Preoperative Evaluation. Premedication to Adults and Children

Preoperative Evaluation

Vid den preoperativa bedömningen värderar man patientens hälsa och bestämmer utifrån den aktuella kirurgin vilken typ av anestesi patienten skall få. Man informerar patienten i det preoperativa samtalet om det perioperativa förloppet. Man ordinerar vilken premedicinering patienten skall få och vilka av ordinarie mediciner som skall intas på operationsdagen. Den preoperativa bedömningen gagnar både patienten och anestesiologen samt avgör utformningen av anestesin och det kirurgiska ingreppet.

Den preoperativa bedömningen sker vanligen en eller flera dagar före operationen. I akutfall sker det självklart nära inpå den förestående operationen. Vid värderingen av patientens hälsa tar man del av anamnesen samt tillgänglig journal och andra relevanta data (labprover, EKG, röntgen m m). Man värderar patientens hälsa först och främst avseende hjärt- och lungfunktion men också den totala hälsan med identifiering av andra möjliga riskfaktorer för en kommande anestesi såsom en svårtillgänglig luftväg, kraftig övervikt, svårstucken patient, ökad blödningsbenägenhet, allvarliga allergier, nedsatt allmäntillstånd, omvårdnadsproblem etc.

Man skall planera och bestämma vilken typ av anestesi som skall genomföras avseende luftvägskontroll, induktionsmedel, analgetika, muskelrelaxantia, anestesiunderhåll och postoperativ smärtlindring. Man bestämmer vilken anestesiform som skall ges; TIVA, TCI, inhalation eller kombinationsanestesi. Man planerar för hanteringen av luftvägen med oral intubation, nasal intubation, fiberintubation, videolaryngoskopi, maskanestesi, larynxmask eller spontanandning (mask, kantarell eller syrgaskateter). Man bestämmer ev. typ av regional anestesi med blockader. Man planerar och bestämmer vilken typ av anestesiologisk utrustning och övervakning som skall användas, CVK, artärnål, EDA, ultraljud, etc. Ev. planeras för mer avancerad utrustning med hjärtminutvolymsmätning eller analys av artärtryckskurvan, såsom Swan-Ganz, LiDCO, Cardio-Q, thermodilution, PiCCO, NiCO, Vigileo, etc. vid stor kirurgi eller hemodynamiskt instabil patient.

Man planerar upplägget på operationsbordet och bedömer blödningens förmodade storlek. Man planerar för tillförsel av intravenös vätska och beställning av blodprodukter. I den preoperativa bedömningen bör man bestämma ASA-grad (I-IV) och intubationsgrad med Malampatigrad I-IV, SM-avstånd (sternomentalt avstånd), TM-avstånd (thyreomentalt avstånd). Man bör notera tidigare kända intubationsproblem och andra tidigare kända anestesikomplikationer. Man bör bestämma behov av sedering, PONV-profylax och postoperativ smärtlindring.

Design of the Anesthesia Procedure
Induction AgentBasic AnalgesiaMuscle
relaxants
Anesthesia maintenancePostoperative Analgesia   
PropofolFentanylSuccinylcholin (Celokurin)SevofluraneMorphine
ThiopentoneAlfentanilRocuroniumDesfluranKetobemidon
KetaminRemifentanilAtracuriumIsofluraneParacetamol
SevoraneSufentanilCisatracuriumKetamineEpidural
Propofol
Remifentanil
Alfentanil

Anestesiform bestäms avseende:

  • Induktionsmedel: Propofol, ketamin, tiopental, Sevorane.
  • Analgetika: Fentanyl, alfentanil, remifentanil, sufentanil.
  • Muskelrelaxantia: Esmeron, Celokurin, Norcuron, inget.
  • Anestesiunderhåll: Sevoflurane, Isoflurane, Desfluran, Ketalar, Propofol, Ultiva, Rapifen.
  • Postoperativ smärtlindring

Eventuella allergier noteras, särskilt för antibiotika, ASA, NSAID eller lokalanestesimedel. Finns särskilda omvårdnadsproblem. Problem med uppläggningen skall noteras, sidoläge, njurläge, bukläge, böneläge, höga benstöd etc. Aktuella lab.prover gås igenom och aktuellt EKG värderas.

Efter den preoperativa bedömningen bestäms premedicinering och anestesiform samt vilka tillkommande undersökningar eller utredningar som behövs inför den förestående kirurgin. Exempel på kompletterande undersökningar kan vara röntgen av hjärta och lungor, ultraljud av hjärtat (UCG), arbetsprov eller spirometri. Omfattningen av den kompletterande undersökningen skall vara så liten som möjligt men ändå säkerställa att patienten kommer att vara i optimalt skick inför kirurgin.

I det preoperativa samtalet skall patienten ges information om den kommande operationen och anestesin. Patienten önskar i regel veta när, var och hur han eller hon skall opereras. Uppgifter som tyvärr ofta saknas vid den preoperativa bedömningen. Patienten skall informeras på ett sådant sätt att han eller hon kan känna sig lugn och trygg inför den kommande operationen. Detsamma gäller barn och deras föräldrar. Detta förutsätter att anestesiologen känner väl till patientens hälsa och kan värdera olika riskfaktorer samt arten av det kommande ingreppet och de rutiner och den praxis som föreligger vid operationsavdelningen.

ASA PHYSICAL STATUS CLASSIFICATION SYSTEM
ASA PS Classification DefinitionExamples, including, but not limited to:
ASA IA normal healthy patientHealthy, non-smoking, no or minimal alcohol use
ASA II A patient with mild systemic diseaseMild diseases only without substantive functional limitations. Examples include (but not limited to): current smoker, social alcohol drinker, pregnancy, obesity (30 < BMI < 40), well-controlled DM/HTN, mild lung disease
ASA IIIA patient with severe systemic diseaseSubstantive functional limitations; One or more moderate to severe diseases. Examples include (but not limited to): poorly controlled DM or HTN, COPD, morbid obesity (BMI ≥40), active hepatitis, alcohol dependence or abuse, implanted pacemaker, moderate reduction of ejection fraction, ESRD undergoing regularly scheduled dialysis, premature infant PCA < 60 weeks, history (>3 months) of MI, CVA, TIA, or CAD/stents.
ASA IV A patient with severe systemic disease that is a constant threat to lifeExamples include (but not limited to): recent ( < 3 months) MI, CVA, TIA, or CAD/stents, ongoing cardiac ischemia or severe valve dysfunction, severe reduction of ejection fraction, sepsis, DIC, ARD or ESRD not undergoing regularly scheduled dialysis
ASA V A moribund patient who is not expected to survive without the operationExamples include (but not limited to): ruptured abdominal/thoracic aneurysm, massive trauma, intracranial bleed with mass effect, ischemic bowel in the face of significant cardiac pathology or multiple organ/system dysfunction
ASA VI A declared brain-dead patient whose organs are being removed for donor purposes


Premedication to Adults

Premedicineringen omfattar vanligen en anestesiologisk preoperativ bedömning av en patient inför en kirurgisk operation samt ordination av läkemedel och ev. kompletterande medicinsk utredning inför operationen. Vanligen ges premedicineringen cirka en timma före anestesistart på vårdavdelningen men kan även ges vid behov på operationsavdelningen, då oftast som mixtur eller intravenöst. Premedicineringen ges normalt per os men om patienten har sväljningssvårigheter kan den även ges intramuskulärt eller intravenöst. Premedicineringen följer fasta rutiner på vårdavdelningen/operationsavdelningen och ges oftast efter ett förutbestämt schema med hänsyn till ålder och vikt. Det finns en mängd olika läkemedel som används i premedicineringen men huvudprincipen är att dessa skall vara smärtstillande och avslappnande. Dessutom ges en del av patientens fasta mediciner, oftast så få som möjligt. Fördelen med premedicineringen är att anestesiinduktionen blir lugnare och mängden anestesimedel kan reduceras. Nackdelen är att patienten kan bli väldigt trött efter operationen.

Det finns en mängd olika läkemedel som används i premedicineringen. Huvudprincipen är att dessa skall vara smärtstillande och avslappnande. Vanliga kombinationer innehåller ofta paracetamol i kombination med en bensodiazepin eller bensodiazepinliknande läkemedel, ibland med tillägg av ett NSAID-preparat. Även opioider kan med fördel användas i premedicineringen. Flera olika kombinationer förekommer.

Combinations of Premedication to Adult Patients for General Surgery. Oral administration if other route is not indicated
Analgetics/ParacetamolOpioidSedative/HypnoticNSAIDCorticosteroids
Paracetamol 1-2 gOxycontin 5-10 mgBetametason 8 mg
Paracetamol 1-2 g (500 mg x 2 x III)Zolpidem 5 mgEtoricoxib (Arcoxia) 120 mg or similar like Diclofenac 50-100 mgBetametason 8 mg
Paracetamol 1-2 gDiazepam 2,5-5 mgBetametason 8 mg
Paracetamol 1-2 gOxazepam 10-15 mg
Paracetamol 1-2 gFlunitrazepam 0,5-1 mg
Paracetamol 1-2 gOxycontin 10-15 mgZolpidem 5 mg
Paracetamol 1330 mg (x 3)Oral syrup Midazolam 5-15 mgEtoricoxib (Arcoxia) 120 mg or similar like Diclofenac 50-100 mgBetametason 8 mg
Patients not suitable for selective COX-2 inhibitors can be given: Tramadol 50 mg
Vid behov av lugnande medel på operationsavdelningen: Midazolam PO (Midazolam för i.v. bruk, 5 mg/ml) alt. Midazolam 1-2 mg i.v. på pre-op. eller Propofol 10-30 mg i.v. på pre-op eller op.

Dosage of Midazolam Orally to Adults
AgeDose in mg
< 50 år 15 mg
50–60 år 10 mg
60–70 år 7,5 mg
> 70 år 5 mg
Blended in appeljuice/juiceGiven orally 1 hour before operation

Premedication to Children

Det finns en mängd olika läkemedel som används i premedicinering till barn för att få analgesi och anxiolys. Huvudprincipen är att dessa läkemedel skall vara smärtstillande och avslappnande. Det allmänna preoperativa omhändertagandet av barn med föräldrar är väsentligt för att få tilltro från patienten och föräldrar med en god och säker anestesiinledning. Rädda och ängsliga föräldrar kan lätt sprida sin oro till barnet, preoperativ information är a och o. Under anestesiinduktionen är det lämpligt om endast den förälder som är lugnast är närvarande.

Klonidin

Dosering: 2-5 μg/kg per os, ger god sedation i premedicineringen. Nackdelen är att medlet har lång anslagstid och måste ges i god tid, 60-90 minuter i förväg. Premedicinering med Mixtur Klonidinhydroklorid 20 μg/ml eller Tabl Klonidin 75 μg.

Dosering

Doseringsintervall: 2-4-(6) μg/kg. Dos: Vi rekommenderar 3 μg/kg. Barn < 3 år och alla ÖNH-barn 2-3 μg/kg. Ex; barnets vikt 15 kg x 3 μg/kg = 45 μg och 2,2 ml (20 μg/ml) klonidinhydroklorid.

Dexmedetomidine and Clonidine for Children. Sedation "Sedanalgesia"
Dexmedetomidine 100 µg/mlClonidine 150 µg/ml (Catapres)
IntravenouslyIntranasallyIntravenouslyOrallyEpidurally (EDA)
1 µg/kg (max 200 µg) in an infusion or by a slow injection 1,5-2 µg/kg
(MR 4 µg/kg) Max 200 µg
1-4 µg/kg x 31-4 µg/kg x 30,1-0,3 µg/kg/tim

Dexmedetomidin

Ger en god premedicinering till små barn som kommer för öron- näs- och halsingrepp. Injektionsvätska dexmedetomidin (Dexdor®) 100 µg/ml kan ges både nasalt och buccalt. Nasal administrering är att föredra då det ger bättre absorption och snabbare effekt. Lösningen har ingen smak och svider inte i näsan. Dexmedetomidin är en specifik alfa2 receptor agonist och dess effekt är snarlik Clonidin, men med mer uttalad effekt. De huvudsakliga effekterna är sedation och viss analgesi. Dexmedetomidin har en kortare halveringstid, cirka 2 timmar jämfört med Clonidin 5-10 timmar. Anslagstiden är betydligt längre i jämförelse med oralt administrerat Midazolam, cirka 20-40 minuter.

Dosering

Barn 1-3 år ges 1 µg/kg. Barn 3-10 år ges 1-2 µg/kg. Barn över 10 år ges 1-3 µg/kg. Dosen kan höjas med stigande ålder till max 3 µg/kg. Enklast sker nasal administrering med MAD (Mucosal Atomization Device) eller MADdy (pediatrisk variant) kopplad till injektionsspruta. Ordinerad dos läkemedel spädes till önskad volym (oftast 0,3-0,5 ml) med fysiologisk koksaltlösning.

Övervakning

Patienterna måste ha närvaro av föräldrar eller personal under väntetiden efter applikation. Peroperativ övervakning med blodtryck och EKG. Barnet kan behöva något förlängd uppvakningstid jämfört med patienter utan premedicinering.

Paracetamol

– ensamt eller i kombination. Vanliga kombinationer av farmakologisk premedicinering till barn innehåller oftast paracetamol (30 mg/kg x 1) i kombination med bensodiazepiner eller bensodiazepinliknande läkemedel, ibland med tillägg av ett NSAID-preparat. Paracetamol ges antingen som tablett, mixtur eller suppositorium (Tabell 6). Barn under 6 månader premedicineras i regel inte. Flera olika läkemedelskombinationer är vanliga. Olika varianter av sederande sympatikusstimulerande läkemedel har blivit vanligare under senare tid, som klonidin och dexmedetomidin. Dessa ges vanligen som peroral lösning men kan även ges intravenöst.

Rutinmässigt ges laddningsdos av paracetamol (max oralt 30 mg/kg) i premedicineringen. Praktiskt är att ge mixtur paracetamol 24 mg/ml, 1 ml/kg på vårdavdelningen inför de flesta operationer. Inför mer smärtsamma ingrepp ges barn > 6 mån också NSAID-preparat. De yngsta barnen, <6 månader, premedicineras vanligen inte.

Premedication and Maintenance Therapy with Paracetamol for Children 6-25 kg
 Premedication Maintenance first 2 days
dosage 20 mg/kg body weight
Child weight (kg)Oral solution Paracetamol 24 mg/mlSupp Paracetamol (mg)Tablet Paracetamol (mg)Oral solution Paracetamol 24 mg/mlTablet Paracetamol (mg)Supp Paracetamol (mg)
6 - 8 kg8,5 ml250 mg-2,5 ml x 4-60 mg x 4
8 - 10 kg12 ml310 mg-3,5 ml x 4-125 mg x 3
10 - 12 kg14 ml375 mg-5 ml x 3-125 mg x 4
12 - 15 kg17,5 ml500 mg-5 ml x 4-185 mg x 4
15 - 20 kg22 ml625 mg-7,5 ml x 4-250 mg x 3
20 - 25 kg28 ml750 mg500 mg10 ml x 4500 mg x 3250 mg x 4
Intravenous Paracetamol Dosage for Children
Paracetamol intravenously10 mg/ml
Weight (kg)Dosage
<1 mån7,5 mg/kg
>1 mån15 mg/kg
4 - 10 kg6 - 15 ml x 4
10 - 20 kg15 - 30 ml x 4
20 - 33 kg30 - 50 ml x 4
33 - 50 kg50 - 75 ml x 4
50 - 66 kg75 - 100 ml x 4
>66 kg100 ml x 4
Paracetamol Dosage for Children Orally or Rectally
Loading doseMaintenance dose
Weight (kg)Oral solution 24 mg/mlSupp.Weight (kg)Oral solution 24 mg/mlSupp.
32,5 mlS. 60 mg32,5 ml x 3S. 60 mg x 3
43,5 mlS. 60 mg43,5 ml x 3S. 60 mg x 4
55 mlS. 125 mg54 ml x 4S. 125 mg x 3
6 - 87 mlS. 250 mg6 - 85 ml x 4S. 125 mg x 4
9 - 1212 mlS. 310 mg9 - 127,5 ml x 4S. 185 mg x 4
13 - 1516 ml13 - 1511 ml x 4
Weight (kg)Oral solutionTabletWeight (kg)Oral solutionTablet
16 - 1920 mlT. 500 mg16 - 1913 ml x 4T. 250 mg x 4
20 - 2425 mlT. 500 mg20 - 2417 ml x 4T. 500 mg x 3
25 - 3030 mlT. 750 mg25 - 3021 ml x 4T. 500 mg x 4
31 - 3440 mlT. 1000 mg31 - 3425 ml x 4T. 750 mg x 3
35 - 4240 mlT. 1000 mg35 - 4230 ml x 4T. 750 mg x 4
43 - 5050 mlT. 1250 mg43 - 5035 ml x 4T. 1000 mg x 3
50 - 7060 mlT. 1500 mg50 - 7040 ml x 4T. 1000 mg x 4
>70 kg80 mlT. 2000 mg>70 kg40 ml x 4T. 1000 mg x 4

Bensodiazepiner

– ensamt eller i kombination.
En vanlig standardblandning till barn är midazolam + atropin i mixtur. Denna blandning doseras enligt schema baserat på vikt. Midazolam ger ofta problemfri nålsättning om EMLA har använts. Rektalt ger man 0,3 mg/kg (max 10 mg), som nässpray 0,2 mg/kg (max 5 mg) och oralt kan 0,5 mg/kg (max 15 mg) ges.

Vissa barn, t.ex. de som är mycket oroliga eller som tidigare upplevt stora problem vid narkos kan erbjudas en tyngre premedicinering. Flunitrazepam i tablettform 0,05 mg/kg, ger efter c:a 20 minuter tung sedation som varar minst 1 timme. Denna premedicinering kan ges på vårdavdelningen och tidpunkten måste samordnas med operationsavdelningen. I vissa fall kan midazolam ges av anestesipersonal för att underlätta en besvärlig induktion. Barnet får inte vara ensamt efter det att flunitrazepam eller midazolam getts. Ett alternativ till midazolam är triazolam (Halcion). Dosering T. Halcion 0,125 mg, ½ tablett till barn som väger 20-30 kg och 0,125 mg, 1 tablett till barn som väger 30-40 kg. Äldre barn kan tycka att väntan på vårdavdelningen inför en operation är lång och orolig. Diazepam (Stesolid), tablett eller supp, 0,5 mg/kg avrundat neråt, max 25 mg rektalt, kan ge lindring.

Atropin ges efter läkarordination på operation, antingen intravenöst, p o, s c, rektalt eller sublingualt.

Premedicinering med midazolam (barn 10-25 kg)

En vanlig standardblandning till barn är midazolam + atropin i mixtur som ges per os. I tillägg ges vanligen paracetamol 30 mg/kg x 1.

Apoteksmixtur Midazolam 1 mg/ml + Atropin 0,05 mg/ml. Dosering: 0,4 mg (=0,4 ml)/kg enl. nedanstående lista. Maxdos för mixturen är 10 ml (apelsinsmak).

Premixed Oral Solution of Midazolam 1 mg /ml with Atropine 0.05 mg/ml for Children 10-25 kg.
Weight (kg)Dose in ml Midazolam/Atropine
104,0
114,5
125,0
135,0
145,5
156,0
166,5
177,0
187,0
197,5
208,0
218,0
228,5
239,0
249,5
2510,0

Premedicinering med midazolam (barn 10-25 kg).

Midazolam + atropin i mixtur som blandas klart på operationsavdelningen. Midazolam 1 mg/ml blandas med Atropin 0,5 mg/ml och tillsätt stark saft till en lösning om 5–12 ml. Dosering: Midazolam 0,4 mg/kg + Atropin 0,02 mg/kg per os enl. nedanstående lista. I tillägg ges vanligen paracetamol 30 mg/kg x 1.

Premedication with a blend of Midazolam 1 mg/ml + Atropine 0.05 mg/ml mixed by the Anaesthesia Staff
Weight (kg)Volume in ml of the solutionDose of respective drugs in the solution
Midazolam/Atropine (mg)
104,44,0/0,20
114,94,5/0,225
125,55,0/0,25
135,55,0/0,25
145,555,5/0,275
156,66,0/0,30
167,156,5/0,325
177,77,0/0,35
187,77,0/0,35
198,257,5/0,375
208,88,0/0,40
218,88,0/0,40
229,358,5/0,425
239,99,0/0,45
2410,459,5/0,475
251110,0/0,50

Premedicinering för rektal administration av midazolam (barn 5-20 kg).

Midazolam + atropin i mixtur som blandas klart på operationsavdelningen för rektal administration. Midazolam 5 mg/ml blandas med 2 ml NaCl till styrkan 3 mg/ml. Dosering 0,3 mg/kg = 0,1 ml/kg. + Atropin 0,5 mg/ml blandas outspätt i midazolamblandningen.

Dose of premedication for Rectal Administration of Midazolam/Atropine to Children 5-20 kg
Weight (kg)Midazolam 3 mg/ml
Dose (mg)
Midazolam 3 mg/ml
Volume (ml)
Atropine 0,5 mg/ml
Dose (mg)
Atropine 0,5 mg/ml
Volume (ml)
51,50,50,150,3
7,52,250,750,150,3
10310,150,3
12,53,751,250,250,5
154,51,50,250,5
206,020,250,5

Midazolam Dosage for Sedation of Children
IntravenouslyRectallyNasallyOrally/PEG
0,1 mg/kg (max 5 mg)0,2-0,3 mg/kg (max 7,5-10 mg)0,2 mg/kg (max 5 mg)0,3-0,5 mg/kg (max 10-15 mg)
An additional dose can be given according to the schedule below
0,05 mg/kg (after 5 minuter)0,05 mg/kg (after 20 minuter)0,05 mg/kg (after 10 min)0,05 mg/kg (after 20 min)
At least one hour of monitoring after the last doseAt least one and a half hour of monitoring after the last doseAt least one hour of monitoring after the last dose
Flumazenil for reversal of Bensodiazepines
Flumazenil 0,1 mg/ml ivAntidote for bensodiazepine overdose
5 µg/kg (0,05 ml/kg) intravenously once per minute up to 40 µg/kg (maximum dose 2 mg)If lack of effect: continous infusion 2-10 µg/kg/hour

Ketamin

Ett annat alternativ, ff.a. till hjärtsjuka barn i åldern 1-4 år, är ketamin 7 mg/kg blandat med midazolam 0,3 mg/kg. I de fall barnet inte alls medverkar kan man ge ketamin intramuskulärt. Man ger 3-5 mg/kg, i enstaka fall upp till 10 mg/kg, helst i m.deltoideus. Om man inte vill ge någon injektion och barnet inte samarbetar kan undantagsvis ketamin per os ges. Detta induktionssätt är tidsödande, c:a 20 minuter, tills nålsättning kan ske. Man ger 6 mg/kg blandat i lite vätska, t.ex. Coca Cola.

Ketamine for Sedation of Children
Ketamine (Ketalar)10 mg/ml50 mg/ml
Iv bolus:0,5 mg/kgIv infusion 0,02-0,12 mg/kg/hour
Rectally4-5 mg/kg
Esketamin (Ketanest)5 mg/ml25 mg/ml
Rectally3 mg/kg
Nasally1,5 mg/kg
Must be combined with Midazolam or Dexmedetomidine!

Pentothal

Rektal induktion med tiopental (Pentocur – ”Pentorect/Sovsvans”) kan ges till små barn 1-4 år (10-20 kg) om man inte vill sätta nål då barnet är vaket. Detta är en äldre form av anestesi som knappast används alls längre. Pentotal kan ges rektalt i dosen 30 mg/kg från en lösning om 100 mg/ml. Denna premedicinering fungerar som narkosinduktion och ges på operationsavdelningen. Viktgränserna är inte skarpa, denna induktion fungerar ofta bra till känsliga barn med vikt 5-30 kg. Maxdosen rektalt är 600 mg Pentotal. Pentorect kan användas som enda narkosform för mindre kirurgiska ingrepp eller då man endast vill att barnet skall ligga still som t.ex. under röntgenundersökningar och vissa radiologiska interventioner.

NSAID-godkända preparat som kan användas till mindre barn är mixtur Brufen och supp Voltaren.

Premedication with Oral Ibuprofen 20 mg/ml for Children 6-10 kg (> 6 months)
Weight (kg)Dose (ml)
7 kg2,5 ml x 3
8 kg3,0 ml x 3
9 kg3,5 ml x 3
10 kg4,0 ml x 3

Premedication with Suppositories Diclofenac (Voltaren) 25 mg (>1 year and >10 kg)
Weight (kg)Dosage of suppositories (number)
10 kg½ supp x 2
12,5 kg½ supp x 2
15 kg½ supp x 3
20 kg1 supp x 2
25 kg1 supp x 3
30-40 kg1½ supp x 3
 
Ibuprofen for treatment of postoperative pain in children
IbuprofenOral suspension 20 mg/ml
≥ 6 months 7,5 mg/kg x 4 alt. 10 mg/kg x 3Max 1200 mg/day
0,375 ml/kg x 4 alt. 0,5 ml/kg x 3.Max 60 ml/day
Oral or rectal administration of diclofenac to children
Only to children ≥ 6 months 
>50 kg50+50+50 mg50+50+50 mg
Weight (kg)Supp.Tablet
8-14 kg25 mg25 mg
15-1925+0+25 mg25+0+25 mg
20-2425+0+25 mg25+0+25 mg
25-2750+0+25 mg25+0+25 mg
30-3450+0+25 mg50+0+25 mg
35-4050+0+50 mg50+0+50 mg
40-5050+0+50 mg50+0+50 mg


Clonidine

Clonidine

Dosering: 2-5 μg/kg per os, ger god sedation i premedicineringen. Nackdelen är att medlet har lång anslagstid och måste ges i god tid, 60-90 minuter i förväg. Premedicinering med Mixtur Klonidinhydroklorid 20 μg/ml eller Tabl Klonidin 75 μg.

Dosering

Doseringsintervall: 2-4-(6) μg/kg. Dos: Vi rekommenderar 3 μg/kg. Barn < 3 år och alla ÖNH-barn 2-3 μg/kg. Ex; barnets vikt 15 kg x 3 μg/kg = 45 μg och 2,2 ml (20 μg/ml) klonidinhydroklorid.

Dexmedetomidine and Clonidine for Children. Sedation "Sedanalgesia"
Dexmedetomidine 100 µg/mlClonidine 150 µg/ml (Catapres)
IntravenouslyIntranasallyIntravenouslyOrallyEpidurally (EDA)
1 µg/kg (max 200 µg) in an infusion or by a slow injection 1,5-2 µg/kg
(MR 4 µg/kg) Max 200 µg
1-4 µg/kg x 31-4 µg/kg x 30,1-0,3 µg/kg/tim