Quantcast

Infektionsbehandling – Antibiotikaval

Antibiotika efter diagnos

Av Kai Knudsen, Överläkare, Docent i anestesi & intensivvård. Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Uppdaterad 2018-12-10


Diagnostik och behandling

 Okänt fokus PneumoniBukinfektion Akut bakteriell meningit
Odling• Perifert blod
• CVK + artärnål
• Urin/sår/sputum
• Perifert blod
• CVK + artärnål
• Trakealsekret/
sputum/NPH
• Perifert blod
• CVK + artärnål
• Perifert blod
• Likvor
Övrig mikrobiologisk diagnostik• Ev. betaglukan [risk för invasiv candida: långvarig IVA-vård (> 10 dgr), neutropeni, tarmperforation, CVVHD]• Ev. u-antigen pnk + Legionella
• Ev. luftvägsblock (virus-PCR)
• Ev. atypiska bakterier (PCR)
• Ev. TB-diagnostik
• Ev. pneumocystis-PCR + β-glukan
• Ev. betaglukan [risk för invasiv candida: långvarig IVA-vård (> 10 dgr), neutropeni, tarmperforation, CVVHD]• Likvor-PCR (bakterier)
• Ev. HSV-1 PCR (diff - diagnos herpesencefalit)
Mikrobiologisk diagnostik – vid osäkerhet kontakta konsult/jour/bakjour på infektion

Initial antibiotikabehandling

Uppdaterad januari 2018
 Okänt fokus3Pneumoni3Bukinfektion Akut bakteriell meningit
Samhällsförvärvad infektiona. pip/taz 4g x 3-41
b. cefotaxim 2g x 3
c. meropenem 1g x 3-41
+/- aminoglykosid2
a. cefotaxim 2g x 3 + erytromycin 1g x 3
b. bensyl-pc 3g x 4 + moxifloxacin 400mg x 1
a. pip/taz 4g x 3-41
b. cefotaxim 2g x 3 + metronidazol 1,5g x 1
c. meropenem 1g x 3-41
+/- aminoglykosid2
meropenem 2g x 3 + betametason 8mg x 4
Sjukhusförvärvad infektion (>48 tim. efter ankomst till sjukhus)a. pip/taz 4g x 3-41
b. meropenem 1g x 3-41
+/- vancomycin3
+/- aminoglykosid2
a. pip/taz 4g x 3-41
b. meropenem 1g x 3-41 +/- aminoglykosid2
a. pip/taz 4g x 3-41
b. meropenem 1g x 3-41 +/- aminoglykosid2
meropenem 2g x 3 + vancomycin 15mg/kg x 3
Neutropeni (neutrofila ≤ 0,5)a. meropenem 1g x 4
b. pip/taz 4g x 4 +/- aminoglykosid2
a. pip/taz 4g x 4 + moxifloxacin 400mg x 1
b. meropenem 1g x 4 + moxifloxacin 400mg x 1
a. meropenem 1g x 4
b. pip/taz 4g x 4 +/- aminoglykosid2
meropenem 2g x 3 + betametason 8mg x 4
Allvarlig allergi mot betalaktamantibiotika (anafylaktisk chock, svullnad/obstruktion andningsvägar)klindamycin 600mg x 3-4 + ciprofloxacin 400mg x 3 +/- aminoglykosid2a. klindamycin 600mg x 3-4 + moxifloxacin 400mg x 1
b. klindamycin 600mg x 3-4 + ciprofloxacin 400 mg x 3 (vid sjukhusförvärvad inf./misstanke om pseudomonas)
klindamycin 600mg x 3-4 + ciprofloxacin 400mg x 3
+/- aminoglykosid2
a. meropenem 2g x 3 (ej vid chock av beta-laktamantibiotika)
b. moxifloxacin + vancomycin 15mg/kg x 3 + trim/sulfa 20 ml x 2 (vid chock av beta-laktamantibiotika)
Tänk på• Rek. för ”okänt fokus” inkluderar urinvägsfokus
• Nekrotiserande mjukdelsinfektion (fasciit) meropenem 1g x 4 + klindamycin 600 mg x 3-4 + ev. iv immunoglobulin (GAS/ S. aureus)
• Endokardit vid klaffsjukdom eller blåsljud
• Malaria: Afrika/Asien
• Legionella: utlandsresa, immunosuppression, kronisk lungsjukdom
• Pneumocystis/ aspergillus: immunosuppression
• Tuberkulos: härkomst, ålder, immunosuppression, missbruk, långdraget förlopp
• Influensa: Tamiflu 75mg x 2 p.o. + cefotaxim 2g x 3
• Tidig ”source control”
• Invasiv candida: långvarig IVA-vård, neutropeni, tarmperforation, CVVHD fluconazol i.v. 800mg x 1 dag 1, sen 400mg x 1, vid sepsis micafungin 100 mg x 1
• TB-meningit: härkomst
• Svampmeningit: immunsuppression
• Herpesencefalit: fokalsymptom acyklovir 10 mg/kg x 3
Allvarliga och komplicerade infektioner bör bedömas av infektionskonsult/bakjour inom 24 timmar eller senast nästa vardag
1Betalaktamantibiotika: Vid septisk chock skall, på grund av ökad distributionsvolym, alltid höga och täta doser ges (pip/taz 4g x 4, cefotaxim 2g x 3, meropenem 1g x 4). Ge dessutom en extra laddningsdos av valt betalaktamantibiotikum ca 3 timmar efter första dosen. Då tillståndet stabiliserats bör man som regel övergå till normal dosering av betalaktamantibiotika.
2Tilläggsbehandling med aminoglykosid skall alltid övervägas vid sepsis och septisk chock (Sepsis-3) om infektionen kan orsakas av gramnegativa bakterier (okänt fokus, urosepsis, bukinfektion, VAP). Tobramycin (Nebcina©) ges i dosering 7 mg/kg x 1. Vid övervikt skall dosen baseras på skattad ideal kroppsvikt. Vid ökad risk för ESBL-bakterier (ESBL-infektion, utlandsvård, vistelse ESBL-endemiskt land senaste 6 mån. eller behandling med cefalosporin/kinolon senaste 3 mån.) ges istället amikacin eftersom ESBL-bakterier ofta är resistenta även mot tobramycin. Amikacin (Biklin©) ges i dosen 25 mg/kg x 1 med dosanpassning vid övervikt som ovan. Ofta tillräckligt med en dos aminoglykosid men eventuell fortsatt dosering styrs med hjälp av konc. bestämning efter 24-tim. (dalvärde).
3Tilläggsbehandling med vancomycin 15 mg/kg x 3 skall övervägas vid känt bärarskap av MRSA (ej vid urinvägsfokus) samt vid misstanke om vårdrelaterad KNS-infektion. Koncentrationsbestämning före den 4:e dosen (dalvärde). Med utgångspunkt från resistensmönstret kan man i vissa fall välja andra antibiotika.
Patient med njursvikt/dialys: Det första behandlingsdygnet skall betalaktamantibiotika doseras som vid normal njurfunktion. För fortsatt dosering vid dialys, se nationellt kunskapsunderlag: Klicka här!

Antibiotikabehandling efter diagnos och alternativ behandling vid Pc-allergi.

DiagnosTerapiAlt beh vid Pc-allergi
PneumoniInj. Bensyl-pc 1 g x 3 i.v. (även vid KOL) alt.

T. Kåvepenin 1 g x 3 alt.

T. Amoxicillin 500 mg x 3 (vid KOL)
Inf. Abboticin 1 g x 3 i.v. alt.

T. Ery-Max 500 mg x 2 alt.

T. Doxyferm 100 mg x 1 (vid KOL; dubbel dos första dygnet)
Pyelonefrit/febril UVIInj. Nebcina* 4,5 mg/kg x 1 i.v.

alt. Inj. Cefotaxim 1 g x 3 i.v. alt.

T. Ciprofloxacin 500 mg x 2
Inj. Nebcina* 4,5 mg/kg x 1 i.v.
Akut cystit (kvinnor och män)T. Furadantin 50 mg x 3 alt.

T. Selexid 200 mg x 3
 
Erysipelas (Streptokocker)Inj. Bensyl-pc 1-3 g x 3 i.v. alt.

T. Kåvepenin 1 g x 3
Inf. Clindamycin 300 mg x 3 i.v. alt.

K. Dalacin 300 mg x 2-
Hud- och mjukdels-infektion (S. aureus)Inf. Cloxacillin 2 g x 3 i.v. alt.

T. Heracillin 1 g x 3
Inf. Clindamycin 300 mg x 3 i.v. alt.

K. Dalacin 300 mg x 2-3
BukinfektionInj. Piperacillin/Tazobactam 4 g x 3 i.v. alt.

Inj. Cefotaxim 1 g x 3 i.v. + Inf. Metronidazol 1 g x 1 i.v. alt.

Inj. Meropenem 0,5 g x 3 i.v. (vid svår, komplicerad infektion)
Inf. Ciprofloxacin 400 mg x 2 i.v. + Inf. Clindamycin 600 mg x 3 i.v.
Svår bakteriell infektion med oklart fokus.Inj. Bensyl-pc 1 g x 3 i.v. + Inj. Nebcina* 4,5 mg/kg x 1 i.v. alt.

Inj. Cefotaxim 1 g x 3 i.v.
Inj. Nebcina* 4,5 mg/kg x 1 i.v. + Inf. Clindamycin 600 mg x 3 i.v.

*Vid svår sepsis tillägg av Nebcina under första dygnet i dosen 5-7 mg/kg×1 om Kreatinin-clearance >80; 4,5-2,2 mg/kg×1 om Kreatinin-clearance 80-41; 2,2-1 mg/kg×1 om Kreatinin-clearance 40-20; vikt ~ lean body mass. Serumkonc. av tobramycin, som ges 1 gång/dygn, bestäms 8 tim. efter given dos och bör då uppgå till 1,5-4,0 mg/L.


Bakteriers känslighet för olika antibiotika

Tabellerna ovan visar bakteriers känslighet för olika antibiotika. Publicerad med tillstånd från UAS. Bilderna är klickbara för att kunna ses mer detaljerat i högre upplösning. Olika färger anger klasser av antibiotika.


Dosering av antibiotika vid nedsatt njurfunktion

Kreatinin clearance (ml/min)> 80 ml/min80-41 ml/min40-20 ml/min< 20 ml/min
Ampicillin2 g x 32 g x 32 g x 21 g x 2
Bensylpenicillin1 g x 31 g x 31 g x 21 g x 2
Kloxacillin2 g x 32 g x 31 g x 31 g x 3
Piperacillin + tazobaktam4 g x 34 g x 34 g x 34 g x 2
Cefotaxim1 g x 31 g x 31 g x 21 g x 2
Ceftazidim vid neutropeni1 g x 3

1 g x 4
1 g x 2

1 g x 3
0,5 g x 2

0,5 g x 3
0,5 g x 1

0,5 g x 2
Meropenem

vid neutropeni
0,5 g x 3

0,5 g x 4
0,5 g x 3

0,5 g x 4
0,5 g x 2

0,5 g x 3
0,25 g x 2

0,5 g x 2
Ciprofloxacin400 mg x 2400 mg x 2400 mg x 1400 mg x 1
Tobramycin*6-4,5 mg/kg x 14,5-2,2 mg/kg x 12,2-1 mg/kg x1 
Antibiotika med dosering oberoende av njurfunktion
Generisk substansOlika varunamn
DoxycyklinDoxyfermDoryxDoxyhexalDoxylin
ErytromycinAbboticin Ery-MaxErythrocinEryc
FucidinFucidinFucithalmicStafine
KlindamycinDalacinaClindamycin CleocinClinacin
MetronidazolFlagylMetro
RifampicinRimactanRifadin
Hög biotillgänglighet efter peroral administration
Generisk substansOlika varunamn:
DoxycyclineDoxyfermDoryxDoxyhexalDoxylin
Fluconazol FluconazolDiflucan
Klindamycin DalacinaClindamycin
MetronidazolFlagylMetro
Trimetoprim Sulfametoxazol EusaprimBactrim


Empiriskt val av antibiotika i intensivvården

Samhällsförvärvad infektion - Svår sepsis/septisk chock
Sepsis med okänt fokusA) Piperacillin/Tazobaktam 4 g x 4 + Nebcina 5-7 mg/kg x 1
B) Meropenem 1 g x 4 + Nebcina 5-7 mg/kg x 1
PneumoniA) Cefotaxim 1 g x 3 +Abboticin 1 g x 3 + Nebcina 5-7 mg/kg x 1
B) Bensylpc 3 g x 4 + Avelox 400 mg x 1 + Nebcina 5-7 mg/kg x 1
BukinfektionA) Piperacillin/Tazobaktam 4 g x 3 + Nebcina 5-7 mg/kg x 1
B) Meropenem 1 g x 4 + Nebcina 5-7 mg/kg x 1
Fasciit/myositA) Meropenem 1 g x 4 (alt. Bensylpc 3 g x 4 vid verif grp A strpk) + Klindamycin 600 mg x 3 + Nebcina 5-7 mg/kg x 1 (ej vid strp A)
MeningitMeropenem 2 g x 3
Samhällsförvärvad infektion - Ej svår sepsis/septisk chock
Sepsis med okänt fokusPiperacillin/Tazobaktam 4 g x 3-4
PneumoniA) Cefotaxim 1 g x 3 + Abboticin 1 g x 3
B) Bensylpc 3 g x 4 + Avelox 400 mg x 1 +
BukinfektionA) Piperacillin/Tazobaktam 4 g x 3
B) Cefotaxim 1 g x 3 + Metronidazol 1,5 g x1
C) Meropenem 0,5 g x 3
Fasciit/myositMeropenem 1 g x 4 (alt. Bensylpc 3 g x 4 vid verif grp A strpk) + Klindamycin 600 mg x 3
MeningitMeropenem 2 g x 3
Sjukhusförvärvad infektion (>48 tim på sjukhus)
Sepsis med okänt fokusA) Meropenem 0,5-1 g x 3-4 + ev. Nebcina 5-7 mg/kg x 1
B) Piperacillin/Tazobaktam 4 g x 3 + ev. Nebcina 5-7 mg/kg x 1
PneumoniA) Piperacillin/Tazobaktam 4 g x 3-4 + ev. Nebcina 5-7 mg/kg x 1
B) Meropenem 0,5-1 g x 3-4 + ev. Nebcina 5-7 mg/kgx1
BukinfektionA) Piperacillin/Tazobaktam 4 g x 3-4 + ev. Nebcina 5-7 mg/kg x 1
B) Meropenem 0,5-1 g x 3-4 + ev. Nebcina 5-7 mg/kg
Fasciit/myositMeropenem 1 g x 3-4 + ev. Nebcina 5-7 mg/kg
MeningitMeropenem 2 g x 3 + Vancomycin 1 g x 3 (efter neurokirurgi)
Neutropeni (neutrofila < 0,5)
Sepsis med okänt fokusA) Meropenem 0,5-1 g x 4 + ev. Nebcina 5-7 mg/kg
B) Piperacillin/Tazobaktam 4 g x 4 + ev. Nebcina 5-7 mg/kg
PneumoniA) Meropenem 0,5-1 g x 4 + Abboticin 1g x 3 + ev. Nebcina 5-7 mg/kg
B) Piperacillin/Tazobaktam 4 g x 4 + Abboticin 1g x 3 + ev. Nebcina 5-7 mg/kg
BukinfektionA) Piperacillin/Tazobaktam 4 g x 4 + ev. Nebcina 5-7 mg/kg
B) Meropenem 0,5-1 g x 4 + ev. Nebcina 5-7 mg/kg
Fasciit/myositMeropenem 1 g x 3-4 + ev. Nebcina 5-7 mg/kg
MeningitMeropenem 2 g x 3 + Vancomycin 1 g x 3 (efter neurokirurgi)
Vid allvarlig penicillin/cefalosporin allergi
Sepsis med okänt fokusKlindamycin 600 mg x 3 + Ciprofloxacin 400 mg x 3 + Nebcina 5-7 mg/kg
PneumoniKlindamycin 600 mg x 3 + Avelox 400 mg x 1 (vid VAP Ciprofloxacin 400 mg x 3) + ev. Nebcina 5-7 mg/kg
BukinfektionKlindamycin 600 mg x 3 + Ciprofloxacin 400 mg x 3 + ev. Nebcina 5-7 mg/kg
Fasciit/myositKlindamycin 600 mg x 3 + Ciprofloxacin 400 mg x 3 + ev. Nebcina 5-7 mg/kg
MeningitA) Meropenem 2 g x 3 (ej vid anafylaktisk chock av pc) + Vancomycin 1 g x 3
B) Avelox 400 mg x 1 + Vancomycin 1 g x 3 + Bactrim 20 ml x 2

OBS! Ta alltid odlingsprov från relevanta lokaler innan antibiotikabehandling påbörjas, till exempel blod, sputum, sår och urin.

Vid svår sepsis tillägg av Nebcina under första dygnet i dosen 5-7 mg/kg×1 om Kreatinin-clearance >80; 4,5-2,2 mg/kg×1 om Kreatinin-clearance 80-41; 2,2-1 mg/kg×1 om Kreatinin-clearance 40-20; vikt ~ lean body mass. Serumkonc. av tobramycin, som ges 1 gång/dygn, bestäms 8 tim. efter given dos och bör då uppgå till 1,5-4,0 mg/L.

Doseringsanvisningarna förutsätter vuxen patient med normal njurfunktion. Kreatinin clearance (ml/min) = F x (140-ålder) x vikt/S-kreatinin; F≈1,2 för män; F≈1,0 för kvinnor.

Vid ökad risk för ESBL-bildande tarmbakterier (utlandsresa, utlandsvård, känt bärarskap): Meropenem 1g x 4 + amikacin (Biklin) 20-25 mg/kg x 1. Vid fasciit/myosit kontakta infektionsläkare för ställningstagande till ev i.v. immunoglobulin. Vid meningit alltid tilläggsbehandling med betametason (Betapred) 8 mg x 4.

Högre doser och tätare dosering vid svår sepsis/septisk chock på grund av ökad distributionsvolym och nedsatt mikrocirkulation. Oftast lägre/glesare dosering senare i förloppet. Tillägg av Nebcina 1 dos/dygn vid svår sepsis/septisk chock. Normaldos 7 mg/kg. Lägre dos (5 mg/kg) vid hög ålder eller kronisk njursvikt. Avstå från Nebcina vid GFR < 20 ml/min. Vid behandling med Biklin tag dalkoncentration, dvs omedelbart före nästa dos.


Vanliga parenterala antibiotika till barn

LäkemedelKoncentrationDosKommentar
Abboticin10-15 mg/kg x 3Försiktighet vid nedsatt leverfunktion och vid hjärtsjukdom (arytmirisk). Dosreduktion vid nedsatt njurfunktion, se ovan.
Bensyl PC100 mg/ml25-50 mg/kg x 3 (3g x 3) alt. 50-100 mg/kg x 4 (3 g x 4)
Cefotaxim100 mg/ml30 mg/kg x 3. (1g x 3) alt. 75-100 mg/kg x 3 (3 g x 3)
Ceftazidim100 mg/ml25 mg/kg x 3 (1 g x 3) alt. 50 mg/kg x 3 (2 g x 3) alt. 35 mg/kg x 3 (2 g x 3) Barn< 2 mån: 25 mg/kg x 2 Spädes med sterilt vatten. Ges under 3-5 min
Cefuroxim100 mg/ml20-30 mg/kg x 3 (0,75-1,5 g x 3)Spädes med sterilt vatten. Ges under 3-5 min
Clindamycin10 mg/kg x 3 (600 mg x 3)
Ej barn < 4 veckor
Cloxacillin50 mg/mlSpädes med sterilt vatten. Ges i CVK 3-5 min. Alt infusion i pvk: Späd då en gång till med NaCl 9mg/ml till 20 mg/ml. 20-30 min.
Meronem50 mg/ml40 mg/kg x 3 (2 g x 3) alt. 20 mg/kg x 3-4 (2 g x 3-4) alt. 10-20 mg/kg x 3 (0,5-1 g x 3)Spädes med sterilt vatten. Ges under 3-5 min.
Nebcina10 mg/ml7,5 mg/kg x 1.
Högre dos 8-10 -(12) mg/kg x1
kan användas vid CF och neutropen feber
Nebcina 40 mg/ml späds med NaCl 9
mg/ml alt Glukos 50 mg/ml. Infusion 20-60 min.
Vancocin5 mg/ml20 mg/kg x 2 (-3) (1 g x 2) ev x 3Spädes i två steg. Först stamlösning med sterilt vatten till 50 mg/ml. Därefter med NaCl 9 mg/ml eller glukos 50 mg/ml till 5 mg/ml. Infusion i minst 60 min.
Piperacillin/ Tazobactam80 mg/kg x 3-4 alt. 100 mg/kg x 3-4 (4 g x 3-4)
Rocephalin100 mg/kg x 1. (2 g x 1)
Zyvoxid10 mg/kg x 2 (600 mg x 2)(max 28 dagar)