientvägran. Vid blodsmitta hos patient får individuell bedömning göras.

Metod:

Under sterila betingelser lokaliseras epiduralrummet med sedvanlig epiduralnål och teknik, gärna ett interstitium kaudalt om tidigare punktion. Assistent (vanligtvis sjuksköterska) utför därefter steril venpunktion och aspirerar minst 20 ml autologt blod från patienten. Blodspruta överräcks direkt till narkosläkaren för omedelbar långsam injektion av blod (upp tom 20 ml) in i epiduralrummet. Injektionen ska avbrytas om patienten anger ryggsmärta. Sätt förband över insticksstället. Sängläge rekommenderas 1-2 timmar och därefter försiktig mobilisering.

Besvärsfrihet från huvudvärk uppnås hos >70 % av PDPH-patienter som behandlas med blood-patch (2, 3). Om huvudvärk återkommer med typiska symptom, kan blood-patch behandlingen behöva upprepas (4, 5).

Då diagnosen PDPH i första hand är klinisk måste differentialdiagnoser beaktas på vida indikationer. Vid atypiska, kvarstående eller återkommande besvär, förändrad typ av huvudvärk och/eller tillkomst av andra neurologiska besvär, måste utvidgad utredning ske med t.ex. CT/MR (2, 6, 8).

Risker/komplikationer:

Risk föreligger för ytterligare durapunktion i samband med lokalisering av epiduralrummet. Lättare ryggvärk upp till 5 dagar förekommer (3). Infektion i spinalkanalen. Om blodet accidentellt injiceras subduralt/ intraduralt kan det orsaka allvarliga komplikationer i form av arachnoidit, cauda equina syndrom och permanenta nervskador (3, 15, 16).

Efter PDPH och/eller blood-patch måste patient följas upp noggrant och får ej lämna sjukhus om svår huvudvärk kvarstår. Noggrann information, muntlig och skriftlig, angående komplikationen och dess risker, måste ges. Tydliga instruktioner om vart patienten skall vända sig i händelse av recidiverande besvär. Komplikationen skall journalföras.

Under 2016 har en europeisk observationsstudie påbörjats, EPiMAP. Denna kommer förhoppningsvis att ge oss mer kunskap om blood-patch som behandling av PDPH.

Referenser:

 1. International classification of headache disorders 2nd edition. Cephalgia: 2004, 24: 79.
 2. Post-dural puncture headache: pathogenesis, prevention and treatment. BJA (2003) 91 (5):718-729.
 3. Post-dural puncture headache: The worst common complication in obstetric anesthesia. Seminars in perinatology: vol 38 Issue 6 (2014) 386-394.
 4. Management of accidental dural puncture and post-dural puncture headache after labour: a Nordic survey. Acta Anaesth Scand 2011; 55: 46–53.
 5. Ten years of experience with accidental dural puncture and post-dural puncture headache in a tertiary obstetric anaesthesia department. IJOA: (2009) 17; 329-335.
 6. Intracranial subdural haematoma following neuraxial anaesthesia in the obstetric population: a literature review with analysis of 56 reported cases. IJOA vol 25 febr 2016, 58-65.
 7. MBRRACE-rapporten 2009-2011 (2012).
 8. Subdural Hematoma Associated With Labour Epidural Analgesia: A case Series. Reg Anesth and Pain medicine: 2016: vol 41(5) 628-631.
 9. Prevention of post-dural puncture headache in parturients: a systematic review and meta-analysis. Acta anaesth Scand 2013:57:417-430.
 10. Cosyntropin for profylaxis against Post Dural Puncture Headache after Accidental Dural Puncture. Anesthesiology: 2010, vol 113(2)413-420.
 11. Magnetic resonance imaging of extradural blood patches: appearances from 30 min to 18h. BJA: 1993:71(2) 182-188.
 12. Prophylactic vs therapeutic blood patch for obstetric patients with accidental dural puncture-a randomized controlled trial. Anaethesia 2014, 69, 320-326.
 13. Accidental dural puncture, postdural puncture headache, intrathecal catheters and epidural blood-patch: revisiting the old nemesis. J Anesth (2014) 28:628-630.
 14. The influence of timing on the effectiveness of epidural blood patches in parturients. IJOA (2013) 22, 303-309.
 15. Spinal subdural haematoma after an epidural blood patch. IJOA: vol 24 Issue 3 Aug 2015, 288-289.
 16. Chronic adhesive arachnoiditis after repeat epidural blood patch. IJOA: vol 24 Issue 3 Aug 2015, 280-283.

Dosering av lokalanestesimedel

Infiltrationsanestesi med lokalanestesimedel

LäkemedelLokalanestesimedelStyrkaVolym (ml)Dos (mg)
Carbocain Mepivakain10 mg/ml1–20 ml 10–200 mg
Xylocain Lidokain10 mg/ml5-40 ml 50-400 mg
Chirocain Levobupivakain2,5–5 mg/ml1–20 ml 2,5–100 mg
Citanest  Prilokain5 mg/ml1-20 ml 5-100 mg

Nervblockad på fingrar och tår

Dosering av lokalanestesimedel
LäkemedelLokalanestesimedelStyrkaVolym (ml)AnslagstidDurationDos (mg)
Xylocain Lidokain10 mg/ml 2–4 ml 1-5 min1-4 timmar20–40 mg
Carbocain Mepivakain10 mg/ml2–5 ml 1-5 min2-5 timmar20–50 mg
Carbocain Mepivakain20 mg/ml1-5 ml 1-5 min2-5 timmar20-100 mg
Citanest Prilokain5 mg/ml1-5 ml 1-5 min1-2,5 timmar5-25 mg

Stora blockader

Axillär plexusblockad, TAP-blockad, Fascia Iliaca Compartment Block (FICB)
LäkemedelLokalanestesimedelStyrkaVolym (ml)AnslagstidDurationDos (mg)
XylocainLidokain 10 mg/ml10-40 ml10-20 min1-4 timmar100-400 mg
CarbocainMepivakain 10 mg/ml20–40 ml10-20 min2-5 timmar200–400 mg
CarbocainMepivakain 20 mg/ml10–17,5 ml10-20 min2-5 timmar200–350 mg
Narop Ropivakain 5 mg/ml10-40 ml10-45 min3-9 timmar75-300 mg

Små till medelstora blockader

Supraclavikulär plexusblockad, Infraclavikulär plexusblockad, Interscaleniusblockad, Femoralisblockad, Ischiadikusblockad, Saphenusblockad, Ileoinguinalisblockad, Popliteablockad, PECS, Serratus Anterior Plane Block, Fotblockad, Quadratus Lumborumblockad
LäkemedelLokalanestesimedelStyrkaVolym (ml)AnslagstidDuration Dos (mg)
XylocainLidokain10 mg/ml10-20 ml10-20 min1-4 timmar100-200 mg
NaropRopivakain 5 mg/ml1-30 ml10-45 min3-9 timmar5-150 mg
NaropRopivakain 7,5 mg/ml1-30 ml10-45 min3-9 timmar7,5-225 mg
CarbocainMepivakain 10 mg/ml10–20 ml10-20 min2-5 timmar100–200 mg

Epiduralanestesi för kirurgiska ingrepp

LäkemedelLokalanestesimedelKoncentrationVolym Dos (mg)
Carbocain®Mepivakain10 mg/ml10-20 ml 100-200 mg
Carbocain®Mepivakain20 mg/ml10-17.5 ml 200-350 mg
Marcain®Bupivakain2.5 mg/ml 20 ml 50 mg följt av
Marcain® Bupivakain2.5 mg/ml 6-16 ml 15-40 mg **
Marcain® Bupivakain5 mg/ml 15-30 ml 75-150 mg
Marcain® Bupivakain2.5 mg/ml 6-16 ml 15-40 mg **
Chirocain®Levobupivakain5.0-7.5 mg/ml10-20 ml *50-150 mg
Narop® Ropivakain5-7.5 mg/ml 15-20 ml 100-200 mg därefter
Narop®Ropivakain5 mg/ml 6-10 ml 30-50 mg **
* långsam bolus under operationen
** var 4-6 timma alt. i kontinuerlig infusion beroende på önskat antal anestesi-segment och patientens ålder.

Epiduralanestesi vid kejsarsnitt

LäkemedelLokalanestesimedelStyrkaVolym (ml)Dos (mg)
Chirocain®Levobupivakain5 mg/ml*15–30 ml 75–150 mg
Carbocain®Mepivakain20 mg/ml 10–17,5 ml 200–350 mg
Marcain®Bupivakain5 mg/ml15–30 ml 75–150 mg
Nesacain®3%Klorprokain30 mg/ml15–20 ml i bolus
Narop®Ropivakain7,5 mg/ml15-20 ml 112,5-150 mg
* långsam administration

Förlossnings-EDA (Epidural för förlossningsanalgesi)

LäkemedelLokalanestesimedelOpioidStartdosBolusKontinuerlig infusion
Chirocain 0,0625%
+ Sufenta 0,05%
Levobupivakain 0,625 mg/mlSufentanil 0,5 μg/ml 12 ml 4-8 ml 8 ml/timme
Narop 0,1%
+ Sufenta 0,1%
Ropivakain 1 mg/ml Sufentanil 1 μg/ml10 ml4-8 ml 6-9 ml/timme
Marcain 0,1%
+ Sufenta 0,1%
Bupivakain 1 mg/mlSufentanil 1 μg/ml 10 ml4-8 ml6-9 ml/timme
Narop 0,2%Ropivakain 2 mg/ml8 ml 4-8 ml 2-5 ml/timme
PCEA (Patient Controlled Epidural Anaesthesia)LokalanestesimedelOpioidStartdosBolusSpärrtid
Chirocain 0,0625%
+ Sufenta 0,05%
Levobupivakain 0,625 mg/mlSufentanil 0,5 μg/ml 12 ml 4 ml 15 min

Konvertering av förlossnings-EDA till Sectio-EDA ("Top-Up")

LäkemedelLokalanestesimedelStyrkaVolym (ml)Dos (mg)Opioid
Narop Ropivakain5 mg/ml15-20 ml 113-150 mg+ Sufenta 25 μg
Chirocain*Levobupivakain5 mg/ml15–20 ml 75–100 mg
Marcain Bupivakain5 mg/ml, 15–20 ml75–100 mg
Nesacaine Klorprokain30 mg/ml (3% )15–20 ml
* långsam injektion

Epiduralanestesi för postoperativ smärtbehandling

Standardblandning av lokalanestesimedel plus opioid ges vanligen med en dos av 4-16 ml/timme.
LäkemedelLokalanestesimedelOpioidTillsatsDosering
"Breiviks blandning/BFA"
Marcain 0,1%
Bupivakain 1,0 mg/mlFentanyl 2 μg/mlAdrenalin 2 μg/ml8-14 ml/timme
Marcain 0,25%Bupivakain 2,5 mg/mlSufenta 0,5 μg/ml8-12 ml/timme
Marcain 0,25%Bupivakain 2,5 mg/mlMorfin special 0,03 mg/ml5-10 ml/timme
Marcain 0,1%Bupivakain 1,0 mg/mlSufenta 1 μg/ml8-16 ml/timme
Narop 0,2%Ropivakain 2 mg/mlSufenta 1 μg/ml8-16 ml/timme
Narop 0,1%Ropivakain 1 mg/mlSufenta 0,5 μg/ml8-16 ml/timme
Narop 0,2%Ropivakain 2 mg/mlSufenta 1 ug/ml Catapresan 3 ug/ml6-14 ml/timme
Narop 0,2%Ropivakain 2 mg/mlMorfin special 0,03 mg/ml5-10 ml/timme
Chirocain 0,125%Levobupivakain 1,25 mg/mlSufenta 1 μg/ml8-16 ml/timme
Chirocain 0,125%Levobupivakain 1,25 mg/mlMorfin special 0,03 mg/ml 5-10 ml/timme
Kontinuerlig epiduralanestesi utan opioider
Marcain 0,25%Bupivakain 2,5 mg/ml5-7,5 ml/timme
Narop 0,2%Ropivakain 2 mg/ml2-16 ml/timme
Chirocain 0,125%Levobupivakain 1,25 mg/ml10-15 ml/timme
Chirocain 0,25%Levobupivakain 2.5 mg/ml5-7,5 ml/timme

Intravenös regional anestesi (IVRA), Biers block

MålorganLäkemedelLokalanestesimedelVolym (ml)Dos (mg)
Carbocain 0,5%Mepivakain 5 mg/ml0,6 ml/kg3 mg/kg
Arm (Hand)Carbocain 0,5%Mepivakain 5 mg/ml20-60 ml100-300 mg
Arm (Hand)Xylocain 0,5%Lidokain 5 mg/ml20–40 ml100–200 mg
Ben (Fot)Xylocain 0,5%Lidokain 5 mg/ml40 ml200 mg
Arm (Hand)Citanest 0,5%Prilokain 5 mg/ml20-40 ml100-200 mg
Ben (Fot)Citanest 0,5%Prilokain 5 mg/ml60-80 ml300-400 mg
Anmärkning: intravenöst, i venös kanyl på dorsalsidan av handen. Minsta dos: 35 ml. Maximal dos: 65 ml.

Spinalanestesi vid kirurgi

Spinalanestesi för kirurgiska ingrepp inklusive ortopedi

LäkemedelLokalanestesimedelKoncentrationDos (ml)Dos (mg)AnslagstidDuration
Ingrepp i nedre extremiteter inklusive höftkirurgi
Marcain spinal Bupivakain5 mg/ml2–4 ml 10–20 mg5–15 min2–4 timmar
Marcain spinal tung Bupivakain5 mg/ml2–4 ml10–20 mg3–15 min1,5–3 timmar
Narop Ropivakain5 mg/ml3–4 ml15–20 mg1–5 min 2–6 timmar
Chirocaine Levobupivakain5 mg/ml 3 ml15 mg
Urologisk kirurgi
Marcain spinal tung Bupivakain5 mg/ml 1,5–3 ml7,5–15 mg5–8 min1,5–3 timmar
Bukkirurgi
Marcain spinal tung Bupivakain5 mg/ml2–4 ml10–20 mg5–8 min45–60 min

Spinalanestesi för sectio

LäkemedelLokalanestesimedelKoncentrationDos (ml)Opioid
Marcain spinal tung Bupivakain med glukos5 mg/ml1,8–2,4 ml (7,5–12,5 mg)
Marcain spinal tung Bupivakain med glukos5 mg/ml1,8-2,4 ml + Fentanyl 15-25 μg
Marcain spinal tung Bupivakain med glukos5 mg/ml1,8-2,4 ml + Morfin 0,1 mg (0.4 mg/ml 0.25 ml)
Marcain spinal tung Bupivakain med glukos5 mg/ml1,8-2,4 ml + Fentanyl 15-25 μgram + Morfin 0,1 mg (0,4 mg/ml 0,25 ml)
Narop Ropivakain 5 mg/ml1,5-3 ml (7,5-15 mg)

Tillägg av opioider i spinalanestesi

LokalanestesimedelKoncentrationDos i mgDos i ml
Morfin0.4 mg/ml0,1–0,2 mg0,25–0,5 ml
Fentanyl50 mikorg/ml20–40 μg0,4–0,8 ml
Sufentanil5 μg/ml2,5–5–10 μg1–1,5 ml

Sakral blockad för kirurgisk anestesi

LäkemedelLokalanestesimedelKoncentrationDos i ml Dos i mg
Xylocain Lidokain10 mg/ml20–40 ml200–400 mg
Carbocain Mepivakain10 mg/ml15–20–30 ml150–200–300 mg
Carbocain Mepivakain20 mg/mlupp till 17.5 ml350 mg
Sakral på småbarn (< 10 kg)
Marcain Bupivakain2,5 mg/ml med adrenalin0,5 ml/kg
Narop Ropivakain2 mg/ml1 ml/kg